NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án 3
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
4.1 Đối tượng nghiên cứu 4
4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Tính mới và đóng góp của luận án 7
7. Kết cấu của luận án 10
CHƯƠNG 1:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
1.1. Giới thiệu 12
1.2. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 12
1.3. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế 15
1.3.1. Tác động của FDI đối với hoạt động sản xuất 15
1.3.2. Tác động của FDI đối với thương mại quốc tế 16
1.3.3. Tác động của FDI đối với đầu tư địa phương 17
1.4. Lý thuyết về yếu tố quyết định vị trí của FDI 18
1.4.1. Ở cấp độ quốc gia 18
1.4.1.1. Lý thuyết thương mại quốc tế (International Trade Theory) 18
1.4.1.2. Lý thuyết về lợi thế độc quyền (The Theory of
Firm-Specific Ownership Advantages) 19
1.4.1.3. Lý thuyết vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle Theories) 19
1.4.1.4. Lý thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) 20
1.4.1.5. Lý thuyết Eclectic Paradigm (OLI) 21
1.4.2. Ở cấp độ phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương trong quốc gia 27
1.5. Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng thu hút vốn FDI 29
1.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại nhóm nước hoặc khu vực 30
1.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại một quốc gia 42
1.5.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI tại Việt Nam 46
1.6. Khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 52
1.7. Kết luận chương 1 53
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu 54
2.2. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam 54
2.2.1. Xu hướng FDI tại Việt Nam 54
2.2.2. Cơ cấu FDI tại Việt Nam 59
2.2.2.1. Cơ cấu theo ngành 59
2.2.2.2. Cơ cấu theo đối tác đầu tư 60
2.2.2.3. Cơ cấu theo vùng 61
2.3. So sánh vốn FDI Việt Nam thu hút được với các nước trong khu vực 63
2.4. Kết quả đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam
thông qua cuộc khảo sát 65
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu 66
2.4.2. Mẫu nghiên cứu 67
2.4.3. Kết quả nghiên cứu 68
2.4.3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 68
2.4.3.2. Kết quả đánh giá 70
2.5. Kết luận chương 2 73
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu 74
3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 75
3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu 75
3.2.2. Mô hình nghiên cứu 78
3.2.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 78
3.2.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 79
3.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 86
3.3.1. Biến đo lường 87
3.3.2. Dữ liệu thu thập 88
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu 89
3.4. Kết quả nghiên cứu 91
3.4.1. Thống kê mô tả các biến 93
3.4.2. Xác định ma trận hệ số tương quan giữa các biến 95
3.4.3. Kết quả hồi quy 96
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết 106
3.5. Kết luận chương 3 113
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
4.1. Giới thiệu 115
4.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 117
4.3.1. Giả thuyết nghiên cứu 117
4.3.2. Mô hình nghiên cứu 120
4.3.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 120
4.3.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 121
4.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 126
4.3.1. Dữ liệu phân tích 126
4.3.2. Phương pháp nghiên cứu 126
4.4. Kết quả nghiên cứu 127
4.4.1. Thống kê mô tả các biến 127
4.4.2. Xác định ma trận hệ số tương giữa các biến 129
4.4.3. Kết quả hồi quy 129
4.4.4. Kiểm định các giả thuyết 138
4.5. Kết luận chương 4 141
CHƯƠNG 5:
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

KẾT LUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………..vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ …………………………………………………………………… xi
TÓM TẮT………………………………………………………………………………………………xii
Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………… 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu …………………………………………………………………………… 1
1.2. Vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………………… 5
1.3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………… 6
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………… 7
1.5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….. 8
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu………………………………………………………………………. 9
1.6.1. Ý nghĩa lý thuyết …………………………………………………………………………..9
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………………………………..9
1.7. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu…………………………………………………………. 10
Chương 2: LƯỢC KHẢO LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CẦU……………………… 12
2.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 12
2.2. Lý thuyết cầu người tiêu dùng và sự hình thành hàm cầu ……………………. 12
2.2.1. Cách tiếp cận đối ngẫu và cầu của người tiêu dùng ……………………….. 13
2.2.2. Tối đa hóa độ thỏa dụng và sự hình thành hàm cầu Marshallian ……. 14
2.2.3. Tối đa hóa độ thỏa dụng gián tiếp (Indirect Utility Maximization)….. 17
2.2.4. Tối thiểu hóa chi phí và sự hình thành hàm cầu Hicksian ………………. 17
2.2.5. Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập lên lượng cầu tiêu dùng 19
2.2.6. Độ co dãn của cầu (The elasticity of demand)………………………………… 20
2.2.6.1. Độ co dãn của cầu theo thu nhập ……………………………………………. 21
2.2.6.2. Độ co dãn của cầu theo giá riêng…………………………………………….. 21
2.2.6.3. Độ co dãn của cầu theo giá chéo……………………………………………… 21
2.2.6.4. Độ co dãn của cầu Hicksian (độ co dãn bù đắp)……………………….. 22
2.2.7. Hệ hàm cầu vi phân…………………………………………………………………….. 22
2.2.8. Các tính chất của hàm cầu (Properties of Demand Functions)………… 23
2.3. Các mô hình kinh tế lượng cho phân tích cầu tiêu dùng ………………………. 26
2.3.1. Các mô hình phương trình đơn ……………………………………………………. 26
2.3.2. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ………………………….. 30
2.3.3. Phân tích của Stone (Stone’s analysis) ………………………………………….. 30
2.3.4. Hệ thống chi tiêu tuyến tính (Linear Expenditure System) …………….. 31
2.3.5. Hệ thống hàm cầu Translog (Translog Demand System)………………… 32
2.3.6. Mô hình Rotterdam (Rotterdam Model)……………………………………….. 34
2.3.7. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System) ……………………………… 35
2.4. Tóm tắt các nghiên cứu trước về phân tích cầu tiêu dùng…………………….. 37
2.4.1. Các nghiên cứu trước liên quan ở ngoài nước ……………………………….. 38
2.4.2. Các nghiên cứu trước liên quan ở trong nước ……………………………….. 44
2.5. Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu luận án………………………………… 48
2.5.1. Khe hổng nghiên cứu ………………………………………………………………….. 48
2.5.2. Các đóng góp từ lược khảo lý thuyết…………………………………………….. 49
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………. 52
3.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 52
3.2. Đặc trưng mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………. 52
3.2.1. Định nghĩa các biến được sử dụng trong các mô hình thực nghiệm…. 53
3.2.2. Các mô hình kinh tế lượng sử dụng phân tích của luận án……………… 54
3.2.2.1. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ……………………. 54
3.2.2.2. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System)………………………… 54
3.2.2.3. Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System)…… 56
