ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC VÙNG
CỦA VIỆT NAM

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu công trình nghiên cứu …………………………………………………………………. 1
2. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………….. 3
3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………………… 4
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………… 5
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ……………………………………………………… 8
6. Các công trình nghiên cứu về FDI và tăng trưởng kinh tế……………………………….. 8
7. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………….. 15
8. Kết cấu của đề tài ………………………………………………………………………………………. 16

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1.1. Giới thiệu …………………………………………………………………………………………….. 18
1.2. Tác động của dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh tế……………………………….. 20
1.2.1. Lý thuyết tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế ……………………………. 20
1.2.2. Đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm tác động của dòng vốn FDI lên
tăng trưởng kinh tế …………………………………………………………………………. 23
1.2.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu chuỗi thời gian ………………. 23

1.2.2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu chéo hoặc bảng …………….. 29
1.3. Các yếu tố thu hút dòng vốn FDI ………………………………………………………….. 37
1.3.1. Lý thuyết các yếu tố tác động đến dòng vốn FDI …………………………………. 37
1.3.2. Đánh giá nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố thu hút dòng vốn FDI ……… 39

1.4. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 44

CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM
2
.1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………… 46
2.2. Đặc điểm các vùng kinh tế – xã hội của Việt Nam……………………………………. 46
2.2.1. Đặc điểm vùng Đồng bằng Sông Hồng ………………………………………………. 47
2.2.2. Đặc điểm vùng Trung du miền núi phía Bắc ……………………………………….. 47
2.2.3. Đặc điểm vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ……………………… 48
2.2.4. Đặc điểm vùng Tây Nguyên ………………………………………………………………. 48
2.2.5. Đặc điểm vùng Đông Nam Bộ ……………………………………………………………
49
2.2.6. Đặc điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long ………………………………………… 49
2.3. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI và tăng trưởng kinh tế ở các vùng
của Việt Nam ……………………………………………………………………………………….. 50
2.3.1. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI ở các vùng của Việt Nam …………………. 50
2.3.2. Thực trạng tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam …………………….. 54
2.3.3. Dòng vốn FDI và tăng trưởng kinh tế ở các vùng
của Việt Nam ……………. 58
2.4. Đóng góp của dòng vốn FDI đối với kinh tế Việt Nam …………………………….. 62
2.5. Đánh giá lợi thế so sánh của các vùng ở Việt Nam …………………………………. 66
2.6. Kết luận ……………………………………………………………………………………………….. 68

CHƯƠNG 3
MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP
3.1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………… 69
3.2. Mô hình kinh tế lượng …………………………………………………………………………… 69
3.2.1. Mô hình tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế ……………….. 69
3.2.1.1. Khung phân tích ………………………………………………………………………. 69
3.2.1.2. Mô hình thực nghiệm ……………………………………………………………….. 72
3.2.2. Các yếu tố quyết định đến thu hút dòng vốn FDI …………………………………. 80
3.2.2.1. Khung lý thuyết ……………………………………………………………………….. 80
3.2.2.2. Mô hình thực nghiệm ……………………………………………………………….. 84
3.3. Phương pháp ước lượng ………………………………………………………………………… 88
3.3.1. Phương pháp ước lượng GMM Arellano-bond và PMG ………………………. 89
3.3.2. Các bước tiến hành ………………………………………………………………………….. 93

CHƯƠNG 4
TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở
TỔNG THỂ VÙNG CỦA VIỆT NAM
Tóm tắt ……………………………………………………………………………………………………….. 95
4.1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………… 96
4.2. Dữ liệu và kiểm tra thuộc tính dữ liệu ……………………………………………………. 98
4.2.1 Dữ liệu nghiên cứu …………………………………………………………………………… 98
4.2.2 Kiểm định hệ số tương quan ………………………………………………………………. 100
4.2.3. Kiểm định tính dừng ………………………………………………………………………… 100
4.3. Kết quả thực nghiệm ……………………………………………………………………………… 101
4.3.1. Kiểm định quan hệ nhân quả Granger ……………………………………………….. 101
4.3.2
. Tác động của dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh tế theo phương
pháp ước lượng GMM Arellano – Bond ……………………………………………. 103
4.3.3. Ước lượng
tính năng động của dòng vốn FDI và tăng trưởng kinh tế
theo phương pháp PMG ………………………………………………………………….. 107
4.4. Thảo luận kết quả ước lượng …………………………………………………………………. 110
4.5. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 117

