NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM

 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG Ở VIỆT NAM

mục lục:

 

Trang phục bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. i
Lý do chọn đề tài. ……………………………………………………………………………………………….. i
Mục tiêu nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………. iii
Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………. iii
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………….. iv
Phương pháp nghiên cứu. …………………………………………………………………………………… iv
Đóng góp mới của luận án ………………………………………………………………………………….. vi
Cấu trúc luận án ………………………………………………………………………………………………… vi

CHƯƠNG 1 ………………………………………………………………………………………………………. 1
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN SỰ HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NÀY ………………………………………………………………………… 1
1.1. Các nghiên cứu trước liên quan đến sự hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. ………………………………………………. 1
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới ……………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Nghiên cứu khảo sát trình độ phát triển kiểm toán hoạt động tại một
số quốc gia trên thế giới …………… …………………………………………………………………………………… 1
1.1.1.2. Nghiên cứu về các nhân tố thúc đẩy việc hình thành và phát triển
kiểm toán hoạt động ………………… …………………………………………………………………………………… 8
1.1.1.3. Nghiên cứu liên quan đến nhân tố gây trở ngại đối với quá trình phát
triển kiểm toán hoạt động ………… …………………………………………………………………………………. 16
1.1.1.4. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn chiến lược
phát triển kiểm toán hoạt động của các SAI. …………………………………………………………………… 21
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam ………………………………………………………………………. 23
1.2. Kết quả đạt được và những vấn đề tiếp tục nghiên cứu ……………………………………. 24
1.2.1. Kết quả đạt được ……………………………………………………………………………………… 24
1.2.2. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. …………………………………………………………… 26
1.3. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 27

CHƯƠNG 2 …………………………………………………………………………………………………….. 28
LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2.1. Lịch sử ra đời kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ………………………………….. 28

2.2. Định nghĩa và các khái niệm căn bản liên quan đến kiểm toán hoạt động trong
lĩnh vực công ………………………………………………………………………………………………………………. 31
2.2.1. Định nghĩa về kiểm toán hoạt động ……………………………………………………………. 31
2.2.2. Các khái niệm căn bản liên quan kiểm toán hoạt động ………………………………….. 34
2.2.3. Vai trò kiểm toán hoạt động ………………………………………………………………………. 37
2.3. Lý thuyết nền tảng giải thích sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công. …………………………………………………………………………………………………….. 38
2.3.1. Lý thuyết quản trị công mới (NPM) …………………………………………………………… 38
2.3.2. Lý thuyết ủy nhiệm và khái niệm trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực công …… 40
2.3.3. Lý thuyết lựa chọn hợp lý áp dụng trong lĩnh vực công ………………………………… 42
2.3.4. Lý thuyết cung – cầu …………………………………………………………………………………. 43
2.4. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án và thiết kế khung phân tích cho
nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………………………………. 45
2.4.1. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án …………………………………………………. 45
2.4.2. Thiết kế khung phân tích cho nghiên cứu ……………………………………………………. 50
2.5. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 52

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 54
3.1. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu ………………………………………………….. 54
3.1.1. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………… 54
3.1.2. Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………… 56
3.1.2.1. Nguồn dữ liệu …… …………………………………………………………………………………. 56
3.1.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………………………………. 57
3.2. Quy trình phân tích dữ liệu ………………………………………………………………………….. 59
3.2.1. Quy trình phân tích dữ liệu định tính ………………………………………………………….. 59
3.2.2. Quy trình phân tích dữ liệu định lượng ……………………………………………………….. 60
3.3. Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công ở Việt Nam ……………………………………………………………………………………. 64
3.4. Kết Luận ……………………………………………………………………………………………………. 65

CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………….. 66
PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………. 66
4.1. Kết quả phân tích, khảo sát trong bước nghiên cứu định tính. ………………………….. 66
4.1.1. Kết quả phân tích tài liệu, báo cáo kiểm toán ………………………………………………. 66
4.1.1.1. Kết quả phân tích tài liệu ……………………………………………………………………….. 66
4.1.1.2. Kết quả phân tích báo cáo kiểm toán. ………………………………………………………. 68
4.1.2. Kết quả khảo sát tình huống kiểm toán. ………………………………………………………. 77
4.1.2.1. Tình huống 1- Kiểm toán dự án đường Quốc lộ ………………………………………… 78
4.1.2.2. Tình huống 2-Kiểm toán Chuyên đề đất …………………………………………………… 86
4.1.3. Kết quả khảo sát phỏng vấn sâu chuyên gia ………………………………………………… 90