3.3. Các giả thuyết nghiên cứu…………………………………………………………………. 58
3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu…………………………………………………………………… 62
3.5. Thủ tục và các kỹ thuật ước lượng mô hình………………………………………… 65
3.5.1. Vấn đề tiêu dùng bằng không (Zero – Consumption) …………………….. 65
3.5.2. Thủ tục ước lượng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm……………….. 67
3.5.2.1. Đối với mô hình Working – Leser…………………………………………… 67
3.5.2.2. Đối với mô hình LA/AIDS……………………………………………………… 68
3.5.2.3. Đối với mô hình QUAIDS dạng ước lượng………………………………. 70
3.6. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………… 73
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………. 75
4.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 75
4.2. Thống kê mô tả và so sánh cho các biến quan sát ………………………………… 75
4.2.1. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và nhóm tuổi ………. 76
4.2.2. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và quy mô hộ gia
đình……………………………………………………………………………………………………. 85
4.2.3: Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo yếu tố khu vực và vùng miền 95
4.2.4. Thống kê mô tả phần ngân sách dành cho chi tiêu các mặt hàng thịt
lợn, thịt bò, thịt gà, và cá ở Việt Nam năm 2008 …………………………………….. 99
4.2.5. Thống kê mô tả về giá các mặt hàng thịt và cá, tổng chi tiêu, quy mô hộ
gia đình, tuổi và học vấn của chủ hộ ở Việt Nam năm 2008 …………………… 100
4.3. Các kết quả ước lượng mô hình……………………………………………………….. 102
4.3.1. Ước lượng các tham số và độ phù hợp của mô hình……………………… 102
4.3.2. Đánh giá độ phù hợp giữa các mô hình ước lượng ……………………….. 112
4.3.3. Ước lượng các độ co dãn theo giá riêng, giá chéo và theo thu nhập .. 114
4.4. Ước lượng mô hình hàm cầu theo khu vực thành thị và nông thôn……… 122
4.5. Ước lượng mô hình hàm cầu theo các nhóm thu nhập khác nhau……….. 131
4.6. So sánh kết quả phân tích với một số nghiên cứu trước ……………………… 141
4.7. Một ứng dụng trong phân tích cầu tiêu dùng – vấn đề dự báo ……………. 145
4.8. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………. 150
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH………………………………….. 152
5.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………. 152
5.2. Các hàm ý chính sách về cầu tiêu dùng thịt và cá ở Việt Nam…………….. 157
5.3. Những đóng góp chính của luận án ………………………………………………….. 160
5.4. Hạn chế và hướng mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo …………………… 162
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ …………………………………. 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 164
PHỤ LỤC 1………………………………………………………………………………………….. 169
PHỤ LỤC 2………………………………………………………………………………………….. 174
PHỤ LỤC 3………………………………………………………………………………………….. 184
PHỤ LỤC 4………………………………………………………………………………………….. 191
PHỤ LỤC 5………………………………………………………………………………………….. 227

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……….. 1
1.1. Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước …………………………………………………………………….. 1
1.1.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 2
1.1.2. Các luận án tiến sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học ………………………………………….. 5
1.2. Các nghiên cứu công bố ở trong nước …………………………………………………………………….. 7
1.2.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 7
1.2.2. Các luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học …………………………………….. 9
1.3. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 12
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước và chuẩn mực kế toán
công quốc tế …………………………………………………………………………………………………………………. 16
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công …………………… 16
2.1.1. Khu vực công ………………………………………………………………………………………….. 16
2.1.2. Quản trị tài chính trong khu vực công …………………………………………………………. 18
2.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính công với kế toán thu, chi ngân sách …………. 25
2.2. Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………… 26
2.2.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………………. 26
2.2.2. Vai trò và mục tiêu …………………………………………………………………………………… 27
2.2.2.1.Vai trò …………………………………………………………………………………….. 27
2.2.2.2.Mục tiêu ………………………………………………………………………………….. 27
2.2.3. Nội dung và các đối tượng sử dụng thông tin ………………………………………………. 28
2.2.3.1.Nội dung cơ bản của kế toán thu, chi ngân sách …………………………… 28
2.2.3.2.Đối tượng sử dụng thông tin kế toán thu, chi ngân sách ………………… 29
2.2.4. Các vấn đề cơ bản trong hệ thống kế toán thu, chi ngân sách …………………………. 30
2.2.4.1.Về vấn đề ghi nhận …………………………………………………………………… 30
2.2.4.2.Về vấn đề đánh giá …………………………………………………………………… 30
2.2.4.3.Về vấn đề trình bày và công bố ………………………………………………….. 31
2.2.5. Các nội dung khác liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 31
2.2.5.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………….. 31
2.2.5.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………… 32
2.2.5.3.Kiểm toán nhà nước …………………………………………………………………. 32
2.2.6. Cơ sở kinh tế và pháp lý xây dựng hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ………….. 34
2.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………………………………………………….. 36
2.3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển……………………………………………………. 36
2.3.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………….. 38
2.3.3. Vai trò và đặc điểm của chuẩn mực kế toán công quốc tế ……………………………… 39
2.3.4. Nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………….. 40
2.3.5. Cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công quốc tế ……………………………………….. 41
2.3.5.1.Kế toán trên cơ sở tiền trong khu vực công ………………………………………. 41
2.3.5.2.Kế toán dồn tích trong khu vực công ……………………………………………….. 44
2.3.5.3.So sánh kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích ……………… 46
2.3.6. Các chuẩn mực có liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……………. 47
2.3.6.1.Phần mở đầu của IPSAS ………………………………………………………………… 48
2.3.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính ……………………………………………………………… 48
2.3.6.3.Chuẩn mực số 01 về việc trình bày báo cáo tài chính …………………………. 48
2.3.6.4.Chuẩn mực số 22 về công bố thông tin tài chính đơn vị công ……………… 49
2.3.6.5.Chuẩn mực số 24 về việc trình bày thông tin ngân sách trên BCTC …….. 49
2.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại một số
quốc gia trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………….. 50
2.4.1. Hệ thống kế toán thu, chi ngân sách tại các quốc gia …………………………………….. 50
2.4.1.1.Ấn Độ ………………………………………………………………………………………….. 51
2.4.1.2.Cộng đồng Châu Âu ………………………………………………………………………. 55
2.4.1.3.Nhật Bản ………………………………………………………………………………………. 59
2.4.1.4.Úc ……………………………………………………………………………………………….. 61
2.4.1.5.Trung Quốc ………………………………………………………………………………….. 63
2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………………………………………. 65
2.4.2.1.Lộ trình chuyển đổi ……………………………………………………………………….. 66
2.4.2.2.Sự hợp nhất giữa kế toán và quản trị tài chính công …………………………… 66
2.4.2.3.Mô hình kế toán nhà nước phù hợp với thực tế từng quốc gia …………….. 67
2.4.2.4.Đào tạo nguồn nhân lực………………………………………………………………….. 67
2.4.2.5.Kiểm toán, kiểm tra và kiểm soát thông tin thu, chi ngân sách ……………. 67
2.4.2.6.Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kế toán ………………………….. 68
