PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CẦU CÁC SẢN PHẨM THỊT VÀ CÁ: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM THEO TIẾP CẬN KINH TẾ LƯỢNG CHO TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………i
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………………………………………. vi
DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………………………………..vii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ …………………………………………………………………… xi
TÓM TẮT………………………………………………………………………………………………xii
Chương 1: GIỚI THIỆU…………………………………………………………………………… 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu …………………………………………………………………………… 1
1.2. Vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………………… 5
1.3. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………………… 6
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………… 7
1.5. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………….. 8
1.6. Ý nghĩa của nghiên cứu………………………………………………………………………. 9
1.6.1. Ý nghĩa lý thuyết …………………………………………………………………………..9
1.6.2. Ý nghĩa thực tiễn…………………………………………………………………………..9
1.7. Kết cấu của báo cáo nghiên cứu…………………………………………………………. 10
Chương 2: LƯỢC KHẢO LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH CẦU……………………… 12
2.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 12
2.2. Lý thuyết cầu người tiêu dùng và sự hình thành hàm cầu ……………………. 12
2.2.1. Cách tiếp cận đối ngẫu và cầu của người tiêu dùng ……………………….. 13
2.2.2. Tối đa hóa độ thỏa dụng và sự hình thành hàm cầu Marshallian ……. 14
2.2.3. Tối đa hóa độ thỏa dụng gián tiếp (Indirect Utility Maximization)….. 17
2.2.4. Tối thiểu hóa chi phí và sự hình thành hàm cầu Hicksian ………………. 17
2.2.5. Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập lên lượng cầu tiêu dùng 19
2.2.6. Độ co dãn của cầu (The elasticity of demand)………………………………… 20
2.2.6.1. Độ co dãn của cầu theo thu nhập ……………………………………………. 21
2.2.6.2. Độ co dãn của cầu theo giá riêng…………………………………………….. 21
2.2.6.3. Độ co dãn của cầu theo giá chéo……………………………………………… 21
2.2.6.4. Độ co dãn của cầu Hicksian (độ co dãn bù đắp)……………………….. 22
2.2.7. Hệ hàm cầu vi phân…………………………………………………………………….. 22
2.2.8. Các tính chất của hàm cầu (Properties of Demand Functions)………… 23
2.3. Các mô hình kinh tế lượng cho phân tích cầu tiêu dùng ………………………. 26
2.3.1. Các mô hình phương trình đơn ……………………………………………………. 26
2.3.2. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ………………………….. 30
2.3.3. Phân tích của Stone (Stone’s analysis) ………………………………………….. 30
2.3.4. Hệ thống chi tiêu tuyến tính (Linear Expenditure System) …………….. 31
2.3.5. Hệ thống hàm cầu Translog (Translog Demand System)………………… 32
2.3.6. Mô hình Rotterdam (Rotterdam Model)……………………………………….. 34
2.3.7. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System) ……………………………… 35
2.4. Tóm tắt các nghiên cứu trước về phân tích cầu tiêu dùng…………………….. 37
2.4.1. Các nghiên cứu trước liên quan ở ngoài nước ……………………………….. 38
2.4.2. Các nghiên cứu trước liên quan ở trong nước ……………………………….. 44
2.5. Khung phân tích đề nghị cho nghiên cứu luận án………………………………… 48
2.5.1. Khe hổng nghiên cứu ………………………………………………………………….. 48
2.5.2. Các đóng góp từ lược khảo lý thuyết…………………………………………….. 49
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………. 52
3.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 52
3.2. Đặc trưng mô hình nghiên cứu đề nghị ………………………………………………. 52
3.2.1. Định nghĩa các biến được sử dụng trong các mô hình thực nghiệm…. 53
3.2.2. Các mô hình kinh tế lượng sử dụng phân tích của luận án……………… 54
