HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
KẾ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……….. 1
1.1. Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước …………………………………………………………………….. 1
1.1.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 2
1.1.2. Các luận án tiến sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học ………………………………………….. 5
1.2. Các nghiên cứu công bố ở trong nước …………………………………………………………………….. 7
1.2.1. Về bài báo khoa học …………………………………………………………………………………… 7
1.2.2. Các luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học …………………………………….. 9
1.3. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 12
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước và chuẩn mực kế toán
công quốc tế …………………………………………………………………………………………………………………. 16
2.1. Một số vấn đề lý luận chung về khu vực công và quản trị tài chính công …………………… 16
2.1.1. Khu vực công ………………………………………………………………………………………….. 16
2.1.2. Quản trị tài chính trong khu vực công …………………………………………………………. 18
2.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tài chính công với kế toán thu, chi ngân sách …………. 25
2.2. Cơ sở lý thuyết về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………… 26
2.2.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………………. 26
2.2.2. Vai trò và mục tiêu …………………………………………………………………………………… 27
2.2.2.1.Vai trò …………………………………………………………………………………….. 27
2.2.2.2.Mục tiêu ………………………………………………………………………………….. 27
2.2.3. Nội dung và các đối tượng sử dụng thông tin ………………………………………………. 28
2.2.3.1.Nội dung cơ bản của kế toán thu, chi ngân sách …………………………… 28
2.2.3.2.Đối tượng sử dụng thông tin kế toán thu, chi ngân sách ………………… 29
2.2.4. Các vấn đề cơ bản trong hệ thống kế toán thu, chi ngân sách …………………………. 30
2.2.4.1.Về vấn đề ghi nhận …………………………………………………………………… 30
2.2.4.2.Về vấn đề đánh giá …………………………………………………………………… 30
2.2.4.3.Về vấn đề trình bày và công bố ………………………………………………….. 31
2.2.5. Các nội dung khác liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 31
2.2.5.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………….. 31
2.2.5.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………… 32
2.2.5.3.Kiểm toán nhà nước …………………………………………………………………. 32
2.2.6. Cơ sở kinh tế và pháp lý xây dựng hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ………….. 34
2.3. Chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………………………………………………….. 36
2.3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển……………………………………………………. 36
2.3.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………….. 38
2.3.3. Vai trò và đặc điểm của chuẩn mực kế toán công quốc tế ……………………………… 39
2.3.4. Nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán công quốc tế ………………………………….. 40
2.3.5. Cơ sở kế toán áp dụng trong kế toán công quốc tế ……………………………………….. 41
2.3.5.1.Kế toán trên cơ sở tiền trong khu vực công ………………………………………. 41
2.3.5.2.Kế toán dồn tích trong khu vực công ……………………………………………….. 44
2.3.5.3.So sánh kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích ……………… 46
2.3.6. Các chuẩn mực có liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ……………. 47
2.3.6.1.Phần mở đầu của IPSAS ………………………………………………………………… 48
2.3.6.2.Hệ thống báo cáo tài chính ……………………………………………………………… 48
2.3.6.3.Chuẩn mực số 01 về việc trình bày báo cáo tài chính …………………………. 48
2.3.6.4.Chuẩn mực số 22 về công bố thông tin tài chính đơn vị công ……………… 49
2.3.6.5.Chuẩn mực số 24 về việc trình bày thông tin ngân sách trên BCTC …….. 49
2.4. Nghiên cứu mô hình tổ chức hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại một số
quốc gia trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………….. 50
2.4.1. Hệ thống kế toán thu, chi ngân sách tại các quốc gia …………………………………….. 50
2.4.1.1.Ấn Độ ………………………………………………………………………………………….. 51
2.4.1.2.Cộng đồng Châu Âu ………………………………………………………………………. 55
2.4.1.3.Nhật Bản ………………………………………………………………………………………. 59
2.4.1.4.Úc ……………………………………………………………………………………………….. 61
2.4.1.5.Trung Quốc ………………………………………………………………………………….. 63
2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ……………………………………………………………. 65
2.4.2.1.Lộ trình chuyển đổi ……………………………………………………………………….. 66
2.4.2.2.Sự hợp nhất giữa kế toán và quản trị tài chính công …………………………… 66
2.4.2.3.Mô hình kế toán nhà nước phù hợp với thực tế từng quốc gia …………….. 67
2.4.2.4.Đào tạo nguồn nhân lực………………………………………………………………….. 67
2.4.2.5.Kiểm toán, kiểm tra và kiểm soát thông tin thu, chi ngân sách ……………. 67
2.4.2.6.Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kế toán ………………………….. 68
2.4.2.7.Các nhân tố tác động đến kế toán thu, chi ngân sách ………………………….. 68
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và khung nghiên cứu chung luận án ………………………. 71