2.4.2.7.Các nhân tố tác động đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 68
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu chung luận án ………………………. 71
3.1. Đối tượng và phạm vi của nghiên cứu …………………………………………………………………… 71
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 71
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 72
3.2. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng …………………………………………………………………… 73
3.2.1. Phương pháp chung ………………………………………………………………………………….. 74
3.2.2. Các phương pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 74
3.2.2.1.Phương pháp khái quát hóa …………………………………………………………….. 74
3.2.2.2.Phương pháp khái niệm hóa ……………………………………………………………. 75
3.2.2.3.Phương pháp điều tra hay phương pháp trưng cầu ý kiến ……………………. 75
3.2.2.4.Phương pháp phân tích …………………………………………………………………… 76
3.2.2.5.Phương pháp tổng hợp …………………………………………………………………… 76
3.2.2.6.Phương pháp tư duy ………………………………………………………………………. 76
3.2.2.7.Phương pháp thống kê ……………………………………………………………………. 77
3.2.2.8.Phương pháp so sánh, đối chiếu ………………………………………………………. 77
3.2.2.9.Phương pháp lý luận khách quan …………………………………………………….. 77
3.2.3. Ứng dụng các phương pháp cho từng phần luận án ………………………………………. 77
3.2.4. Dữ liệu sử dụng nghiên cứu ………………………………………………………………………. 78
3.2.4.1.Dữ liệu thứ cấp ……………………………………………………………………………… 79
3.2.4.2.Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………….. 79
3.3. Khung nghiên cứu áp dụng và thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………. 79
3.3.1. Khung nghiên cứu sử dụng ……………………………………………………………………….. 79
3.3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………. 81
3.3.3. Chất lượng của thông tin nghiên cứu thu thập ……………………………………………… 81
Chương 4: Thực trạng về hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam ……… 83
4.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công và quản lý ngân sách nhà nước ………………………. 83
4.1.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công ………………………………………………………… 84
4.1.2. Thực trạng về phân cấp quản lý NSNN ………………………………………………………. 84
4.1.2.1.Thực trạng về tổng quát tình hình thu, chi ngân sách ……………………. 84
4.1.2.2.Thực trạng về việc thu và phân cấp thu ngân sách ………………………… 86
4.1.2.3.Thực trạng về việc chi và phân cấp chi ngân sách ………………………… 88
4.1.2.4.Thực trạng về quá trình phân cấp ngân sách ………………………………… 91
4.1.2.5.Một số tồn tại trong việc phân cấp quản lý thu, chi ngân sách ……….. 92
4.2. Thực trạng về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………………. 95
4.2.1. Thực trạng về văn bản pháp lý kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 95
4.2.1.1.Giới thiệu chung ………………………………………………………………………. 95
4.2.1.2.Hệ thống văn bản pháp lý ………………………………………………………….. 97
4.2.1.3.Quy định về kế toán thu, chi ngân sách trong Luật NSNN …………….. 99
4.2.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán thu, chi ngân sách Việt Nam …………………… 100
4.2.3. Vai trò của kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ……………………………………. 100
4.2.4. Các nội dung trong kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ………………………… 101
4.2.4.1.Vấn đề về quản lý …………………………………………………………………… 101
4.2.4.2.Vấn đề về ghi nhận …………………………………………………………………. 102
4.2.4.3.Vấn đề về đánh giá …………………………………………………………………. 103
4.2.4.4.Vấn đề về trình bày và công bố ………………………………………………… 103
4.2.5. Thực trạng về cơ sở kế toán trong hạch toán kế toán thu, chi ngân sách ………… 104
4.2.6. Thực trạng về chứng từ, sổ sách và báo cáo trong kế toán thu, chi ngân sách …. 106
4.2.6.1.Chứng từ ……………………………………………………………………………….. 106
4.2.6.2.Sổ sách ………………………………………………………………………………….. 107
4.2.6.3.Báo cáo …………………………………………………………………………………. 108
4.2.7. Thực trạng về kiểm soát thông tin do kế toán thu, chi ngân sách cung cấp …….. 111
4.2.7.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………… 111
4.2.7.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………. 112
4.2.7.3.Kiểm toán nhà nước với quá trình thanh tra và giám sát ……………… 112
4.2.8. Đánh giá chung kế toán thu chi ngân sách với chuẩn mực KTC quốc tế ………… 114
4.2.8.1.Đánh giá chung ………………………………………………………………………. 114
4.2.8.2.Các điểm tương đồng ……………………………………………………………… 115
4.2.8.3.Các điểm khác biệt …………………………………………………………………. 116
4.3. Khảo sát thực tế về kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam …………………………………… 118
4.3.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát …………………………………………………………………. 118
4.3.2. Nội dung của khảo sát …………………………………………………………………………….. 119
4.3.2.1.Giới thiệu chung về bảng câu hỏi …………………………………………………… 119
4.3.2.2.Về nội dung chi tiết khảo sát …………………………………………………………. 119
4.3.3. Phương pháp khảo sát …………………………………………………………………………….. 120
4.3.3.1.Về phương cách khảo sát ……………………………………………………………… 120
4.3.3.2.Về công cụ xử lý kết quả ………………………………………………………………. 120
4.3.4. Kết quả khảo sát …………………………………………………………………………………….. 121
4.3.4.1.Về độ tin cậy của mẫu khảo sát ……………………………………………………… 121
4.3.4.2.Về kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………….. 122
4.4. Nhận diện hạn chế và nguyên nhân chế độ kế toán thu, chi ngân sách hiện hành ………. 133
Chương 5: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại VN …… 138
5.1. Quan điểm hoàn thiện và mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………. 138
5.1.1. Quan điểm hoàn thiện …………………………………………………………………………….. 138
5.1.1.1.Phù hợp đặc điểm về quản lý thu chi NSNN tại Việt Nam ………………… 139
5.1.1.2.Từng bước phù hợp và tương thích với IPSAS ………………………………… 140
5.1.1.3.Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong QLNSNN …………………… 141
5.1.2. Mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………………………………… 142
5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ………………………… 144
5.2.1. Nhóm giải pháp chung ……………………………………………………………………………. 144
5.2.1.1.Giải pháp về môi trường pháp lý ……………………………………………………. 144
5.2.1.2.Giải pháp về môi trường hoạt động ………………………………………………… 150
5.2.1.3.Giải pháp về việc đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN …………………………… 161
5.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 166
5.2.2.1.Xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước ……………………………………… 166
5.2.2.2.Điều chỉnh và thay đổi cơ sở kế toán trong ghi nhận và trình bày thông tin
kế toán thu, chi ngân sách …………………………………………………………….. 168
5.2.2.3.Xác lập lộ trình chuyển kế toán thu, chi ngân sách theo hướng tiếp cận
IPSAS song song xây dựng hệ thống chuẩn mực KTC quốc gia ………… 169
5.2.2.4.Tổ chức hệ thống thông tin kế toán thích ứng ………………………………….. 171
5.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ cho hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 174
5.3.1. Kiểm soát chất lượng thông tin của kế toán thu, chi ngân sách …………………….. 174
5.3.1.1.Về đánh giá chất lượng thông tin kế toán ………………………………………… 174
5.3.1.2.Về chế độ thanh tra, kiểm tra và giám sát ……………………………………….. 175
5.3.2. Kiểm soát rủi ro trong kế toán thu, chi ngân sách ……………………………………….. 175
5.3.2.1.Kiểm soát trong …………………………………………………………………………… 175
5.3.2.2.Kiểm soát ngoài …………………………………………………………………………… 177
5.3.2.3.Kiểm soát rủi ro thông tin kế toán ………………………………………………….. 178
5.3.3. Về cơ sở hạ tầng và thông tin …………………………………………………………………… 179
