HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……….. 1
1.1. Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước …………………………………………………………………….. 1
1.1.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 2
1.1.2. Các luận án tiến sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học ………………………………………….. 5
1.2. Các nghiên cứu công bố ở trong nước …………………………………………………………………….. 7
1.2.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 7
1.2.2. Các luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học …………………………………….. 9
1.3. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 12
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước và chuẩn mực kế toán
công quốc tế …………………………………………………………………………………………………………………. 16
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công …………………… 16
2.1.1. Khu vực công ………………………………………………………………………………………….. 16
2.1.2. Quản trị tài chính trong khu vực công …………………………………………………………. 18
2.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính công với kế toán thu, chi ngân sách …………. 25
2.2. Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………… 26
2.2.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………………. 26
2.2.2. Vai trò và mục tiêu …………………………………………………………………………………… 27
2.2.2.1.Vai trò …………………………………………………………………………………….. 27
2.2.2.2.Mục tiêu ………………………………………………………………………………….. 27
2.2.3. Nội dung và các đối tượng sử dụng thông tin ………………………………………………. 28
2.2.3.1.Nội dung cơ bản của kế toán thu, chi ngân sách …………………………… 28
2.2.3.2.Đối tượng sử dụng thông tin kế toán thu, chi ngân sách ………………… 29
2.2.4. Các vấn đề cơ bản trong hệ thống kế toán thu, chi ngân sách …………………………. 30
2.2.4.1.Về vấn đề ghi nhận …………………………………………………………………… 30
2.2.4.2.Về vấn đề đánh giá …………………………………………………………………… 30
2.2.4.3.Về vấn đề trình bày và công bố ………………………………………………….. 31
2.2.5. Các nội dung khác liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 31
2.2.5.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………….. 31
2.2.5.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………… 32
2.2.5.3.Kiểm toán nhà nước …………………………………………………………………. 32
2.2.6. Cơ sở kinh tế và pháp lý xây dựng hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ………….. 34
2.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………………………………………………….. 36
2.3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển……………………………………………………. 36
2.3.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………….. 38
2.3.3. Vai trò và đặc điểm của chuẩn mực kế toán công quốc tế ……………………………… 39
2.3.4. Nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………….. 40
2.3.5. Cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công quốc tế ……………………………………….. 41
2.3.5.1.Kế toán trên cơ sở tiền trong khu vực công ………………………………………. 41
2.3.5.2.Kế toán dồn tích trong khu vực công ……………………………………………….. 44
2.3.5.3.So sánh kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích ……………… 46
2.3.6. Các chuẩn mực có liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……………. 47
2.3.6.1.Phần mở đầu của IPSAS ………………………………………………………………… 48
2.3.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính ……………………………………………………………… 48
2.3.6.3.Chuẩn mực số 01 về việc trình bày báo cáo tài chính …………………………. 48
2.3.6.4.Chuẩn mực số 22 về công bố thông tin tài chính đơn vị công ……………… 49
2.3.6.5.Chuẩn mực số 24 về việc trình bày thông tin ngân sách trên BCTC …….. 49
2.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại một số
quốc gia trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………….. 50
2.4.1. Hệ thống kế toán thu, chi ngân sách tại các quốc gia …………………………………….. 50
2.4.1.1.Ấn Độ ………………………………………………………………………………………….. 51
2.4.1.2.Cộng đồng Châu Âu ………………………………………………………………………. 55
2.4.1.3.Nhật Bản ………………………………………………………………………………………. 59
2.4.1.4.Úc ……………………………………………………………………………………………….. 61
2.4.1.5.Trung Quốc ………………………………………………………………………………….. 63
2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………………………………………. 65
2.4.2.1.Lộ trình chuyển đổi ……………………………………………………………………….. 66
2.4.2.2.Sự hợp nhất giữa kế toán và quản trị tài chính công …………………………… 66
2.4.2.3.Mô hình kế toán nhà nước phù hợp với thực tế từng quốc gia …………….. 67
2.4.2.4.Đào tạo nguồn nhân lực………………………………………………………………….. 67
2.4.2.5.Kiểm toán, kiểm tra và kiểm soát thông tin thu, chi ngân sách ……………. 67
2.4.2.6.Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kế toán ………………………….. 68
2.4.2.7.Các nhân tố tác động đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 68
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu chung luận án ………………………. 71
3.1. Đối tượng và phạm vi của nghiên cứu …………………………………………………………………… 71
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 71
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 72
3.2. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng …………………………………………………………………… 73
3.2.1. Phương pháp chung ………………………………………………………………………………….. 74
3.2.2. Các phương pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 74
3.2.2.1.Phương pháp khái quát hóa …………………………………………………………….. 74
3.2.2.2.Phương pháp khái niệm hóa ……………………………………………………………. 75
3.2.2.3.Phương pháp điều tra hay phương pháp trưng cầu ý kiến ……………………. 75
3.2.2.4.Phương pháp phân tích …………………………………………………………………… 76
3.2.2.5.Phương pháp tổng hợp …………………………………………………………………… 76
3.2.2.6.Phương pháp tư duy ………………………………………………………………………. 76
3.2.2.7.Phương pháp thống kê ……………………………………………………………………. 77
3.2.2.8.Phương pháp so sánh, đối chiếu ………………………………………………………. 77
3.2.2.9.Phương pháp lý luận khách quan …………………………………………………….. 77
3.2.3. Ứng dụng các phương pháp cho từng phần luận án ………………………………………. 77
3.2.4. Dữ liệu sử dụng nghiên cứu ………………………………………………………………………. 78
3.2.4.1.Dữ liệu thứ cấp ……………………………………………………………………………… 79
3.2.4.2.Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………….. 79
3.3. Khung nghiên cứu áp dụng và thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………. 79
3.3.1. Khung nghiên cứu sử dụng ……………………………………………………………………….. 79
3.3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………. 81
3.3.3. Chất lượng của thông tin nghiên cứu thu thập ……………………………………………… 81
Chương 4: Thực trạng về hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam ……… 83
4.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công và quản lý ngân sách nhà nước ………………………. 83
4.1.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công ………………………………………………………… 84
4.1.2. Thực trạng về phân cấp quản lý NSNN ………………………………………………………. 84
4.1.2.1.Thực trạng về tổng quát tình hình thu, chi ngân sách ……………………. 84
4.1.2.2.Thực trạng về việc thu và phân cấp thu ngân sách ………………………… 86
4.1.2.3.Thực trạng về việc chi và phân cấp chi ngân sách ………………………… 88
4.1.2.4.Thực trạng về quá trình phân cấp ngân sách ………………………………… 91
4.1.2.5.Một số tồn tại trong việc phân cấp quản lý thu, chi ngân sách ……….. 92
4.2. Thực trạng về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………………. 95
4.2.1. Thực trạng về văn bản pháp lý kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 95
4.2.1.1.Giới thiệu chung ………………………………………………………………………. 95
4.2.1.2.Hệ thống văn bản pháp lý ………………………………………………………….. 97
4.2.1.3.Quy định về kế toán thu, chi ngân sách trong Luật NSNN …………….. 99
4.2.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán thu, chi ngân sách Việt Nam …………………… 100
4.2.3. Vai trò của kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ……………………………………. 100
4.2.4. Các nội dung trong kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ………………………… 101
4.2.4.1.Vấn đề về quản lý …………………………………………………………………… 101
4.2.4.2.Vấn đề về ghi nhận …………………………………………………………………. 102
4.2.4.3.Vấn đề về đánh giá …………………………………………………………………. 103
4.2.4.4.Vấn đề về trình bày và công bố ………………………………………………… 103
4.2.5. Thực trạng về cơ sở kế toán trong hạch toán kế toán thu, chi ngân sách ………… 104
4.2.6. Thực trạng về chứng từ, sổ sách và báo cáo trong kế toán thu, chi ngân sách …. 106
4.2.6.1.Chứng từ ……………………………………………………………………………….. 106
4.2.6.2.Sổ sách ………………………………………………………………………………….. 107
4.2.6.3.Báo cáo …………………………………………………………………………………. 108
4.2.7. Thực trạng về kiểm soát thông tin do kế toán thu, chi ngân sách cung cấp …….. 111
4.2.7.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………… 111
4.2.7.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………. 112
4.2.7.3.Kiểm toán nhà nước với quá trình thanh tra và giám sát ……………… 112
4.2.8. Đánh giá chung kế toán thu chi ngân sách với chuẩn mực KTC quốc tế ………… 114
4.2.8.1.Đánh giá chung ………………………………………………………………………. 114
4.2.8.2.Các điểm tương đồng ……………………………………………………………… 115
4.2.8.3.Các điểm khác biệt …………………………………………………………………. 116
4.3. Khảo sát thực tế về kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam …………………………………… 118
4.3.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát …………………………………………………………………. 118
4.3.2. Nội dung của khảo sát …………………………………………………………………………….. 119
4.3.2.1.Giới thiệu chung về bảng câu hỏi …………………………………………………… 119
4.3.2.2.Về nội dung chi tiết khảo sát …………………………………………………………. 119
4.3.3. Phương pháp khảo sát …………………………………………………………………………….. 120
4.3.3.1.Về phương cách khảo sát ……………………………………………………………… 120
4.3.3.2.Về công cụ xử lý kết quả ………………………………………………………………. 120
4.3.4. Kết quả khảo sát …………………………………………………………………………………….. 121
4.3.4.1.Về độ tin cậy của mẫu khảo sát ……………………………………………………… 121
4.3.4.2.Về kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………….. 122
4.4. Nhận diện hạn chế và nguyên nhân chế độ kế toán thu, chi ngân sách hiện hành ………. 133
Chương 5: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại VN …… 138
5.1. Quan điểm hoàn thiện và mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………. 138
5.1.1. Quan điểm hoàn thiện …………………………………………………………………………….. 138
5.1.1.1.Phù hợp đặc điểm về quản lý thu chi NSNN tại Việt Nam ………………… 139
5.1.1.2.Từng bước phù hợp và tương thích với IPSAS ………………………………… 140
5.1.1.3.Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong QLNSNN …………………… 141
5.1.2. Mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………………………………… 142
5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ………………………… 144
5.2.1. Nhóm giải pháp chung ……………………………………………………………………………. 144
5.2.1.1.Giải pháp về môi trường pháp lý ……………………………………………………. 144
5.2.1.2.Giải pháp về môi trường hoạt động ………………………………………………… 150
5.2.1.3.Giải pháp về việc đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN …………………………… 161
5.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 166
5.2.2.1.Xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước ……………………………………… 166
5.2.2.2.Điều chỉnh và thay đổi cơ sở kế toán trong ghi nhận và trình bày thông tin
kế toán thu, chi ngân sách …………………………………………………………….. 168
5.2.2.3.Xác lập lộ trình chuyển kế toán thu, chi ngân sách theo hướng tiếp cận
IPSAS song song xây dựng hệ thống chuẩn mực KTC quốc gia ………… 169
5.2.2.4.Tổ chức hệ thống thông tin kế toán thích ứng ………………………………….. 171
5.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ cho hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 174
5.3.1. Kiểm soát chất lượng thông tin của kế toán thu, chi ngân sách …………………….. 174
5.3.1.1.Về đánh giá chất lượng thông tin kế toán ………………………………………… 174
5.3.1.2.Về chế độ thanh tra, kiểm tra và giám sát ……………………………………….. 175
5.3.2. Kiểm soát rủi ro trong kế toán thu, chi ngân sách ……………………………………….. 175
5.3.2.1.Kiểm soát trong …………………………………………………………………………… 175
5.3.2.2.Kiểm soát ngoài …………………………………………………………………………… 177
5.3.2.3.Kiểm soát rủi ro thông tin kế toán ………………………………………………….. 178
5.3.3. Về cơ sở hạ tầng và thông tin …………………………………………………………………… 179
5.4. Một số kiến nghị ……………………………………………………………………………………………….. 179
5.4.1. Đối với Quốc hội ……………………………………………………………………………………. 179
5.4.2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ………………………………………………………. 180
5.4.2.1.Đối với Chính phủ ………………………………………………………………….. 180
5.4.2.2.Đối với Bộ tài chính ……………………………………………………………….. 181
5.4.3. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước ……………………………………………………….. 183
5.4.4. Đối với các cơ quan chức năng khác …………………………………………………………. 185
5.4.5. Đối với các cơ quan thực hiện kế toán thu, chi ngân sách ……………………………. 186
Kết luận Chung và kiến nghị
Danh mục các công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mục lục:

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ.
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VIỆC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP 19
1.1. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 19
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀ CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 22
1.2.1. Định nghĩa và mục tiêu của Kế toán trách nhiệm 22
1.2.2. Nội dung kế toán trách nhiệm 23
1.2.3. Cơ sở tổ chức Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 27
1.2.3.1. Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 27
1.2.3.2. Phân cấp quản lý là cơ sở của Kế toán trách nhiệm 27
1.2.4. Xác định các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp 30
1.2.4.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm 30
1.2.4.2. Bản chất của trung tâm trách nhiệm 30
1.2.4.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm 31
1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm 35
1.2.5.1. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm chi phí 36
1.2.5.2. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm doanh thu 36
1.2.5.3. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm lợi nhuận 36
1.2.5.4. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm đầu tư 37
1.2.5.5. Lý thuyết về mô hình Knowledge Management Star (KM Star) trong việc đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm 39
1.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.1. Mục tiêu của báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.2. Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.3. Phân loại báo cáo kế toán trách nhiệm 47
1.2.6.4. Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 48
1.2.7. Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý với việc hình thành kế toán trách nhiệm ở doanh nghiệp 50
1.2.7.1. Ảnh hưởng của phân cấp quản lý đến hệ thống kế toán trách nhiệm 50
1.2.7.2. Ảnh hưởng của kế toán trách nhiệm đến sự phân cấp quản lý 51
1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 52
1.3.1. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở Mỹ 52
1.3.2. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở các nước Châu Âu 55
1.3.3. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở Ấn Độ 57
1.3.4. Kinh nghiệm cho Việt Nam 59
1.4. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 61
1.4.1. Hoạt động xây dựng và các loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 61
1.4.1.1 Một số khái niệm 61
1.4.1.2 Các loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 62
1.4.2. Đặc điểm hoạt động của tổng công ty xây dựng và những ảnh hưởng của nó đến việc tổ chức thực hiện hệ thống kế toán trách nhiệm 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 67
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 68
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 68
2.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 68
2.1.1.1. Vai trò của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 68
2.1.1.2. Đặc điểm mô hình quản lý của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 69
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động xây dựng chi phối đến tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm 70
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 70
2.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng 72
2.1.2.3. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí xây lắp 73
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 74
2.2.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát 74
2.2.2. Nội dung khảo sát 74
2.2.3. Phương pháp khảo sát 75
2.2.4. Kết quả khảo sát 77
2.2.4.1. Đánh giá chung 77
2.2.4.2. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học 78
2.2.4.3. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các nhà lãnh đạo 84
2.2.4.4. Một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động xây dựng 103
2.2.4.5. Yêu cầu của xu thế hội nhập, phát triển bền vững 105
2.3. Nhận diện những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng và sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 106
2.3.1. Hạn chế 106
2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng 108
2.3.3. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 109
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 111
CHƯƠNG 3: XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GTVT 112
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÁC LẬP MÔ HÌNH 112
3.1.1. Quan điểm 112
3.1.1.1. Quan điểm chung về vận dụng kế toán quản trị cũng như kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng 112
3.1.1.2. Quan điểm về xác lập mô hình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các Tổng công ty xây dựng 113
3.1.2. Định hướng 115
3.1.3. Thiết kế mô hình 116
3.2. XÁC LẬP ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH CHO MÔ HÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ 121
3.2.1. Xây dựng các định mức chi phí 122
3.2.2. Nhận diện phân loại chi phí ứng xử và kiểm soát chi phí 123
3.2.3. Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết 125
3.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÁO CÁO 126
3.3.1. Xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán 126
3.3.2. Xây dựng hệ thống các báo cáo thực hiện 136
3.3.3. Xây dựng hệ thống các báo cáo phân tích 144
3.4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH KNOWLEDGE MANAGEMENT STAR (KM STAR) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 155
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 170
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 171
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá: 100.000 VNĐ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM

Mục lục:

 

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục Bảng
Danh mục Hình
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất của Báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính
1.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính
1.1.2.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
1.1.2.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
1.1.3. Vai trò của báo cáo tài chính
1.2. Đặc điểm chất lượng và các nhân tố tác động đến
Báo cáo tài chính
1.2.1. Đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính
1.2.1.1. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
hữu ích
1.2.1.2. Nhận xét về đặc điểm chất lượng của thông tin
tài chính hữu ích
1.2.2. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính
1.2.2.1. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính
1.2.2.2. Nhận xét về các nhân tố tác động đến báo cáo
tài chính

1.3. Nội dung Báo cáo tài chính
1.3.1. Các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
1.3.1.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
1.3.1.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
1.3.2. Nội dung của báo cáo tài chính
1.3.2.1. Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế
1.3.2.2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Mỹ, Pháp và
Trung Quốc
1.3.3. Nhận xét về Nội dung báo cáo tài chính
1.4. Áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế đối với báo cáo
tài chính tại các quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.1. Tóm tắt quá trình phát triển và khái quát nội dung của
chuẩn mực kế toán quốc tế
1.4.1.1.Tóm tắt quá trình phát triển chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.1.2. Khái quát nội dung của chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.2. Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với
báo cáo tài chính tại các quốc gia
1.4.2.1. Đối với Mỹ
1.4.2.2. Đối với Pháp và các nước Liên minh Châu Âu
1.4.2.3. Đối với Trung Quốc và một số quốc gia
Đông Nam Á
1.4.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế
Chương 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
2.1. Tóm tắt quá trình phát triển của hệ thống Báo cáo
tài chính doanh nghiệp Việt Nam

