NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
THU HÚT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

MỤC LỤC
Tiêu đề Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án 3
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4
4.1 Đối tượng nghiên cứu 4
4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 5
6. Tính mới và đóng góp của luận án 7
7. Kết cấu của luận án 10
CHƯƠNG 1:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
1.1. Giới thiệu 12
1.2. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 12
1.3. Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế 15
1.3.1. Tác động của FDI đối với hoạt động sản xuất 15
1.3.2. Tác động của FDI đối với thương mại quốc tế 16
1.3.3. Tác động của FDI đối với đầu tư địa phương 17
1.4. Lý thuyết về yếu tố quyết định vị trí của FDI 18
1.4.1. Ở cấp độ quốc gia 18
1.4.1.1. Lý thuyết thương mại quốc tế (International Trade Theory) 18
1.4.1.2. Lý thuyết về lợi thế độc quyền (The Theory of
Firm-Specific Ownership Advantages) 19
1.4.1.3. Lý thuyết vòng đời của sản phẩm (Product Life Cycle Theories) 19
1.4.1.4. Lý thuyết nội bộ hoá (Internalization Theory) 20
1.4.1.5. Lý thuyết Eclectic Paradigm (OLI) 21
1.4.2. Ở cấp độ phân bố không gian vốn FDI giữa các địa phương trong quốc gia 27
1.5. Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng thu hút vốn FDI 29
1.5.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại nhóm nước hoặc khu vực 30
1.5.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI
tại một quốc gia 42
1.5.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố ảnh hưởng thu hút FDI tại Việt Nam 46
1.6. Khoảng trống trong nghiên cứu tại Việt Nam 52
1.7. Kết luận chương 1 53
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
2.1. Giới thiệu 54
2.2. Thực trạng thu hút dòng vốn FDI tại Việt Nam 54
2.2.1. Xu hướng FDI tại Việt Nam 54
2.2.2. Cơ cấu FDI tại Việt Nam 59
2.2.2.1. Cơ cấu theo ngành 59
2.2.2.2. Cơ cấu theo đối tác đầu tư 60
2.2.2.3. Cơ cấu theo vùng 61
2.3. So sánh vốn FDI Việt Nam thu hút được với các nước trong khu vực 63
2.4. Kết quả đánh giá về môi trường đầu tư tại Việt Nam
thông qua cuộc khảo sát 65
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu 66
2.4.2. Mẫu nghiên cứu 67
2.4.3. Kết quả nghiên cứu 68
2.4.3.1. Thống kê mô tả mẫu khảo sát 68
2.4.3.2. Kết quả đánh giá 70
2.5. Kết luận chương 2 73
CHƯƠNG 3:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
3.1. Giới thiệu 74
3.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 75
3.2.1. Giả thuyết nghiên cứu 75
3.2.2. Mô hình nghiên cứu 78
3.2.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 78
3.2.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 79
3.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 86
3.3.1. Biến đo lường 87
3.3.2. Dữ liệu thu thập 88
3.3.3. Phương pháp nghiên cứu 89
3.4. Kết quả nghiên cứu 91
3.4.1. Thống kê mô tả các biến 93
3.4.2. Xác định ma trận hệ số tương quan giữa các biến 95
3.4.3. Kết quả hồi quy 96
3.4.4. Kiểm định các giả thuyết 106
3.5. Kết luận chương 3 113
CHƯƠNG 4:
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN BỐ KHÔNG GIAN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
4.1. Giới thiệu 115
4.2. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 117
4.3.1. Giả thuyết nghiên cứu 117
4.3.2. Mô hình nghiên cứu 120
4.3.2.1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 120
4.3.2.2. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 121
4.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 126
4.3.1. Dữ liệu phân tích 126
4.3.2. Phương pháp nghiên cứu 126
4.4. Kết quả nghiên cứu 127
4.4.1. Thống kê mô tả các biến 127
4.4.2. Xác định ma trận hệ số tương giữa các biến 129
4.4.3. Kết quả hồi quy 129
4.4.4. Kiểm định các giả thuyết 138
4.5. Kết luận chương 4 141
CHƯƠNG 5:
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

