CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRÁI CÂY TƯƠI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
TRÁI CÂY TƢƠI TẠI THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM:
TRƢỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
1.1. Bối cảnh nghiên cứu ……… ……………………………………………
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu …………………………………………
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………..
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu………..………………………………………
1.5. Tính mới của đề tài…………………………………………………….
1.6. Kết cấu của đề tài………………………………………………………

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
Giới thiệu chƣơng
2.1. Cơ sở lý thuyết về tài sản thƣơng hiệu …………………………………
2.1.1. Thƣơng hiệu………………………………………………………..
2.1.2. Tài sản thƣơng hiệu…………………………………………………
2.1.3. Các thành phần tài sản thƣơng hiệu dƣới góc độ ngƣời tiêu dùng…..
2.2. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đề xuất …………………………
2.3. Kết luận………………………………………………………………..

CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
3.1. Quy trình nghiên cứu…………………………………………………..
3.2. Nghiên cứu định tính…………………………………………………..
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính ………………………………………

3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính………………………………………
3.3. Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ…………………………………………..
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định lƣợng sơ bộ………………………………
3.3.2. Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ……………………………….
3.4. Nghiên cứu định lƣợng chính thức……………………………………..
3.5. Kết luận…………………………………………………………………

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
4.1. Kết quả khảo sát ngƣời tiêu dùng trực tiếp .…………………………….
4.1.1. Mẫu nghiên cứu chính thức…………………………………………
4.1.2. Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu chính thức ……………….
4.1.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo……………………..
4.1.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.1.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.1.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu………….
4.1.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu………………………………………………
4.1.8. Kết quả kiểm định mô hình đa nhóm……………………………….
4.2. Kết quả khảo sát nhà bán lẻ …………………………………………….
4.2.1. Mẫu nghiên cứu chính thức ………………………………………..
4.2.2. Kết quả thống kê mô tả …………………………………………….
4.2.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo………………………
4.2.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.2.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.2.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu …………
4.2.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu……………………………………………….
4.3. Kết quả so sánh hệ số hồi quy (hệ số Beta) trong mô hình tài sản thƣơng
hiệu giữa ngƣời tiêu dùng trực tiếp và nhà bán lẻ ………………………
4.4. Kết luận…………………………………………………………………
CHƢƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CÚU
Giới thiệu chƣơng
5.1. Thảo luận kết quả và hàm ý nghiên cứu………………………………..
5.1.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu………………………………………
5.1.2. Hàm ý nghiên cúu ………………………………………………….
5.2. Đóng góp của đề tài……………………………………………………
5.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo………………………………..
5.4. Kết luận………………………………………………………………..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s