Nghiên cứu về các chương trình khuyến nông ở ĐBSCL

Mục lục:

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU …………………………………………………………………………………………………….. 1
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn …………………………………………………………………………….. 1
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết …………………………………………………………………………….. 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………….. 4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ……………………………………………………………………………. 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………………………. 4
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 5
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 5
1.3.2. Không gian ………………………………………………………………………………………. 5
1.3.3. Thời gian …………………………………………………………………………………………. 5
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………. 6
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 6
1.4.2. Thu thập dữ liệu ……………………………………………………………………………….. 7
1.4.2.1. Dữ liệu thứ cấp ………………………………………………………………………….. 7
1.4.2.2. Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………. 7
1.5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………. 9
1.5.1. Ý nghĩa khoa học ……………………………………………………………………………… 9
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ………………………………………………………………………………. 9
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN …………………………………………………………………………………….. 9
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ………………………………………………….. 11
2.1-GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. 11
2.2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT …………………………………………………………………………. 11
2.2.1. Đánh giá tác động …………………………………………………………………………… 11
2.2.2. Kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp ………………………………………. 20
2.2.2.1. Kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp ………………………………………. 20
2.2.2.2. Đổi mới công nghệ …………………………………………………………………… 22
2.2.3. Khuyến nông ………………………………………………………………………………….. 28
2.2.3.1. Khuyến nông là gì? ………………………………………………………………….. 28
2.2.3.2. Khuyến nông T&V …………………………………………………………………… 31
2.2.3.3. Phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD) ………………… 32
2.2.3.4. Phương pháp trường học ngoài đồng của nông dân (FFS) …………….. 33
2.2.4. Một số khái niệm liên quan luận án …………………………………………………… 35
2.2.5. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng …………………………………………………….. 38
2.2.5.1. Chất lượng dịch vụ …………………………………………………………………… 38
2.2.5.2. Sự hài lòng………………………………………………………………………………. 44
2.2.5.3. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng …………………………… 44
2.2.5.4. Một số công trình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ………………………… 45
2.2.5.5. Nghiên cứu định tính bổ sung mô hình quan hệ chất lượng dịch vụ và
hài lòng ………………………………………………………………………………………………. 47
2.3. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP ……….. 49
2.3.1. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Integrated Pest Management) ……………. 49
2.3.2. Hệ thống thâm canh lúa (SRI-System of Rice Intensification) ……………… 53
2.3.3. Chương trình “Ba giảm ba tăng” trong sản xuất lúa. ……………………………. 62
2.3.4. Chương trình “Một phải năm giảm” ………………………………………………….. 66
2.3.5. Chương trình “Khuyến nông có sự tham gia” …………………………………….. 73
2.3.6. Khảo sát chất lượng dịch vụ công trong nông nghiệp nông thôn và hài lòng
của nông dân …………………………………………………………………………………………… 75
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH CỦA LUẬN ÁN …………………………………………………………….. 76
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………… 79
3.1. GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. 79
3.2. CÁC GIỚI HẠN TRONG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………….. 80
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT ……………………………………….. 80
3.3.1. NHÓM GIẢ THUYẾT (1): THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT .. 81
3.3.2. Nhóm giả thuyết (2): Hiệu quả kinh tế-thu nhập …………………………………. 82
3.3.3. Nhóm giả thuyết (3): chất lượng dịch vụ tập huấn khuyến nông …………… 83
3.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU ………………………………………………………………………………………. 85
3.4.1. Thiết kế bảng câu hỏi ………………………………………………………………………. 85
3.4.2. Lấy mẫu ………………………………………………………………………………………… 86
3.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU …………………………………………………………… 89
3.5.1. Thống kê mô tả ………………………………………………………………………………. 89
3.5.2. Đánh giá tác động …………………………………………………………………………… 89
3.5.3. Phân tích chất lương tập huấn “Một phải năm giảm” …………………………… 91
CHƯƠNG 4
THỰC HÀNH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI ……… 93