KẾT LUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………… I
LỜI CÁM ƠN ………………………………………………………………………………………………….. II
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………. III
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………. VIII
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………….. X
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ……………………………………………………………… XII
PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….. 1
Mục tiêu nghiên cứu. ………………………………………………………………………………………. 7
Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………. 9
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………….. 13
Kết cấu đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………………… 14
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC …………………………………………….. 16
1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based) …………………………………………… 16
1.1.1 Khái niệm về tri thức ……………………………………………………………………… 16
1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based) ……………………………………. 17
1.1.3 Phân loại tri thức ……………………………………………………………………………. 19
1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management) ……………………………………………. 23
1.2.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 23
1.2.2 Thành phần của quản trị tri thức ………………………………………………………. 24
1.2.3 Tầm quan trọng của quản trị tri thức ………………………………………………… 26
1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory) ………….. 28
1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức ………………………………………………………… 28
1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức ………………………………………………………….. 29
1.3.3 Tầm quan trọng của môi trường đạo đức kinh doanh ………………………….. 33
1.4 Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity) …………………………………. 35
III
1.4.1 Khái niệm rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro ………………………………….. 35
1.4.2 Phân loại khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………. 36
1.4.3 Tầm quan trọng của khả năng chấp nhận rủi ro………………………………….. 37
1.5 Kết quả hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………. 38
1.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 38
1.5.2 Phân loại kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ……………………….. 39
1.5.3 Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 41
1.6 Các yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ………… 42
1.6.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 42
1.6.2 Tác động của môi trường đạo đức đến kết quả hoàn thành công việc của
nhân viên. …………………………………………………………………………………………………. 44
1.6.3 Tương quan giữa môi trường đạo đức với quản trị tri thức và kết quả hoàn
thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………………. 47
1.6.4 Tác động của môi trường đạo đức và khả năng chấp nhận rủi ro đến kết quả
hoàn thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………. 49
1.6.5 Nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên trong lĩnh vực ngân hàng …………………………………………………………………….. 51
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN
VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM …………………………………………………………………….. 57
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ở các NHTM Việt Nam …………………………………… 60
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam ………….. 60
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ……………………………………………………………….. 61
2.2 Tri thức và quản trị tri thức ……………………………………………………………………. 65
2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh …………………………………………………………….. 73
2.4 Khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………………………….. 77
2.5 Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân hàng …………………………… 78
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH. …………………………………………………………………………. 84
3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………………………………………. 84
3.1.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên. …………………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.2 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công
việc của nhân viên……………………………………………………………………………………… 85
3.1.3 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức và kết quả
hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………………………… 87
3.1.4 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến khả năng chấp nhận rủi
ro và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên. ………………………………………… 88
3.2 Phương pháp và quy trình nghiên cứu …………………………………………………….. 90
3.3 Xây dựng bộ biến đo lường các khái niệm nghiên cứu ……………………………… 92
3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức……………………………………… 92
3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh …………………… 96
3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả năng chấp nhận rủi ro. ……………………… 97
