TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………… I
LỜI CÁM ƠN ………………………………………………………………………………………………….. II
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………. III
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………. VIII
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………….. X
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ……………………………………………………………… XII
PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….. 1
Mục tiêu nghiên cứu. ………………………………………………………………………………………. 7
Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………. 9
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………….. 13
Kết cấu đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………………… 14
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC …………………………………………….. 16
1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based) …………………………………………… 16
1.1.1 Khái niệm về tri thức ……………………………………………………………………… 16
1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based) ……………………………………. 17
1.1.3 Phân loại tri thức ……………………………………………………………………………. 19
1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management) ……………………………………………. 23
1.2.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 23
1.2.2 Thành phần của quản trị tri thức ………………………………………………………. 24
1.2.3 Tầm quan trọng của quản trị tri thức ………………………………………………… 26
1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory) ………….. 28
1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức ………………………………………………………… 28
1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức ………………………………………………………….. 29
1.3.3 Tầm quan trọng của môi trường đạo đức kinh doanh ………………………….. 33
1.4 Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity) …………………………………. 35
III
1.4.1 Khái niệm rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro ………………………………….. 35
1.4.2 Phân loại khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………. 36
1.4.3 Tầm quan trọng của khả năng chấp nhận rủi ro………………………………….. 37
1.5 Kết quả hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………. 38
1.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 38
1.5.2 Phân loại kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ……………………….. 39
1.5.3 Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 41
1.6 Các yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ………… 42
1.6.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 42
1.6.2 Tác động của môi trường đạo đức đến kết quả hoàn thành công việc của
nhân viên. …………………………………………………………………………………………………. 44
1.6.3 Tương quan giữa môi trường đạo đức với quản trị tri thức và kết quả hoàn
thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………………. 47
1.6.4 Tác động của môi trường đạo đức và khả năng chấp nhận rủi ro đến kết quả
hoàn thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………. 49
1.6.5 Nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên trong lĩnh vực ngân hàng …………………………………………………………………….. 51
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN
VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM …………………………………………………………………….. 57
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ở các NHTM Việt Nam …………………………………… 60
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam ………….. 60
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ……………………………………………………………….. 61
2.2 Tri thức và quản trị tri thức ……………………………………………………………………. 65
2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh …………………………………………………………….. 73
2.4 Khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………………………….. 77
2.5 Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân hàng …………………………… 78
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH. …………………………………………………………………………. 84
3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………………………………………. 84
3.1.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên. …………………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.2 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công
việc của nhân viên……………………………………………………………………………………… 85
3.1.3 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức và kết quả
hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………………………… 87
3.1.4 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến khả năng chấp nhận rủi
ro và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên. ………………………………………… 88
3.2 Phương pháp và quy trình nghiên cứu …………………………………………………….. 90
3.3 Xây dựng bộ biến đo lường các khái niệm nghiên cứu ……………………………… 92
3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức……………………………………… 92
3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh …………………… 96
3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả năng chấp nhận rủi ro. ……………………… 97
3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết quả hoàn thành công việc của nhân viên 98
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… 101
4.1 Đánh giá sơ bộ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu ……………………………. 101
4.1.1 Đánh giá độ tin cậy của bộ thang đo ……………………………………………….. 101
4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của bộ thang đo các khái niệm nghiên
cứu …………………………………………………………………………………………………… 105
4.2 Nghiên cứu chính thức………………………………………………………………………… 113
4.2.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………… 113
4.2.2 Quy mô mẫu ………………………………………………………………………………… 114
4.3 Đánh giá bộ thang đo ………………………………………………………………………….. 116
4.4 Kiểm định bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và hệ số tin cậy
V
tổng hợp …………………………………………………………………………………………………….. 119
4.4.1 Tiêu chí kiểm định ……………………………………………………………………….. 119
4.4.2 Kết quả kiểm định CFA ………………………………………………………………… 123
4.5 Kiểm định mô hình …………………………………………………………………………….. 129
4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết …………………………………………………………. 129
4.5.2 Kiểm định giả thuyết…………………………………………………………………….. 132
4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Bootstrap ……………. 135
4.6 Phân tích mô hình đa nhóm …………………………………………………………………. 136
4.6.1 Phân tích sự khác biệt theo tính chất sở hữu của NHTM …………………… 139
4.6.2 Phân tích sự khác biệt phân theo đơn vị công tác ……………………………… 141
4.6.3 Phân tích sự khác biệt phân theo tính chất công việc ………………………… 143
4.6.4 Phân tích sự khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc …………………….. 145
CHƯƠNG 5. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN……………………………………………………… 148
5.1 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu ……………………………………………………. 148
5.1.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 148
5.1.2 Đóng góp của nghiên cứu đối với khung lý thuyết ……………………………. 150
5.1.3 Đóng góp về mặt thực tiễn của Nghiên cứu …………………………………….. 154
5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 156
KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………………………………………………… 159
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….. 160
PHỤ LỤC 1. DÀN Ý PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA …………………………………………. 173
PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- ………. 177
PHỤ LỤC 2.1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MDB
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ……………. 177
PHỤ LỤC 2.2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
NHTMCP TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN ……………………….. 181
PHỤ LỤC 2.3 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VCB ……….. 183
PHỤ LỤC 2.4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
TECHCOMBANK ……………………………………………………………………………………… 186
PHỤ LỤC 2.5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- BIDV ……… 188
PHỤ LỤC 3: BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC …………. 192
PHỤ LỤC 3.1 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV ACB …………………………………………. 192
PHỤ LỤC 3.2 BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC EIB 198
PHỤ LỤC 3.3 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV CỦA KIENLONGBANK ……………. 206
PHỤ LỤC 3.4 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VPB ………………………………………….. 212
PHỤ LỤC 3.5 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VCB …………………………………………. 229
PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ………………………… 231
PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ R
2
– SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS ………………… 236
PHỤ LỤC 6. Mô hình tới hạn sau khi loại biến RR1, VK2 và VK5 ……………………… 237
PHỤ LỤC 7. Mô hình tới hạn sau khi loại thêm biến VK1, QD6 …………………………. 238
PHỤ LỤC 8. Kết quả SEM mô hình nghiên cứu lý thuyết …………………………………… 239
PHỤ LỤC 9a. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước ≥ 50%). …………………………………………………. 240
PHỤ LỤC 9b. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước <50%). ………………………………………………….. 241
PHỤ LỤC 9c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất sở hữu………………….. 242
PHỤ LỤC 10a. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 243
PHỤ LỤC 10b. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 244
PHỤ LỤC 10c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo đơn vị công tác …………………. 245
PHỤ LỤC 11a. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 246
PHỤ LỤC 11b. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 247
PHỤ LỤC 11c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất công việc ……………. 248
PHỤ LỤC 12a: Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 249
PHỤ LỤC 12b. Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 250
PHỤ LỤC 12c. Kết quả SEM phân tích khả biến từng phần theo kinh nghiệm ……… 251

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s