TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
ĐẾN KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………………………………………………… I
LỜI CÁM ƠN ………………………………………………………………………………………………….. II
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………. III
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………. VIII
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………….. X
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ ……………………………………………………………… XII
PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
Vấn đề nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….. 1
Mục tiêu nghiên cứu. ………………………………………………………………………………………. 7
Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu…………………………………………………. 9
Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………….. 13
Kết cấu đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………………………………… 14
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TRI THỨC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC …………………………………………….. 16
1.1 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge based) …………………………………………… 16
1.1.1 Khái niệm về tri thức ……………………………………………………………………… 16
1.1.2 Lý thuyết nguồn tri thức (Knowledge Based) ……………………………………. 17
1.1.3 Phân loại tri thức ……………………………………………………………………………. 19
1.2 Quản trị tri thức (Knowledge Management) ……………………………………………. 23
1.2.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 23
1.2.2 Thành phần của quản trị tri thức ………………………………………………………. 24
1.2.3 Tầm quan trọng của quản trị tri thức ………………………………………………… 26
1.3 Lý thuyết môi trường đạo đức kinh doanh (Ethical Climate Theory) ………….. 28
1.3.1 Khái niệm môi trường đạo đức ………………………………………………………… 28
1.3.2 Phân loại môi trường đạo đức ………………………………………………………….. 29
1.3.3 Tầm quan trọng của môi trường đạo đức kinh doanh ………………………….. 33
1.4 Khả năng chấp nhận rủi ro (Risk taking propensity) …………………………………. 35
III
1.4.1 Khái niệm rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro ………………………………….. 35
1.4.2 Phân loại khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………. 36
1.4.3 Tầm quan trọng của khả năng chấp nhận rủi ro………………………………….. 37
1.5 Kết quả hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………. 38
1.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 38
1.5.2 Phân loại kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ……………………….. 39
1.5.3 Tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 41
1.6 Các yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ………… 42
1.6.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên …………………………………………………………………………………………………….. 42
1.6.2 Tác động của môi trường đạo đức đến kết quả hoàn thành công việc của
nhân viên. …………………………………………………………………………………………………. 44
1.6.3 Tương quan giữa môi trường đạo đức với quản trị tri thức và kết quả hoàn
thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………………. 47
1.6.4 Tác động của môi trường đạo đức và khả năng chấp nhận rủi ro đến kết quả
hoàn thành công việc của nhân viên. ……………………………………………………………. 49
1.6.5 Nghiên cứu về yếu tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên trong lĩnh vực ngân hàng …………………………………………………………………….. 51
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TRI THỨC, MÔI TRƯỜNG ĐẠO ĐỨC
KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN
VIÊN Ở CÁC NHTM VIỆT NAM …………………………………………………………………….. 57
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ở các NHTM Việt Nam …………………………………… 60
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam ………….. 60
2.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ……………………………………………………………….. 61
2.2 Tri thức và quản trị tri thức ……………………………………………………………………. 65
2.3 Môi trường đạo đức kinh doanh …………………………………………………………….. 73
2.4 Khả năng chấp nhận rủi ro …………………………………………………………………….. 77
2.5 Kết quả hoàn thành công việc của nhân viên Ngân hàng …………………………… 78
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH. …………………………………………………………………………. 84
3.1 Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu ……………………………………………. 84
3.1.1 Tác động của quản trị tri thức đến kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên. …………………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.2 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến kết quả hoàn thành công
việc của nhân viên……………………………………………………………………………………… 85
3.1.3 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh lên quản trị tri thức và kết quả
hoàn thành công việc cá nhân ……………………………………………………………………… 87
3.1.4 Tác động của môi trường đạo đức kinh doanh đến khả năng chấp nhận rủi
ro và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên. ………………………………………… 88
3.2 Phương pháp và quy trình nghiên cứu …………………………………………………….. 90
3.3 Xây dựng bộ biến đo lường các khái niệm nghiên cứu ……………………………… 92
3.3.1 Bộ biến đo lường khái niệm quản trị tri thức……………………………………… 92
3.3.2 Biến đo lường khái niệm môi trường đạo đức kinh doanh …………………… 96