3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết quả hoàn thành công việc của nhân viên 98
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… 101
4.1 Đánh giá sơ bộ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu ……………………………. 101
4.1.1 Đánh giá độ tin cậy của bộ thang đo ……………………………………………….. 101
4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của bộ thang đo các khái niệm nghiên
cứu …………………………………………………………………………………………………… 105
4.2 Nghiên cứu chính thức………………………………………………………………………… 113
4.2.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………… 113
4.2.2 Quy mô mẫu ………………………………………………………………………………… 114
4.3 Đánh giá bộ thang đo ………………………………………………………………………….. 116
4.4 Kiểm định bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và hệ số tin cậy
V
tổng hợp …………………………………………………………………………………………………….. 119
4.4.1 Tiêu chí kiểm định ……………………………………………………………………….. 119
4.4.2 Kết quả kiểm định CFA ………………………………………………………………… 123
4.5 Kiểm định mô hình …………………………………………………………………………….. 129
4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết …………………………………………………………. 129
4.5.2 Kiểm định giả thuyết…………………………………………………………………….. 132
4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Bootstrap ……………. 135
4.6 Phân tích mô hình đa nhóm …………………………………………………………………. 136
4.6.1 Phân tích sự khác biệt theo tính chất sở hữu của NHTM …………………… 139
4.6.2 Phân tích sự khác biệt phân theo đơn vị công tác ……………………………… 141
4.6.3 Phân tích sự khác biệt phân theo tính chất công việc ………………………… 143
4.6.4 Phân tích sự khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc …………………….. 145
CHƯƠNG 5. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN……………………………………………………… 148
5.1 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu ……………………………………………………. 148
5.1.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 148
5.1.2 Đóng góp của nghiên cứu đối với khung lý thuyết ……………………………. 150
5.1.3 Đóng góp về mặt thực tiễn của Nghiên cứu …………………………………….. 154
5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 156
KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………………………………………………… 159
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….. 160
PHỤ LỤC 1. DÀN Ý PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA …………………………………………. 173
PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- ………. 177
PHỤ LỤC 2.1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MDB
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ……………. 177
PHỤ LỤC 2.2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
NHTMCP TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN ……………………….. 181
PHỤ LỤC 2.3 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VCB ……….. 183
PHỤ LỤC 2.4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
TECHCOMBANK ……………………………………………………………………………………… 186
PHỤ LỤC 2.5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- BIDV ……… 188
PHỤ LỤC 3: BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC …………. 192
PHỤ LỤC 3.1 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV ACB …………………………………………. 192
PHỤ LỤC 3.2 BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC EIB 198
PHỤ LỤC 3.3 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV CỦA KIENLONGBANK ……………. 206
PHỤ LỤC 3.4 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VPB ………………………………………….. 212
PHỤ LỤC 3.5 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VCB …………………………………………. 229
PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ………………………… 231
PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ R
2
– SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS ………………… 236
PHỤ LỤC 6. Mô hình tới hạn sau khi loại biến RR1, VK2 và VK5 ……………………… 237
PHỤ LỤC 7. Mô hình tới hạn sau khi loại thêm biến VK1, QD6 …………………………. 238
PHỤ LỤC 8. Kết quả SEM mô hình nghiên cứu lý thuyết …………………………………… 239
PHỤ LỤC 9a. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước ≥ 50%). …………………………………………………. 240
PHỤ LỤC 9b. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước <50%). ………………………………………………….. 241
PHỤ LỤC 9c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất sở hữu………………….. 242
PHỤ LỤC 10a. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 243
PHỤ LỤC 10b. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 244
PHỤ LỤC 10c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo đơn vị công tác …………………. 245
PHỤ LỤC 11a. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 246
PHỤ LỤC 11b. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 247
PHỤ LỤC 11c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất công việc ……………. 248
PHỤ LỤC 12a: Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 249
PHỤ LỤC 12b. Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 250
PHỤ LỤC 12c. Kết quả SEM phân tích khả biến từng phần theo kinh nghiệm ……… 251

