HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU
VỰC CÔNG VIỆT NAM
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VÀ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG ……………………… 1
1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI …………………….. 1
1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về báo cáo tài chính khu vực công và kế
toán khu vực công ……………………………………………………………………………………….. 1
1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công …………………………………. 9
1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC ……………………… 20
1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về BCTC khu vực công và kế toán khu vực
công …………………………………………………………………………………………………………. 21
1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
yếu tố tác động đến việc đổi mới kế toán khu vực công từ cơ sở tiền sang cơ sở
dồn tích ……………………………………………………………………………………………………. 27
1.3 NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU …………………. 29
1.4. KHE HỔNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA TÁC
GIẢ …………………………………………………………………………………………………………….. 31
1.4.1 Xác định khe hổng nghiên cứu ……………………………………………………………. 31
1.4.2 Định hướng nghiên cứu của tác giả ……………………………………………………… 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………….. 33
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ……. 34
CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………………………… 34
2.1 KHÁI NIỆM VỀ KHU VỰC CÔNG VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ÁP DỤNG CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………. 34
2.1.1 Khái niệm khu vực công …………………………………………………………………….. 34
2.1.2 Tổng quan về chuẩn mực kế toán công quốc tế……………………………………… 35
2.1.2.1 Giới thiệu ……………………………………………………………………………………. 35
2.2.2.2 Phạm vi áp dụng và không áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế … 37
2.2.2.3 Tóm tắt nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán công quốc tế …….. 37
2.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG THEO KHUÔN MẪU LÝ
THUYẾT KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
CÔNG QUỐC TẾ. ……………………………………………………………………………………….. 38

2.2.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………….. 38
2.2.2 Phân loại BCTC khu vực công ……………………………………………………….. 38
2.2.3 Mục đích của báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công …… 41
2.2.4 Đặc tính thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cho mục đích chung
của khu vực công ………………………………………………………………………………………. 42
2.2.5 Các nguyên tắc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung: …………………. 46
2.2.6 Số lượng, nội dung và kết cấu của báo cáo tài chính cho mục đích chung của
khu vực công ……………………………………………………………………………………………. 49
2.2.7 Kỳ kế toán ………………………………………………………………………………………… 60
2.2.8 Thời hạn báo cáo ………………………………………………………………………………. 61
2.3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ……………………………………………………….. 61
2.3.1 Tình hình thực hiện chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích và
tình hình vận dụng IPSASs trong kế toán khu vực công …………………………………. 61
2.3.2 Lựa chọn các quốc gia để nghiên cứu bài học kinh nghiệm ……………………. 62
2.3.3 Kế toán khu vực công của Úc ……………………………………………………………… 63
2.3.3.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 63
2.3.3.2 Nội dung chuẩn mực kế toán khu vực công Úc liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 64
2.3.4 Kế toán khu vực công của Mỹ …………………………………………………………….. 65
2.3.4.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 65
2.3.4.2 Nội dung chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 66
2.3.5 Kế toán khu vực công của Cộng Hòa Nam Phi ……………………………………… 69
2.3.5.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 69
2.3.5.2 Nội dung của chuẩn mực kế toán Cộng hòa Nam Phi về khu vực công
liên quan đến việc lập và trình bày, công bố BCTC ……………………………………. 73
2.3.6 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam …………………………………………….. 75
2.3.6.1 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Úc …………………………………………………………………………………………………… 75
2.3.6.2 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Mỹ ………………………………………………………………………………………………….. 76

2.3.6.3 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Nam Phi ………………………………………………………………………………………….. 76
2.4 CÁC LÝ THUYẾT NỀN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN .. 77
2.4.1 Lý thuyết đại diện hay còn gọi lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory). ……… 77
2.4.2 Lý thuyết Quỹ …………………………………………………………………………………… 78
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: ………………………………………………………………………………. 80
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 81
3.1 KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………………………………………… 81
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ………………………………………….. 84
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ……………………………………… 86
3.3.1 Xác định các nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công sang
cơ sở dồn tích cần được kiểm định ………………………………………………………………. 87
3.3.2 Xác định công cụ phân tích để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc
chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích ……………………………………. 94
3.3.3 Dữ liệu thống kê ……………………………………………………………………………….. 97
3.3.4 Xác định kích thước mẫu và thang đo ………………………………………………….. 97
3.3.5 Qui trình thực hiện thống kê trên mô hình EFA …………………………………….. 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: …………………………………………………………………………….. 100
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………. 101
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………….. 101
4.1.1 Kết quả nghiên cứu định tính …………………………………………………………….. 101
4.1.1.1 Kết quả nghiên cứu về thực trạng BCTC khu vực công. …………………. 101
4.1.1.2 Kết quả nghiên cứu về tính hữu ích của thông tin trên BCTC khu vực
công được áp dụng cho đơn vị HCSN. …………………………………………………….. 113
4.1.2 Kết quả nghiên cứu định lượng (nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
BCTC khu vực công) ……………………………………………………………………………….. 115
4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KHU VỰC CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ………………………………………………………………………. 132
4.2.1 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán, báo cáo tài chính khu vực công ……… 132
4.2.1.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 132
4.2.1.2 Nhược điểm ………………………………………………………………………………. 133

4.2.2 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán HCSN và Báo cáo tài chính các đơn vị
hành chính sự nghiệp ……………………………………………………………………………….. 138
4.2.2.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 138
4.2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chế độ kế toán HCSN …. 139
4.3 BÀN LUẬN VỀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN BCTC KHU VỰC CÔNG ……. 146
4.3.1 Quan điểm hoàn thiện ………………………………………………………………………. 146
4.3.2 Định hướng hoàn thiện …………………………………………………………………….. 147
4.3.3 Bàn luận về giải pháp hoàn thiện ………………………………………………………. 149
4.3.3.1 Giải pháp nền ……………………………………………………………………………. 149
4.3.3.2 Các giải pháp cụ thể để hoàn thiện BCTC khu vực công. ……………….. 170
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ……………………………………………………………………………… 180
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………. 182
5.1 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 182
5.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 183
5.2.1 Kiến nghị với Quốc Hội …………………………………………………………………… 183
5.2.2 Kiến nghị với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ……………………… 183
5.2.3 Kiến nghị với cơ quan kiểm toán Nhà nước ………………………………………… 184
5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ……………………………… 184
5.3.1 Những hạn chế của luận án……………………………………………………………….. 185
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo ……………………………………………………………… 185

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s