Luận văn về luật, luật thuế, hợp đồng kinh tế

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Mô hình pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở VN trong điều kiện nền KTTT
Luật kinh tế ; Luật thuế ; Hợp đồng kinh tế
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp liên doanh
Thực trạng việc ký kết hợp đồng kinh tế & hướng hoàn thiện pháp luật về ký kết hợp đồng kinh tế
Địa lý pháp lý của DN liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại VN năm 2000
Tìm hiểu về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại Việt Nam
Đổi mới & hoàn thiện pháp luật trong quản lý NN về xuất bản ở VN hiện nay – phương hướng & giải quyết
Thuế GTGT, thực trạng & phương hướng hoàn thiện Luật thuế GTGT ở Việt Nam
Thực trạng thực hiện luật pháp chế độ chính sách về bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp ngành xây dựng tỉnh Thanh Hóa
Tình hình hoạt động của các DN liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN
Địa lý pháp lý về DN liên doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại VN
Tình hình thực hiện luật thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận hoàn Kiếm
Luật đầu tư nước ngoài tại VN năm 2000 – Những vấn đề pháp lý cơ bản
Tìm hiểu Luật & kế toán thuế GTGT – 1số đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề có thể phát sinh
Cạnh tranh không lành mạnh , nhu cầu phương hướng , nội dung xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh
Tại Cty Dịch vụ tư vấn Pháp luật Hùng Vương ( Báo cáo )
Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của 1số doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm
Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại 1số doanh nghiệp Kinh doanh – Thương mại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Dựa vào luật thương mại quốc tế đã học, hãy phân tích nội dung hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ
thực trạng nền kinh tế việt nam và tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền KTTT
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Những điểm mới trong các chế độ của loại hình BHXH bắt buộc trong luật BHXH so với những quy định hiện nay về BHXH
Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng ở nước ta
Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng cơ chế thị trường định hướng XHCN
Quy luật giá trị trong nền kinh tế hàng hóa
Những vấn đề có tính quy luật trong sự hình thành và phát triển kinh tế thị truờng và sự vận dụng vào thực trạng Việt Nam
Chính sách đối ngoại và pháp luật hoa kỳ
Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận động của quy luật ở Việt Nam
Chủ đề hợp đồng trong hoạt động kinh doanh trong quá trình phát triển của pháp luật
quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam và tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị tr¬ờng
Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam và tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị tr¬ờng
Quy luật tích lũy tư bản – ý nghĩa – vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN
Nội dung – Quy luật giá trị thăng dư
quy luật giá trị của nó trong nền KTTT định hướng XHCN
Quy luật giá trị thăng dư
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX
Quy luật giá trị – Thực trạng & giải pháp nhằm phát triển nền KTTT ở Việt Nam
Quy luật giá trị & vai trò của nó trong phát triển KTTT ở Việt Nam
Qua lịch sử 3 phương thức sản xuất trước TBCN chứng minh quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ của LLSX
Vận dụng quy luật thống nhất & đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích vai trò của thanh niên – sinh viên trong quá trình CNH – HĐH
Quy luật mâu thuẫn & những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng KTTT định hướng XHCN ở VN
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
Sự nhận thức & vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất & trình độ của LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Nội dung quy luật thống nhất & đấu tranh của các mặt đối lập & vận dụng quy luật đó vào trong nền KTTT định hướng XHCN
Vận dụng quy luật thống nhất & đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích sự hội nhập và phát triển của ngành bảo hiểm
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất & trình độ của LLSX
Dùng cặp phạm trù nội dung – hình thức & quy luật chất – lượng để phân tích tình trạng dạy thêm & học thêm
Quy luật QHSX, LLSX
Sự nhận thức và vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất & trình độ của LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX với việc phát triển nền kinh tế ở VN
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ LLSX
Quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng XHCN
Những biểu hiện tác động của quy luật mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ở VN hiện nay
Sử dụng quy luật giá trị thặng dư trong quản lý doanh nghiệp
Quy luật giá trị & vai trò của nền KTTT ở VN
Xây dựng ý thức pháp luật của doanh nhân VN
Quy luật QHSX phù hợp với LLSX
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất & trình độ phát triển LLSX trong công cuộc đổi mới ở VN
Quy luật mâu thuẫn, vận dụng vào phân tích công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX vào công cuộc đổi mới nền kinh tế
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất & quy luật phát triển của LLSX với công cuộc đổi mới kinh tế
Quy luật QHSX phù hợp với tính chất & trình độ của LLSX
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của KTTT …
Phân tích & rút ra những kết luận có tính quy luật từ SX nhỏ lên SX lớn sau khi nghiên cứu 3 giai đoạn phát triển của CNTB
Quy luật giá trị trong nền KTTT & sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VN
Quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX qua 3 phương thức SX trước CNTB
Quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX vào nền kinh tế nước ta hiện nay
Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX với việc phân tích tính tất yếu phát triển nền kinh tế
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn của KTTT định hướng XHCN
Vận dụng nguyên tắc pháp luật của quy luật lượng chất & Mối QHBC giữa nguyên nhân – kết quả của TH Mác – Lênin để phân tích
Sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với tính chất & trình độ của LLSX vào công cuộc đổi mới ở VN của Đảng ta
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX và sự nhận thức vận dụng quy luật này ở VN
Vận dụng quy luật về sự phù hợp của LLSX với trình độ phát triển của QHSX vào sự nghiệp CNH – HĐH ở Vn
Ảnh hưởng của môi trường luật pháp ở Mỹ tới việc XK hàng dệt may của các doanh nghiệp VN
Tác động của môi trường luật pháp , chính trị trong việc XK hàng may mặc