4.1. GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………… 93
4.2. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………… 93
4.2.1. Độ tuổi và giới tính …………………………………………………………………………. 93
4.2.2. Nhân khẩu và lao động ……………………………………………………………………. 94
4.2.3. Học vấn và kinh nghiệm ………………………………………………………………….. 96
4.2.4. Đất đai …………………………………………………………………………………………… 98
4.3. NHẬN THỨC NÔNG DÂN …………………………………………………………………………100
4.3.1. Lý do chọn giống …………………………………………………………………………..100
4.3.2. Cơ sở chọn phân bón………………………………………………………………………101
4.3.3. Nguồn thông tin để chọn thuốc bảo vệ thực vật …………………………………102
4.3.4. Nhận thức về ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật ……………………………103
4.3.5. Về đời sống …………………………………………………………………………………..104
4.4. THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ……………………………………….105
4.4.1. Giống lúa ………………………………………………………………………………………105
4.4.2- Lượng phân bón …………………………………………………………………………….111
4.4.3- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ………………………………………………………..112
4.4.4. Sử dụng nước ……………………………………………………………………………….. 117
4.4.5. Thu hoạch và sau thu hoạch …………………………………………………………… 118
4.5. HIỆU QUẢ KINH TẾ-THU NHẬP ……………………………………………………………….. 119
4.5.1. Tổng chi phí …………………………………………………………………………………. 120
4.5.2. Giá thành sản xuất ………………………………………………………………………… 120
4.5.3. Lợi nhuận …………………………………………………………………………………….. 122
4.6. TÓM TẮT CHƯƠNG ………………………………………………………………………………. 123
CHƯƠNG 5
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG ………………………………………………….. 125
VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN …………………………………………………………… 125
5.1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………….. 125
5.2. ĐẶC ĐIỂM MẪU ĐIỀU TRA ……………………………………………………………………… 125
5.2.1. Độ tuổi ………………………………………………………………………………………… 125
5.2.2. Giới tính ……………………………………………………………………………………… 126
5.2.3. Diện tích đất canh tác lúa ………………………………………………………………. 126
5.2.4. Trình độ học vấn …………………………………………………………………………… 127
5.3. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CÁC THANG ĐO …………………………………………………….. 128
5.3.1. Thang đo Chất lượng dịch vụ tập huấn ……………………………………………. 128
5.3.1.1. Thống kê mô tả thang đo …………………………………………………………. 128
5.3.1.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 131
5.3.1.3. Phân tích nhân tố …………………………………………………………………… 133
5.3.2- Thang đo Hiệu quả của công nghệ “Một phải năm giảm” ………………….. 138
5.3.2.1. Thống kê mô tả thang đo …………………………………………………………. 138
5.3.2.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 138
5.3.2.3. Phân tích nhân tố ……………………………………………………………………. 139
5.3.3. Thang đo Hài lòng ………………………………………………………………………… 140
5.3.3.1. Thống kê mô tả Thang đo ……………………………………………………….. 141
5.3.3.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 141
5.3.3.3. Phân tích nhân tố ……………………………………………………………………. 142
5.4. PHÂN TÍCH HỒI QUI ………………………………………………………………………………. 143
5.4.1. Mô hình nghiên cứu quan hệ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng………….. 143
5.4.2. Tương quan giữa các biến trong mô hình ………………………………………….147
5.4.3. Phân tích hồi qui ……………………………………………………………………………149
5.5. TÓM TẮT CHƯƠNG …………………………………………………………………………………153
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP ………………………………………………………………..154
6.1. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………….154
6.2. CÁC HÀM Ý VỀ GIẢI PHÁP ……………………………………………………………………….158
6.2.1. Tăng cường công tác khuyến nông …………………………………………………..158
6.2.1.1. Nâng cao năng lực cán bộ và nông dân. ……………………………………..158
6.2.1.2. Cải thiện cơ sở hạ tầng. ……………………………………………………………159
6.2.1.3. Tăng cường công tác khuyến nông quốc gia. ………………………………160
6.2.1.4. “Xã hội hóa” khuyến nông ………………………………………………………..161
6.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ tập huấn khuyến nông …………………………..162
6.2.2.1. Cải thiện tiện ích của lớp tập huấn …………………………………………….163
6.2.2.2. Cải thiện chất lượng giảng dạy ………………………………………………….164
6.2.2.3. Quan tâm đến học viên ……………………………………………………………165
6.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………………………….165
6.4. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG CHO CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ………………..166
BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐÃ PHÁT HÀNH ……………………………………………………………..168
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….169
TIẾNG VIỆT ………………………………………………………………………………………………..169
TIẾNG ANH ………………………………………………………………………………………………..173
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………..182

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s