2.1.1. Giai đoạn trước năm 1995
2.1.2. Giai đoạn từ năm 1995 đến nay
2.2. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
hiện hành
2.2.1. Đặc điểm của các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo
tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam
2.2.2. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc soạn thảo báo cáo
tài chính
2.2.3. Kết cấu, nội dung hệ thống báo cáo tài chính doanh
nghiệp hiện hành
2.3. Đánh giá thực trạng và vấn đề cần giải quyết đối với
hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
2.3.1. Đối chiếu một số nội dung của hệ thống báo cáo tài
chính theo quy định của Việt Nam với IASB
2.3.1.1. Các nội dung tương đồng
2.3.1.2. Các nội dung khác nhau
2.3.2. Một số ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư và
chuyên gia về hệ thống báo cáo tài chính hiện hành
2.3.2.1. Ý kiến của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư
2.3.2.2. Ý kiến của chuyên gia
2.3.3. Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp Việt Nam
2.3.3.1. Ưu điểm
2.3.3.2. Hạn chế
2.3.4. Nhận diện những vấn đề cần giải quyết đối với hệ thống
báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chương 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
3.1. Quan điểm, phương hướng hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.1.1. Quan điểm hoàn thiện
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp Việt Nam
3.2.1. Các giải pháp trong ngắn hạn để khắc phục hạn chế của
hệ thống báo cáo tài chính hiện hành
3.2.1.1. Hoàn thiện các quy định về khung lý thuyết cho
Báo cáo tài chính
3.2.1.2. Điều chỉnh, bổ sung kết cấu, nội dung hệ thống
Báo cáo tài chính hiện hành
3.2.1.3. Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính linh hoạt
trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
3.2.2. Các giải pháp dài hạn phát triển, hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.2.2.1. Định hướng sử dụng Giá trị hợp lý trong định giá
các yếu tố của báo cáo tài chính
3.2.2.2. Định hướng ghi nhận và báo cáo nguồn lực tri thức
doanh nghiệp trên báo cáo tài chính
3.2.2.3. Định hướng ghi nhận và báo cáo trách nhiệm
xã hội doanh nghiệp trên báo cáo tài chính
3.2.3. Lộ trình thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống
báo cáo tài chính
3.3. Một số kiến nghị hỗ trợ cho việc hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.3.1. Đối với Nhà nước, cơ quan chức năng quản lý về kế
toán kiểm toán và công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán
3.3.2. Đối với các tổ chức nghề nghiệp và cơ sở đào tạo kế
toán, kiểm toán
3.3.3. Đối với các doanh nghiệp
KẾT LUẬN

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM

 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG Ở VIỆT NAM

mục lục:

 

Trang phục bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. i
Lý do chọn đề tài. ……………………………………………………………………………………………….. i
Mục tiêu nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………. iii
Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………. iii
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………….. iv
Phương pháp nghiên cứu. …………………………………………………………………………………… iv
Đóng góp mới của luận án ………………………………………………………………………………….. vi
Cấu trúc luận án ………………………………………………………………………………………………… vi

CHƯƠNG 1 ………………………………………………………………………………………………………. 1
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN SỰ HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NÀY ………………………………………………………………………… 1
1.1. Các nghiên cứu trước liên quan đến sự hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. ………………………………………………. 1
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới ……………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Nghiên cứu khảo sát trình độ phát triển kiểm toán hoạt động tại một
số quốc gia trên thế giới …………… …………………………………………………………………………………… 1
1.1.1.2. Nghiên cứu về các nhân tố thúc đẩy việc hình thành và phát triển
kiểm toán hoạt động ………………… …………………………………………………………………………………… 8
1.1.1.3. Nghiên cứu liên quan đến nhân tố gây trở ngại đối với quá trình phát
triển kiểm toán hoạt động ………… …………………………………………………………………………………. 16
1.1.1.4. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn chiến lược
phát triển kiểm toán hoạt động của các SAI. …………………………………………………………………… 21
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam ………………………………………………………………………. 23
1.2. Kết quả đạt được và những vấn đề tiếp tục nghiên cứu ……………………………………. 24
1.2.1. Kết quả đạt được ……………………………………………………………………………………… 24
1.2.2. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. …………………………………………………………… 26
1.3. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 27

CHƯƠNG 2 …………………………………………………………………………………………………….. 28
LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2.1. Lịch sử ra đời kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ………………………………….. 28

2.2. Định nghĩa và các khái niệm căn bản liên quan đến kiểm toán hoạt động trong
lĩnh vực công ………………………………………………………………………………………………………………. 31
2.2.1. Định nghĩa về kiểm toán hoạt động ……………………………………………………………. 31
2.2.2. Các khái niệm căn bản liên quan kiểm toán hoạt động ………………………………….. 34
2.2.3. Vai trò kiểm toán hoạt động ………………………………………………………………………. 37
2.3. Lý thuyết nền tảng giải thích sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công. …………………………………………………………………………………………………….. 38
2.3.1. Lý thuyết quản trị công mới (NPM) …………………………………………………………… 38
2.3.2. Lý thuyết ủy nhiệm và khái niệm trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực công …… 40
2.3.3. Lý thuyết lựa chọn hợp lý áp dụng trong lĩnh vực công ………………………………… 42
2.3.4. Lý thuyết cung – cầu …………………………………………………………………………………. 43
2.4. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án và thiết kế khung phân tích cho
nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………………………………. 45
2.4.1. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án …………………………………………………. 45
2.4.2. Thiết kế khung phân tích cho nghiên cứu ……………………………………………………. 50
2.5. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 52

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 54
3.1. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu ………………………………………………….. 54
3.1.1. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………… 54
3.1.2. Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………… 56
3.1.2.1. Nguồn dữ liệu …… …………………………………………………………………………………. 56
3.1.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………………………………. 57
3.2. Quy trình phân tích dữ liệu ………………………………………………………………………….. 59
3.2.1. Quy trình phân tích dữ liệu định tính ………………………………………………………….. 59
3.2.2. Quy trình phân tích dữ liệu định lượng ……………………………………………………….. 60
3.3. Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công ở Việt Nam ……………………………………………………………………………………. 64
3.4. Kết Luận ……………………………………………………………………………………………………. 65

CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………….. 66
PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………. 66
4.1. Kết quả phân tích, khảo sát trong bước nghiên cứu định tính. ………………………….. 66
4.1.1. Kết quả phân tích tài liệu, báo cáo kiểm toán ………………………………………………. 66
4.1.1.1. Kết quả phân tích tài liệu ……………………………………………………………………….. 66
4.1.1.2. Kết quả phân tích báo cáo kiểm toán. ………………………………………………………. 68
4.1.2. Kết quả khảo sát tình huống kiểm toán. ………………………………………………………. 77
4.1.2.1. Tình huống 1- Kiểm toán dự án đường Quốc lộ ………………………………………… 78
4.1.2.2. Tình huống 2-Kiểm toán Chuyên đề đất …………………………………………………… 86
4.1.3. Kết quả khảo sát phỏng vấn sâu chuyên gia ………………………………………………… 90

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu định tính ………………………………………………………… 93
4.2.1. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành kiểm toán hoạt động giai đoạn
2006-2013 ………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4.2.1.1. Vai trò của nhà tài trợ ……………………………………………………………………………. 94
4.2.1.2. Vai trò của Tổng kiểm toán ……………………………………………………………………. 94
4.2.1.3. Thay đổi Luật và các quy định………………………………………………………………… 96
4.2.1.4. Vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp …………………………………. 96
4.2.1.5. Thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô …………………………………………………………… 97
4.2.1.6. Yếu kém trong quản lý và áp lực từ công chúng ……………………………………….. 98
4.2.2. Xu hướng và trình độ phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực
công của SAV …………………………………………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.1. Về xu hướng phát triển ………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.2. Về trình độ phát triển …………………………………………………………………………….. 99
4.2.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc triển khai kiểm toán hoạt động …………. 100
4.2.3.1. Hạn chế trong cải cách quản trị công ……………………………………………………… 100
4.2.3.2. Hạn chế trong việc thực hiện loại hình kiểm toán truyền thống …………………. 101
4.2.3.3. Thiếu hiểu biết về kiểm toán hoạt động ………………………………………………….. 102
4.2.3.4. Trách nhiệm giải trình………………………………………………………………………….. 103
4.2.3.5. Khả năng của Kiểm toán Nhà nước (SAV) …………………………………………….. 103
4.2.3.6. Đặc điểm của đối tượng được kiểm toán ………………………………………………… 107
4.2.3.7. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………………………… 108
4.3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động …………………………………………………………………………………………………………… 109
4.4. Kết quả khảo sát và thảo luận các phát hiện trong nghiên cứu định lượng ……….. 110
4.4.1. Kết quả phân tích thống kê ……………………………………………………………………… 110
4.4.1.1. Mô tả thông tin về đối tượng thu thập dữ liệu …………………………………………. 110
4.4.1.2. Đo lường các nhân tố tác động ……………………………………………………………… 110
4.4.1.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ……………….. 113
4.4.1.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ………………………………………………………… 115
4.4.1.5. Phân tích hồi quy ……………………………………………………………………………….. 118
4.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu về các nhân tố tác động. ………………………………. 120
4.4.2.1. Kiểm định các giả thuyết của mô hình hồi quy. ………………………………………. 121
4.4.2.2. Đánh giá kết quả khảo sát về mức độ tác động của các nhân tố …………………. 123