3.3.3 Bộ biến đo lường khái niệm khả năng chấp nhận rủi ro. ……………………… 97
3.3.4 Bộ biến đo lường khái niệm kết quả hoàn thành công việc của nhân viên 98
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… 101
4.1 Đánh giá sơ bộ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu ……………………………. 101
4.1.1 Đánh giá độ tin cậy của bộ thang đo ……………………………………………….. 101
4.1.2 Đánh giá giá trị phân biệt, giá trị hội tụ của bộ thang đo các khái niệm nghiên
cứu …………………………………………………………………………………………………… 105
4.2 Nghiên cứu chính thức………………………………………………………………………… 113
4.2.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………… 113
4.2.2 Quy mô mẫu ………………………………………………………………………………… 114
4.3 Đánh giá bộ thang đo ………………………………………………………………………….. 116
4.4 Kiểm định bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA và hệ số tin cậy
V
tổng hợp …………………………………………………………………………………………………….. 119
4.4.1 Tiêu chí kiểm định ……………………………………………………………………….. 119
4.4.2 Kết quả kiểm định CFA ………………………………………………………………… 123
4.5 Kiểm định mô hình …………………………………………………………………………….. 129
4.5.1 Kiểm định mô hình lý thuyết …………………………………………………………. 129
4.5.2 Kiểm định giả thuyết…………………………………………………………………….. 132
4.5.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phương pháp Bootstrap ……………. 135
4.6 Phân tích mô hình đa nhóm …………………………………………………………………. 136
4.6.1 Phân tích sự khác biệt theo tính chất sở hữu của NHTM …………………… 139
4.6.2 Phân tích sự khác biệt phân theo đơn vị công tác ……………………………… 141
4.6.3 Phân tích sự khác biệt phân theo tính chất công việc ………………………… 143
4.6.4 Phân tích sự khác biệt phân theo kinh nghiệm làm việc …………………….. 145
CHƯƠNG 5. Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN……………………………………………………… 148
5.1 Kết quả và đóng góp của nghiên cứu ……………………………………………………. 148
5.1.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 148
5.1.2 Đóng góp của nghiên cứu đối với khung lý thuyết ……………………………. 150
5.1.3 Đóng góp về mặt thực tiễn của Nghiên cứu …………………………………….. 154
5.2 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ………………………………………………… 156
KẾT LUẬN CHUNG ……………………………………………………………………………………… 159
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….. 160
PHỤ LỤC 1. DÀN Ý PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA …………………………………………. 173
PHỤ LỤC 2: BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- ………. 177
PHỤ LỤC 2.1 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MDB
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT VÀ HỖ TRỢ TÍN DỤNG ……………. 177
PHỤ LỤC 2.2 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
NHTMCP TIÊN PHONG TUYỂN DỤNG GIAO DỊCH VIÊN ……………………….. 181
PHỤ LỤC 2.3 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- VCB ……….. 183
PHỤ LỤC 2.4 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC MỘT SỐ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG-
TECHCOMBANK ……………………………………………………………………………………… 186
PHỤ LỤC 2.5 BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG- BIDV ……… 188
PHỤ LỤC 3: BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC …………. 192
PHỤ LỤC 3.1 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV ACB …………………………………………. 192
PHỤ LỤC 3.2 BIỂU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC EIB 198
PHỤ LỤC 3.3 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV CỦA KIENLONGBANK ……………. 206
PHỤ LỤC 3.4 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VPB ………………………………………….. 212
PHỤ LỤC 3.5 BIỂU ĐÁNH GIÁ KQHTCV VCB …………………………………………. 229
PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ………………………… 231
PHỤ LỤC 5: HỆ SỐ R
2
– SQUARED MULTIPLE CORRELATIONS ………………… 236
PHỤ LỤC 6. Mô hình tới hạn sau khi loại biến RR1, VK2 và VK5 ……………………… 237
PHỤ LỤC 7. Mô hình tới hạn sau khi loại thêm biến VK1, QD6 …………………………. 238
PHỤ LỤC 8. Kết quả SEM mô hình nghiên cứu lý thuyết …………………………………… 239
PHỤ LỤC 9a. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước ≥ 50%). …………………………………………………. 240
PHỤ LỤC 9b. Kết quả phân tích đa nhóm theo tính chất sở hữu (mô hình khả biến đối
với nhóm NHTM có sở hữu Nhà nước <50%). ………………………………………………….. 241
PHỤ LỤC 9c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất sở hữu………………….. 242
PHỤ LỤC 10a. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 243
PHỤ LỤC 10b. Kết quả SEM khả biến theo đơn vị công tác ……………………………….. 244
PHỤ LỤC 10c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo đơn vị công tác …………………. 245
PHỤ LỤC 11a. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 246
PHỤ LỤC 11b. Kết quả SEM khả biến theo tính chất công việc ………………………….. 247
PHỤ LỤC 11c. Kết quả SEM bất biến từng phần theo tính chất công việc ……………. 248
PHỤ LỤC 12a: Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 249
PHỤ LỤC 12b. Kết quả SEM phân tích khả biến theo kinh nghiệm …………………….. 250
PHỤ LỤC 12c. Kết quả SEM phân tích khả biến từng phần theo kinh nghiệm ……… 251