3.2.2.1. Mô hình Working-Leser (Working-Leser Model) ……………………. 54
3.2.2.2. Mô hình AIDS (Almost Ideal Demand System)………………………… 54
3.2.2.3. Mô hình QUAIDS (Quadratic Almost Ideal Demand System)…… 56
3.3. Các giả thuyết nghiên cứu…………………………………………………………………. 58
3.4. Mô tả dữ liệu nghiên cứu…………………………………………………………………… 62
3.5. Thủ tục và các kỹ thuật ước lượng mô hình………………………………………… 65
3.5.1. Vấn đề tiêu dùng bằng không (Zero – Consumption) …………………….. 65
3.5.2. Thủ tục ước lượng các mô hình nghiên cứu thực nghiệm……………….. 67
3.5.2.1. Đối với mô hình Working – Leser…………………………………………… 67
3.5.2.2. Đối với mô hình LA/AIDS……………………………………………………… 68
3.5.2.3. Đối với mô hình QUAIDS dạng ước lượng………………………………. 70
3.6. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………… 73
Chương 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………. 75
4.1. Giới thiệu ………………………………………………………………………………………… 75
4.2. Thống kê mô tả và so sánh cho các biến quan sát ………………………………… 75
4.2.1. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và nhóm tuổi ………. 76
4.2.2. Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo thu nhập và quy mô hộ gia
đình……………………………………………………………………………………………………. 85
4.2.3: Tiêu dùng các mặt hàng thịt và cá theo yếu tố khu vực và vùng miền 95
4.2.4. Thống kê mô tả phần ngân sách dành cho chi tiêu các mặt hàng thịt
lợn, thịt bò, thịt gà, và cá ở Việt Nam năm 2008 …………………………………….. 99
4.2.5. Thống kê mô tả về giá các mặt hàng thịt và cá, tổng chi tiêu, quy mô hộ
gia đình, tuổi và học vấn của chủ hộ ở Việt Nam năm 2008 …………………… 100
4.3. Các kết quả ước lượng mô hình……………………………………………………….. 102
4.3.1. Ước lượng các tham số và độ phù hợp của mô hình……………………… 102
4.3.2. Đánh giá độ phù hợp giữa các mô hình ước lượng ……………………….. 112
4.3.3. Ước lượng các độ co dãn theo giá riêng, giá chéo và theo thu nhập .. 114
4.4. Ước lượng mô hình hàm cầu theo khu vực thành thị và nông thôn……… 122
4.5. Ước lượng mô hình hàm cầu theo các nhóm thu nhập khác nhau……….. 131
4.6. So sánh kết quả phân tích với một số nghiên cứu trước ……………………… 141
4.7. Một ứng dụng trong phân tích cầu tiêu dùng – vấn đề dự báo ……………. 145
4.8. Tóm tắt chương………………………………………………………………………………. 150
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH………………………………….. 152
5.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………. 152
5.2. Các hàm ý chính sách về cầu tiêu dùng thịt và cá ở Việt Nam…………….. 157
5.3. Những đóng góp chính của luận án ………………………………………………….. 160
5.4. Hạn chế và hướng mở rộng cho các nghiên cứu tiếp theo …………………… 162
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ …………………………………. 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 164
PHỤ LỤC 1………………………………………………………………………………………….. 169
PHỤ LỤC 2………………………………………………………………………………………….. 174
PHỤ LỤC 3………………………………………………………………………………………….. 184
PHỤ LỤC 4………………………………………………………………………………………….. 191
PHỤ LỤC 5………………………………………………………………………………………….. 227

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRÁI CÂY TƯƠI TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

CÁC THÀNH PHẦN TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
TRÁI CÂY TƢƠI TẠI THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM:
TRƢỜNG HỢP THANH LONG BÌNH THUẬN

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
1.1. Bối cảnh nghiên cứu ……… ……………………………………………
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu …………………………………………
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………..