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Mục lục:

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục
i
Danh mục các bảng
v
Danh mục các hình
vii
Danh mục các chữ viết tắt
ix
MỞ ĐẦU
Chương 1: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm 1
1.1. Từ mô hình IS-LM đến mô hình Mundell-Fleming 1
1.1.1. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định 3
1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi 5
1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi 6
1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi 10
1.3.1. Bộ ba bất khả thi mở rộng và mẫu hình kim cương 10
1.3.2. Thước đo mức độ đạt được các mục tiêu của bộ ba bất khả thi 12
1.3.2.1. Độc lập tiền tệ 13
1.3.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái 17
1.3.2.3. Hội nhập tài chính 20
1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối 24
1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia 28
1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và các biến số kinh tế vĩ mô 30
Kết luận chương 1 37

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 38
2.1. Hồi quy với dữ liệu bảng 39
Trang
2.1.1. Các ước lượng cơ bản 39
2.1.2. Phương pháp hồi quy FGLS 43
2.1.3. Hồi quy với biến giả 44
2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 45
2.2.1. Phương pháp kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi 45
2.2.2. Phương pháp kiểm định tác động của việc lựa chọn chính sách đến các biến số
kinh tế vĩ mô
47
2.2.3. Mô tả biến 48
2.2.4. Trình tự phân tích 59
2.2.5. Phương pháp tính các chỉ số bộ ba bất khả thi 61
2.2.5.1. Chỉ số độc lập tiền tệ (MI) 61
2.2.5.2. Chỉ số ổn định tỷ giá (ER) 62
2.2.5.3. Chỉ số hội nhập tài chính (FO) 63
2.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu 64
2.3.1. Sự lựa chọn các chính sách bộ ba bất khả thi ở các quốc gia trong mẫu quan sát 66
2.3.1.1. Mức độ độc lập tiền tệ (MI) của các quốc gia trong mẫu quan sát 67
2.3.1.2. Mức độ ổn định tỷ giá (ER) của các quốc gia trong mẫu quan sát 70
2.3.1.3. Mức độ hội nhập tài chính (FO) của các quốc gia trong mẫu quan sát 73
2.3.2. Sự kết hợp chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi 75
2.3.3. Mức độ dự trữ ngoại hối của các quốc gia trong mẫu và mẫu hình kim cương 78
Kết luận chương 2 83

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 84
3.1. Kết quả kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến bộ ba 84
3.2. Kết quả kiểm định tác động của các kết hợp chính sách đến các biến kinh tế vĩ mô 87
3.2.1. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động tăng trưởng 87
3.2.1.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 87
3.2.1.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng – trường
hợp Việt Nam
94
3.2.2. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Tăng trưởng trung bình 98
3.2.2.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 98
3.2.2.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Tăng trưởng trung bình –
trường hợp Việt Nam
3.2.3. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động lạm phát 107
3.2.3.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 107
3.2.3.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát – trường
hợp Việt Nam
3.2.4. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Lạm phát trung bình 116
3.2.4.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 116
3.2.4.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.2.5. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Thất nghiệp trung bình 124
3.2.5.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 124
3.2.5.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.3. Phân tích về ảnh hưởng chi phối của mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính
phủ
3.3.1. Vai trò của mức độ phát triển tài chính 136
3.3.1.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 137
3.3.1.2. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 139
3.3.2. Vai trò của chi tiêu chính phủ 141
3.3.2.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 143
3.3.2.2. Tác động đến của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 145
3.3.3. Mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ của Việt Nam 147
Kết luận chương 3 153

Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 156
4.1. Vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi trong việc lựa chọn chính sách mục tiêu 156
4.2. Nâng cao uy tín và mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước 160
4.3. Gia tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái 162
4.4. Kiểm soát rủi ro của hội nhập tài chính 164
4.5. Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối 168

4.6. Một số đề xuất khác 170
Kết luận Chương 4 `173

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Luận văn quản lý đầu tư

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

đổi mới cơ chế quản lý đầu tư & xây dựng , nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý đầu tư và ứng dụng trong thị trườn CK Việt Nam
Một số vấn đề quản lý đầu tư phát triển ngành thủy lợi Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010
Một số vấn đề quản lý đầu tư phát triển ngành thủy lợi Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản(XDCB) bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến đầu tư và quản lý đầu tư của Công ty xây dựng 99- Bộ quốc phòng
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của NHNo & PTNT chi nhánh Hồng Hà
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của Công ty CP Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Quốc tế (ICT)
Đặc điểm của đầu tư phát triển và sự quán triệt các đặc điểm đó vào công tác quản lý đầu tư

Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nghành thủy sản Việt Nam thời gian tới
Thực trạng & giải pháp đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp tại Hà Nội
Khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á & tác động của chúng đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN
1số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kết cầu hạ tầng kỹ thuật nước ta trong thời gian tới
Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư cho công nghệ thông tin ở Tổng Cty Hàng không Việt Nam
Thực trạng & giải pháp trong hoạt động đầu tư tại C ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà
Hoạt động đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm tại Tổng Cty Dệt may ViệtNam
Chế độ quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Cty Cổ phần Thương Mại XNK
Ảnh hưởng của cam kết trong tổ chức Thương mại thế giới WTO đến hoạt động đầu tư nước ngoài của Việt Nam và giải pháp
Một số hoạt động đầu tư nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 trong giai đoạn hiện nay
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VẠN HOA.
GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI VẠN HOA.
Thực trạng hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn: Thực trạng và giải pháp
Hoạt động đầu tư theo dự án tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
Hoạt động đầu tư theo dự án tại Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam
Hoạt động đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Hoàn thiện hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty điện thoại Hà Nội 1
Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xây dựng dũng Mai – thực trạng và giải pháp
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XI MĂNG BẮC GIANG
Tình hình quản lý hoạt động đầu tư tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Láng Thượng (báo cáo)
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BẮC GIANG (báo cáo)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGâN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Hoạt động đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xây dựng Dũng Mai – thực trạng và giải pháp
Những bài học từ thành công của Tập đoàn Vietel trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Những bài học từ thành công của Tập đoàn Vietel trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HÒA
Hoạt động đầu tư phát triển tại công tỷ cổ phần Tập đoàn Nam Cường – Hà Nội. Thực trạng và giải pháp
’Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty TNHH một thành viên M3 giai đoạn 2010 – 2020
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An”.
Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư của UBND quận Hải An
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của NHNo & PTNT chi nhánh Hồng Hà
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư của Công ty CP Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Quốc tế (ICT)
Những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư.
Hạn chế trong hệ thống luật pháp và hoạt động kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư
Hoạt động đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Trang
Hạn chế trong công tác quản lý nhà nước hoạt động đầu tư của Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục hạn chế đó
Trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi quản lý hoạt động đầu tư? Liên hệ với thực tế ở Việt Nam.
Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty thông tin di động VMS- MobiFone. Thực trạng và giải pháp
Giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển của công ty xây dựng và đầu tư bạch đằng 6

(còn tiếp )

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn thanh toán quốc tế

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK ở Cty XNK Tổng hợp 1- Bộ thương mại
Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT Hải Phòng
Giải pháp Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Đông Nam Á
Giải pháp Hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Đông Á
Thực trạng & giải pháp phân tích cán cân thanh toán quốc tế ở VN hiện nay
Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh NH Cổ phần Phương Nam Hà Nội
Hoàn thiện & phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT & PT Hà Nội
Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TCB
1số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT Ba Đình
Hoàn thiện & phát triển hoạt động thanh toán quốc tế thông qua phương thức tín dụng chứng từ tại NHĐT & PT Hà Nội
Thăng dư & thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế – Các biện pháp điều chỉnh của VN trong giai đoạn hiện nay
Nội dung & trường hợp áp dụng 2 phương thức thanh toán nhờ thu & tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
Tỷ giá hối đoái – mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế & giải pháp để hoàn thiện chính sách tỷ giá ở VN
Thanh toán quốc tế & 1 số phương thức thanh toán quốc tế được vận dụng ở VN
Đặc điểm, nội dung & áp dụng của hai phương thức thanh toán nhờ thu & tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
Cơ sở lý về các phương tiện thanh toán quốc tế
Hối phiếu – thực trạng sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế tại Việt Nam
Cơ sở lý thuyết về các phương tiện thanh toán quốc tế
Một số vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn phương tiện thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế và một số phương thức thanh toán quốc tế được vận dụng ở Việt Nam”.
THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM
Thanh toán quốc tế và một số phương thức thanh toán quốc tế được vận dụng ở Việt Nam
Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng công thương – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Quản lý rủi ro trong hoạt động Thanh Toán Quốc Tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Hội Sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương pháp chứng từ tại NHNo& PTNT chi nhánh 77 Lạc Trung Hà Nội
Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế taị Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hàng Đậu
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
Mở rộng hoạt động Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế taị Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Hàng Đậu
Mở rộng hoạt động Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUÔC TẾ VÀ THỊ PHẦN THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHTM
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhanh Chương Dương Hà Nôi
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Chi nhanh Chương Dương Hà Nôi
Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế cho hoạt động xuất khẩu tại công ty TNHH thương mại và đầu tư Hồ Gươm
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động thanh toán quốc tế tại VPBank
Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Chi nhánh Đống Đa, Ngân hàng Công thương Việt Nam
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) – Chi nhánh Hà Thành
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng NN&PTNT Đông Hà Nội và định hướng đến năm 2020
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Láng Hạ
Quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) – Chi nhánh Hà Thành
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng NN&PTNT Đông Hà Nội và định hướng đến năm 2020
Giải phápxử lý tồn đọng L/C trả chậm trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ nhập khẩu tại sở giao dịch Vietinbank
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đông Nam Á – SeABank
Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB)
Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hòa Bình
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng vib