5.4. Một số kiến nghị ……………………………………………………………………………………………….. 179
5.4.1. Đối với Quốc hội ……………………………………………………………………………………. 179
5.4.2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ………………………………………………………. 180
5.4.2.1.Đối với Chính phủ ………………………………………………………………….. 180
5.4.2.2.Đối với Bộ tài chính ……………………………………………………………….. 181
5.4.3. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước ……………………………………………………….. 183
5.4.4. Đối với các cơ quan chức năng khác …………………………………………………………. 185
5.4.5. Đối với các cơ quan thực hiện kế toán thu, chi ngân sách ……………………………. 186
Kết luận Chung và kiến nghị
Danh mục các công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ
BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………. 1
1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ………………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam …………………………………………………………. 1
1.1.1.2. Bối cảnh thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long ……………………………….. 5
1.1.1.3. Bối cảnh thực tiễn ở tỉnh Bến Tre …………………………………………………….. 8
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu …………………………………. 9
1.2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU …………………………………………… 10
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………… 11
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 11
1.5. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………. 12
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 13
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG……………………. 15
2.1. LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA …………………… 15
2.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH ……………………… 20
2.2.1. Tiếp cận bền vững cho ngành năng lượng ……………………………………….. 20
2.2.2. Tiếp cận bền vững cho ngành giao thông ………………………………………… 22
2.2.3. Phát triển bền vững ngành khai thác khoáng sản ……………………………… 23
2.2.4. Phát triển bền vững các ngành sản xuất ………………………………………….. 24
2.2.4.1. Bền vững sử dụng tài nguyên…………………………………………………………. 25
2.2.4.2. Thiết kế sản phẩm bền vững ………………………………………………………….. 26
2.2.4.3. Xử lý chất thải bền vững ……………………………………………………………….. 27
2.2.5. Ngành thủy sản ……………………………………………………………………………. 27
2.3. CẤU TRÖC NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ……………………………………… 35
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH PTBV NGÀNH CBTS ………………………………………. 37
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 40
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………….. 40
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 42
3.2.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường và mô hình lý thuyết PTBV
ngành CBTS Việt Nam …………………………………………………………………………………. 42
3.2.1.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường ……………………………………….. 43
3.2.1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu đo lường ………………………………………… 45
3.2.1.3. Phương pháp phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………….. 46
3.2.2. Phương pháp kiểm định mô hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình
tỉnh Bến Tre …………………………………………………………………………………………………. 48

3.3. THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 49
3.3.1. Thiết kế mẫu cho xây dựng chỉ tiêu đo lường ………………………………….. 49
3.3.2. Thiết kế mẫu cho đánh giá chỉ tiêu đo lường …………………………………… 50
3.3.3. Thiết kế mẫu cho xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu…………… 50
3.3.4. Thiết kế mẫu kiểm định mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình …. 50
CHƢƠNG 4. MÔ HÌNH PTBV CHO NGÀNH CBTS VIỆT NAM ………………….. 53
4.1. CẤU TRÖC NGÀNH CBTS VIỆT NAM ……………………………………………… 53
4.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 53
4.1.2. Hoạt động chế biến ………………………………………………………………………. 55
4.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 57
4.2. XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG PTBV NGÀNH CBTS VIỆT
NAM ……………………………………………………………………………………………………………. 59
4.2.1. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột kinh tế ………………………….. 59
4.2.2. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột xã hội …………………………… 62
4.2.3. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột môi trường ……………………. 64
4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PTBV NGÀNH CBTS VIỆT NAM …………………. 66
4.3.1. Mối liên hệ giữa các công đoạn hoạt động PTBV …………………………….. 66
4.3.2. Mối liên hệ giữa các trụ cột PTBV …………………………………………………. 66
4.3.2.1. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………… 66
4.3.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ……………. 67
4.3.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………….. 68
4.3.3. Giả thuyết về vai trò của chính sách tác động đến các trụ cột PTBV ….. 68
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH BỀN VỮNG CHO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………………. 70
5.1. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG TRÊN TRỤ CỘT KINH TẾ ………………. 70
5.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 70
5.1.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 74
5.1.2.1. Cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………… 74
5.1.2.2. Nguyên liệu, thành phẩm ………………………………………………………………. 75
5.1.2.3. Hoạt động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm …………… 81
5.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 84
5.1.3.1. Đóng góp của ngành CBTS trong GDP tỉnh ……………………………………. 84
5.1.3.2. Hiệu quả hoạt động của đơn vị tham gia hoạt động CBTS ………………… 85
5.2. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ KHÍA CẠNH XÃ HỘI ………………… 89
5.2.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 89
5.2.1.1. Số lượng, cơ cấu lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản …………………. 89
5.2.1.2. Thu nhập của lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản ……………………… 90

5.2.1.3. Bảo hộ lao động trong khai thác và nuôi trồng thủy sản …………………… 90
5.2.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 92
5.2.2.1. Số lượng, cơ cấu lao động …………………………………………………………….. 92
5.2.2.2. Chất lượng lao động …………………………………………………………………….. 93
5.2.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 96
5.2.3.1. Sự phản hồi của khách hàng về sản phẩm ……………………………………….. 96
5.2.3.2. Quan hệ giữa cơ sở chế biến và cộng đồng dân cư …………………………… 97
5.3. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƢỜNG …………………………… 98
5.3.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 98
5.3.2. Chế biến – sản xuất …………………………………………………………………….. 101
5.3.2.1. Nguồn nước ……………………………………………………………………………….. 101
5.3.2.2. Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại ……………………….. 102
5.3.2.3. Vệ sinh công nghiệp ……………………………………………………………………. 102
5.3.2.4. Hệ thống xử lý chất thải………………………………………………………………. 102
5.3.3. Phát thải từ các hoạt động tiêu dùng ra môi trường bên ngoài ………….. 104
CHƢƠNG 6. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT VÀ VAI
TRÕ CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ PTBV CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE
……………………………………………………………………………………………………………………. 106
6.1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN PTBV CỦA NGÀNH CHẾ
BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………… 106
6.1.1. Mối liên hệ giữa hoạt động đầu vào và hoạt động sản xuất ……………… 106