3.1. Đối tượng và phạm vi của nghiên cứu …………………………………………………………………… 71
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 71
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………….. 72
3.2. Các phương pháp nghiên cứu sử dụng …………………………………………………………………… 73
3.2.1. Phương pháp chung ………………………………………………………………………………….. 74
3.2.2. Các phương pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 74
3.2.2.1.Phương pháp khái quát hóa …………………………………………………………….. 74
3.2.2.2.Phương pháp khái niệm hóa ……………………………………………………………. 75
3.2.2.3.Phương pháp điều tra hay phương pháp trưng cầu ý kiến ……………………. 75
3.2.2.4.Phương pháp phân tích …………………………………………………………………… 76
3.2.2.5.Phương pháp tổng hợp …………………………………………………………………… 76
3.2.2.6.Phương pháp tư duy ………………………………………………………………………. 76
3.2.2.7.Phương pháp thống kê ……………………………………………………………………. 77
3.2.2.8.Phương pháp so sánh, đối chiếu ………………………………………………………. 77
3.2.2.9.Phương pháp lý luận khách quan …………………………………………………….. 77
3.2.3. Ứng dụng các phương pháp cho từng phần luận án ………………………………………. 77
3.2.4. Dữ liệu sử dụng nghiên cứu ………………………………………………………………………. 78
3.2.4.1.Dữ liệu thứ cấp ……………………………………………………………………………… 79
3.2.4.2.Dữ liệu sơ cấp ……………………………………………………………………………….. 79
3.3. Khung nghiên cứu áp dụng và thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………. 79
3.3.1. Khung nghiên cứu sử dụng ……………………………………………………………………….. 79
3.3.2. Thu thập dữ liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………. 81
3.3.3. Chất lượng của thông tin nghiên cứu thu thập ……………………………………………… 81
Chương 4: Thực trạng về hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam ……… 83
4.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công và quản lý ngân sách nhà nước ………………………. 83
4.1.1. Thực trạng về hệ thống tài chính công ………………………………………………………… 84
4.1.2. Thực trạng về phân cấp quản lý NSNN ………………………………………………………. 84
4.1.2.1.Thực trạng về tổng quát tình hình thu, chi ngân sách ……………………. 84
4.1.2.2.Thực trạng về việc thu và phân cấp thu ngân sách ………………………… 86
4.1.2.3.Thực trạng về việc chi và phân cấp chi ngân sách ………………………… 88
4.1.2.4.Thực trạng về quá trình phân cấp ngân sách ………………………………… 91
4.1.2.5.Một số tồn tại trong việc phân cấp quản lý thu, chi ngân sách ……….. 92
4.2. Thực trạng về kế toán thu, chi ngân sách nhà nước …………………………………………………. 95
4.2.1. Thực trạng về văn bản pháp lý kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 95
4.2.1.1.Giới thiệu chung ………………………………………………………………………. 95
4.2.1.2.Hệ thống văn bản pháp lý ………………………………………………………….. 97
4.2.1.3.Quy định về kế toán thu, chi ngân sách trong Luật NSNN …………….. 99
4.2.2. Nhiệm vụ và mục tiêu của kế toán thu, chi ngân sách Việt Nam …………………… 100
4.2.3. Vai trò của kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ……………………………………. 100
4.2.4. Các nội dung trong kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam ………………………… 101
4.2.4.1.Vấn đề về quản lý …………………………………………………………………… 101
4.2.4.2.Vấn đề về ghi nhận …………………………………………………………………. 102
4.2.4.3.Vấn đề về đánh giá …………………………………………………………………. 103
4.2.4.4.Vấn đề về trình bày và công bố ………………………………………………… 103
4.2.5. Thực trạng về cơ sở kế toán trong hạch toán kế toán thu, chi ngân sách ………… 104
4.2.6. Thực trạng về chứng từ, sổ sách và báo cáo trong kế toán thu, chi ngân sách …. 106
4.2.6.1.Chứng từ ……………………………………………………………………………….. 106
4.2.6.2.Sổ sách ………………………………………………………………………………….. 107
4.2.6.3.Báo cáo …………………………………………………………………………………. 108
4.2.7. Thực trạng về kiểm soát thông tin do kế toán thu, chi ngân sách cung cấp …….. 111
4.2.7.1.Kiểm soát thông tin ………………………………………………………………… 111
4.2.7.2.Kiểm soát nội bộ ……………………………………………………………………. 112
4.2.7.3.Kiểm toán nhà nước với quá trình thanh tra và giám sát ……………… 112
4.2.8. Đánh giá chung kế toán thu chi ngân sách với chuẩn mực KTC quốc tế ………… 114
4.2.8.1.Đánh giá chung ………………………………………………………………………. 114
4.2.8.2.Các điểm tương đồng ……………………………………………………………… 115
4.2.8.3.Các điểm khác biệt …………………………………………………………………. 116
4.3. Khảo sát thực tế về kế toán thu, chi ngân sách tại Việt Nam …………………………………… 118
4.3.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát …………………………………………………………………. 118
4.3.2. Nội dung của khảo sát …………………………………………………………………………….. 119
4.3.2.1.Giới thiệu chung về bảng câu hỏi …………………………………………………… 119
4.3.2.2.Về nội dung chi tiết khảo sát …………………………………………………………. 119
4.3.3. Phương pháp khảo sát …………………………………………………………………………….. 120
4.3.3.1.Về phương cách khảo sát ……………………………………………………………… 120
4.3.3.2.Về công cụ xử lý kết quả ………………………………………………………………. 120
4.3.4. Kết quả khảo sát …………………………………………………………………………………….. 121