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu………..………………………………………
1.5. Tính mới của đề tài…………………………………………………….
1.6. Kết cấu của đề tài………………………………………………………

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI SẢN THƢƠNG HIỆU
Giới thiệu chƣơng
2.1. Cơ sở lý thuyết về tài sản thƣơng hiệu …………………………………
2.1.1. Thƣơng hiệu………………………………………………………..
2.1.2. Tài sản thƣơng hiệu…………………………………………………
2.1.3. Các thành phần tài sản thƣơng hiệu dƣới góc độ ngƣời tiêu dùng…..
2.2. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đề xuất …………………………
2.3. Kết luận………………………………………………………………..

CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
3.1. Quy trình nghiên cứu…………………………………………………..
3.2. Nghiên cứu định tính…………………………………………………..
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính ………………………………………

3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính………………………………………
3.3. Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ…………………………………………..
3.3.1. Thiết kế nghiên cứu định lƣợng sơ bộ………………………………
3.3.2. Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ……………………………….
3.4. Nghiên cứu định lƣợng chính thức……………………………………..
3.5. Kết luận…………………………………………………………………

CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Giới thiệu chƣơng
4.1. Kết quả khảo sát ngƣời tiêu dùng trực tiếp .…………………………….
4.1.1. Mẫu nghiên cứu chính thức…………………………………………
4.1.2. Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu chính thức ……………….
4.1.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo……………………..
4.1.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.1.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.1.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu………….
4.1.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu………………………………………………
4.1.8. Kết quả kiểm định mô hình đa nhóm……………………………….
4.2. Kết quả khảo sát nhà bán lẻ …………………………………………….
4.2.1. Mẫu nghiên cứu chính thức ………………………………………..
4.2.2. Kết quả thống kê mô tả …………………………………………….
4.2.3. Kết quả phân tích độ tin cậy của các thang đo………………………
4.2.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA ………………………….
4.2.5. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định CFA …………………………
4.2.6. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu …………
4.2.7. Kết quả kiểm định giá trị tới hạn về sự khác biệt hệ số Beta trong
mô hình tài sản thƣơng hiệu……………………………………………….
4.3. Kết quả so sánh hệ số hồi quy (hệ số Beta) trong mô hình tài sản thƣơng
hiệu giữa ngƣời tiêu dùng trực tiếp và nhà bán lẻ ………………………
4.4. Kết luận…………………………………………………………………
CHƢƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CÚU
Giới thiệu chƣơng
5.1. Thảo luận kết quả và hàm ý nghiên cứu………………………………..
5.1.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu………………………………………
5.1.2. Hàm ý nghiên cúu ………………………………………………….
5.2. Đóng góp của đề tài……………………………………………………
5.3. Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo………………………………..
5.4. Kết luận………………………………………………………………..
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH CHẾ
BIẾN THỦY SẢN TỈNH BẾN TRE

MỤC LỤC
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………. 1
1.1. BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ………………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam …………………………………………………………. 1
1.1.1.2. Bối cảnh thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu Long ……………………………….. 5
1.1.1.3. Bối cảnh thực tiễn ở tỉnh Bến Tre …………………………………………………….. 8
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết và khoảng trống nghiên cứu …………………………………. 9
1.2. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU …………………………………………… 10
1.3. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ………………………………………… 11
1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 11
1.5. Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………. 12
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 13
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG……………………. 15