6.1.2. Mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất với hoạt động đầu ra ………………. 107
6.2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT PTBV CỦA NGÀNH CBTSTỈNH
BẾN TRE …………………………………………………………………………………………………….. 109
6.2.1. Mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………………………….. 109
6.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ………….. 111
6.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………… 115
6.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA THỂ CHẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE …………………………………………………………. 118
6.3.1. Chính sách điều tiết đối với trụ cột kinh tế …………………………………….. 118
6.3.1.1. Chính sách của chính quyền đối với hoạt động đầu vào ………………….. 118
6.3.1.2. Chính sách về hoạt động sản xuất chế biến……………………………………. 122
6.3.1.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra ……………………………………………. 122
6.3.2. Chính sách điều tiết đối với trụ cột xã hội ……………………………………… 123
6.3.3. Chính sách điều tiết đối với trụ cột môi trường ………………………………. 126
CHƢƠNG 7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH PTBV
NGÀNH CBTSTỈNH BẾN TRE …………………………………………………………………… 131
7.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 131
7.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường và mô hình PTBV của CBTS
Việt Nam ………………………………………………………………………………………………… 131
7.1.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường PTBV ngành CBTS Việt Nam 131
7.1.1.2. Kết quả xây dựng mô hình nghiên cứu PTBV của ngành CBTS Việt Nam131
7.1.2. Về tính bền vững của từng khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong
chuỗi hoạt động của ngành CBTS …………………………………………………………………. 132
7.1.2.1. Sự bền vững về mặt kinh tế ………………………………………………………….. 132
7.1.2.2. Sự bền vững về mặt xã hội …………………………………………………………… 133
7.1.2.3. Sự bền vững về khía cạnh môi trường …………………………………………… 134
7.1.3. Về sự tương tác giữa các yếu tố của phát triển bền vững …………………. 135
7.1.3.1. Sự tương tác giữa kinh tế với xã hội ……………………………………………… 135
7.1.3.2. Sự tương tác giữa kinh tế với môi trường ………………………………………. 135
7.1.3.3. Sự tương tác giữa xã hội với môi trường ………………………………………. 135
7.1.4. Vai trò điều tiết của chính quyền các cấp ………………………………………. 136
7.1.4.1. Đối với trụ cột kinh tế …………………………………………………………………. 136
7.1.4.2. Đối với trụ cột xã hội ………………………………………………………………….. 137
7.1.4.3. Đối vớikhía cạnh môi trường ……………………………………………………….. 137
7.2. CÁC GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PTBV NGÀNH CBTS TỪ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………. 137
7.2.1. Gợi ý các nhóm chính sách cho chính quyền nhà nước các cấp ……….. 138
7.2.1.1. Nhóm 1: Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động CBTS138
7.2.1.2. Nhóm 2: Gợi ý các chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh kinh tế …………………………………………………………………………………………….. 139
7.2.1.3. Nhóm 3: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh xã hội ……………………………………………………………………………………………… 146
7.2.1.4. Nhóm 4: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh môi trường ………………………………………………………………………………………. 150
7.2.2. Gợi ý khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với
các chủ thể tham gia vào hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………… 152
7.2.2.1. Khuyến nghị một số giải pháp cho người nuôi và khai thác thủy sản … 152
7.2.2.2. Gợi ý khuyến nghị đối với doanh nghiệp và hộ chế biến …………………. 155
7.3. GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH CỦA TỈNH ………… 160
7.3.1. Chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động
CBTS ………………………………………………………………………………………………… 161
7.3.1.1. Đối với hoạt động khai thác ………………………………………………………… 161
7.3.1.2. Đối với hoạt động nuôi trồng ………………………………………………………. 162
7.3.2. Chính sách về hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………. 162
7.3.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra …………………………………………….. 163
7.3.4. Chính sách điều tiết về trụ cột xã hội ……………………………………………. 164
7.3.5. Chính sách điều tiết về trụ cột môi trường …………………………………….. 164
7.3.6. Chính sách về phát triển các hình thức liên kết ………………………………. 165
7.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………….. 165
7.4.1. Đóng góp về mặt khoa học ………………………………………………………….. 165
7.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn …………………………………………………………… 166
7.5. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ GỢI Ý NGHIÊN CỨU TIẾP
THEO ………………………………………………………………………………………………………….. 167
7.5.1. Hạn chế của luận án ……………………………………………………………………. 167
7.5.2. Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 167
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Tác động của QTCT đến chất lượng
thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Những đóng góp của luận án 4
7. Kết cấu của luận án 5
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC và
QTCT 6
1.1 Các nghiên cứu công bố trong nước 6
1.1.1 Chất lượng thông tin BCTC 6
1.1.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 9
1.2 Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước 10
1.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 10
1.2.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 15
1.3 Tổng quan nghiên cứu và xác định khoảng trống nghiên cứu 22
1.3.1 Tổng quan nghiên cứu 22
1.3.2 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23
Kết luận chương 1 24
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chất lượng thông tin BCTC và QTCT 25
2.1 Lý thuyết nền 26
2.1.1 Lý thuyết thông tin hữu ích 26
2.1.1.1 Nội dung lý thuyết 26
2.1.1.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 27
2.1.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 27
2.1.2.1 Nội dung lý thuyết 27
2.1.2.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 29
2.1.3 Lý thuyết ủy nhiệm 30
2.1.3.1 Nội dung lý thuyết 30
2.1.3.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 32
2.1.4 Lý thuyết hành vi trong quản lý 33
2.1.4.1 Nội dung lý thuyết 33
2.1.4.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 35
2.2 Tổng quan về chất lượng thông tin BCTC 35
2.2.1 Thông tin BCTC 35
2.2.1.1 Định nghĩa 35
2.2.1.2 Mục đích BCTC 37
2.2.1.3 Phân loại thông tin BCTC 37
2.2.1.4 Đối tượng sử dụng thông tin BCTC công ty niêm yết 39
2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.1 Khái niệm chất lượng 40
2.2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.3 Quan điểm của IASB (2010) và FASB (2010) về chất lượng thông tin BCTC 42
2.2.2.4 Các yếu tố cần thiết nhằm tạo nên thông tin BCTC có chất lượng 44
2.2.3 Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 45
2.2.3.1 Tổng quan về QTCT 45
2.2.3.2 Cơ cấu QTCT nhằm kiểm soát chất lượng thông tin BCTC 50
2.3 Mô hình lý thuyết nghiên cứu 53
Kết luận chương 2 54
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 56
3.1 Phương pháp nghiên cứu 56
3.1.1 Phương pháp chung 56
3.1.2 Phương pháp cụ thể 57
3.1.3 Khung nghiên cứu của luận án 57
3.2 Thiết kế nghiên cứu 60
3.2.1 Đo lường chất lượng thông tin BCTC 60
3.2.1.1 Thang đo đặc tính thích hợp 61
3.2.1.2 Thang đo đặc tính trình bày trung thực 63
3.2.1.3 Thang đo đặc tính dễ hiểu 65
3.2.1.4 Thang đo đặc tính có thể so sánh 66
3.2.1.5 Thang đo đặc tính kịp thời 67
