PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ
BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………. 1
1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ………………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam …………………………………………………………. 1
1.1.1.2. Bối cảnh thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long ……………………………….. 5
1.1.1.3. Bối cảnh thực tiễn ở tỉnh Bến Tre …………………………………………………….. 8
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu …………………………………. 9
1.2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU …………………………………………… 10
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………… 11
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 11
1.5. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………. 12
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 13
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG……………………. 15
2.1. LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA …………………… 15
2.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH ……………………… 20
2.2.1. Tiếp cận bền vững cho ngành năng lượng ……………………………………….. 20
2.2.2. Tiếp cận bền vững cho ngành giao thông ………………………………………… 22
2.2.3. Phát triển bền vững ngành khai thác khoáng sản ……………………………… 23
2.2.4. Phát triển bền vững các ngành sản xuất ………………………………………….. 24
2.2.4.1. Bền vững sử dụng tài nguyên…………………………………………………………. 25
2.2.4.2. Thiết kế sản phẩm bền vững ………………………………………………………….. 26
2.2.4.3. Xử lý chất thải bền vững ……………………………………………………………….. 27
2.2.5. Ngành thủy sản ……………………………………………………………………………. 27
2.3. CẤU TRÖC NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ……………………………………… 35
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH PTBV NGÀNH CBTS ………………………………………. 37
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 40
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………….. 40
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 42
3.2.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường và mô hình lý thuyết PTBV
ngành CBTS Việt Nam …………………………………………………………………………………. 42
3.2.1.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường ……………………………………….. 43
3.2.1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu đo lường ………………………………………… 45
3.2.1.3. Phương pháp phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………….. 46
3.2.2. Phương pháp kiểm định mô hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình
tỉnh Bến Tre …………………………………………………………………………………………………. 48

3.3. THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 49
3.3.1. Thiết kế mẫu cho xây dựng chỉ tiêu đo lường ………………………………….. 49
3.3.2. Thiết kế mẫu cho đánh giá chỉ tiêu đo lường …………………………………… 50
3.3.3. Thiết kế mẫu cho xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu…………… 50
3.3.4. Thiết kế mẫu kiểm định mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình …. 50
CHƢƠNG 4. MÔ HÌNH PTBV CHO NGÀNH CBTS VIỆT NAM ………………….. 53
4.1. CẤU TRÖC NGÀNH CBTS VIỆT NAM ……………………………………………… 53
4.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 53
4.1.2. Hoạt động chế biến ………………………………………………………………………. 55
4.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 57
4.2. XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG PTBV NGÀNH CBTS VIỆT
NAM ……………………………………………………………………………………………………………. 59
4.2.1. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột kinh tế ………………………….. 59
4.2.2. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột xã hội …………………………… 62
4.2.3. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột môi trường ……………………. 64
4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PTBV NGÀNH CBTS VIỆT NAM …………………. 66
4.3.1. Mối liên hệ giữa các công đoạn hoạt động PTBV …………………………….. 66
4.3.2. Mối liên hệ giữa các trụ cột PTBV …………………………………………………. 66
4.3.2.1. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………… 66
4.3.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ……………. 67
4.3.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………….. 68
4.3.3. Giả thuyết về vai trò của chính sách tác động đến các trụ cột PTBV ….. 68
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH BỀN VỮNG CHO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………………. 70
5.1. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG TRÊN TRỤ CỘT KINH TẾ ………………. 70
5.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 70
5.1.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 74
5.1.2.1. Cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………… 74
5.1.2.2. Nguyên liệu, thành phẩm ………………………………………………………………. 75
5.1.2.3. Hoạt động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm …………… 81
5.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 84
5.1.3.1. Đóng góp của ngành CBTS trong GDP tỉnh ……………………………………. 84
5.1.3.2. Hiệu quả hoạt động của đơn vị tham gia hoạt động CBTS ………………… 85
5.2. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ KHÍA CẠNH XÃ HỘI ………………… 89
5.2.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 89
5.2.1.1. Số lượng, cơ cấu lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản …………………. 89
5.2.1.2. Thu nhập của lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản ……………………… 90

5.2.1.3. Bảo hộ lao động trong khai thác và nuôi trồng thủy sản …………………… 90
5.2.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 92
5.2.2.1. Số lượng, cơ cấu lao động …………………………………………………………….. 92
5.2.2.2. Chất lượng lao động …………………………………………………………………….. 93
5.2.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 96
5.2.3.1. Sự phản hồi của khách hàng về sản phẩm ……………………………………….. 96
5.2.3.2. Quan hệ giữa cơ sở chế biến và cộng đồng dân cư …………………………… 97