CHƯƠNG 5 …………………………………………………………………………………………………… 129
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KIỂM
TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM ………………………………… 129
5.1. Kết luận và đóng góp của nghiên cứu ………………………………………………………….. 129
5.1.1. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 129
5.1.1.1. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành (xuất hiện) kiểm toán hoạt
động ……………………………………… ……………………………………………………………………………….. 129
5.1.1.2. Trình độ phát triển kiểm toán hoạt động của SAV. ………………………………….. 130
5.1.1.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc phát triển kiểm toán hoạt động ……….. 130
5.1.1.4. Nhân tố tác động tới việc phát triển kiểm toán hoạt động …………………………. 130
5.1.2. Đóng góp nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 137
5.2. Đề xuất quan điểm và định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………….. 138
5.2.1. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………… 138
5.2.2. Định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………. 142
5.2.2.1. Tăng cường hỗ trợ từ môi trường bên ngoài đối với kiểm toán hoạt động
(nhân tố chính trị) ……………………. ……………………………………………………………………………….. 142
5.2.2.2. Tăng cường khả năng triển khai kiểm toán hoạt động (nhân tố khả năng của
SAV) …………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 145
5.2.2.3. Nâng cao kỹ năng của KTV (nhân tố kỹ năng KTV) ……………………………….. 149
5.2.2.4. Tăng nhu cầu về kiểm toán hoạt động (nhân tố kinh tế) ……………………………. 150
5.2.2.5. Xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………….. 151
5.3. Ý nghĩa, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………… 152
5.3.1. Ý nghĩa kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………….. 152
5.3.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………….. 153
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………. 154

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 155

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………… 156

CÁC PHỤ LỤC …………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Luận văn thương mại 6

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Kỹ thuật Duy Bình”TSCĐ
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Bằng Giang”
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Kim Đạt Hà Nội
“ Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hiển ”
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thế Mỹ
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội”
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội”
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành
Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Chùa Hà
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành.
QUẢN TRỊ VÀ SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ AN
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Giải pháp phát triển cho vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VN Chi Nhánh Ba Đình Hà Nội
phát triển thương mại điện tử
Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thương mại KSC Việt Nam
Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế – thương mại của các nước ASEAN
Quản lý tài sản đảm bảo của khách hàng vay trong ngân hàng thương mại
Công ty cổ phần đầu tư, sản xuất và thương mại hồng phúc
Tổ chức công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành An
Tổ chức công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành An
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà à Nội – chi nhánh Hưng Yên (Báo cáo)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Mai
Nâng cao chất lượng chương trình du lịch nội địa tại công ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch và Thương Mại Đại Gia
Kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn và thương mại Trường Thành
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Vũ Hoàng Lê (Báo cáo)
Kế toán tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất và Thương Mại Phát Triển Tùng Lâm.
Hoạt động sản xuất – kinh doanh của CT TNHH đầu tư thương mại thủy sản Thái Bình Dương.
Chung cư cao cấp, dịch vụ thương mại HH6 (Báo cáo) (sắt thép)
Công ty TNHH thương mại tư vấn và xây dựng Bình thiên (Báo cáo)
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam và phòng giao dịch 94b trần hưng đạo (Báo cáo)
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tây hồ (Báo cáo)
Công ty TNHH đầu tư thương mại thủy sản Thái Bình Dương (Báo cáo)
Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần OCEANBANK- chi nhánh Gải Phóng,Hà Nội
Công ty CP Thương mại tổng hợp Ba Đình (báo cáo)
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
Cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ tổng hợp nam anh (Báo cáo)
Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại(SONA) (Báo cáo)
Giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thương mại bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh
Tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại của Chi cục thuế Huyện Gia Lâm (Thạc sỹ)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Minh Dương (CPSX)
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại viễn thông Tín Thành
Hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hùng Phát
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng An Hải (CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ánh sáng Thăng Long
Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kỹ thuật TPCOM”
Nâng cao hiệu quả nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trí Đức
Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần và xây dựng thương mại Danh Vinh
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh
Tác tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hạnh Đạt
Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội – Chi nhánh Hải Phòng – Phòng giao dịch Lạch Tray
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Tân Hoa Việ
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Việt – star
Đầu tư phát triển tại Công ty TNHH đầu tư thương mại Thái Bình Dương – Thực trạng và giải pháp
Công ty cổ phần thương mại
Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử tại Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hải Nam
Phát triển dịch vụ truyền thông và tổ chức sự kiện tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Truyền thông Á Châu
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Ba Đình
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại Công ty Cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại Phú An
Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vụ văn phòng Hồng Hà
Nâng cao chất lượng định giá MMTB đi thuê mua tại công ty CP Xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt
Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á- Chi nhánh Hà Nội
Hoàn thiện quản trị hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
Cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế – thương mại của các nước ASEAN
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh SHB- Hưng Yên”
Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động tài chính của ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế VIB huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2014
Hoạt động Marketing Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt
Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc đến đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam
Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa – bộ phận phân phối P & G
Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hành tinh xanh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Mai
Hoàn thiện kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Tây Hồ
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Nhàn
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Tư vấn và Xây dựng Bình Thiên
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ
Hoàn thiện kế toán bán hàng ở công ty cổ phần thương mại Siêu Thị Việt
Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Thạc sỹ)
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vĩnh Thành
Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty TNHH XNK và Thương mại Trường Anh
Hoạt động thẩm định đầu tư tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Thạc sỹ)
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Duy Quang
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Vietracimex (thạc sỹ)
Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án vay vốn lĩnh vực bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt (thạc sỹ)
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thực phẩm Tân Hoàng Kim
Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Kim Đạt Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ thực phẩm Tân Hoàng Kim
Kế toán bán hàng, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Thanh
Một số giải pháp tăng cường nguồn vốn huy động trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xuân Anh
Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Tư vấn và Xây dựng Bình Thiên
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Phước
’Đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
Đẩy mạnh Tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc
Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội’’
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hòa Anh
Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp của Phòng giao dịch Tây Hồ, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (Báo cáo)
Quản trị và sử dụng vốn ngắn hạn tại Công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại Phú An
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Hải Anh
Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác QTNS tại Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Phố Hiến – Hưng Yên.(Báo cáo)
Ngân hàng thương mại cổ phần ACB
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (Báo cáo)
Công ty tnhh thương mại và dịch vụ đức minh (Báo cáo)
Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Thiết bị Công nghiệp Việt Thành
Công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại phú an (Báo cáo)
Công ty cổ phần sản xuất xà thương mại hùng phát (Báo cáo)
Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng an hải (Báo cáo)
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Nam Anh (Báo cáo)
Giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thương mại bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh
Tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại của Chi cục thuế Huyện Gia Lâm
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng an hải
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Đầu Tư, Thương Mại XNK Huy Anh
Quản lý sử dụng vốn ngắn hạn tại Công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại Phú An
Nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử tại công ty cổ phần phát triển dịch vụ c.e.o
Phát triển dịch vụ truyền thông, tổ chức sự kiện tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và truyền thông á châu
Giải pháp phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thương mại bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín – sacombank chi nhánh long biên
Hoàn thiện quản trị vốn cho vay khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Đầu tư phát triển tại công ty tnhh đầu tư thương mại thủy sản thái bình dương (thaibifood)
Quản lý sử dụng vốn ngắn hạn tại Công ty cổ phần Xây dựng Cơ khí và thương mại Phú An
Quản lý sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại phú an
Quan điểm của hồ chí minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người. liên hệ với vấn đề học tập của sinh viên đại học thương mại.
Hoàn thiện hệ thống đánh giá xết hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại
Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đâù tư và thương mại thanh nhàn
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại thanh nhàn
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ
Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Davicor Việt Nam
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vĩnh Thành
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Duy Quang
Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam (thạc sỹ)
Giải pháp phát triển dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (thạc sỹ)
Phát triển hệ thống kênh phân phối mặt hàng nhôm thanh định hình của Công ty TNHH Thương mại và Vật tư Nam Hải tại thị trường Miền Bắc (thác sỹ)
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Vietinbank chi nhánh Đống Đa _ Hà Nội
Giải pháp tăng cường quản lý nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội – Phố Hiến Hưng Yên
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp hạng tín nhiệm ngân hàng thương mại
Xây dựng chiến lược phát triển công ty tnhh thương mại thẩm hạnh đến năm 2025
Nâng cao chất lượng dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á Chi nhánh Thăng Long
Giải pháp tăng cường quản lý nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội – Phố Hiến Hưng Yên
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Phước
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh thương mại hưng tín
Quản trị và sử dụng vốn ngắn hạn tại công ty cổ phần xây dựng cơ khí và thương mại phú an