2.1. LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA …………………… 15
2.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH ……………………… 20
2.2.1. Tiếp cận bền vững cho ngành năng lượng ……………………………………….. 20
2.2.2. Tiếp cận bền vững cho ngành giao thông ………………………………………… 22
2.2.3. Phát triển bền vững ngành khai thác khoáng sản ……………………………… 23
2.2.4. Phát triển bền vững các ngành sản xuất ………………………………………….. 24
2.2.4.1. Bền vững sử dụng tài nguyên…………………………………………………………. 25
2.2.4.2. Thiết kế sản phẩm bền vững ………………………………………………………….. 26
2.2.4.3. Xử lý chất thải bền vững ……………………………………………………………….. 27
2.2.5. Ngành thủy sản ……………………………………………………………………………. 27
2.3. CẤU TRÖC NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ……………………………………… 35
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH PTBV NGÀNH CBTS ………………………………………. 37
CHƢƠNG 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………. 40
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………….. 40
3.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 42
3.2.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường và mô hình lý thuyết PTBV
ngành CBTS Việt Nam …………………………………………………………………………………. 42
3.2.1.1. Phương pháp xây dựng chỉ tiêu đo lường ……………………………………….. 43
3.2.1.2. Phương pháp đánh giá chỉ tiêu đo lường ………………………………………… 45
3.2.1.3. Phương pháp phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………….. 46
3.2.2. Phương pháp kiểm định mô hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình
tỉnh Bến Tre …………………………………………………………………………………………………. 48

3.3. THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 49
3.3.1. Thiết kế mẫu cho xây dựng chỉ tiêu đo lường ………………………………….. 49
3.3.2. Thiết kế mẫu cho đánh giá chỉ tiêu đo lường …………………………………… 50
3.3.3. Thiết kế mẫu cho xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu…………… 50
3.3.4. Thiết kế mẫu kiểm định mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình …. 50
CHƢƠNG 4. MÔ HÌNH PTBV CHO NGÀNH CBTS VIỆT NAM ………………….. 53
4.1. CẤU TRÖC NGÀNH CBTS VIỆT NAM ……………………………………………… 53
4.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 53
4.1.2. Hoạt động chế biến ………………………………………………………………………. 55
4.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 57
4.2. XÂY DỰNG CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƢỜNG PTBV NGÀNH CBTS VIỆT
NAM ……………………………………………………………………………………………………………. 59
4.2.1. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột kinh tế ………………………….. 59
4.2.2. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột xã hội …………………………… 62
4.2.3. Chỉ tiêu đo lường tính bền vững của trụ cột môi trường ……………………. 64
4.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PTBV NGÀNH CBTS VIỆT NAM …………………. 66
4.3.1. Mối liên hệ giữa các công đoạn hoạt động PTBV …………………………….. 66
4.3.2. Mối liên hệ giữa các trụ cột PTBV …………………………………………………. 66
4.3.2.1. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………… 66
4.3.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ……………. 67
4.3.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………….. 68
4.3.3. Giả thuyết về vai trò của chính sách tác động đến các trụ cột PTBV ….. 68
CHƢƠNG 5. PHÂN TÍCH BỀN VỮNG CHO NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………………. 70
5.1. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG TRÊN TRỤ CỘT KINH TẾ ………………. 70
5.1.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 70
5.1.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 74
5.1.2.1. Cơ sở vật chất ……………………………………………………………………………… 74
5.1.2.2. Nguyên liệu, thành phẩm ………………………………………………………………. 75
5.1.2.3. Hoạt động đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm …………… 81
5.1.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 84
5.1.3.1. Đóng góp của ngành CBTS trong GDP tỉnh ……………………………………. 84
5.1.3.2. Hiệu quả hoạt động của đơn vị tham gia hoạt động CBTS ………………… 85
5.2. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ KHÍA CẠNH XÃ HỘI ………………… 89