CHƯƠNG 5
TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ:
LỰA CHỌN VÙNG Ở VIỆT NAM
Tóm tắt ………………………………………………………………………………………………………..
118
5.1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………… 118
5.2. Dữ liệu và kiểm tra thuộc tính dữ liệu ……………………………………………………. 119
5.2.1. Dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………….. 119
5.2.2. Kiểm định hệ số tương quan ……………………………………………………………… 120
5.3. Kết quả thực nghiệm ……………………………………………………………………………… 120
5.3
.1. Kết quả thực nghiệm tác động của dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh
tế ở các vùng của Việt Nam ……………………………………………………………… 120
5.3.2. Kết quả thực nghiệm tác động của dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh
tế ở các liên kết vùng của Việt Nam ………………………………………………….. 124
5.4. Thảo luận kết quả ước lượng ………………………………………………………………… 128
5.4.1. Thảo luận về tính đặc trưng trong tăng trưởng kinh tế vùng …………………. 128
5.4.2. Thảo luận về tính hội tụ (liên kết) trong tăng trưởng kinh tế vùng …………. 130
5.5. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 134
CHƯƠNG 6
CÁC YẾU TỐ THU HÚT DÒNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM
Tóm tắt ……………………………………………………………………………………………………….. 136
6.1. Giới thiệu ……………………………………………………………………………………………… 137
6.2. Dữ liệu và kiểm tra thuộc tính dữ liệu ……………………………………………………. 138
6.2.1 Dữ liệu nghiên cứu …………………………………………………………………………… 138
6.2.2 Kiểm định dữ liệu …………………………………………………………………………….. 139
6.3. Kết quả thực nghiệm ……………………………………………………………………………… 140
6.3.1. Ước lượng các yếu tố thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam theo
phương pháp GMM Arellano – Bond ………………………………………………… 140
6.3.2. Ước lượng tính năng động ngắn hạn và đồng liên kết dài hạn các yếu
tố thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng phương pháp PMG …………. 142
6.4. Thảo luận các yếu tố thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam ………………………. 145
6.5. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 150

CHƯƠNG 7
TỔNG KẾT VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH
7.1. Tổng kết chung ……………………………………………………………………………………… 151
7.1.1. Tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế ở tổng thể vùng
của Việt Nam …………………………………………………………………………………. 151
7.1.2. Tác động của dòng vốn FDI đến tăng trưởng kinh tế: lựa chọn vùng
ở Việt Nam …………………………………………………………………………………….. 152
7.1.3. Các yếu tố thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam ………………………………….. 154
7.2. Đóng góp của luận án…………………………………………………………………………….. 155
7.2.1. Đóng góp về mặt lý thuyết ………………………………………………………………… 155

7.2.2. Đóng góp về mặt thực tiễn ………………………………………………………………… 157
7.3. Gợi ý chính sách ……………………………………………………………………………………. 158
7.3.1. Gợi ý chính sách đối với tổng thể vùng ở Việt Nam ……………………………… 158
7.3.
1.1. Gợi ý chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ………………………… 159
7.3.1.2. Gợi ý chính sách để tăng cường thu hút dòng vốn FDI …………………. 164
7
.3.2. Gợi ý chính sách đối với riêng vùng ở Việt Nam …………………………………. 168
7.3.3. Gợi ý chính sách đối với liên kết vùng ở Việt Nam ………………………………. 169
7.4. Hạn chế của luận án ………………………………………………………………………………. 171
7.5. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài …………………………………………………… 171

KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………. 173

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s