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn về chuyên ngành kế toán 4

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thịnh Anh
Một số nhận xét về bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Anh Phương
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TRIỀU NHẬT
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP xây dựng đường thuỷ 9
Lý luận về chiết khấu thanh toán và kế toán chiết khấu thanh toán
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH máy tính truyền thông dịch vụ kĩ thuật 2CS
Hoàn thiên công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T
cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm trong dnxl
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Bê Tông Thương Phẩm Chèm 2-Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội
Khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ kế toán hiện hành trong các doanh nghiệp
Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam
Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần đầu tư Mở Du lịch Việt Nam
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi
Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam”
Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Cổ phần đầu tư Mở Du lịch Việt Nam
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành hoạt động kinh doanh dịch vụ buồng ngủ tại Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi ”
” Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Việt Hùng cpsx
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH BẠN ĐƯỜNG CHÂU Á.
Hoàn thiện kế toán thành phẩm tại công ty TNHH Tín Phước
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tập đoàn AIC”.
KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp TBYT 130 CPSX
Kế toán nhập khẩu hàng hóa tại Công ty cổ phần điều khiển tự động DKT”.
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Tập Đoàn Đông Đô”.
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Thành Vương”.
Hoàn thiện kế toán cho vay nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sở giao dịch 1
Hoàn thiện kế toán cho vay nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Sở giao dịch 1
“ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thiên Bảo Linh
“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Việt Hưng ”.
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Bình An ”.
“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Anh “CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Anh “CPSX
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH TM Tân Á Đông TSCĐ HH
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp TBYT 130 CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đầu Tư xây dựng và thương mại Siêu Việt CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đầu Tư xây dựng và thương mại Siêu Việt . CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Bàn Thạch
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần viglacera Hữu Hưng NVL
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần quốc tế Ngàn Phố.
“Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Thương Mại và Tư Vấn Dịch Vụ Kỹ Thuật Gia Phát”.
“Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Thương Mại và Tư Vấn Dịch Vụ Kỹ Thuật Gia Phát”.
Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH men sứ Thanh Hải
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH gạch men Sứ Thanh Hải
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản tại Công ty TNHH Tổng Hợp Tuổi Trẻ CPSX
Kế toán Tài sản cố định ( TSCĐ)
Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại 568”.
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường An” CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Ba Sao”. CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhật Nam”. CPSX
Hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Thanh Hóa” cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Thanh Hóa” . Cpsx
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí”.
“ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ôtô Xe Máy DETECH cpsx
kế toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp”,
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt   động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH C&C
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Chi”. Nvl
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Lợi”
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Lợi”
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hà nvl
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng Đức Hà nvl
“Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Lợi
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
Hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng tại Công ty TNHH Niềm Tin
Kế toán Nguyên vật liệu trong Công ty Cổ phần Lilama 10” nvl
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình giao thông I
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Công nghệ Trường Thành NVL
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vĩnh Lộc CPSX
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Lộc CPSX
Bàn về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp NVL
Báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại Thiên Linh”.
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Phát triển Ý Tưởng Vàng “.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng”
“ Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Cơ khí 75 NVL
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐĂNG KIÊN
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Bằng Giang”
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH XD&TM Vân Tùng
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Cơ khí 75
Tổ chức kế toán của Công ty Cổ phần Cơ khí 75.
“ Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hiển ”
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thế Mỹ
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Ôtô Xe Máy DETECH ” CPSX
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” tại Công ty TNHH MTV Thăng Long
BÀN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCHTHEO LƯƠNG
“ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành
” Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM Đông Quang
Kế toán vật liệu ,công cụ dụng cụ NVL CCDC
“Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC”.
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành” làm chuyên đề tốt nghiệp.NVL
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành.
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Hà Nội”. NVLÁ
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC VIỄN THÔNG
Tổ chức công tác kế toán TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng
Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Ôtô Con Đường Mới
Tổ chức công tác kế toán bán hàng
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn kim loại màu việt nam
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần gia hiển
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP công nghệ thiết bị ngân hàng Đông Dương
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thương mại dịch vụ viễn thông tin học Hoàng Minh
Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành
Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch Biển đảo Hải Thành”
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Luận
CT TNHH Một Thành Viên 492 (Kế toán tổng hợp)
Tổ chức công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành An
Tổ chức công tác kế toán thanh toán tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thành An
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn Thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Phú Giang
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Thanh Hóa
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Mai
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thế Kỷ
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thế Kỷ
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với người lao động tại Công ty TNHH Hồng Nhựt
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần thiết bị điện Thiên Phú”.
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An
Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Điện lực Cao Bằng
Hoàn thiện công tác kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Điện lực Cao Bằng
Kế toán tại công ty TNHH Hưng Thịnh (Báo cáo)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Hà Việt Nam
Kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH tư vấn và thương mại Trường Thành
Kế toán tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất và Thương Mại Phát Triển Tùng Lâm.
Kế toán tại công ty TNHH 9House (Báo cáo)
Bộ máy kế toán tại Công ty TNHH 9House (Báo cáo)
Kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH viện công nghiệp giấy và xenluylô (Báo cáo)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tiêu Hàng Hải khu vực II
Công tác kế toán tại công ty cp kooksoft (Kế toán tổng hợp)
Kế toán nguyên liệu vật liệu
Kế toán tại công ty tnhh bell đức (Báo cáo)
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT
Kế toán bán nhóm mặt hàng nhôm tại công ty TNHH MTV Sơn Đan
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn (Báo cáo)
Kế toán nghiệp vụ mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH F.I.R.S.T Việt Nam
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây lắp viễn thông vinacom 5 (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phát triển dịch vụ c.e.o
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Minh Dương (CPSX)
Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty TNHH chế biến Lâm sản Hàm Rồng (NVL)
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty TNHH thương mại viễn thông Tín Thành
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết Bị Nam Long
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng An Hải (CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ánh sáng Thăng Long
Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần và xây dựng thương mại Danh Vinh
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP Đa ngành Phúc Nguyễn
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mai Anh
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Chi
Bàn về phương pháp tính khẩu hao tài sản cố định và kế toán khấu hao tài sản cố doanh nghiệp
Tác tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hạnh Đạt
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Tiến Lợi
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Lưu Công
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Tân Hoa Việ
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Việt – star
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thời trang HERA
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Văn hóa Tràng An”
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần RECOIN
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP tin học Á Châu chi nhánh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH phân phố công nghệ viễn thông FPT
Hoàn thiện kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Thiên Sơn
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty Cổ phần máy và thiết bị thủy lực Thành Công
Tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hưng Thịnh (NVL)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CP Dinh Dưỡng Việt Tín
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH MTV Hợp tác Quốc tế 705 (NVL)
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp Ba Đình
Kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng ADC
Kế toán doanh thu, chi phí tại công ty tnhh điện –điện tử 3c
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thiên Tân Việt Nam”.(NVL)
Hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng tại Công ty TNHH Niềm Tin
Kế toán Nguyên vật liệu trong Công ty Cổ phần Lilama 10” (NVL)
Hoàn thiện công tác Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH vải sợi dệt An Bình (CPSX)
Kế toán NVL trong Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Tàu Thủy & Xây Dựng Sông Hồng – Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
Kế toán tiền lư­ơng và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Liên Doanh T&T Baoercheng
Bàn về phương pháp tính khẩu hao tài sản cố định và kế toán khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư và dịch vụ Minh Châu
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thái Hưng” (CPSX)
Những vấn đề cơ bản về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Bàn về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Phương pháp tính khấu hao và kế toán khấu hao tài sản cố định.
Bàn về chế độ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Bàn về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Bàn về kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Bàn về bảng cân đối kế toán
Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Bàn về kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hoàng Mai
Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV dịch vụ và du lịch biển đảo Hải Thành
Hoàn thiện kế toán doanhthu, chi phí và kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán mua hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty cổ phần thương mại Dược Phẩm Tây Hồ
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Cổ phần Đầu Tư Và Thương Mại Thanh Nhàn
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ đào tạo thiên ưng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật tổng hợp CVP
Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán thuế HVM.
Hoàn thiện kế toán bán hàng ở công ty cổ phần thương mại Siêu Thị Việt
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Duy Quang
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH SX và TM Tân Hưng Phong
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tin học – thiết bị văn phòng và điện tử viễn thông Phúc Thành
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH tin học – thiết bị văn phòng và điện tử viễn thông Phúc Thành
Hoàn thiện kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Điện tử – Viễn Thông Thành Biên
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng trong doanh nghiệp xây dựng (CPSX)
Kế toán bán hàng, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vân Thanh
Kế toán tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động của Công ty cổ phần Vận Tải Và Thương Mại Đường Sắt
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sơn Đan
Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần may BTM
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”.
Bàn về kế toán các khoản dự phòng
Kế toán vốn bằng tiền
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP ĐT Phú Hưng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Trang (CPSX)
Hoàn thiện kế toán toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đại Việt (NVL)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bàn Ghế và Thiết Bị Thẩm Mỹ Hùng Hoà (CPSX)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với người lao động tại Công ty TNHH Hồng Nhựt
Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty cổ phần thuong mại dược phẩm Tây Hồ
Kế toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Xuân Anh
Kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Phước
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hòa Anh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Hữu Nghị Việt Hàn
Công tác Kế toán tại Công ty TNHH Long Tín – Huyện Kim Bảng- Hà Nam (Báo cáo)
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại kỹ thuật Hải Anh
Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH TM kỹ thuật Điện và xây dựng Hà Nội (QTKD)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với người lao động tại Công ty TNHH Hồng Nhựt
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Kế toán tại công ty cp đầu tư và phát triển quốc tế sao mai (NVL)
Kế toán vật liệu ,công cụ dụng cụ (NVL)
Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TM Đông Quang
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Trí Hùng tháng 07 năm 2014
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng an hải
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần lưu công
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Toàn Hưng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Hùng Thắng (thạc sỹ)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty CPXD Thăng Long
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hóa chất sơn duy đạt
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản lao động xã hội
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Thiên Lý Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo Vision
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH DV 365 Thăng Long
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại và Dịch vụ Hà Thành
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị nam long
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần sản phẩm thiên nhiên VINACOM
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Xây Dựng và Chế Biến Lâm Sản Trường Sinh
Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đâù tư và thương mại thanh nhàn
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại thanh nhàn
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Davicor Việt Nam
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại công ty CP La Xuyên Vàng
Kế toán thuế GTGT tại công ty TNNH 9House
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Duy Quang
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP ĐT Phú Hưng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh phương trang
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh đại việt
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương với người lao động tại Công ty TNHH Hồng Nhựt
Tổ chức hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt nam (thạc sỹ)
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Phước