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn ngân hàng nông nghiệp Agribank

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Hoạt động thẩm định và giải pháp nâng cao hiệu qủa thẩm định tài chính tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Láng Hạ
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Hà – tỉnh Quang Ninh
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM ( Báo cáo)
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh hoạt động tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hà tây
Phân tích tình hình Thanh toán điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thăng Long
Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm thuỷ-Thanh Hoá
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Quốc Việt
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Quốc Việt
Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa
“Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm dịnh tài chính dự án đầu từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Đống Đa – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
Nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội
Giải pháp nâng cao công tác quản lý huy động vốn tại Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bách Khoa
Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội
Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội
Phân tích tình hình Thanh toán điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thăng Long
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Trì
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng cho nông nghiệp , nông thôn , nông dân tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Trì
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Tín
Phân tích tình hình Thanh toán điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thăng Long
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn Láng Hạ
Mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHN0&PTNT) chi nhánh Hoàng Mai – Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay HSX tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đại Hợp
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Hà Nội.
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long
Giải pháp nhằm mở rộng huy động tiền gửi dân cư ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHN0&PTNT) chi nhánh Hoàng Mai – Hà Nội
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Kim Động
Nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông Láng Hạ
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn- Chi nhánh Thăng Long
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay kinh tế hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Yên Mỹ
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Kim Động
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Kim Động
Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Quốc Việt
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Hà Nội
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội ( BÁO CÁO )
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THANH OAI TP HÀ NỘI
Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội
Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Phúc Ân Thi Hưng Yên
Công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Duy Tiên – Thực trạng và giải pháp
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Yên Mỹ
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN PHÚC- ÂN THI- HƯNG YÊN
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội – PGD Quận Hai Bà Trưng
HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THANH OAI TP HÀ NỘI
Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Phúc Ân Thi Hưng Yên
Quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hưng Yên
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và Agribank chi nhánh Bắc Hà Nội (báo cáo)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Sơn Tây BÁO CÁO
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Lục
Giải pháp phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng – Lào Cai
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ÂN THI
Giải pháp mở rộng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tân Phúc Ân Thi Hưng Yên
KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG – TỈNH THANH HÓA
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn hiện nay
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác quản lý tuyển dụng nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Thăng Long đến năm 2015
Thực trạng & Giải pháp nâng cao chất lượng Tín dụng Hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Huyện Yên Khánh – Tỉnh Ninh Bình
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lâm”.
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Láng Hạ
Phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn Tây
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tây Đô
Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Tiền Hải
Một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Tiền Hải
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT THỜI KÌ 2010-2012 (báo cáo)
Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam Agribank – Chi Nhánh Thủ Đô báo cáo
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Quốc Việt
phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội – PGD Quận Hai Bà Trưng
KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT)– Chi nhánh Láng Hạ
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Quốc Việt
Hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Cốc Lếu – Lào Cai
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đông Triều – Quảng Ninh
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Gia Cẩm – Phú Thọ
Giải pháp tăng cuờng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thành phố Nam Định giai đoạn từ 2010 đến năm 2012
Hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Cốc Lếu – Lào Cai
Hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn chi nhánh Cốc Lếu – Lào Cai
Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ
Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Trung Yên
Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Gia Cẩm – Phú Thọ
Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Giải pháp mở rộng quy mô huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP Yên Bái II”
Giải pháp mở rộng quy mô huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP Yên Bái II”
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lý Nhân – Hà Nam
Công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Ninh Giang- Hải Dương
Một số vấn đề hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu công nghiệp Minh Đức đối với phát triển kinh tế Hộ
Hoạt động thẩm định và giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Nam Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại phòng giao dịch Chợ Hôm-chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hà Nội
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũ Thư-Thái Bình
Nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Ninh Giang
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Hà Giang
“ Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Từ Sơn”
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Từ Sơn”
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Huyện Yên Khánh
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Yên Khánh
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Giang – Phòng giao dịch Long Xuyên
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quốc Oai
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành
Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Mỹ Đức – Hà Nội
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (Báo cáo)
Pháp luật về xử lý nợ xấu – Thực tiễn áp dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Lào Cai
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh mỹ đình
Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hà Nội.(NHNo& PTNT)
Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Cầu Giấy
Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam – chi nhánh Phú Xuyên
Tổ chức thực thi chính sách chăm sóc khách hàng vip tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam tỉnh hải dương (thạc sỹ)