3.2.2 Xây dựng giả thuyết về QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC 67
3.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 67
3.2.2.2 Kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 68
3.2.2.3 Thành viên HĐQTĐL có kiến thức và đào tạo về tài chính kế toán 69
3.2.2.4 Tần suất cuộc họp HĐQT 70
3.2.2.5 Sự độc lập của các thành viên ban kiểm soát 71
3.2.2.6 Số lượng thành viên BKS có chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán tài
chính 72
3.2.2.7 Sự hiện diện bộ phận KTNB 73
3.2.2.8 Các biến điều tiết 73
3.2.3 Mô hình hồi quy các nhân tố QTCT ảnh hưởng đến chất lượng thông tin
BCTC 75
3.2.4 Mô tả dữ liệu và phương pháp thu thập thông tin 77
3.2.5 Phương pháp cho điểm chất lượng BCTC 78
3.3 Đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo chất lượng thông tin BCTC 78
3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach alpha 78
3.3.2 Đánh giá giá trị thang đo 83
3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy 86
3.5 Kiểm định đa cộng tuyến 87
3.6 Kiểm định tự tương quan phần dư (sai số) 87
3.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 88
3.8 Kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính 89
3.9 Phương pháp định tính 89
Kết luận chương 3 90
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 92
4.1. Kết quả đánh giá thực trạng chất lượng BCTC và sự tác động của QTCT đến
chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết ở Việt nam 92
4.1.1. Thống kê mô tả nhằm đánh giá chất lượng thông tin BCTC 92
4.1.1.1 Đánh giá chung 92
4.1.1.2 Đánh giá về đặc tính thích hợp 94
4.1.1.3 Đánh giá về đặc tính trình bày trung thực 97
4.1.1.4 Đánh giá về đặc tính có thể hiểu được 99
4.1.1.5 Đánh giá về đặc tính có thể so sánh 100
4.1.1.6 Đánh giá về đặc tính kịp thời 102
4.1.2 Kiểm định giả thuyết các nhân tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin
BCTC 102
4.1.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của các biến điều tiết 104
4.1.3.1 Biến điều tiết quy mô công ty (QMCT) 104
4.1.3.2 Biến điều tiết về vốn nhà nước (VNN) 107
4.1.4 Kiểm định với hai đặc tính cơ bản 110
4.2. Một số kết luận và nguyên nhân tồn tại. 113
4.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 113
4.2.1.1 Đặc tính thích hợp 114
4.2.1.2 Đặc tính trình bày trung thực 115
4.2.1.3 Đặc tính có thể hiểu được 117
4.2.1.4 Đặc tính có thể so sánh 118
4.2.1.5 Đặc tính kịp thời 118
4.2.2 Sự tác động các yếu tố QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 119
4.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 119
4.2.2.2 Sự hiện diện của chuyên gia kế toán tài chính của thành viên HĐQT
độc lập 120
4.2.2.3 Kiêm nhiệm hai chức danh 120
4.2.2.4 Số lượng cuộc họp 122
4.2.2.5 Tỷ lệ thành viên độc lập BKS 122
4.2.2.6 Sự hiện diện thành viên BKS có chuyên môn kế toán tài chính 124
4.2.2.7 Sự hiện diện kiểm toán nội bộ 125
4.3 Tóm tắt kết quả và thực trạng 125
Kết luận chương 4 127
Chương 5: Kết luận và kiến nghị 129
5.1.Kết luận 129
5.2. Kiến nghị 130
5.2.1 Kiến nghị nâng cao chất lượng thông tin BCTC 130
5.2.1.1 Đặc tính thông tin phải thích hợp 131
5.2.1.2 Thông tin được trình bày trung thực 134
5.2.1.3 Thông tin được trình bày có thể hiểu được 136
5.2.1.4 Thông tin được trình bày có thể so sánh được 137
5.2.1.5 Thông tin công bố kịp thời 137
5.2.2 Kiến nghị tăng cường QTCT nhằm nâng cao chất lượng thông tin BCTC các
công ty niêm yết ở Việt Nam 138
5.2.2.1 Các kiến nghị liên quan đến Hội đồng quản trị 138
5.2.2.2 Ban kiểm soát 142
5.2.2.3 Kiểm toán nội bộ 145
5.2.3 Các công ty niêm yết 146 5.2.4 Các cơ quan giám sát 147
5.2.5 Công ty kiểm toán độc lập 149
5.3 Các hạn chế luận án và những hướng nghiên cứu trong tương lai 149
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU
VỰC CÔNG VIỆT NAM
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VÀ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG ……………………… 1
1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI …………………….. 1
1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về báo cáo tài chính khu vực công và kế
toán khu vực công ……………………………………………………………………………………….. 1
1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công …………………………………. 9
1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC ……………………… 20
1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về BCTC khu vực công và kế toán khu vực
công …………………………………………………………………………………………………………. 21
1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
yếu tố tác động đến việc đổi mới kế toán khu vực công từ cơ sở tiền sang cơ sở
dồn tích ……………………………………………………………………………………………………. 27
1.3 NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU …………………. 29
1.4. KHE HỔNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA TÁC
GIẢ …………………………………………………………………………………………………………….. 31
1.4.1 Xác định khe hổng nghiên cứu ……………………………………………………………. 31
1.4.2 Định hướng nghiên cứu của tác giả ……………………………………………………… 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………….. 33
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ……. 34
CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………………………… 34
2.1 KHÁI NIỆM VỀ KHU VỰC CÔNG VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ÁP DỤNG CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………. 34
2.1.1 Khái niệm khu vực công …………………………………………………………………….. 34
2.1.2 Tổng quan về chuẩn mực kế toán công quốc tế……………………………………… 35
2.1.2.1 Giới thiệu ……………………………………………………………………………………. 35
2.2.2.2 Phạm vi áp dụng và không áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế … 37
2.2.2.3 Tóm tắt nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán công quốc tế …….. 37
2.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG THEO KHUÔN MẪU LÝ
THUYẾT KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
CÔNG QUỐC TẾ. ……………………………………………………………………………………….. 38

2.2.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………….. 38
2.2.2 Phân loại BCTC khu vực công ……………………………………………………….. 38
2.2.3 Mục đích của báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công …… 41
2.2.4 Đặc tính thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cho mục đích chung
của khu vực công ………………………………………………………………………………………. 42
2.2.5 Các nguyên tắc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung: …………………. 46
2.2.6 Số lượng, nội dung và kết cấu của báo cáo tài chính cho mục đích chung của
khu vực công ……………………………………………………………………………………………. 49
2.2.7 Kỳ kế toán ………………………………………………………………………………………… 60
2.2.8 Thời hạn báo cáo ………………………………………………………………………………. 61
2.3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ……………………………………………………….. 61
2.3.1 Tình hình thực hiện chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích và
tình hình vận dụng IPSASs trong kế toán khu vực công …………………………………. 61
2.3.2 Lựa chọn các quốc gia để nghiên cứu bài học kinh nghiệm ……………………. 62
2.3.3 Kế toán khu vực công của Úc ……………………………………………………………… 63
2.3.3.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 63
2.3.3.2 Nội dung chuẩn mực kế toán khu vực công Úc liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 64
2.3.4 Kế toán khu vực công của Mỹ …………………………………………………………….. 65
2.3.4.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 65
2.3.4.2 Nội dung chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 66