5.2.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 89
5.2.1.1. Số lượng, cơ cấu lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản …………………. 89
5.2.1.2. Thu nhập của lao động khai thác, nuôi trồng thủy sản ……………………… 90

5.2.1.3. Bảo hộ lao động trong khai thác và nuôi trồng thủy sản …………………… 90
5.2.2. Hoạt động sản xuất – chế biến ……………………………………………………….. 92
5.2.2.1. Số lượng, cơ cấu lao động …………………………………………………………….. 92
5.2.2.2. Chất lượng lao động …………………………………………………………………….. 93
5.2.3. Hoạt động đầu ra ………………………………………………………………………….. 96
5.2.3.1. Sự phản hồi của khách hàng về sản phẩm ……………………………………….. 96
5.2.3.2. Quan hệ giữa cơ sở chế biến và cộng đồng dân cư …………………………… 97
5.3. PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƢỜNG …………………………… 98
5.3.1. Hoạt động đầu vào ……………………………………………………………………….. 98
5.3.2. Chế biến – sản xuất …………………………………………………………………….. 101
5.3.2.1. Nguồn nước ……………………………………………………………………………….. 101
5.3.2.2. Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại ……………………….. 102
5.3.2.3. Vệ sinh công nghiệp ……………………………………………………………………. 102
5.3.2.4. Hệ thống xử lý chất thải………………………………………………………………. 102
5.3.3. Phát thải từ các hoạt động tiêu dùng ra môi trường bên ngoài ………….. 104
CHƢƠNG 6. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT VÀ VAI
TRÕ CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI SỰ PTBV CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE
……………………………………………………………………………………………………………………. 106
6.1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CÔNG ĐOẠN PTBV CỦA NGÀNH CHẾ
BIẾN THUỶ SẢN TỈNH BẾN TRE ……………………………………………………………… 106
6.1.1. Mối liên hệ giữa hoạt động đầu vào và hoạt động sản xuất ……………… 106
6.1.2. Mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất với hoạt động đầu ra ………………. 107
6.2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC TRỤ CỘT PTBV CỦA NGÀNH CBTSTỈNH
BẾN TRE …………………………………………………………………………………………………….. 109
6.2.1. Mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với xã hội …………………………………….. 109
6.2.2. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột kinh tế với môi trường ………….. 111
6.2.3. Giả thuyết về mối liên hệ giữa trụ cột môi trường với xã hội …………… 115
6.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA THỂ CHẾ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG
CỦA NGÀNH CBTS TỈNH BẾN TRE …………………………………………………………. 118
6.3.1. Chính sách điều tiết đối với trụ cột kinh tế …………………………………….. 118
6.3.1.1. Chính sách của chính quyền đối với hoạt động đầu vào ………………….. 118
6.3.1.2. Chính sách về hoạt động sản xuất chế biến……………………………………. 122
6.3.1.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra ……………………………………………. 122
6.3.2. Chính sách điều tiết đối với trụ cột xã hội ……………………………………… 123
6.3.3. Chính sách điều tiết đối với trụ cột môi trường ………………………………. 126
CHƢƠNG 7. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH PTBV
NGÀNH CBTSTỈNH BẾN TRE …………………………………………………………………… 131
7.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………… 131
7.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường và mô hình PTBV của CBTS
Việt Nam ………………………………………………………………………………………………… 131
7.1.1.1. Kết quả xây dựng các chỉ tiêu đo lường PTBV ngành CBTS Việt Nam 131
7.1.1.2. Kết quả xây dựng mô hình nghiên cứu PTBV của ngành CBTS Việt Nam131
7.1.2. Về tính bền vững của từng khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong
chuỗi hoạt động của ngành CBTS …………………………………………………………………. 132
7.1.2.1. Sự bền vững về mặt kinh tế ………………………………………………………….. 132
7.1.2.2. Sự bền vững về mặt xã hội …………………………………………………………… 133
7.1.2.3. Sự bền vững về khía cạnh môi trường …………………………………………… 134
7.1.3. Về sự tương tác giữa các yếu tố của phát triển bền vững …………………. 135
7.1.3.1. Sự tương tác giữa kinh tế với xã hội ……………………………………………… 135
7.1.3.2. Sự tương tác giữa kinh tế với môi trường ………………………………………. 135