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn ngân hàng Vietcombank

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK HÀ NỘI ( Báo cáo )
Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội) (Báo cáo)
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thăng Long BÁO CÁO
SITUATION AND SOLUTIONS FOR PAYMENT CARDS AT VIETCOMBANK THANH CONG tiếng anh
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA SGD VIETCOMBANK
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA SGD VIETCOMBANK
Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay cá nhân tại Sở giao dịch Vietcombank quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tích tài sản và quản lí tài sản của nhtm cổ phần ngoại thương việt nam (vietcombank- vcb) … (còn tiếp )

1số vấn đề pháp lý về ký kết & thực hiện hợp đồng mua bán ngoại thương
Kinh tế quốc tế; Hội nhập ; Ngoại thương;….
tăng cường hoạt động dịch vụ tại ngân hàng ngoại thương hải phòng
Tăng cường hoạt động dịch vụ tại ngân hàng ngoại thương Hải Dương
Kinh tế quốc tế; Hội nhập; Ngoại thương
Các chính sách phát triển ngoại thương nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu thế hội nhập ở VN
Ngoại thương & vai trò của nó đối với phát triển nền kinh tế
Hoạt động ngoại thương của VN trong thời kì hiện nay
Biện pháp phát triển thị trường & kinh doanh ngoại thương
Hoạt động ngoại thương ở Trung Quốc
Nội dung hợp đồng ngoại thương-những vấn đề phát sinh trong thực tiễn soạn thaỏ văn bản và thực hiện hợp đồng
Hợp đồng ngoại thương & vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh XNK
Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bày 1 bản hợp đồng ký giữa một công ty nước ta với 1 công ty nước ngoài
Hợp đồng ngoại thương – Nội dung và cách thức soạn thảo
Đặc điểm hợp đồng mua bán ngoại thương. Trình bày 1 bản hợp đồng ký giữa một công ty nước ta với 1 công ty nước ngoài
Hợp đồng ngoại thương – Nội dung và cách thức soạn thảo
Hợp đồng mua bán ngoại thương. Nội dung & cách thức soạn thảo hợp đồng mua bán ngoại thương
Hợp đồng mua bán ngoại thương. Nội dung & cách thức soạn thảo hợp đồng mua bán ngoại thương
Hợp đồng ngoại thương
Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương
NHTM cổ phần ngoại thương Việt Nam
Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
Công tác soạn thảo và ký kết hợp đồng ngoại thương
Tổng quan về Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. (Báo cáo)
Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Vinh
Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty giao nhận kho vận ngoại thương
Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của công ty cho thuê tài chính ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Hà Tĩnh
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. (Báo cáo)
Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (Vietcombank Hà nội) (Báo cáo)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cho thuê tài chính Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê Tài chính – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Công ty cho thuê Tài chính – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Nâng cao chất lượng cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh tại Sở Giao Dịch ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội
Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam BÁO CÁO
Đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Tĩnh
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DNNVV tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
Thực trạng các hoạt động có liên quan đến hoạt động đầu tư và quản lý đầu tư tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy điện tại Sở Giao Dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh
Một số biện pháp nhằm phòngngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh
Nâng cao chất lượng cho vay đối với các doanh nghiệp tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ”
Phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.(Báo cáo)
Tích tài sản và quản lí tài sản của nhtm cổ phần ngoại thương việt nam (vietcombank- vcb)

Đề thi vào ngân hàng Vietcombank ( link )

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)