Luận văn về chuyên ngành kế toán 3

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hà Nôị
Hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì – Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại Nhà máy ô tô Hòa Bình (NVL,CCDC)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây – Tỉnh Hà Tây (NVL)
Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp May X19
Kế toán nguyên liệu vật liệu tại xí nghiệp X 18 – công ty Hà Thành (NVL)
Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần may thăng long
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường
Kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Truyền tải Điện 1
Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 (NVL,CCDC)
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34 (NVL,CCDC)
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ (CPSX)
Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu (NVL)
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH Trung Tuấn
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Bình Minh (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp H36-Công ty xây lắp hoá chất (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa – Hà Nội
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty xe máy – xe đạp Thống Nhất.
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá.(NVL)
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Thăng Long (TALIMEX) (NVL)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng (CPSX)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại Xí nghiệp 22 – Công ty 22 BQP (NVL,CCDC)
Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình – hà nội (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ công nghiệp
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Thương Mại và dịch vụ kỹ thuật Đông Nam á
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang (NVL)
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty quy chế Từ Sơn’’ (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH Thép An Thịnh (Báo cáo) (NVL)
Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà (CPSX)
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Quang
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh 102 – Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (CPSX)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu” tại Công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội (NVL)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện tử New
Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở Nhà máy xi măng Sông Đà thuộc công ty xây lắp vật tư vận tải Sông Đà 12 (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC tại Công ty may xuất khẩu Phương Mai (XK)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (XNK)
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam (NVL)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp may Minh Hà (NVL)
Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội (CPSX)
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan (NVL)
Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ khí- Điện Thuỷ Lợi (CPSX)
Tổ chức công tác kế toán lao động, tiền lương
Báo cáo kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn
Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu (TSCĐ)
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)” (TSCĐ)
Tổ CHứC CÔNG TáC Kế TOáN VậT LIệU Và CÔNG Cụ, DụNG Cụ TạI Xí NGHIệP GạCH NGóI HồNG THáI (NVL,CCDC)
“Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tínhgiá thành sản phẩm của Công ty Thương mại và sản xuất thiết bị giao thông vận tải.
Hệ thống kế toán pháp
Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị GTVT
Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây dựng Binh đoàn 11 (CPSX)
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Hưng Hà-Số 46A-Phố Hàng Khoai-Hoàn Kiếm-Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10
Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu (NVL)
Kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp (CPSX)
Công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Công ty Mặt Trời Việt
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần phát triển An Phú
Kế toán TSCĐ Hữu Hình tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Thực Phẩm Hà Nội
Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Tân Minh (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thanh Hiền
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Công Nghiệp KYB Việt Nam.
Kế toán bán hàng và xác định kết bán hàng tại Công ty Cổ Phần thương mại dịch vụ Sen Vàng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả họat động kinh doanh
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn Xây dựng và Phát triển Nông thôn
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty CP đầu tư xây dựng thương mại VIFRICO. (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và XĐKQSXKD tại công ty QNET.
kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh thu và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần hoá phẩm Ba Nhất
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và sản xuất Hoàng Mai
Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán của công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Hoàn thiện kế toán thu -chi nguồn kinh phí tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Sao Thái Dương (CPSX)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may 19 (NVL)
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ & ĐẦU TƯ XDHN
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây Dựng Thiên Hoà Hưng (CPSX)
Hoàn Thiện Kế Toán Bán Hàng tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Trường Thành
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT
Tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
Vận dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 – Hàng tồn kho để hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu” ở Công Ty Chế Biến Lương Thực và Thức Ăn Gia Súc (NVL)
Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền bắc
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Funing Precision Component ( NVL )
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Bàn về phương pháp tổ chức quản lý và kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp hiện nay (TSCĐ)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Tiến Hà
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần ĐTXD Nam Hải
Kế toán biến động tài sản cố định vô hình trong các doanh nghiệp Việt Nam (TSCĐ)
Hoàn thiện phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng nhóm hàng cốc giấy tại công ty liên danh FNB – Chi nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC ( BÁO CÁO )
Những vấn đề cơ bản về kế toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tại các Doanh nghiệp thương mại – dịch vụ
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại : Chi nhánh thương mại Hoàn Kiếm Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC ( BÁO CÁO )
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tân Đô (CPSX)
Tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty THHH Hàn Quốc Shab Vina
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng Số 9 (CPSX)
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành (NVL)
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác đ ịnh kết quả tiêu thụ hàng hoá tại C ông ty Cổ phần Hải sản Ba miền Tư Thuận
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế (NVL)
Tìm hiểu kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thương Mại Dược Phẩm ALPHA PHÁP
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( BÁO CÁO )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH VNT
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ và thương mại Lê Ánh Dương
Tổ Chức Kế Toán Các Khoản Phải Trả Người Lao Động Tại Công Ty TNHH Xăng Dầu Yên Sơn
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại Hùng Chung Nghĩa 2 (NVL)
Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp (NVL)
Hạch toán công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng NN & PTNT Bắn Ninh ( BÁO CÁO )
Đặc điểm về tổ chức và hoạt động kiểm toán của công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Thủy tinh Thái Bình
Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Thủy tinh Thái Bình
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
Hoàn thiện kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên nguyên vật liệu tại Công Ty CP TM Chuyển Giao Công Nghệ Nam Hưng ( NVL )
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đức Tâm (CPSX)
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất sơn MT
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Tiến Minh (NVL)
Kế toán tại công ty TNHH TMVT Hùng Ngân ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty CP Đầu tư XNK Da Giầy Hà Nội
Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ ( NVL )
Kế toán thanh toán với người bán và người mua tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB
CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH TNHH Công nghệ và Thiết bị văn phòng Thuận Phát
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng và Thương mại MTH
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty In và Văn hoá phẩm
Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Công nghệ Hà Nội
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH may Phoenix (CPSX)
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
Hoàn thiện Kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Ánh Sáng Hoà (TSCĐ)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ Bảo Hưng
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh (NVL)
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam (NVL)
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (NVL)
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện Kế toán Doanh thu, Chi phí và kết quả Kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Tân Vương
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Hoàn Cầu II
Kế toán bán hàng và tại Công ty CP Hệ Thống Thông Tin Thiết Bị FOMAN
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Á
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ Tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (NVL)
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Đại Thành
Bàn về kế toán các khoản tiền vay và chi phí đi vay
Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại Nhật Quang
Hoàn Thiện Kế Toán NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Mặt Trời Vàng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Chi nhánh thương mại Hoàn Kiếm Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO ( KẾ TOÁN TỔNG HỢP )
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cơ khí và xây dựng Thăng Long
Đặc điểm tổ chức kiểm toán của công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
Hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ tin học Thanh Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Thường
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hiền
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại nhựa Hòa Phát
Hoàn thiện kế toán doanh thu cung cấp dịch và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ITCC
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần giày thời trang Vinh Minh
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và phát triển du lịch Hà Nội HANDETOUR
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty Cổ Phần thực phẩm Minh Dương
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam ( BÁO CÁO )
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện kế toán cho vay với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công nghiệp Tàu thủy
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bao bì Tân Thành Đồng II
Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả hoạt động SX, kinh doanh
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Minh
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may 20B – Công ty cổ phần X20
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH An Khánh
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư và phát triển Hà Nội ( CPSX )
Kế toán bán mặt hàng vật tư thiết bị phụ tùng máy móc tại công ty TNHH TM Á VĂN
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH MTV 153 Chiến Thắng ( BÁO CÁO )
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH MTV 153 Chiến Thắng
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
Kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng tại công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SONHAGROUP
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần điện Đại Việt
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LIDECO3 (CPSX)
Hoàn thiện kế toán cho vay với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Công ty Tài chính TNHH MỘT THÀNH VIÊN Công nghiệp Tàu thủy
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam thực hiện
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành (NVL)
Kế toán nguyên vật liệu ( NVL )
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển An Phát
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Kế toán bán hàng
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu Nghệ An
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP tư vấn thiết kế & đầu tư xây dựng số 1 Hà Nội
Kế toán Nguyên Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ trong doanh nghiệp (NVL)
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh – tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH ĐẬU THẮM
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (CPSX)
Hoàn thiện Kế toán NVL tại Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Nam Định
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay(NVL)
hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần GP9 Hà Nội( CPSX GTSP
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Máy tính S-Com
Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH DỊCH VỤ TID VIỆT NAM.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp – Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội (CPSX GTSP)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt (CPSX)
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy (CPSX)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thán Tú (CPSX)
