MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH
CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………………..1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…. ……………………………… 5
1.1 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………….. 5
1.1.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………….. 5
1.1.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện ở nước ngoài về TTTC và minh
bạch TTTC …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………. 13
1.2.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………… 13
1.2.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện trong nước về TTTC, minh bạch
thông tin và minh bạch TTTC ………………………………………………………………………… 17
1.3 KHE HỔNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC TÁC GIẢ
TRONG/NGOÀI NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………. 18
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………………………………………. 20
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TTTC, MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY …….21
2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTTC VÀ MINH BẠCH TTTC …………………………………….. 21
2.1.1 Khái niệm TTTC…………………………………………………………………………………………. 21
2.1.2 Khái niệm minh bạch TTTC và tầm quan trọng của minh bạch TTTC ………… 21
2.1.2.1 Khái niệm minh bạch TTTC ………………………………………………………………………. 21
2.1.2.2 Tầm quan trọng của minh bạch TTTC …………………………………………………………. 24
2.1.3 Nội dung của TTTC và các hình thức chuyển tải đến người sử dụng thông tin ……. 26
2.1.3.1 Nội dung của TTTC công bố …………………………………………………………………….. 26
2.1.3.2 Các hình thức chuyển tải TTTC đến người sử dụng thông tin ……………………….. 27
2.1.4 Tiêu chuẩn đánh giá và đo lường mức độ minh bạch TTTC …………………………. 29
2.1.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ minh bạch TTTC …………………………………………….. 29
2.1.4.2 Đo lường mức độ minh bạch TTTC ……………………………………………………………. 32
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTTC của các CTNY ……………….. 34
2.2 MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY TRÊN TTCK Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ
BÀI HỌC KINH NGHIỆM Ở VIỆT NAM ……………………………………………………………………………… 37
2.2.1 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Thái Lan ……………………………………… 37
2.2.2 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Hồng Kông ………………………………….. 40
2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………………………………… 41
2.3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT NỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MINH BẠCH TTTC ………………….. 44
2.3.1 Lý thuyết thông tin hữu ích ………………………………………………………………………. 45
2.3.1.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 45
2.3.1.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ………………………. 46
2.3.2 Lý thuyết về thông tin bất cân xứng ……………………………………………………………. 47
2.3.2.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 47
2.3.2.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 47
2.3.3 Lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………………………. 49
2.3.3.1 Nội dung lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………… 49
2.3.3.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 49
2.3.4 Lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………………………. 50
2.3.4.1 Nội dung lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………. 50
2.3.4.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………………………. 53
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………. 54
3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………………….. 54
3.1.1 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 54
3.1.2 Khung nghiên cứu của luận án ……………………………………………………………………….. 55
3.1.3 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 56
3.1.4 Giới thiệu thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………………. 58
3.2 THIẾT LẬP MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH
TTTC CỦA CÁC CTNY TẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………………. 59
3.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất …………………………………………………………………………… 59
3.2.2 Xây dựng các giả thuyết trong mô hình……………………………………………………………. 60
3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH …………………………………………………………………………………………… 65
3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính …………………………………………………………………………. 66
3.3.2 Nội dung nghiên cứu định tính ……………………………………………………………………….. 67
3.3.3 Những điều chỉnh rút ra từ nghiên cứu định tính ………………………………………………. 68
3.3.3.1 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần một ……………………………………………………. 68
3.3.3.2 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần hai …………………………………………………….. 73
3.4 NGHIÊN CỨU KIỂM ĐỊNH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ………………. 76 3.4.1 Xây dựng thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………….. 76
3.4.1.1 Thang đo nội dung công bố thông tin …………………………………………………………. 76
3.4.1.2 Thang đo phản ánh sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng cao về công bố TTTC ….. 77
3.4.1.3 Thang đo phản ánh chất lượng của kiểm toán độc lập …………………………………. 77
3.4.1.4 Thang đo phản ánh trách nhiệm của kiểm toán độc lập ………………………………… 78
3.4.1.5 Thang đo sự thuận tiện của thông tin …………………………………………………………. 79
3.4.2 Xây dựng cách đánh giá các đặc điểm phản ánh tính minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………… 79

v
3.4.3 Xác định phương pháp đo lường và tính toán các nhân tố ảnh hưởng mức độ minh
bạch TTTC của các CTNY …………………………………………………………………………………… 83
3.4.4 Thiết kế chương trình nghiên cứu kiểm định ……………………………………………………. 87