5.3. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƢỜNG …………………………… 98
5.3.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 98
5.3.2. Chế biến – sản xuất …………………………………………………………………….. 101
5.3.2.1. Nguồn nước ……………………………………………………………………………….. 101
5.3.2.2. Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại ……………………….. 102
5.3.2.3. Vệ sinh công nghiệp ……………………………………………………………………. 102
5.3.2.4. Hệ thống xử lý chất thải………………………………………………………………. 102
5.3.3. Phát thải từ các hoạt động tiêu dùng ra môi trường bên ngoài ………….. 104
CHƢƠNG 6. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT VÀ VAI
TRÕ CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ PTBV CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE
……………………………………………………………………………………………………………………. 106
6.1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN PTBV CỦA NGÀNH CHẾ
BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………… 106
6.1.1. Mối liên hệ giữa hoạt động đầu vào và hoạt động sản xuất ……………… 106
6.1.2. Mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất với hoạt động đầu ra ………………. 107
6.2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT PTBV CỦA NGÀNH CBTSTỈNH
BẾN TRE …………………………………………………………………………………………………….. 109
6.2.1. Mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………………………….. 109
6.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ………….. 111
6.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………… 115
6.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA THỂ CHẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE …………………………………………………………. 118
6.3.1. Chính sách điều tiết đối với trụ cột kinh tế …………………………………….. 118
6.3.1.1. Chính sách của chính quyền đối với hoạt động đầu vào ………………….. 118
6.3.1.2. Chính sách về hoạt động sản xuất chế biến……………………………………. 122
6.3.1.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra ……………………………………………. 122
6.3.2. Chính sách điều tiết đối với trụ cột xã hội ……………………………………… 123
6.3.3. Chính sách điều tiết đối với trụ cột môi trường ………………………………. 126
CHƢƠNG 7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH PTBV
NGÀNH CBTSTỈNH BẾN TRE …………………………………………………………………… 131
7.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 131
7.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường và mô hình PTBV của CBTS
Việt Nam ………………………………………………………………………………………………… 131
7.1.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường PTBV ngành CBTS Việt Nam 131
7.1.1.2. Kết quả xây dựng mô hình nghiên cứu PTBV của ngành CBTS Việt Nam131
7.1.2. Về tính bền vững của từng khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong
chuỗi hoạt động của ngành CBTS …………………………………………………………………. 132
7.1.2.1. Sự bền vững về mặt kinh tế ………………………………………………………….. 132
7.1.2.2. Sự bền vững về mặt xã hội …………………………………………………………… 133
7.1.2.3. Sự bền vững về khía cạnh môi trường …………………………………………… 134
7.1.3. Về sự tương tác giữa các yếu tố của phát triển bền vững …………………. 135
7.1.3.1. Sự tương tác giữa kinh tế với xã hội ……………………………………………… 135
7.1.3.2. Sự tương tác giữa kinh tế với môi trường ………………………………………. 135
7.1.3.3. Sự tương tác giữa xã hội với môi trường ………………………………………. 135
7.1.4. Vai trò điều tiết của chính quyền các cấp ………………………………………. 136
7.1.4.1. Đối với trụ cột kinh tế …………………………………………………………………. 136
7.1.4.2. Đối với trụ cột xã hội ………………………………………………………………….. 137
7.1.4.3. Đối vớikhía cạnh môi trường ……………………………………………………….. 137
7.2. CÁC GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PTBV NGÀNH CBTS TỪ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………. 137
7.2.1. Gợi ý các nhóm chính sách cho chính quyền nhà nước các cấp ……….. 138
7.2.1.1. Nhóm 1: Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động CBTS138
7.2.1.2. Nhóm 2: Gợi ý các chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh kinh tế …………………………………………………………………………………………….. 139
7.2.1.3. Nhóm 3: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh xã hội ……………………………………………………………………………………………… 146
7.2.1.4. Nhóm 4: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh môi trường ………………………………………………………………………………………. 150
7.2.2. Gợi ý khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với
các chủ thể tham gia vào hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………… 152
7.2.2.1. Khuyến nghị một số giải pháp cho người nuôi và khai thác thủy sản … 152
7.2.2.2. Gợi ý khuyến nghị đối với doanh nghiệp và hộ chế biến …………………. 155
7.3. GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH CỦA TỈNH ………… 160
7.3.1. Chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động
CBTS ………………………………………………………………………………………………… 161
7.3.1.1. Đối với hoạt động khai thác ………………………………………………………… 161
7.3.1.2. Đối với hoạt động nuôi trồng ………………………………………………………. 162
7.3.2. Chính sách về hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………. 162
7.3.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra …………………………………………….. 163
7.3.4. Chính sách điều tiết về trụ cột xã hội ……………………………………………. 164
7.3.5. Chính sách điều tiết về trụ cột môi trường …………………………………….. 164
7.3.6. Chính sách về phát triển các hình thức liên kết ………………………………. 165
7.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………….. 165
7.4.1. Đóng góp về mặt khoa học ………………………………………………………….. 165
7.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn …………………………………………………………… 166
7.5. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ GỢI Ý NGHIÊN CỨU TIẾP
THEO ………………………………………………………………………………………………………….. 167
7.5.1. Hạn chế của luận án ……………………………………………………………………. 167
7.5.2. Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 167
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s