Lý luận chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Năng lượng và Môi trường
Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Hoài Giang
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Đoàn Kết
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MICHIGAN HẢI DƯƠNG.
hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị big C Thăng Long
Nâng cao hiệu quả kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất dịch vụ Á Châu
Hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Đồng Tiến
“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình 323 Hà Nội CPSX
Tập hợp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Kỹ thuật cao CPSX
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại dịch vụ Thiệu Văn CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Nền Móng Chương Dương CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH rượu hoa quả Trung Kiên
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Tân Thủy
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển xây dựng và viễn thông
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ninh Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại chống mối và côn trùng Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Sinh Hóa Nam Định CPSX
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm keo nguyên liệu giấy tại Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên CPSX
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hà Việt NVL
Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHHSX&TMDTH
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghiệp Quang Minh CPSX
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH cơ khí Anh Thư NVL
Bàn về kế toán nguồn vốn chủ sở
KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH VINA KOREA CPSX
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Nhật Dương
kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Tân Á Hưng Yên.
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Austfeed Việt Nam CPSX
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY KIM TOAN
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀ NỘI – CHỢ LỚN
Kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ và truyền thông Tròn
kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH DỊCH VỤ TID VIỆT NAM.
” Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Hi-tech
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay NVL
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp – Công ty cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội (CPSX GTSP)
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THÁN TÚ
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Đại Việt CPSX
hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng cơ sở hạ tầng Xuân Thủy
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HCL
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HCL
“ Hoàn chỉnh công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI HÀ NỘI
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Phan Anh
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần may I Hải Dương NVL
VẬN DỤNG CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC)”
Bàn về phương pháp tính khấu hao và kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp
Kế toán CP SX và tính giá thành SP XL tại Công ty cổ phần xây dưng và xử lý nền móng Đô Thành
Hoàn thiện kế toán Doanh thu tại Chi nhánh Viettel Hải Dương
Hoàn chỉnh công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Hà Nội
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Huy Thịnh CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ
Hoàn thiện kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại 299 NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ thiết kế và chế biến lâm sản
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH In Ngọc Việt
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ NVL
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ NVL
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Chất và Thương Mại Trần Vũ
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại Hải Nam CPSX
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Gốm Sứ Việt
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghiệp Quang Minh CPSX
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Đại Dương TSCĐ
Đề tài hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty thương mại và xây dựng Phương Hường NVL
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Hà Nội Phục Hưng.CPSX
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần TĐX VIỆT NAM CPSX
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN ANH
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty thương mại và xây dựng Phương Hường NVL
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Trang trí nội thất Bùi Gia NVL
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH cơ khí đúc Nam Hùng
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần công nghệ thiết kế và chế biến lâm sản
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Giang Châu’ cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sông Đà cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty TNHH thương mại Ánh Sáng
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty cổ phần Đon Việt ”
Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH gốm sứ Toàn
Kế toán Các khoản chi trong đơn vị HCSN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY CP VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC cpsx
Hoàn thiện kế toán TSCĐHH tại Công ty TNHH Thang máy Sin Việt
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ” Tại Công ty Cổ phần M-BEAT Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm CPSX
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cảng Hà Nội
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN VIỆT NAM
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XD Đông Phong NVL
BÁO CÁO SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
“Hoàn thiện công tác kế toán các khoản chi hoạt động tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại và thiết bị văn phòng Việt Nhật
Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp NVL CCDC
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất XNK Dệt may
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN Nguyên Tùng CPSX
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Công Quang
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH 1 TV Thương mại Dịch vụ và phát triển Hoàng Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CPTM & XD Việt Đức
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665 (báo cáo)
Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại vận tải Bình Nguyên
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Chân Châu
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT (báo cáo)
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Tổ chức kế toán tại Chi nhánh Công ty Cổ phần L.Q Joton tại Hải Dương
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ QUÝ HÀ NỘI ( báo cáo)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUY THỊNH
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI XÍ NGHIỆP TẬP THỂ CỔ PHẦN VIỆT LONG
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH CƯỜNG ( báo cáo)
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT KB
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Toàn Cầu
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hà Nội – Hưng Yên
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Minh Cường
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Thương Mại & Sản xuất bao bì Việt Cường
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần ĐT&XL Tây Hồ.
Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Thịnh Phát (BÁO CÁO)
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công nghệ Hải Đăng (báo cáo)
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT TOÀN CẦU (báo cáo)
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ” Tại Công ty Cổ phần M-BEAT Việt Nam
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc
Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội.
“ Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Tân Trang” nvl
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại cty TNHH Hanabishi Hà Nội để nghiên cứu và viết báo cáo.
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Xây dựng – vận tải CMQ”.nvl
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TMQC & CCTB Công Nghệ Cao Tuấn Minh
“Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH PHÙNG LÊ ”.
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh”.
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GUYOMARCH-VCN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GUYOMARCH-VCN
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4 cpsx
“Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Hệ thống”
“Hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Trường Xuân”
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Hưng Long Hà Nội nvl
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ điện Đông Anh cpsx
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Cơ điện Đông Anh
“ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần Thương Mại Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh cpsx
Hoàn thiện công tác kế toán các khoản chi hoạt động tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung Tâm Thương Mại Và Thiết Bị Tổng Hợp – Chi Nhánh Tổng Công Ty Chăn Nuôi Việt Nam – Công Ty TNHH
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây Dựng Công Nghiệp
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Hương Giang
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội cpsx
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TĐT Hà Nội
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Quảng Phát nvl
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện tử viễn thông ELCOM
Kế toán hoạt động thương mại tại Công ty TNHH cơ khí Phú Cường
Hoàn thiện kế toán xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện tử viễn thông ELCOM
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG TÂN THUẬN PHÁT.
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Quang Trung cpsx
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Nicotex Thái Bình
Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Hải Hậu
Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại DNTN Nguyên Tùng’’cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Thăng Long cpsx
kế toán vốn bằng tiền, các khoản thanh toán của Công Ty TNHH MIZU Việt Nam
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT cpsx
Kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Fresh Việt Nam
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tại công ty cổ phần xây dựng thương mại HTD Hà Nội
Kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Thương Mại Minh Cường
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cpsx
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP nvl
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu nvl
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH cpsx
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại – Dịch vụ Đông Hà
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC kế toán tổng hợp
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 16 THĂNG LONG”cpsx
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Máy tính Hà Nội’’
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần đầu tư và XNK Sao Mai.
KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6 cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ứng dụng giải pháp công nghệ
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp nvl
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và du lịch Thành Công cpsx
“ Kế toán bán hàng tấm lợp tại Công ty cổ phần quốc tế Toàn Mỹ Năng Lượng
KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỰC IN VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Nam
Quản trị kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh CIPC – Xí nghiệp xây lắp và thi công cơ giới cpsx
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thị trường Hóa chất
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần dự án Công nghệ Nhật Hải
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình
kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ nvl
Kế toán thanh toán với người bán và người mua tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất nội thất KB
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và vận tải Đại Thành
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Đầu tư Xây dựng Số 2 Hà Nội cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Khai Sơn
“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay”
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Truyền thông Việt
“ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và dịch vụ Đức Minh cpsx
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may 20B – Công ty cổ phần X20 cpsx
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Vận dụng quy trình kiểm toán vào lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện”
kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ Phàn Quản Lý & Xây Dựng Công Trình Giao Thông 236
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh – tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH ĐẬU THẮM cpsx
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Vũ Lê
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Giang Châu cpsx
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NAM THẮNG
Bàn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 153 Chiến Thắng (Nhà máy Z-153)
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên Danh
Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty CP thương mại và đầu tư xây dựng Việt Tín
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I cpsx
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHẤT LONG
Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Cổ phần Kính Mắt Việt Tiến”
Nghiệp vụ kế toán huy động vốn
Tổ chức công tác kế toán thuế tại công ty TNHH một thành viên Dương HằngI
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công tyTNHH Du lịch khám phá phong cảnh đất việt
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Lộc Phát
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại BALTIC ”