3.4.4.1 Mẫu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………….. 87
3.4.4.2 Phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu …………………………………………………. 88
3.4.4.3 Đối tượng khảo sát …………………………………………………………………………………… 89
3.4.5 Mô hình hồi quy ………………………………………………………………………………………….. 90
3.4.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY…………… 90
3.4.5.2 Đánh giá mối quan hệ giữa các biến ………………………………………………………….. 91
3.4.5.3 Phương trình hồi quy đề xuất …………………………………………………………………….. 92
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………………………. 93
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………………………………. 94
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………. …………………………………………………………………………94
4.1.1 Đánh giá thực trạng mức độ minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK VN
4.1.1.1 Giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động CTNY trên TTCK Việt Nam……………..94
4.1.1.2 Đánh giá tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY………………… 96
a. Đánh giá chung của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng về
chất lượng TTTC và tính minh bạch thông tin của các CTNY ……………………….. 96
b. Khảo sát sơ bộ về tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY
trong thời gian qua. ………………………………………………………………………………….. 98
4.1.1.3 Đo lường và đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY …………………… 100
a. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC của các CTNY dựa vào các đặc điểm phản
ánh sự minh bạch (dựa trên khái niệm) ……………………………………………………… 101
b. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC các CTNY theo đánh giá của nhà đầu tư … 113
c. So sánh/Tổng hợp kết quả khảo sát mức đo minh bạch TTTC của các CTNY .. 117
4.1.2 Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo mức độ minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………. 119
4.1.2.1 Cách thức thực hiện ……………………………………………………………………………….. 119
4.1.2.2 Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo …………………………………………………. 119
4.1.2.3 Kết quả đánh giá giá trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá (EFA) ……….. 121
4.1.3 Kết quả thống kê mô tả ……………………………………………………………………………… 124
4.1.3.1 Đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY……………………………………… 124
4.1.3.2 Đánh giá về sự phù hợp của các biến ……………………………………………………….. 125
4.1.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu …………………………………………………………………. 127
4.1.4.1 Kiểm định các giả thuyết ………………………………………………………………………… 127
4.1.4.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết ……………………………………………………………… 127
4.1.5 Kết quả phân tích hồi quy đa biến …………………………………………………………….. 133
4.1.5.1 Kiểm định ma trận hệ số tương quan ………………………………………………………… 133
4.1.5.2 Kết quả mô hình hồi quy …………………………………………………………………………. 134
4.1.5.3 Đánh giá sự phù hợp trong kết quả của mô hình và kiểm định tương quan ……. 137
vi
4.2 MỘT SỐ BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………….. 141
4.2.1 Bàn luận kết quả nghiên cứu ……………………………………………………………………… 141
4.2.1.1 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm tài chính ……………………………………. 141
4.2.1.2 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm quản trị ……………………………………. 144
4.2.2 Một số hàm ý từ kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 146
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………………. 150
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………… 151
5.1 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………… 151
5.2 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
5.2.1 Đối với các CTNY ………………………………………………………………………………………. 154
5.2.1.1 Tăng cường ý thức trách nhiệm của các CTNY trong việc gia tăng mức độ minh
bạch TTTC ………………………………………………………………………………………………………….. 155
5.2.1.2 Đầu tư phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp ……………………………. 155
5.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty ……………………………………………………….. 156
5.2.1.4 Nâng cao công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng …………….. 158
5.2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính ………………………………. 160
5.2.2.1 Hoàn thiện các quy định về CBTT và nội dung trình bày trên BCTC ……………. 160 5.2.2.2 Tăng cường giám sát hoạt động công bố TTTC trên TTCK …………………………. 163
5.2.2.3 Tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT và sự
thiếu minh bạch của thông tin được công bố trên TTCK …………………………………………… 165
5.2.2.4 Hoàn thiện quy trình công bố TTTC từ CTNY đến nhà đầu tư thông qua website
của Sở GDCK ………………………………………………………………………………………………………. 167
5.2.2.5 Triển khai mô hình tổ chức định mức tín nhiệm …………………………………………. 167
5.2.3 Đối với các bên liên quan khác …………………………………………………………………… 168
5.2.3.1 Về phía các tổ chức tín dụng – các chủ nợ ………………………………………………… 168
5.2.3.2 Về phía các công ty kiểm toán …………………………………………………………………. 168
5.2.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp …………………………………………………………………………. 169
5.2.3.4 Về phía các cơ sở đào tạo ……………………………………………………………………….. 170
5.2.4 Một số kiến nghị hỗ trợ khác ……………………………………………………………………… 170
5.2.4.1 Tăng cường khả năng đọc hiểu BCTC cho nhà đầu tư ……………………………….. 170
5.2.4.2 Đổi mới quá trình thông tin của các CTNY ……………………………………………….. 171
5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ………………….. 173
5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 173
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………………………………. 174
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục \

Báo giá: 100.000 VNĐ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s