NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục hình vẽ, sơ đồ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 1
1.1 Lý do nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………….. 3
1.3 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………… 3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………….. 5
1.5 Điểm mới và đóng góp của luận án …………………………………………………………….. 5
1.6 Khung nghiên cứu của luận án …………………………………………………………………….
7
1.7 Kết cấu của luận án ………………………………………………………………………………….. 8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP …………………………………………. 9
2.1 Khái niệm, đặc điểm nguồn nhân lực ………………………………………………………. 9
2.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực …………………………………………………………….. 9
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp ………………………………………………. 11
2.2 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực …………………………………………………….. 13
2.3 Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực ………………………………………………….. 14
2.4 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực …………………… 18
2.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp …………………………….. 18
2.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp …………………………….. 19
2.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân
lực doanh nghiệp ………………………………………………………………………………………… 22
2.5.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài ………………………………….. 22
2.5.1.1 Tổng quan các nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực……………………. 22
2.5.1.2 Tổng quan các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ………………… 29
2.5.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước …………………………………… 33
2.6 Đặc thù nguồn nhân lực doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ……. 34
Tóm tắt chương 2: …………………………………………………………………………………… 41

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN
GIANG ……………………………………………………………………………………………………… 42
3.1 Nghiên cứu định tính và kết quả ……………………………………………………………… 43
3.2 Nghiên cứu định lượng và kết quả …………………………………………………………… 43
3.2.1 Mẫu nghiên cứu và đối tượng khảo sát…………………………………………………. 44
3.2.2 Phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu …………………………………………… 46
3.2.3 Đo lường các yếu tố nghiên cứu …………………………………………………………. 46
3.2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………………………….. 47
3.2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………………………….. 48
3.2.3.3 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………….. 49
3.2.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến
phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may ………………………………………………… 50
3.2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo các yếu tố ảnh hưởng
thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp ………………………………………………. 51
3.2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các yếu tố ảnh hưởng thuộc
môi trường bên trong doanh nghiệp ……………………………………………………… 53
3.2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo phát triển nguồn nhân
lực doanh nghiệp may ………………………………………………………………………… 56
3.2.5 Phân tích Cronbach’s Alpha các thang đo …………………………………………….. 57
3.2.6 Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu ………………………………………. 59
3.2.6.1 Hình thành các giải thuyết nghiên cứu ………………………………………… 59
3.2.6.2 Mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………………. 65
3.2.7 Phân tích hồi quy bội. ……………………………………………………………………….. 66
3.2.7.1 Phân tích trung bình và độ lệch chuẩn . ……………………………………….. 66

