Luận văn về FDI : luận văn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn về FDI : luận văn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • 1số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK trong các doanh nghiệp FDI tại VN
 • 1số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động  XK trong các doanh nghiệp FDI tại VN
 • Thu hút FDI Nhật Bản vào VN , thực trạng & giải pháp
 • Phương hướng & giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào VN
 • Phương hướng & giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào VN
 • Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam
 • những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút FDI tại VN
 • Thực trạng thu hút vốn FDI của nhật bản vào Việt Nam
 • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005-2010
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Vịêt Nam
 • Thực trạng quá trình thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh hoạt động XK của các doanh nghiệp FDI
 • Giải pháp huy động vốn & sử dụng hiệu qủa vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế
 • Các giải pháp đẩy mạnh việc thu hút & sử dụng có hiệu quả vốn FDI ở VN
 • Vai trò của đầu tư trực tiếp ( FDI) & thực trạng FDI tại VN
 • Giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào khu công nghiệp – khu chế xuất
 • Tình hình thu hút FDI của Nhật Bản vào VN
 • Lý luận XK TB & vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở VN hiện nay
 • Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế VN giai đoạn 2001 – 2005
 • Làm thế nào để thu hút vốn FDI dưới góc độ chính sách & pháp luật
 • 1 số giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào VN
 •  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc từ năm 1979 đến nay & bài học kinh nghiệm với VN
 • Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại HN – Những giải pháp về xúc tiến và quản lý
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Quản lí nhà nước đối với FDI
 • Quản lí nhà nước đối với FDI
 • Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp liên doanh” (FDI)
 • Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua
 • Thu hót FDI vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
 • Tình hình đầu tư FDI của EU vào Việt Nam
 • THỰC TRẠNG THU HÚT FDI Ở TỈNH VĨNH PHÚC
 • Tình hình thu hút FDI vào thành phố Hải Phòng
 • “Công tác thẩm định dự án đầu tư FDI tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư”
 • đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Tăng cường thu hút và triển khai các dự án FDI trong lĩnh vực Ngân hàng – tài chính của Việt Nam trong điều kiện mới
 • Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Thực trạng và giải pháp ( FDI)
 • Cung cầu lao động Việt Nam trong khu vực có vốn FDI hiện nay
 • Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt nam sau khi gia nhập WTO và chức năng của chính phủ trong việc quản lý kinh tế
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng và giải pháp thu hút vốn FDI vào tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây
 • Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Phú Thọ
 • Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng kiểm soát FDI tại Việt Nam
 • QUẢN TRỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN FDI
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Vĩnh Phúc ( BÁO CÁO )
 • QUẢN TRỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN FDI ( BÁO CÁO )
 • Nâng cao vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015
 • FDI và giải pháp tăng cường FDI tại Việt Nam
 • Giải pháp thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam
 • Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020″ làm nội dung nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp
 • Thực trạng thu hút FDI ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2007-2012
 • Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp tỉnh Long An
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
 • Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp có vốn FDI 2
 • FDI của EU tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 • THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI VÀO HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2008- 2013 (báo cáo)
 • FDI CỦA EU VÀO VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 • hu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu chế xuất vùng Đồng bằng sông Hồng – Thực trạng và giải pháp
 • THỰC TRẠNG FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2020
 • Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế”
 • Thùc tr¹ng huy ®éng vèn FDI vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua.
 • Thu hót vèn ®Çu t­­ trùc tiÕp (FDI) ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú 2005- 2010
 • Qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi FDI
 • Vai trß cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI) ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖt Nam thêi gian qua
 • Tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam
 • §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa
 • Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước
 • Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng và giải pháp đầu tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI ở Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2008 đến nay.”
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam”
 • Đánh giá việc thực thi chính sách thu hút đầu tư fdi vào việt nam hiện nay
 • Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI khi thực thi TPP trong thời gian tới
Luận văn FDI tiếng Anh:
 • The role of foreign direct investment in socio-ecônmic development – a case study of Vietnam during the transition period
 • Foreign Direct Investment in Vietnam. A Case Study of Unilever
 • The impact of foreign direct investment and openness on Vietnamese economy
 • THE ROLE OF FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) IN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s