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH TM CÔNG ĐOÀN GTVT
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ NVL
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Mận
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Đầu tư SX và TM Hoàng Phú
“ Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần Detech Link”.
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty CP Thiên Hợp
kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh”
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật & bảo dưỡng công nghiệp
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Tân Phương Đông”.
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Hà Nội
Hoàn thiện phương pháp kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ Cao Bằng.
Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH TV và TM Lâm Gia Bảo NVL
Bàn về cách tính khấu hao TSCĐ và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ
kế toán thuế giá trị gia tăng
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP thiết bị điện và viễn thông Long Hưng. NVL
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phục chế Công trình Văn hóa
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam
Kế toán bán hàng tại Công ty CP đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ hoá Polymer
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà CPSX
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Kỹ thuật Điện Thông NVL
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước CPsx
Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH MTV Mạo Hiểm KT
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Xã Minh Lộc – Huyện Hậu Lộc
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước cpsx
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ tổng hợp Tân Bình Minh nvl
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Đô
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu nvl
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty TNHH Phương Dung
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH BÌNH
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Thăng Long trên góc độ kế toán tài chính
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Xăng Dầu Điện Biên
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÚC
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Xanh (báo cáo)
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thương CSC
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH XNK thủ công mỹ nghệ Đông Thành
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần SONHAGROUP
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần LIDECO3
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MÁY TÍNH S-COM
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Việt Nam
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển An Phát
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI MỸ ANH (báo cáo)
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Diễn Châu Nghệ An
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Thanh Bình
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng và thương mại Hưng Thịnh
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ VITEQ Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp Hưng Yên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Xăng Dầu Điện Biên
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Cổ phần thương mại Đại Huy
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Quảng cáo và TM Lạc Việt
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thán Tú
Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thực phẩm Thắng Lợi
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương”.
“Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Việt Anh cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội cpsx
Kế toán phải thu khách hàng, phải trả người bán
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vĩnh Hoà cpsx
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần In Bắc Sơn nvl
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETSEA
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thinh Thi cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty CP TM-DV Hoằng Hoá
Hoàn thiện kế toán NVL tại Công Ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại
Hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Thực phẩm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Cổ Phần Việt Hòa
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty bán lẻ nhanh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty bán lẻ nhanh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Đông
CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU THIỆN TRÍ (Kế toán tổng hợp)
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần tập đoàn TGT
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN VIỆT.(kế toán tổng hợp)
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH HƯNG YÊN
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Tin Cậy Việt
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP 26.(CPSX)
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty CP Sao Mai
KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN’’
Hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty Cổ phần năng lượng Bắc Hà
hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại xây dựng và khai thác khoáng sản Trường Trung”
Kiểm toán khoản mục phải thu trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam AAFC thực hiện
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN , KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT báo cáo
KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP DỊCH VỤ BC-VT SÀI GÒN – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Quốc Tế Toàn Đạt
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD kế toán tổng hợp
KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY TNHH TM CƠ ĐIỆN VIỆT NHẬT cpsx
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Công nghệ STENCIL
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Công nghệ STENCIL
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Mỹ
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cpsx
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Mỹ
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Nam
Kế toán nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hàng hoá ở công ty TNHH Điện tử – Tự động WAD
Báo cáo thực tập tổng hợp kế toán tại Công ty TNHH Mây tre đan xuất khẩu Hiền Lương
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH Du thuyền Bhaya
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Trang trí và Dàn dựng Triển Lãm Sao La
Hoàn thiện kế toán thanh toán với người mua tại công ty TNHH ITECCO
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VINAFINE
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Khoa học Giáo dục và Công nghệ
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khang Thịnh
Kế toán thanh toán với người mua – người bán tại Công ty cổ phần hóa dầu VHP
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Trung Thành
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Thành Nam
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần nhựa OPEC
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty cp chè Kim Anh
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Dược Phẩm Âu Mỹ
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Hùng Phát”
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Dược phẩm Việt Mỹ
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và thương mại Tân Cương”
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long.
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn Thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Siêu Thị BigC Thăng Long
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76
“Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Nhựa Xốp 76
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị Hùng Phát
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Thiết Bị Công Nghệ Châu Á
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và xây dựng DD&C
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự – Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Chi nhánh công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự – Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự
“Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng 368 Việt Nam”
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Và Thương Mại Phú Cường
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ tại Công ty TNHH Trà My (NVL)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” (NVL)
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Gia” nvl
“Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty cổ phẩn Sông Đà – Việt Hà”.
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
“Hoàn thiện công tác kế toán Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Elentec Việt Nam”.
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần may Tiên Lữ”.
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại Quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH LWT VIỆT NAM
Hoàn thiện kế toán Doanh thu tại Công ty Cổ phần Quốc tế An Phát
Hoàn thiện kế toán NVL tại công ty cổ phần xây lắp 1 Thái Bình
“Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Dịch vụ Truyền thanh – Truyền hình Hà Nội”.
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Bình Viên’’
“ Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD Sông Hồng
KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN , KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần dịch vụ và đầu tư Liên Phong Việt
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Cửu Long
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG HIỀN
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CP DU LỊCH TM CÔNG ĐOÀN GTVT
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ dịch vụ du lịch tại công ty CP Du Lịch TM Công Đoàn GTVT”.
“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Việt Anh “
Lý luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại UBND xã Nà Ngoi.
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tae Yang Việt Nam
Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng 1174 Đường Láng của công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh”.
kế toán Nguyên vật liệu tại đơn vị xây lắp.
CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
“ Kế toán Tài sản cố định vô hình”
KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty XNK Y Tế I Hà Nội
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP
Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay
Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp
Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam
Sự phát triển của kế toán thế giới và kế toán Việt Nam. Các vấn đề đặt ra với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
Hoạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
Đánh giá khái quát tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH chuyển giao công nghệ Việt Thái
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH QPS – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH QPS – Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơ quan văn phòng Tổng Công Ty Du Lịch Hà Nội
Bàn về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp hiện nay
Hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần ECC
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH GAS MẠNH HỒNG
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty CP CNC Việt Nhật
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BA SAO
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Funing Precision Component
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cố phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước viwaseen.2
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần phát triển truyền thông đại việt
Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại tổng công ty đức giang – công ty cổ phần
Đánh giá khái quát thực trạng tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thiên Việt
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh chuyển giao công nghệ việt thái
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH gas Mạnh Hồng
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Công ty TNHH Xây dựng Đông Phong
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Tổng công ty An Hà Hangashi
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty An Hưng
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨCKẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP HƯNG THỊNH
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM NGỌC
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÙNG THỦY
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Thành Lợi
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Máy Tính Quốc Đạt
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty Mây tre XK Ngọc Động Hà Nam
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Sông Hồng
Kế toán chi phí bán hàng tại công Công ty CP Hóa chất và Công nghê nước quốc tế
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất và Công nghệ nước Quốc tế
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần hóa chất và công nghệ Nước Quốc Tế
Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Thanh
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty dược phẩm Thái bình Dương
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Trường An
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH hóa chất và thiết bị Kim Trường
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP May xuất khẩu Thái Bình
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thiên Việt
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV Khảo Sát Thiết Kế Xây Dựng Điện I
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẠ GIA
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dự án tại Công ty CP SIS Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhật nam
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại HBC
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 4
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ ánh sáng việt
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH NAM BÌNH
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH Tân Mỹ
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Đông Hải