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Luận văn về FDI : luận văn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn về FDI : luận văn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • 1số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK trong các doanh nghiệp FDI tại VN
 • 1số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động  XK trong các doanh nghiệp FDI tại VN
 • Thu hút FDI Nhật Bản vào VN , thực trạng & giải pháp
 • Phương hướng & giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào VN
 • Phương hướng & giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn FDI vào VN
 • Tăng cường thu hút vốn FDI của Mỹ vào Việt Nam
 • những biện pháp chủ yếu đẩy mạnh thu hút FDI tại VN
 • Thực trạng thu hút vốn FDI của nhật bản vào Việt Nam
 • Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005-2010
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Vịêt Nam
 • Thực trạng quá trình thu hút FDI của Nhật Bản vào Việt Nam
 • Giải pháp đẩy mạnh hoạt động XK của các doanh nghiệp FDI
 • Giải pháp huy động vốn & sử dụng hiệu qủa vốn FDI đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế
 • Các giải pháp đẩy mạnh việc thu hút & sử dụng có hiệu quả vốn FDI ở VN
 • Vai trò của đầu tư trực tiếp ( FDI) & thực trạng FDI tại VN
 • Giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào khu công nghiệp – khu chế xuất
 • Tình hình thu hút FDI của Nhật Bản vào VN
 • Lý luận XK TB & vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở VN hiện nay
 • Những biện pháp cơ bản đảm bảo vốn FDI & ODA cho phát triển kinh tế VN giai đoạn 2001 – 2005
 • Làm thế nào để thu hút vốn FDI dưới góc độ chính sách & pháp luật
 • 1 số giải pháp nhằm thu hút FDI của Nhật Bản vào VN
 •  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Trung Quốc từ năm 1979 đến nay & bài học kinh nghiệm với VN
 • Nghiên cứu thực trạng môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại HN – Những giải pháp về xúc tiến và quản lý
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Quản lí nhà nước đối với FDI
 • Quản lí nhà nước đối với FDI
 • Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp liên doanh” (FDI)
 • Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua
 • Thu hót FDI vµo c¸c KCN trªn ®Þa bµn Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
 • ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI VỚI VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
 • Tình hình đầu tư FDI của EU vào Việt Nam
 • THỰC TRẠNG THU HÚT FDI Ở TỈNH VĨNH PHÚC
 • Tình hình thu hút FDI vào thành phố Hải Phòng
 • “Công tác thẩm định dự án đầu tư FDI tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư”
 • đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Tăng cường thu hút và triển khai các dự án FDI trong lĩnh vực Ngân hàng – tài chính của Việt Nam trong điều kiện mới
 • Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Thực trạng và giải pháp ( FDI)
 • Cung cầu lao động Việt Nam trong khu vực có vốn FDI hiện nay
 • Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt nam sau khi gia nhập WTO và chức năng của chính phủ trong việc quản lý kinh tế
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng và giải pháp thu hút vốn FDI vào tỉnh Hải Dương trong những năm gần đây
 • Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại tỉnh Phú Thọ
 • Giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng kiểm soát FDI tại Việt Nam
 • QUẢN TRỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN FDI
 • Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp Việt nam trong giai đoạn hiện nay
 • Thực trạng thu hút FDI ở tỉnh Vĩnh Phúc ( BÁO CÁO )
 • QUẢN TRỊ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN FDI ( BÁO CÁO )
 • Nâng cao vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015
 • FDI và giải pháp tăng cường FDI tại Việt Nam
 • Giải pháp thu hút FDI sạch cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam
 • Tăng cường thu hút FDI vào tỉnh Vĩnh Phúc tính đến năm 2020″ làm nội dung nghiên cứu của khoá luận tốt nghiệp
 • Thực trạng thu hút FDI ở Vĩnh Phúc giai đoạn 2007-2012
 • Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các Khu công nghiệp tỉnh Long An
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
 • Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
 • Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp có vốn FDI 2
 • FDI của EU tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 • THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN FDI VÀO HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2008- 2013 (báo cáo)
 • FDI CỦA EU VÀO VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
 • hu hút FDI vào các khu công nghiệp, khu chế xuất vùng Đồng bằng sông Hồng – Thực trạng và giải pháp
 • THỰC TRẠNG FDI CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2020
 • Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế”
 • Thùc tr¹ng huy ®éng vèn FDI vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua.
 • Thu hót vèn ®Çu t­­ trùc tiÕp (FDI) ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam thêi kú 2005- 2010
 • Qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi FDI
 • Vai trß cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI) ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖt Nam thêi gian qua
 • Tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng ở Việt Nam
 • §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa
 • Giải thích tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước
 • Một số giải pháp quản lý Nhà Nước nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong thời kỳ hôi nhập kinh tế quốc tế
 • Thực trạng và giải pháp đầu tư FDI của Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013
 • Thực trạng và giải pháp thu hút FDI ở Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2008 đến nay.”
 • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam”
 • Đánh giá việc thực thi chính sách thu hút đầu tư fdi vào việt nam hiện nay
 • Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn FDI khi thực thi TPP trong thời gian tới
Luận văn FDI tiếng Anh:
 • The role of foreign direct investment in socio-ecônmic development – a case study of Vietnam during the transition period
 • Foreign Direct Investment in Vietnam. A Case Study of Unilever
 • The impact of foreign direct investment and openness on Vietnamese economy
 • THE ROLE OF FDI (FOREIGN DIRECT INVESTMENT) IN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF VIETNAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