7.1.3.3. Sự tương tác giữa xã hội với môi trường ………………………………………. 135
7.1.4. Vai trò điều tiết của chính quyền các cấp ………………………………………. 136
7.1.4.1. Đối với trụ cột kinh tế …………………………………………………………………. 136
7.1.4.2. Đối với trụ cột xã hội ………………………………………………………………….. 137
7.1.4.3. Đối vớikhía cạnh môi trường ……………………………………………………….. 137
7.2. CÁC GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PTBV NGÀNH CBTS TỪ
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………. 137
7.2.1. Gợi ý các nhóm chính sách cho chính quyền nhà nước các cấp ……….. 138
7.2.1.1. Nhóm 1: Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước đối với hoạt động CBTS138
7.2.1.2. Nhóm 2: Gợi ý các chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh kinh tế …………………………………………………………………………………………….. 139
7.2.1.3. Nhóm 3: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh xã hội ……………………………………………………………………………………………… 146
7.2.1.4. Nhóm 4: Gợi ý chính sách, giải pháp cải thiện tính bền vững về khía
cạnh môi trường ………………………………………………………………………………………. 150
7.2.2. Gợi ý khuyến nghị một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối với
các chủ thể tham gia vào hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………… 152
7.2.2.1. Khuyến nghị một số giải pháp cho người nuôi và khai thác thủy sản … 152
7.2.2.2. Gợi ý khuyến nghị đối với doanh nghiệp và hộ chế biến …………………. 155
7.3. GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HIỆN HÀNH CỦA TỈNH ………… 160
7.3.1. Chính sách thúc đẩy phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động
CBTS ………………………………………………………………………………………………… 161
7.3.1.1. Đối với hoạt động khai thác ………………………………………………………… 161
7.3.1.2. Đối với hoạt động nuôi trồng ………………………………………………………. 162
7.3.2. Chính sách về hoạt động sản xuất CBTS ………………………………………. 162
7.3.3. Chính sách đối với hoạt động đầu ra …………………………………………….. 163
7.3.4. Chính sách điều tiết về trụ cột xã hội ……………………………………………. 164
7.3.5. Chính sách điều tiết về trụ cột môi trường …………………………………….. 164
7.3.6. Chính sách về phát triển các hình thức liên kết ………………………………. 165
7.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………….. 165
7.4.1. Đóng góp về mặt khoa học ………………………………………………………….. 165
7.4.2. Đóng góp về mặt thực tiễn …………………………………………………………… 166
7.5. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN VÀ GỢI Ý NGHIÊN CỨU TIẾP
THEO ………………………………………………………………………………………………………….. 167
7.5.1. Hạn chế của luận án ……………………………………………………………………. 167
7.5.2. Gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 167
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Nghiên cứu về các chương trình khuyến nông ở ĐBSCL

Mục lục:

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU …………………………………………………………………………………………………….. 1
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………. 1
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn …………………………………………………………………………….. 1
1.1.2. Bối cảnh lý thuyết …………………………………………………………………………….. 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………….. 4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ……………………………………………………………………………. 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể …………………………………………………………………………………. 4
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU …………………………………………………………. 5
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 5
1.3.2. Không gian ………………………………………………………………………………………. 5
1.3.3. Thời gian …………………………………………………………………………………………. 5
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………. 6
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………… 6
1.4.2. Thu thập dữ liệu ……………………………………………………………………………….. 7
1.4.2.1. Dữ liệu thứ cấp ………………………………………………………………………….. 7
1.4.2.2. Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………. 7
1.5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ……………………………………………. 9
1.5.1. Ý nghĩa khoa học ……………………………………………………………………………… 9
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn ………………………………………………………………………………. 9
