Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Tác động của QTCT đến chất lượng
thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Những đóng góp của luận án 4
7. Kết cấu của luận án 5
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC và
QTCT 6
1.1 Các nghiên cứu công bố trong nước 6
1.1.1 Chất lượng thông tin BCTC 6
1.1.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 9
1.2 Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước 10
1.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 10
1.2.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 15
1.3 Tổng quan nghiên cứu và xác định khoảng trống nghiên cứu 22
1.3.1 Tổng quan nghiên cứu 22
1.3.2 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23
Kết luận chương 1 24
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chất lượng thông tin BCTC và QTCT 25
2.1 Lý thuyết nền 26
2.1.1 Lý thuyết thông tin hữu ích 26
2.1.1.1 Nội dung lý thuyết 26
2.1.1.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 27
2.1.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 27
2.1.2.1 Nội dung lý thuyết 27
2.1.2.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 29
2.1.3 Lý thuyết ủy nhiệm 30
2.1.3.1 Nội dung lý thuyết 30
2.1.3.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 32
2.1.4 Lý thuyết hành vi trong quản lý 33
2.1.4.1 Nội dung lý thuyết 33
2.1.4.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 35
2.2 Tổng quan về chất lượng thông tin BCTC 35
2.2.1 Thông tin BCTC 35
2.2.1.1 Định nghĩa 35
2.2.1.2 Mục đích BCTC 37
2.2.1.3 Phân loại thông tin BCTC 37
2.2.1.4 Đối tượng sử dụng thông tin BCTC công ty niêm yết 39
2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.1 Khái niệm chất lượng 40
2.2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.3 Quan điểm của IASB (2010) và FASB (2010) về chất lượng thông tin BCTC 42
2.2.2.4 Các yếu tố cần thiết nhằm tạo nên thông tin BCTC có chất lượng 44
2.2.3 Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 45
2.2.3.1 Tổng quan về QTCT 45
2.2.3.2 Cơ cấu QTCT nhằm kiểm soát chất lượng thông tin BCTC 50
2.3 Mô hình lý thuyết nghiên cứu 53
Kết luận chương 2 54
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 56
3.1 Phương pháp nghiên cứu 56
3.1.1 Phương pháp chung 56
3.1.2 Phương pháp cụ thể 57
3.1.3 Khung nghiên cứu của luận án 57
3.2 Thiết kế nghiên cứu 60
3.2.1 Đo lường chất lượng thông tin BCTC 60
3.2.1.1 Thang đo đặc tính thích hợp 61
3.2.1.2 Thang đo đặc tính trình bày trung thực 63
3.2.1.3 Thang đo đặc tính dễ hiểu 65
3.2.1.4 Thang đo đặc tính có thể so sánh 66
3.2.1.5 Thang đo đặc tính kịp thời 67
3.2.2 Xây dựng giả thuyết về QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC 67
3.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 67
3.2.2.2 Kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 68
3.2.2.3 Thành viên HĐQTĐL có kiến thức và đào tạo về tài chính kế toán 69
3.2.2.4 Tần suất cuộc họp HĐQT 70
3.2.2.5 Sự độc lập của các thành viên ban kiểm soát 71
3.2.2.6 Số lượng thành viên BKS có chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán tài
chính 72
3.2.2.7 Sự hiện diện bộ phận KTNB 73
3.2.2.8 Các biến điều tiết 73
3.2.3 Mô hình hồi quy các nhân tố QTCT ảnh hưởng đến chất lượng thông tin
BCTC 75
3.2.4 Mô tả dữ liệu và phương pháp thu thập thông tin 77
3.2.5 Phương pháp cho điểm chất lượng BCTC 78
3.3 Đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo chất lượng thông tin BCTC 78
3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach alpha 78
3.3.2 Đánh giá giá trị thang đo 83
3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy 86
3.5 Kiểm định đa cộng tuyến 87
3.6 Kiểm định tự tương quan phần dư (sai số) 87
3.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 88
3.8 Kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính 89
3.9 Phương pháp định tính 89
Kết luận chương 3 90
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 92
4.1. Kết quả đánh giá thực trạng chất lượng BCTC và sự tác động của QTCT đến
chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết ở Việt nam 92
4.1.1. Thống kê mô tả nhằm đánh giá chất lượng thông tin BCTC 92
4.1.1.1 Đánh giá chung 92
4.1.1.2 Đánh giá về đặc tính thích hợp 94
4.1.1.3 Đánh giá về đặc tính trình bày trung thực 97
4.1.1.4 Đánh giá về đặc tính có thể hiểu được 99
4.1.1.5 Đánh giá về đặc tính có thể so sánh 100
4.1.1.6 Đánh giá về đặc tính kịp thời 102
4.1.2 Kiểm định giả thuyết các nhân tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin
BCTC 102
4.1.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của các biến điều tiết 104
4.1.3.1 Biến điều tiết quy mô công ty (QMCT) 104
4.1.3.2 Biến điều tiết về vốn nhà nước (VNN) 107
4.1.4 Kiểm định với hai đặc tính cơ bản 110
4.2. Một số kết luận và nguyên nhân tồn tại. 113
4.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 113
4.2.1.1 Đặc tính thích hợp 114
4.2.1.2 Đặc tính trình bày trung thực 115
4.2.1.3 Đặc tính có thể hiểu được 117
4.2.1.4 Đặc tính có thể so sánh 118
4.2.1.5 Đặc tính kịp thời 118
4.2.2 Sự tác động các yếu tố QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 119
4.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 119
4.2.2.2 Sự hiện diện của chuyên gia kế toán tài chính của thành viên HĐQT
độc lập 120
4.2.2.3 Kiêm nhiệm hai chức danh 120
4.2.2.4 Số lượng cuộc họp 122
4.2.2.5 Tỷ lệ thành viên độc lập BKS 122
4.2.2.6 Sự hiện diện thành viên BKS có chuyên môn kế toán tài chính 124
4.2.2.7 Sự hiện diện kiểm toán nội bộ 125
4.3 Tóm tắt kết quả và thực trạng 125
Kết luận chương 4 127
Chương 5: Kết luận và kiến nghị 129
5.1.Kết luận 129
5.2. Kiến nghị 130
5.2.1 Kiến nghị nâng cao chất lượng thông tin BCTC 130
5.2.1.1 Đặc tính thông tin phải thích hợp 131
5.2.1.2 Thông tin được trình bày trung thực 134
5.2.1.3 Thông tin được trình bày có thể hiểu được 136
5.2.1.4 Thông tin được trình bày có thể so sánh được 137
5.2.1.5 Thông tin công bố kịp thời 137
5.2.2 Kiến nghị tăng cường QTCT nhằm nâng cao chất lượng thông tin BCTC các
công ty niêm yết ở Việt Nam 138
5.2.2.1 Các kiến nghị liên quan đến Hội đồng quản trị 138
5.2.2.2 Ban kiểm soát 142
5.2.2.3 Kiểm toán nội bộ 145
5.2.3 Các công ty niêm yết 146 5.2.4 Các cơ quan giám sát 147
5.2.5 Công ty kiểm toán độc lập 149
5.3 Các hạn chế luận án và những hướng nghiên cứu trong tương lai 149
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s