2.3.5 Kế toán khu vực công của Cộng Hòa Nam Phi ……………………………………… 69
2.3.5.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 69
2.3.5.2 Nội dung của chuẩn mực kế toán Cộng hòa Nam Phi về khu vực công
liên quan đến việc lập và trình bày, công bố BCTC ……………………………………. 73
2.3.6 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam …………………………………………….. 75
2.3.6.1 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Úc …………………………………………………………………………………………………… 75
2.3.6.2 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Mỹ ………………………………………………………………………………………………….. 76

2.3.6.3 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Nam Phi ………………………………………………………………………………………….. 76
2.4 CÁC LÝ THUYẾT NỀN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN .. 77
2.4.1 Lý thuyết đại diện hay còn gọi lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory). ……… 77
2.4.2 Lý thuyết Quỹ …………………………………………………………………………………… 78
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: ………………………………………………………………………………. 80
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 81
3.1 KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………………………………………… 81
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ………………………………………….. 84
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ……………………………………… 86
3.3.1 Xác định các nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công sang
cơ sở dồn tích cần được kiểm định ………………………………………………………………. 87
3.3.2 Xác định công cụ phân tích để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc
chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích ……………………………………. 94
3.3.3 Dữ liệu thống kê ……………………………………………………………………………….. 97
3.3.4 Xác định kích thước mẫu và thang đo ………………………………………………….. 97
3.3.5 Qui trình thực hiện thống kê trên mô hình EFA …………………………………….. 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: …………………………………………………………………………….. 100
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………. 101
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………….. 101
4.1.1 Kết quả nghiên cứu định tính …………………………………………………………….. 101
4.1.1.1 Kết quả nghiên cứu về thực trạng BCTC khu vực công. …………………. 101
4.1.1.2 Kết quả nghiên cứu về tính hữu ích của thông tin trên BCTC khu vực
công được áp dụng cho đơn vị HCSN. …………………………………………………….. 113
4.1.2 Kết quả nghiên cứu định lượng (nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
BCTC khu vực công) ……………………………………………………………………………….. 115
4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KHU VỰC CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ………………………………………………………………………. 132
4.2.1 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán, báo cáo tài chính khu vực công ……… 132
4.2.1.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 132
4.2.1.2 Nhược điểm ………………………………………………………………………………. 133

4.2.2 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán HCSN và Báo cáo tài chính các đơn vị
hành chính sự nghiệp ……………………………………………………………………………….. 138
4.2.2.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 138
4.2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chế độ kế toán HCSN …. 139
4.3 BÀN LUẬN VỀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN BCTC KHU VỰC CÔNG ……. 146
4.3.1 Quan điểm hoàn thiện ………………………………………………………………………. 146
4.3.2 Định hướng hoàn thiện …………………………………………………………………….. 147
4.3.3 Bàn luận về giải pháp hoàn thiện ………………………………………………………. 149
4.3.3.1 Giải pháp nền ……………………………………………………………………………. 149
4.3.3.2 Các giải pháp cụ thể để hoàn thiện BCTC khu vực công. ……………….. 170
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ……………………………………………………………………………… 180
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………. 182
5.1 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 182
5.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 183
5.2.1 Kiến nghị với Quốc Hội …………………………………………………………………… 183
5.2.2 Kiến nghị với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ……………………… 183
5.2.3 Kiến nghị với cơ quan kiểm toán Nhà nước ………………………………………… 184
5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ……………………………… 184
5.3.1 Những hạn chế của luận án……………………………………………………………….. 185
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo ……………………………………………………………… 185

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục hình vẽ, sơ đồ

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ……………………………………………. 1
1.1 Lý do nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………….. 3
1.3 Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………… 3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………….. 5
1.5 Điểm mới và đóng góp của luận án …………………………………………………………….. 5
1.6 Khung nghiên cứu của luận án …………………………………………………………………….
7
1.7 Kết cấu của luận án ………………………………………………………………………………….. 8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP …………………………………………. 9
2.1 Khái niệm, đặc điểm nguồn nhân lực ………………………………………………………. 9
2.1.1 Khái niệm về nguồn nhân lực …………………………………………………………….. 9
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực doanh nghiệp ………………………………………………. 11
2.2 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực …………………………………………………….. 13
2.3 Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực ………………………………………………….. 14
2.4 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực …………………… 18
2.4.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp …………………………….. 18
2.4.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp …………………………….. 19
2.5 Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân
lực doanh nghiệp ………………………………………………………………………………………… 22
2.5.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài ………………………………….. 22
2.5.1.1 Tổng quan các nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực……………………. 22
2.5.1.2 Tổng quan các nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ………………… 29
2.5.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước …………………………………… 33
2.6 Đặc thù nguồn nhân lực doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ……. 34
Tóm tắt chương 2: …………………………………………………………………………………… 41

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN
GIANG ……………………………………………………………………………………………………… 42
3.1 Nghiên cứu định tính và kết quả ……………………………………………………………… 43
3.2 Nghiên cứu định lượng và kết quả …………………………………………………………… 43
3.2.1 Mẫu nghiên cứu và đối tượng khảo sát…………………………………………………. 44
3.2.2 Phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu …………………………………………… 46
3.2.3 Đo lường các yếu tố nghiên cứu …………………………………………………………. 46
3.2.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………………………….. 47
3.2.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………………………….. 48
3.2.3.3 Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may ……………………………………….. 49
3.2.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến
phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp may ………………………………………………… 50
3.2.4.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo các yếu tố ảnh hưởng
thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp ………………………………………………. 51
3.2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) các yếu tố ảnh hưởng thuộc
môi trường bên trong doanh nghiệp ……………………………………………………… 53