1.6. BỐ CỤC LUẬN ÁN …………………………………………………………………………………….. 9
CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ………………………………………………….. 11
2.1-GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. 11
2.2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT …………………………………………………………………………. 11
2.2.1. Đánh giá tác động …………………………………………………………………………… 11
2.2.2. Kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp ………………………………………. 20
2.2.2.1. Kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp ………………………………………. 20
2.2.2.2. Đổi mới công nghệ …………………………………………………………………… 22
2.2.3. Khuyến nông ………………………………………………………………………………….. 28
2.2.3.1. Khuyến nông là gì? ………………………………………………………………….. 28
2.2.3.2. Khuyến nông T&V …………………………………………………………………… 31
2.2.3.3. Phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham gia (PTD) ………………… 32
2.2.3.4. Phương pháp trường học ngoài đồng của nông dân (FFS) …………….. 33
2.2.4. Một số khái niệm liên quan luận án …………………………………………………… 35
2.2.5. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng …………………………………………………….. 38
2.2.5.1. Chất lượng dịch vụ …………………………………………………………………… 38
2.2.5.2. Sự hài lòng………………………………………………………………………………. 44
2.2.5.3. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng …………………………… 44
2.2.5.4. Một số công trình nghiên cứu chất lượng dịch vụ ………………………… 45
2.2.5.5. Nghiên cứu định tính bổ sung mô hình quan hệ chất lượng dịch vụ và
hài lòng ………………………………………………………………………………………………. 47
2.3. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ MỚI VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP ……….. 49
2.3.1. Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM-Integrated Pest Management) ……………. 49
2.3.2. Hệ thống thâm canh lúa (SRI-System of Rice Intensification) ……………… 53
2.3.3. Chương trình “Ba giảm ba tăng” trong sản xuất lúa. ……………………………. 62
2.3.4. Chương trình “Một phải năm giảm” ………………………………………………….. 66
2.3.5. Chương trình “Khuyến nông có sự tham gia” …………………………………….. 73
2.3.6. Khảo sát chất lượng dịch vụ công trong nông nghiệp nông thôn và hài lòng
của nông dân …………………………………………………………………………………………… 75
2.4. KHUNG PHÂN TÍCH CỦA LUẬN ÁN …………………………………………………………….. 76
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………… 79
3.1. GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. 79
3.2. CÁC GIỚI HẠN TRONG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………….. 80
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT ……………………………………….. 80
3.3.1. NHÓM GIẢ THUYẾT (1): THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT .. 81
3.3.2. Nhóm giả thuyết (2): Hiệu quả kinh tế-thu nhập …………………………………. 82
3.3.3. Nhóm giả thuyết (3): chất lượng dịch vụ tập huấn khuyến nông …………… 83
3.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU ………………………………………………………………………………………. 85
3.4.1. Thiết kế bảng câu hỏi ………………………………………………………………………. 85
3.4.2. Lấy mẫu ………………………………………………………………………………………… 86
3.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU …………………………………………………………… 89
3.5.1. Thống kê mô tả ………………………………………………………………………………. 89
3.5.2. Đánh giá tác động …………………………………………………………………………… 89
3.5.3. Phân tích chất lương tập huấn “Một phải năm giảm” …………………………… 91
CHƯƠNG 4
THỰC HÀNH VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA THEO CÔNG NGHỆ MỚI ……… 93
4.1. GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………… 93
4.2. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………… 93
4.2.1. Độ tuổi và giới tính …………………………………………………………………………. 93
4.2.2. Nhân khẩu và lao động ……………………………………………………………………. 94
4.2.3. Học vấn và kinh nghiệm ………………………………………………………………….. 96
4.2.4. Đất đai …………………………………………………………………………………………… 98
4.3. NHẬN THỨC NÔNG DÂN …………………………………………………………………………100
4.3.1. Lý do chọn giống …………………………………………………………………………..100
4.3.2. Cơ sở chọn phân bón………………………………………………………………………101
4.3.3. Nguồn thông tin để chọn thuốc bảo vệ thực vật …………………………………102
