PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………..vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ …………………………………………………………………… xi
TÓM TẮT………………………………………………………………………………………………xii
Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………… 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu …………………………………………………………………………… 1
1.2. Vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………………… 5
1.3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………… 6
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………… 7
1.5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….. 8
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu………………………………………………………………………. 9
1.6.1. Ý nghĩa lý thuyết …………………………………………………………………………..9
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………………………………..9
1.7. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu…………………………………………………………. 10
Chương 2: LƯỢC KHẢO LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CẦU……………………… 12
2.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 12
2.2. Lý thuyết cầu người tiêu dùng và sự hình thành hàm cầu ……………………. 12
2.2.1. Cách tiếp cận đối ngẫu và cầu của người tiêu dùng ……………………….. 13
2.2.2. Tối đa hóa độ thỏa dụng và sự hình thành hàm cầu Marshallian ……. 14
2.2.3. Tối đa hóa độ thỏa dụng gián tiếp (Indirect Utility Maximization)….. 17
2.2.4. Tối thiểu hóa chi phí và sự hình thành hàm cầu Hicksian ………………. 17
2.2.5. Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập lên lượng cầu tiêu dùng 19
2.2.6. Độ co dãn của cầu (The elasticity of demand)………………………………… 20
2.2.6.1. Độ co dãn của cầu theo thu nhập ……………………………………………. 21
2.2.6.2. Độ co dãn của cầu theo giá riêng…………………………………………….. 21
2.2.6.3. Độ co dãn của cầu theo giá chéo……………………………………………… 21
2.2.6.4. Độ co dãn của cầu Hicksian (độ co dãn bù đắp)……………………….. 22
2.2.7. Hệ hàm cầu vi phân…………………………………………………………………….. 22
2.2.8. Các tính chất của hàm cầu (Properties of Demand Functions)………… 23
2.3. Các mô hình kinh tế lượng cho phân tích cầu tiêu dùng ………………………. 26
2.3.1. Các mô hình phương trình đơn ……………………………………………………. 26
2.3.2. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ………………………….. 30
2.3.3. Phân tích của Stone (Stone’s analysis) ………………………………………….. 30
2.3.4. Hệ thống chi tiêu tuyến tính (Linear Expenditure System) …………….. 31
2.3.5. Hệ thống hàm cầu Translog (Translog Demand System)………………… 32
2.3.6. Mô hình Rotterdam (Rotterdam Model)……………………………………….. 34
2.3.7. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System) ……………………………… 35
2.4. Tóm tắt các nghiên cứu trước về phân tích cầu tiêu dùng…………………….. 37
2.4.1. Các nghiên cứu trước liên quan ở ngoài nước ……………………………….. 38
2.4.2. Các nghiên cứu trước liên quan ở trong nước ……………………………….. 44
2.5. Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu luận án………………………………… 48
2.5.1. Khe hổng nghiên cứu ………………………………………………………………….. 48
2.5.2. Các đóng góp từ lược khảo lý thuyết…………………………………………….. 49
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………. 52
3.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 52
3.2. Đặc trưng mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………. 52
3.2.1. Định nghĩa các biến được sử dụng trong các mô hình thực nghiệm…. 53
3.2.2. Các mô hình kinh tế lượng sử dụng phân tích của luận án……………… 54
3.2.2.1. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ……………………. 54
3.2.2.2. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System)………………………… 54
3.2.2.3. Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System)…… 56
3.3. Các giả thuyết nghiên cứu…………………………………………………………………. 58
3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu…………………………………………………………………… 62
3.5. Thủ tục và các kỹ thuật ước lượng mô hình………………………………………… 65
3.5.1. Vấn đề tiêu dùng bằng không (Zero – Consumption) …………………….. 65
3.5.2. Thủ tục ước lượng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm……………….. 67
3.5.2.1. Đối với mô hình Working – Leser…………………………………………… 67
3.5.2.2. Đối với mô hình LA/AIDS……………………………………………………… 68
3.5.2.3. Đối với mô hình QUAIDS dạng ước lượng………………………………. 70
3.6. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………… 73
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………. 75
4.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 75
4.2. Thống kê mô tả và so sánh cho các biến quan sát ………………………………… 75
4.2.1. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và nhóm tuổi ………. 76
4.2.2. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và quy mô hộ gia
đình……………………………………………………………………………………………………. 85
4.2.3: Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo yếu tố khu vực và vùng miền 95
4.2.4. Thống kê mô tả phần ngân sách dành cho chi tiêu các mặt hàng thịt
lợn, thịt bò, thịt gà, và cá ở Việt Nam năm 2008 …………………………………….. 99
4.2.5. Thống kê mô tả về giá các mặt hàng thịt và cá, tổng chi tiêu, quy mô hộ
gia đình, tuổi và học vấn của chủ hộ ở Việt Nam năm 2008 …………………… 100
4.3. Các kết quả ước lượng mô hình……………………………………………………….. 102
4.3.1. Ước lượng các tham số và độ phù hợp của mô hình……………………… 102
4.3.2. Đánh giá độ phù hợp giữa các mô hình ước lượng ……………………….. 112
4.3.3. Ước lượng các độ co dãn theo giá riêng, giá chéo và theo thu nhập .. 114
4.4. Ước lượng mô hình hàm cầu theo khu vực thành thị và nông thôn……… 122
4.5. Ước lượng mô hình hàm cầu theo các nhóm thu nhập khác nhau……….. 131
4.6. So sánh kết quả phân tích với một số nghiên cứu trước ……………………… 141
4.7. Một ứng dụng trong phân tích cầu tiêu dùng – vấn đề dự báo ……………. 145
4.8. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………. 150
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH………………………………….. 152
5.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………. 152
5.2. Các hàm ý chính sách về cầu tiêu dùng thịt và cá ở Việt Nam…………….. 157
5.3. Những đóng góp chính của luận án ………………………………………………….. 160
5.4. Hạn chế và hướng mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo …………………… 162
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ …………………………………. 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 164
PHỤ LỤC 1………………………………………………………………………………………….. 169
PHỤ LỤC 2………………………………………………………………………………………….. 174
PHỤ LỤC 3………………………………………………………………………………………….. 184
PHỤ LỤC 4………………………………………………………………………………………….. 191
PHỤ LỤC 5………………………………………………………………………………………….. 227

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s