10 tài liệu hướng dẫn viết luận trực tuyến cho sinh viên Đại học

( Luanvan.wordpress.com tổng hợp )

1. GUIDE TO WRITING A BASIC ESSAY – HƯỚNG DẪN VIẾT MỘT BÀI LUẬN CƠ BẢN

Tài liệu này sẽ mang đến cho bạn những thông tin chung và cơ bản, hướng dẫn cách làm thế nào để viết luận. Đây không phải là tài liệu dành cho những ai muốn đạt điểm luận tối đa mà dành cho những người mới vào học hoặc những ai đang cần làm mới phong cách viết của mình. Ưu điểm lớn nhất của nguồn tư liệu này là sự đơn giản dễ hiểu. Vì tài liệu không đi nhiều vào các tiểu tiết nên rất dễ sử dụng.

 

2. ESSAYMAMA’S ESSAY WRITING GUIDE – HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN ESSAYMAMA

Tài liệu này được soạn bởi những người viết chuyên nghiệp vốn viết luận để kiếm sống. Tác giả vốn là những người dày dặn kinh nghiệm nên hướng dẫn này có thể giúp bạn đạt điểm cao. Ngoài ra, tài liệu cũng được soạn thảo rất dễ hiểu, kết cấu có sự liên kết chặt chẽ nên bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm thông tin. Nếu muốn vừa có được thông tin chung về viết luận, vừa học được các bí quyết thực tế thì chớ nên bỏ qua hướng dẫn này.