3.2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo phát triển nguồn nhân
lực doanh nghiệp may ………………………………………………………………………… 56
3.2.5 Phân tích Cronbach’s Alpha các thang đo …………………………………………….. 57
3.2.6 Giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu ………………………………………. 59
3.2.6.1 Hình thành các giải thuyết nghiên cứu ………………………………………… 59
3.2.6.2 Mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………………. 65
3.2.7 Phân tích hồi quy bội. ……………………………………………………………………….. 66
3.2.7.1 Phân tích trung bình và độ lệch chuẩn . ……………………………………….. 66

3.2.7.2 Phân tích tương quan . ………………………………………………………………. 66
3.2.7.3 Phân tích hồi quy bội. ……………………………………………………………….. 66
3.2.7.4 Kiểm định sự phù hợp mô hình hồi quy bội……………………………………. 68
3.2.7.5 Kiểm định sự khác biệt mô hình phát triển nguồn nhân lực theo
giới tính, độ tuổi, chuyên môn, chức vụ và thâm niên. ………………………………. 72
3.2.7.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển
nguồn nhân lực doanh nghiệp may. ………………………………………………………. 74
Tóm tắt chương 3: …………………………………………………………………………………… 78
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY
TỈNH TIỀN GIANG ……………………………………………………………………………………. 79
4.1 Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực thuộc
môi trường bên ngoài doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang. …………………………….. 80
4.1.1 Thực trạng về môi trường kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang ………………………… 80
4.1.1.1 Tình hình kinh tế xã hội Tiền Giang …………………………………………….. 80
4.1.1.2 Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp may …….. 81
4.1.1.3 Thực trạng lực lượng lao động tỉnh Tiền Giang …………………………….. 83
4.1.1.4 Về tâm lý, hành vi và tính kỷ luật cá nhân người lao động ……………….. 85
4.1.2 Thực trạng về chất lượng lao động cá nhân Tiền Giang ………………………….. 86
4.1.2.1 Thực trạng về thể lực của người lao động …………………………………….. 86
4.1.2.2 Thực trạng về trình độ chuyên môn của người lao động …………………. 87
4.1.2.3 Đạo đức và tác phong làm việc của người lao động ……………………….. 88
4.1.3 Thực trạng về giáo dục đào tạo và pháp luật lao động Tiền Giang …………….. 89
4.1.3.1 Hệ thống giáo dục đào tạo nhân lực …………………………………………….. 89
4.1.3.2 Chính sách tài chính đáp ứng cho nhu cầu đào tạo nhân lực ……………. 92
4.1.3.3 Khả năng cung ứng lao động của các cơ sở đào tạo ……………………….. 92
4.1.3.4 Chính sách pháp luật về lao động ……………………………………………….. 95
4.1.3.5 Thị trường lao động Tiền Giang ………………………………………………….. 95
4.1.4. Thực trạng về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về lao động ………………. 97
4.1.4.1 Thực trạng về nhà ở công nhân …………………………………………………… 97
4.1.4.2 Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo nghề tại chỗ tại doanh nghiệp …….. 99
4.1.4.3 Đầu tư chất lượng đào tạo nghề tại các trường, cơ sở đào tạo …………. 100
4.1.4.4 Công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo và pháp luật về lao động ……. 101
4.2 Thực trạng về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực thuộc
môi trường bên trong doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang ………………………………. 102
4.2.1 Về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp may Tiền Giang …………………… 102
4.2.1.1 Tuyển dụng lao động phổ thông ………………………………………………….. 102
4.2.1.2 Tuyển dụng lao động nghề …………………………………………………………. 104
4.2.1.3 Tuyển dụng lao động trung cấp …………………………………………………… 104
4.2.1.4 Tuyển dụng lao động cao đẳng, đại học trở lên ……………………………… 104
4.2.2 Thực trạng về công tác đào tạo và phát triển lao động doanh nghiệp may……. 108
4.2.2.1 Về công tác đào tạo cán bộ quản lý …………………………………………….. 108
4.2.2.2 Về công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật …………………………………………….. 110
4.2.2.3 Về công tác đào tạo lao động phổ thông ………………………………………. 110
4.2.2.4 Về công tác đề bạt và thăng tiến………………………………………………….. 111
4.2.3 Thực trạng về công tác phân tích và đánh giá kết quả công việc doanh
nghiệp may ………………………………………………………………………………………………….. 113
4.2.3.1 Về công tác phân tích công việc …………………………………………………. 113
4.2.3.2 Về công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc …………………………. 114
4.2.4 Thực trạng về môi trường làm việc và quan hệ lao động doanh nghiệp may
Tiền Giang …………………………………………………………………………………………………… 116
4.2.4.1 Về điều kiện làm việc và thời gian làm việc …………………………………… 116
4.2.4.2 Trình độ công nghệ, máy móc thiết bị ………………………………………….. 117
4.2.4.3 Hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở ………………………………………. 118
4.2.4.4 Quan hệ lao động …………………………………………………………………….. 119
4.2.4.5 Đình công trong doanh nghiệp ……………………………………………………. 120
4.2.5 Thực trạng về lương thưởng và phúc lợi doanh nghiệp may Tiền Giang ……. 122
4.2.5.1 Thực trạng lương thưởng doanh nghiệp ……………………………………….. 122
4.2.5.2 Chế độ đãi ngộ nhân viên lao động …………………………………………….. 124
4.2.5.3 Chế độ phúc lợi doanh nghiệp …………………………………………………….. 125
4.3 Đánh giá chung ……………………………………………………………………………………… 126
4.3.1 Những kết quả đạt được …………………………………………………………………….. 126
4.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân hạn chế ……………………………………………….. 127
Tóm tắt chương 4: …………………………………………………………………………………… 132

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC DOANH
NGHIỆP MAY TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020 …………………………………… 133
5.1 Quan điểm phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh Tiền
Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………………… 133
5.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh Tiền
Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………………… 133
5.3 Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực các doanh nghiệp may tỉnh
Tiền Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………….. 134
5.3.1 Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực thuộc môi trường bên ngoài
doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang …………………………………………………………….. 134
5.3.1.1 Giải pháp về cải thiện môi trường kinh tế và văn hóa xã hội ……………. 134
5.3.1.2 Giải pháp nâng cao chất lượng lao động cá nhân người lao động …….. 136
5.3.1.3 Giải pháp đổi mới hệ thống giáo dục đào tạo và pháp luật
về lao động ……………………………………………………………………………………….. 140
5.3.1.4 Giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của Nhà nước về lao động …………….. 144
5.3.2 Nhóm các giải pháp nguồn nhân lực thuộc môi trường bên trong
doanh nghiệp may tỉnh Tiền Giang ………………………………………………………………….. 148
5.3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và bố trí sử dụng lao động .. 148
5.3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân viên ………… 151
5.3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích và đánh giá công việc ……….. 155
5.3.2.4 Giải pháp về cải thiện môi trường làm việc và quan hệ lao động ……… 159
5.3.2.5 Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương thưởng và phúc lợi ……….. 163
5.4 Một số kiến nghị đối với Nhà nước và Tiền Giang ……………………………………… 168
Tóm tắt chương 5 ……………………………………………………………………………………. 169

KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 170
1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………… 170
2. Hạn chế của đề tài và hướng đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo ………………… 171

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)