3.2.7.2 Phân tích tương quan . ………………………………………………………………. 66
3.2.7.3 Phân tích hồi quy bội. ……………………………………………………………….. 66
3.2.7.4 Kiểm định sự phù hợp mô hình hồi quy bội……………………………………. 68
3.2.7.5 Kiểm định sự khác biệt mô hình phát triển nguồn nhân lực theo
giới tính, độ tuổi, chuyên môn, chức vụ và thâm niên. ………………………………. 72
3.2.7.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may. ………………………………………………………. 74
Tóm tắt chương 3: …………………………………………………………………………………… 78
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY
TỈNH TIỀN GIANG ……………………………………………………………………………………. 79
4.1 Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực thuộc
môi trường bên ngoài doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang. …………………………….. 80
4.1.1 Thực trạng về môi trường kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang ………………………… 80
4.1.1.1 Tình hình kinh tế xã hội Tiền Giang …………………………………………….. 80
4.1.1.2 Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp may …….. 81
4.1.1.3 Thực trạng lực lượng lao động tỉnh Tiền Giang …………………………….. 83
4.1.1.4 Về tâm lý, hành vi và tính kỷ luật cá nhân người lao động ……………….. 85
4.1.2 Thực trạng về chất lượng lao động cá nhân Tiền Giang ………………………….. 86
4.1.2.1 Thực trạng về thể lực của người lao động …………………………………….. 86
4.1.2.2 Thực trạng về trình độ chuyên môn của người lao động …………………. 87
4.1.2.3 Đạo đức và tác phong làm việc của người lao động ……………………….. 88
4.1.3 Thực trạng về giáo dục đào tạo và pháp luật lao động Tiền Giang …………….. 89
4.1.3.1 Hệ thống giáo dục đào tạo nhân lực …………………………………………….. 89
4.1.3.2 Chính sách tài chính đáp ứng cho nhu cầu đào tạo nhân lực ……………. 92
4.1.3.3 Khả năng cung ứng lao động của các cơ sở đào tạo ……………………….. 92
4.1.3.4 Chính sách pháp luật về lao động ……………………………………………….. 95
4.1.3.5 Thị trường lao động Tiền Giang ………………………………………………….. 95
4.1.4. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về lao động ………………. 97
4.1.4.1 Thực trạng về nhà ở công nhân …………………………………………………… 97
4.1.4.2 Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo nghề tại chỗ tại doanh nghiệp …….. 99
4.1.4.3 Đầu tư chất lượng đào tạo nghề tại các trường, cơ sở đào tạo …………. 100
4.1.4.4 Công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo và pháp luật về lao động ……. 101
4.2 Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực thuộc
môi trường bên trong doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang ………………………………. 102
4.2.1 Về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp may Tiền Giang …………………… 102
4.2.1.1 Tuyển dụng lao động phổ thông ………………………………………………….. 102
4.2.1.2 Tuyển dụng lao động nghề …………………………………………………………. 104
4.2.1.3 Tuyển dụng lao động trung cấp …………………………………………………… 104
4.2.1.4 Tuyển dụng lao động cao đẳng, đại học trở lên ……………………………… 104
4.2.2 Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển lao động doanh nghiệp may……. 108
4.2.2.1 Về công tác đào tạo cán bộ quản lý …………………………………………….. 108
4.2.2.2 Về công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật …………………………………………….. 110
4.2.2.3 Về công tác đào tạo lao động phổ thông ………………………………………. 110
4.2.2.4 Về công tác đề bạt và thăng tiến………………………………………………….. 111
4.2.3 Thực trạng về công tác phân tích và đánh giá kết quả công việc doanh
nghiệp may ………………………………………………………………………………………………….. 113
4.2.3.1 Về công tác phân tích công việc …………………………………………………. 113
4.2.3.2 Về công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc …………………………. 114
4.2.4 Thực trạng về môi trường làm việc và quan hệ lao động doanh nghiệp may
Tiền Giang …………………………………………………………………………………………………… 116
4.2.4.1 Về điều kiện làm việc và thời gian làm việc …………………………………… 116
4.2.4.2 Trình độ công nghệ, máy móc thiết bị ………………………………………….. 117
4.2.4.3 Hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ………………………………………. 118
4.2.4.4 Quan hệ lao động …………………………………………………………………….. 119
4.2.4.5 Đình công trong doanh nghiệp ……………………………………………………. 120
4.2.5 Thực trạng về lương thưởng và phúc lợi doanh nghiệp may Tiền Giang ……. 122
4.2.5.1 Thực trạng lương thưởng doanh nghiệp ……………………………………….. 122
4.2.5.2 Chế độ đãi ngộ nhân viên lao động …………………………………………….. 124
4.2.5.3 Chế độ phúc lợi doanh nghiệp …………………………………………………….. 125
4.3 Đánh giá chung ……………………………………………………………………………………… 126
4.3.1 Những kết quả đạt được …………………………………………………………………….. 126
4.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế ……………………………………………….. 127
Tóm tắt chương 4: …………………………………………………………………………………… 132

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DOANH
NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020 …………………………………… 133
5.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh Tiền
Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………………… 133
5.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh Tiền
Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………………… 133
5.3 Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh
Tiền Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………….. 134
5.3.1 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực thuộc môi trường bên ngoài
doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang …………………………………………………………….. 134
5.3.1.1 Giải pháp về cải thiện môi trường kinh tế và văn hóa xã hội ……………. 134
5.3.1.2 Giải pháp nâng cao chất lượng lao động cá nhân người lao động …….. 136
5.3.1.3 Giải pháp đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo và pháp luật
về lao động ……………………………………………………………………………………….. 140
5.3.1.4 Giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước về lao động …………….. 144
5.3.2 Nhóm các giải pháp nguồn nhân lực thuộc môi trường bên trong
doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang ………………………………………………………………….. 148
5.3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và bố trí sử dụng lao động .. 148
5.3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân viên ………… 151
5.3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá công việc ……….. 155
5.3.2.4 Giải pháp về cải thiện môi trường làm việc và quan hệ lao động ……… 159
5.3.2.5 Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương thưởng và phúc lợi ……….. 163
5.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Tiền Giang ……………………………………… 168
Tóm tắt chương 5 ……………………………………………………………………………………. 169

KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 170
1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………… 170
2. Hạn chế của đề tài và hướng đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo ………………… 171

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s