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu định tính ………………………………………………………… 93
4.2.1. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành kiểm toán hoạt động giai đoạn
2006-2013 ………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4.2.1.1. Vai trò của nhà tài trợ ……………………………………………………………………………. 94
4.2.1.2. Vai trò của Tổng kiểm toán ……………………………………………………………………. 94
4.2.1.3. Thay đổi Luật và các quy định………………………………………………………………… 96
4.2.1.4. Vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp …………………………………. 96
4.2.1.5. Thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô …………………………………………………………… 97
4.2.1.6. Yếu kém trong quản lý và áp lực từ công chúng ……………………………………….. 98
4.2.2. Xu hướng và trình độ phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực
công của SAV …………………………………………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.1. Về xu hướng phát triển ………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.2. Về trình độ phát triển …………………………………………………………………………….. 99
4.2.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc triển khai kiểm toán hoạt động …………. 100
4.2.3.1. Hạn chế trong cải cách quản trị công ……………………………………………………… 100
4.2.3.2. Hạn chế trong việc thực hiện loại hình kiểm toán truyền thống …………………. 101
4.2.3.3. Thiếu hiểu biết về kiểm toán hoạt động ………………………………………………….. 102
4.2.3.4. Trách nhiệm giải trình………………………………………………………………………….. 103
4.2.3.5. Khả năng của Kiểm toán Nhà nước (SAV) …………………………………………….. 103
4.2.3.6. Đặc điểm của đối tượng được kiểm toán ………………………………………………… 107
4.2.3.7. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………………………… 108
4.3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động …………………………………………………………………………………………………………… 109
4.4. Kết quả khảo sát và thảo luận các phát hiện trong nghiên cứu định lượng ……….. 110
4.4.1. Kết quả phân tích thống kê ……………………………………………………………………… 110
4.4.1.1. Mô tả thông tin về đối tượng thu thập dữ liệu …………………………………………. 110
4.4.1.2. Đo lường các nhân tố tác động ……………………………………………………………… 110
4.4.1.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ……………….. 113
4.4.1.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ………………………………………………………… 115
4.4.1.5. Phân tích hồi quy ……………………………………………………………………………….. 118
4.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu về các nhân tố tác động. ………………………………. 120
4.4.2.1. Kiểm định các giả thuyết của mô hình hồi quy. ………………………………………. 121
4.4.2.2. Đánh giá kết quả khảo sát về mức độ tác động của các nhân tố …………………. 123

CHƯƠNG 5 …………………………………………………………………………………………………… 129
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KIỂM
TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM ………………………………… 129
5.1. Kết luận và đóng góp của nghiên cứu ………………………………………………………….. 129
5.1.1. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 129
5.1.1.1. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành (xuất hiện) kiểm toán hoạt
động ……………………………………… ……………………………………………………………………………….. 129
5.1.1.2. Trình độ phát triển kiểm toán hoạt động của SAV. ………………………………….. 130
5.1.1.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc phát triển kiểm toán hoạt động ……….. 130
5.1.1.4. Nhân tố tác động tới việc phát triển kiểm toán hoạt động …………………………. 130
5.1.2. Đóng góp nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 137
5.2. Đề xuất quan điểm và định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………….. 138
5.2.1. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………… 138
5.2.2. Định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………. 142
5.2.2.1. Tăng cường hỗ trợ từ môi trường bên ngoài đối với kiểm toán hoạt động
(nhân tố chính trị) ……………………. ……………………………………………………………………………….. 142
5.2.2.2. Tăng cường khả năng triển khai kiểm toán hoạt động (nhân tố khả năng của
SAV) …………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 145
5.2.2.3. Nâng cao kỹ năng của KTV (nhân tố kỹ năng KTV) ……………………………….. 149
5.2.2.4. Tăng nhu cầu về kiểm toán hoạt động (nhân tố kinh tế) ……………………………. 150
5.2.2.5. Xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………….. 151
5.3. Ý nghĩa, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………… 152
5.3.1. Ý nghĩa kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………….. 152
5.3.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………….. 153
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………. 154

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 155

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………… 156

CÁC PHỤ LỤC …………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s