4.3.4. Nhận thức về ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật ……………………………103
4.3.5. Về đời sống …………………………………………………………………………………..104
4.4. THỰC HÀNH SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT ……………………………………….105
4.4.1. Giống lúa ………………………………………………………………………………………105
4.4.2- Lượng phân bón …………………………………………………………………………….111
4.4.3- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ………………………………………………………..112
4.4.4. Sử dụng nước ……………………………………………………………………………….. 117
4.4.5. Thu hoạch và sau thu hoạch …………………………………………………………… 118
4.5. HIỆU QUẢ KINH TẾ-THU NHẬP ……………………………………………………………….. 119
4.5.1. Tổng chi phí …………………………………………………………………………………. 120
4.5.2. Giá thành sản xuất ………………………………………………………………………… 120
4.5.3. Lợi nhuận …………………………………………………………………………………….. 122
4.6. TÓM TẮT CHƯƠNG ………………………………………………………………………………. 123
CHƯƠNG 5
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG ………………………………………………….. 125
VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NÔNG DÂN …………………………………………………………… 125
5.1. GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………….. 125
5.2. ĐẶC ĐIỂM MẪU ĐIỀU TRA ……………………………………………………………………… 125
5.2.1. Độ tuổi ………………………………………………………………………………………… 125
5.2.2. Giới tính ……………………………………………………………………………………… 126
5.2.3. Diện tích đất canh tác lúa ………………………………………………………………. 126
5.2.4. Trình độ học vấn …………………………………………………………………………… 127
5.3. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CÁC THANG ĐO …………………………………………………….. 128
5.3.1. Thang đo Chất lượng dịch vụ tập huấn ……………………………………………. 128
5.3.1.1. Thống kê mô tả thang đo …………………………………………………………. 128
5.3.1.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 131
5.3.1.3. Phân tích nhân tố …………………………………………………………………… 133
5.3.2- Thang đo Hiệu quả của công nghệ “Một phải năm giảm” ………………….. 138
5.3.2.1. Thống kê mô tả thang đo …………………………………………………………. 138
5.3.2.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 138
5.3.2.3. Phân tích nhân tố ……………………………………………………………………. 139
5.3.3. Thang đo Hài lòng ………………………………………………………………………… 140
5.3.3.1. Thống kê mô tả Thang đo ……………………………………………………….. 141
5.3.3.2. Độ tin cậy ……………………………………………………………………………… 141
5.3.3.3. Phân tích nhân tố ……………………………………………………………………. 142
5.4. PHÂN TÍCH HỒI QUI ………………………………………………………………………………. 143
5.4.1. Mô hình nghiên cứu quan hệ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng………….. 143
5.4.2. Tương quan giữa các biến trong mô hình ………………………………………….147
5.4.3. Phân tích hồi qui ……………………………………………………………………………149
5.5. TÓM TẮT CHƯƠNG …………………………………………………………………………………153
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP ………………………………………………………………..154
6.1. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………….154
6.2. CÁC HÀM Ý VỀ GIẢI PHÁP ……………………………………………………………………….158
6.2.1. Tăng cường công tác khuyến nông …………………………………………………..158
6.2.1.1. Nâng cao năng lực cán bộ và nông dân. ……………………………………..158
6.2.1.2. Cải thiện cơ sở hạ tầng. ……………………………………………………………159
6.2.1.3. Tăng cường công tác khuyến nông quốc gia. ………………………………160
6.2.1.4. “Xã hội hóa” khuyến nông ………………………………………………………..161
6.2.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ tập huấn khuyến nông …………………………..162
6.2.2.1. Cải thiện tiện ích của lớp tập huấn …………………………………………….163
6.2.2.2. Cải thiện chất lượng giảng dạy ………………………………………………….164
6.2.2.3. Quan tâm đến học viên ……………………………………………………………165
6.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN ………………………………………………….165
6.4. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG CHO CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ………………..166
BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐÃ PHÁT HÀNH ……………………………………………………………..168
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….169
TIẾNG VIỆT ………………………………………………………………………………………………..169
TIẾNG ANH ………………………………………………………………………………………………..173
PHỤ LỤC ……………………………………………………………………………………………………..182

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com