Làm thế nào để thu hút vốn FDI dưới góc độ chính sách & pháp luật
Luật kinh tế; Luật thuế; Hợp đồng kinh tế;…
Nhìn nhận về bộ luật dân sự của nhà nước cộng hòa XHCN VN
Về tình hình thực hiện Luật thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận Hoàn Kiếm HN
Các biện pháp bảo hộ đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại VN
Hệ thống pháp luật VN về ly hôn & hiệu quả pháp lý của nó
Bộ luật hình sự – 1 số vấn đề về đổi mới tổ chức & thi hành án dân sự ở VN hiện nay
Luật lao động: Nội dung & ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể
Thực tiễn áp dụng luật thuế GTGT ở VN & 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế GTGT ở nước ta
Luật doanh nghiệp & thực tiễn áp dụng trong thời gian qua
Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính trong luật ban hành văn bản QPPL năm 1996 & QPPL sửa đổi, bổ sung 2002
Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành
1 số vấn đề về chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến VN
Luật đất đai – Chế độ sử dụng đất đai
Những nội dung mới trong luật doanh nghiệp
Tìm hiểu khái niệm thương nhân – quyền & nghĩa vụ của thương nhân theo luật thương mại VN
1 số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến VN
Quyền & nghĩa vụ của doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại VN
Quyền và nghĩa vụ của thương nhân VN theo pháp luật VN
Trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến VN
Chế định thừa kế trong pháp luật phong kiến
Quyền & nghĩa vụ của người lao động theo qui định của pháp luật VN
Quyền & nghĩa vụ của người lao động theo qui định của pháp luật VN
Hệ thống pháp luật liên quan đến vấn đề lao động trẻ em ở VN
Chế định trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến VN
Những bất cập của pháp luật về TTTM hiện nay và kiến nghị
Những bất cập của pháp luật về TTTM hiện nay và kiến nghị
Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường
Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay
Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay
Sự vận dụng quy luật phù hợp giữa LLSX và QHSX để phát triển nền kinh tế đất nước nói chung và phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta nói riêng
QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với trình độ phát triển của LLSX
“Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn”
QUY LUẬT VỀ qhsx PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA Llsx, Vấn đề vận dụng quy luật ở nước ta hiện nay
Những bất cập của pháp luật về TTTM hiện nay và kiến nghị
Dự án thành lập trường đại học kinh tế – luật thuộc đại học quốc gia tp. hồ chí minh
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chát và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Phân tích quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần của nước ta
Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại tới ngành dịch vụ tư vấn luật cho các doanh nghiệp
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Luật BizLink
Pháp luật về ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và thực tiễn áp dụng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại điện Bình Sơn
Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay
Một số chính sách và pháp luật dành cho người khuyết tật ở Việt Nam
Giải thích pháp luật – vấn đề lý luận và thực trạng tại Việt Nam
Giải thích pháp luật – vấn đề lý luận và thực trạng tại Việt Nam
Trình bày quan điểm của Các Mác về qui luật của giá trị? Cho biết sự vận dụng qui luật giá trị ở Việt Nam?
thực tiễn áp dụng pháp luật thu hồi đất vì mục đích kinh tế thời gian qua, một số kiến nghị và giải pháp
“Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong việc phân phối các nguồn lực kinh tế và sự hình thành quản lý giá cả ở nước ta hiện nay”
Pháp luật về hợp đồng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam
Thực trạng, nguyên nhân, kiến nghị về pháp luật trong chỉ định thầu của Việt Nam
Phân tích quy luật ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Rút ra bài học kinh nghiệm đối với tình hình thực tiễn hiện nay.
Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về QH tổng thể phát triển KTXH
Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và liên hệ thực tế với thực tiễn Việt Nam
Phân tích nội dung của quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa
Trình bày quan điểm của Các-Mác về quy luật giá trị. Cho biết sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay.
PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA SẢN XUẤT HÀNG HÓA
C.Mác về quy luật giá trị. Cho biết sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam hiện nay:
Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước về xuất bản ở Việt Nam hiện nay – Phương hướng và giải pháp
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÁC CHẾ ĐỘ CỦA LOẠI HÌNH BHXH BẮT BUỘC TRONG LUẬT BHXH SO VỚI NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN NAY VỀ BHXH
Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Những Vấn Đề Có Tính Quy Luật Trong Sự hình Thành, Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Và Sự Vận Dụng Vào Thực Trạng Việt Nam
Chính sách kinh tế đối ngoại và luật pháp Hoa Kỳ
Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận động của qui luật ở Việt Nam (BÁO CÁO)
Chủ thể hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, trong quá trình phát triển của pháp luật
Sự áp dụng quy luật giá trị trong việc phân phối các nguồn lực kinh tế
Luật hành chính việt nam
PHÁP LUẬT CHO VIỆC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ KÍ KẾT HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CỦA VĂN PHÒNG
Hạn chế trong hệ thống luật pháp và hoạt động kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư
Quy định của pháp luật về đấu thầu và thực tế áp dụng tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải
Pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ Bưu chính và thực tiễn tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Đánh giá các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng vay tài sản (nêu những ưu điểm, hạn chế và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu và đề xuất ý kiến pháp lí nhằm thực thi tốt pháp luật thuế GTGT trong lĩnh vực này
Tập đoàn SamSung và ảnh hưởng các vấn đề luật pháp liên quan đến bằng sáng chế tại Mỹ
Pháp luật về xử lý nợ xấu – Thực tiễn áp dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Lào Cai
Bình đẳng giới trong Pháp luật Lao động Việt Nam
Bình đẳng giới trong pháp luật lao động Việt Nam
Lý luận của chủ nghĩa mác – lênin về quy luật lưu thông tiền tệ và liên hệ thực tế về nguyên nhân lạm phát ở việt nam

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)