 

3. GUIDE TO GRAMMAR AND WRITING – HƯỚNG DẪN VỀ NGỮ PHÁP VÀ VIẾT

Trang web này sẽ gợi ý những hướng dẫn dễ hiểu và sâu sát trong khi viết, nhưng có một hạn chế đó là bạn sẽ phải tìm kiếm khá lâu trước khi ra kết quả mong muốn (vì website này được soạn thảo theo phong cách cũ nên không “thân thiện” lắm trong khâu tìm kiếm dữ liệu).

Nếu đủ kiên nhẫn, bạn sẽ kiếm được thông tin rất bổ ích cho việc viết hay, viết đúng.

 

4. OWN ONLINE WRITING LAB – “PHÒNG THỰC HÀNH” VIẾT LUẬN TRỰC TUYẾN

Đây có lẽ là một trong những trang web hướng dẫn viết uy tín nhất trên Internet. Những bí quyết vụn vặt trên trang này sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn, đồng thời mang đến cho bạn những kiến thức chuẩn xác về ngữ pháp tiếng Anh. Đây là website dành cho giáo viên muốn dạy học trò những kiến thức đúng, “chuẩn”.

 

5. WRITING CENTER – STRATEGIES FOR ESSAY WRITING – HƯỚNG DẪN VỀ CHIẾN LƯỢC VIẾT LUẬN

Đây không chỉ là một hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng Anh như nguồn OWL kể trên, cũng không chứa đựng những bí quyết và lời khuyên giống hướng dẫn EssayMama. Đây là trang web chỉ dẫn về chiến lược viết luận. Tác giả của nguồn này là những người từng viết nhiều bài báo về những vấn đề nhỏ lẻ khi viết luận nên sẽ không khó để tìm được thông tin bạn quan tâm.

 

6. EDUCATION EXETER – A BRIEF GUIDE TO WRITING ESSAYS – HƯỚNG DẪN VẮN TẮT VỀ VIẾT LUẬN

Đây là bản hướng dẫn được rất nhiều người quan tâm vì ngắn gọn, tóm lược, dễ hiểu. Nếu bạn không chắc viết luận là như thế nào và cũng không đang bị áp lực phải kiếm thật nhiều điểm cao thì nguồn này rất phù hợp cho bạn đấy.

 

7. STUDENT UNIVERSITY ESSAY WRITING BASICS – HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ VIẾT LUẬN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Trang này cũng chứa đựng thông tin cơ bản và ngắn gọn về viết luận. Vốn được thực hiện bởi một trường Đại học nên tài liệu này rất dễ hiểu. Đọc tài liệu này, bạn sẽ được chỉ dẫn cách viết luận theo từng bước và làm cách nào để hoàn thành tốt từng bước một.

 

8. DAVID GAUNTLETT ESSAY WRITING GUIDE – HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN DAVID GAUNTLETT

Đây là nguồn thông tin có thể tải xuống, được biên soạn từ những thông tin cơ bản cho đến đến các nội dung cụ thể hơn (chẳng hạn như làm thế nào để viết luận cho từng phần riêng – mở bài, thân bài, kết bài…)

 

9. COLLEGE OF DUBLIN – GUIDELINES FOR ESSAY WRITING – HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN CỦA COLLEGE OF DUBLIN

Hướng dẫn này không dành cho những người “cạn ráo” ý tưởng trong đầu. Đối tượng nên đọc tài liệu này đó là những bạn đã có kỹ năng viết luận tốt và muốn tìm tòi thêm những quy trình viết lách sáng tạo.

 

10. A HELPFUL GUIDE TO ESSAY WRITING BY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY – HƯỚNG DẪN HỮU ÍCH TỪ ĐẠI HỌC ANGLIA RUSKIN

Đây là một tập tài liệu PDF “phổ cập” kiến thức viết luận với cách thực hiện khá logic. Bắt đầu từ các hướng dẫn “làm thế nào để lên kế hoạch và cấu trúc cho bài luận của bạn”, đến những vấn đề sâu sát hơn, như là cách viết, cách viết nháp, cách viết “tinh tế” hay cách kiểm tra bài viết sau khi hoàn tất. Dù đã đọc qua hướng dẫn này, nhưng có thể bạn vẫn sẽ cần đến nó để tham khảo về sau.

( Luanvan.wordpress.com tổng hợp )