Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Mối quan hệ giữa lãnh đạo ba
chiều và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại Việt
Nam
MỤC LỤC
———–
CHƯƠNG I – MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………..1
1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………….. 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………. 3
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………. 4
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 5
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………………………… 5
1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU………………………………………………… 6
1.7. BỐ CỤC………………………………………………………………………………………………………. 7
CHƯƠNG 2 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT…………………………………………………………………………..9
2.1. GIỚI THIỆU……………………………………………………………………………………………… 9
2.2. LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO………………………………………………………………………….. 9
2.2.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ LÃNH ĐẠO ………………………………………………….. 9
2.2.2. TỔNG QUAN CÁC LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO ………………………….. 11
2.3. MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO BA CHIỀU………………………………………………………….. 32
2.3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH LÃNH ĐẠO …………………………………………. 32
2.3.2 LÝ THUYẾT LÃNH ĐẠO BA CHIỀU………………………………………………. 34
2.3.3 CƠ SỞ CỦA VIỆC LỰA CHỌN LÃNH ĐẠO BA CHIỀU. ………………….. 38
2.3.3.1 BỐI CẢNH THỰC TIỄN ……………………………………………………………….. 38
2.3.3.2 BỐI CẢNH LÝ THUYẾT ………………………………………………………………. 41
2.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Firm Performance)
…… 43
2.4.1 ĐỊNH NGHĨA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP ……………….. 43
2.4.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG DOANH NGHIỆP. ………………………………………………………………………… 45
2.4.3 CÁC CHỈ TIÊU TRONG ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH
NGHIỆP ………………………………………………………………………………………………….. 46
2.4.4 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÁC TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT
ĐỘNG TRONG NGHIÊN CỨU. ……………………………………………………………….. 51
2.5 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐỊNH HƯỚNG TRONG MÔ HÌNH LÃNH
ĐẠO BA CHIỀU …………………………………………………………………………………………………. 51
2.6. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT…………………………………. 57
2.6.1. MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………………………….. 57
2.6.1.1 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động tài chính. …………………. 57
2.6.1.2 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến khách
hàng. ……………………………………………………………………………………………………….. 59
2.6.1.3 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến quy
trình nội bộ. ……………………………………………………………………………………………… 62
2.6.1.4 Mối quan hệ giữa lãnh đạo và kết quả hoạt động có liên quan đến học tập
và phát triển. …………………………………………………………………………………………….. 65
2.6.2 CÁC GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU……………………. 67
2.6.2.1 Mối quan hệ giữa định hướng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của doanh
nghiệp. …………………………………………………………………………………………………….. 67
2.6.2.2 Mối quan hệ giữa định hướng quan hệ và kết quả hoạt động của doanh
nghiệp. …………………………………………………………………………………………………….. 68
2.6.2.3 Mối quan hệ giữa định hướng đại diện/tham gia và kết quả hoạt động của
doanh nghiệp. …………………………………………………………………………………………… 69
CHƯƠNG 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
………………………………………………………72
3.1 GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………………. 72
3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………… 72
3.3. XÂY DỰNG THANG ĐO…………………………………………………………………………. 74
3.3.1 Phương pháp xây dựng thang đo………………………………………………………………. 74
3.3.2 Phương pháp đánh giá sơ bộ thang đo………………………………………………………. 75
3.3.3 Phương pháp kiểm định thang đo cho mô hình nghiên cứu. …………………….. 75
3.4 Nghiên cứu định tính cho thang đo mô hình lãnh đạo. …………………………….. 78
3.4.1 Phát triển thang đo cho định hướng nhiệm vụ (Task Orientation) …………… 78
3.4.2. Phát triển thang đo cho định hướng quan hệ (Relation Orientation) ……….. 80
3.4. 3 Phát triển thang đo cho định hướng đại diện/tham gia ………………………… 81
3.4.4 Nghiên cứu định tính thang đo kết quả doanh nghiệp …………………………… 82
3.5 Thiết kế bảng câu hỏi. …………………………………………………………………………. 86
3.6 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ. ……………………………………………………. 87
3.6.1.Kiểm định thang đo sơ bộ bằng độ tin cậy……………………………………………. 88
3.6.2.Kiểm định thang đo sơ bộ bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA)………… 89
3.7. ĐẶC ĐIỄM MẪU TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC
……………………… 93
3.7.1. Đối tượng khảo sát và kích thước mẫu ……………………………………………….. 93
3.7.2 Đặc điểm mẫu ………………………………………………………………………………….. 94
3.8. KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH
CFA
……………………………………………………………………………………………………………………… 98
3.8.1 Kết quả CFA của thang đo định hướng nhiệm vụ (chuẩn hóa) ………………. 99
3.8.2 Kết quả CFA của định hướng quan hệ (chuẩn hóa)……………………………… 100
3.8.3 Kết quả CFA của thang đo định hướng đại diện/tham gia (chuẩn hóa)….. 102
3.8.4 Kết quả CFA của thang đo mô hình lãnh đạo ba chiều (chuẩn hóa) …….. 103
3.8.5 Kết quả CFA của thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp (FP) ……. 105
3.9 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT GIỮA CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN
CỨU.
………………………………………………………………………………………………………………….. 108
CHƯƠNG 4 – KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU …………………………………………112
4.1 GIỚI THIỆU …………………………………………………………………………………………….. 112
4.2 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU…………………………………………………… 112
4.3. KIỂM ĐỊNH ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG
BOOTSTRAP
…………………………………………………………………………………………………….. 114
4.4 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU …………………………………… 114
4.4.1 Kiểm định giả thuyết H1………………………………………………………………….. 115
4.4.2 Kiểm định giả thuyết H2………………………………………………………………….. 115
4.4.3 Kiểm định giả thuyết H3………………………………………………………………….. 115
4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ
………………………………………………………………………….. 116
CHƯƠNG 5 – HÀM Ý & KẾT LUẬN……………………………………………………………………125
CỦA NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………………125
5.1 HÀM Ý NGHIÊN CỨU & CÁC ĐỀ XUẤT QUẢN TRỊ CHO DOANH
NGHIỆP …………………………………………………………………………………………………………….. 125
5.2 HÀM Ý NGHIÊN CỨU & CÁC ĐỀ XUẤT QUẢN TRỊ CHO NGƯỜI
LÃNH ĐẠO.
………………………………………………………………………………………………………. 131
5.2.1. Hàm ý nghiên cứu có liên quan đến định hướng nhiệm vụ ………………….. 132
5.2.2. Những nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm cần thực hiện…………………………….. 135
5.2.3. Hàm ý nghiên cứu liên quan đến xây dựng văn hóa tổ chức để phát triển
định hướng quan hệ…………………………………………………………………………………. 136
5.2.4. Hàm ý nghiên cứu có liên quan đến hoàn thiện hình ảnh của người lãnh đạo
để xây dựng định hướng đại diện/tham gia. ………………………………………………… 140
5.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN
……………………………………… 147
5.3.1. Đóng góp lý thuyết…………………………………………………………………………. 147
5.3.2. Đóng góp về thực tiễn…………………………………………………………………….. 148
5.4 – HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU……………………………………………………………. 149
5.5. GỢI Ý HƯỚNG NGHIÊN CỨU………………………………………………………………. 149
KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………. 151
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………………….153
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………………….168

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s