4.3.4.1.Về độ tin cậy của mẫu khảo sát ……………………………………………………… 121
4.3.4.2.Về kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………….. 122
4.4. Nhận diện hạn chế và nguyên nhân chế độ kế toán thu, chi ngân sách hiện hành ………. 133
Chương 5: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại VN …… 138
5.1. Quan điểm hoàn thiện và mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………. 138
5.1.1. Quan điểm hoàn thiện …………………………………………………………………………….. 138
5.1.1.1.Phù hợp đặc điểm về quản lý thu chi NSNN tại Việt Nam ………………… 139
5.1.1.2.Từng bước phù hợp và tương thích với IPSAS ………………………………… 140
5.1.1.3.Tăng cường khả năng ứng dụng CNTT trong QLNSNN …………………… 141
5.1.2. Mục tiêu hoàn thiện ………………………………………………………………………………… 142
5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách nhà nước ………………………… 144
5.2.1. Nhóm giải pháp chung ……………………………………………………………………………. 144
5.2.1.1.Giải pháp về môi trường pháp lý ……………………………………………………. 144
5.2.1.2.Giải pháp về môi trường hoạt động ………………………………………………… 150
5.2.1.3.Giải pháp về việc đáp ứng yêu cầu quản lý NSNN …………………………… 161
5.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể ……………………………………………………………………………. 166
5.2.2.1.Xây dựng mô hình Tổng kế toán nhà nước ……………………………………… 166
5.2.2.2.Điều chỉnh và thay đổi cơ sở kế toán trong ghi nhận và trình bày thông tin
kế toán thu, chi ngân sách …………………………………………………………….. 168
5.2.2.3.Xác lập lộ trình chuyển kế toán thu, chi ngân sách theo hướng tiếp cận
IPSAS song song xây dựng hệ thống chuẩn mực KTC quốc gia ………… 169
5.2.2.4.Tổ chức hệ thống thông tin kế toán thích ứng ………………………………….. 171
5.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ cho hệ thống kế toán thu, chi ngân sách ……………………………… 174
5.3.1. Kiểm soát chất lượng thông tin của kế toán thu, chi ngân sách …………………….. 174
5.3.1.1.Về đánh giá chất lượng thông tin kế toán ………………………………………… 174
5.3.1.2.Về chế độ thanh tra, kiểm tra và giám sát ……………………………………….. 175
5.3.2. Kiểm soát rủi ro trong kế toán thu, chi ngân sách ……………………………………….. 175
5.3.2.1.Kiểm soát trong …………………………………………………………………………… 175
5.3.2.2.Kiểm soát ngoài …………………………………………………………………………… 177
5.3.2.3.Kiểm soát rủi ro thông tin kế toán ………………………………………………….. 178
5.3.3. Về cơ sở hạ tầng và thông tin …………………………………………………………………… 179
5.4. Một số kiến nghị ……………………………………………………………………………………………….. 179
5.4.1. Đối với Quốc hội ……………………………………………………………………………………. 179
5.4.2. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ………………………………………………………. 180
5.4.2.1.Đối với Chính phủ ………………………………………………………………….. 180
5.4.2.2.Đối với Bộ tài chính ……………………………………………………………….. 181
5.4.3. Đối với cơ quan Kiểm toán nhà nước ……………………………………………………….. 183
5.4.4. Đối với các cơ quan chức năng khác …………………………………………………………. 185
5.4.5. Đối với các cơ quan thực hiện kế toán thu, chi ngân sách ……………………………. 186
Kết luận Chung và kiến nghị
Danh mục các công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mục lục:

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ.
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ VIỆC ỨNG DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP 19
1.1. LƯỢC SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 19
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG ĐƯỢC VÀ CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Ở CÁC DOANH NGHIỆP 22
1.2.1. Định nghĩa và mục tiêu của Kế toán trách nhiệm 22
1.2.2. Nội dung kế toán trách nhiệm 23
1.2.3. Cơ sở tổ chức Kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp 27
1.2.3.1. Quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 27
1.2.3.2. Phân cấp quản lý là cơ sở của Kế toán trách nhiệm 27
1.2.4. Xác định các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp 30
1.2.4.1. Khái niệm về trung tâm trách nhiệm 30
1.2.4.2. Bản chất của trung tâm trách nhiệm 30
1.2.4.3. Phân loại các trung tâm trách nhiệm 31
1.2.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá các trung tâm trách nhiệm 35
1.2.5.1. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm chi phí 36
1.2.5.2. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm doanh thu 36
1.2.5.3. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm lợi nhuận 36
1.2.5.4. Đánh giá thành quả quản lý ở trung tâm đầu tư 37
1.2.5.5. Lý thuyết về mô hình Knowledge Management Star (KM Star) trong việc đánh giá thành quả các trung tâm trách nhiệm 39
1.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.1. Mục tiêu của báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.2. Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm 46
1.2.6.3. Phân loại báo cáo kế toán trách nhiệm 47
1.2.6.4. Nội dung của hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 48
1.2.7. Mối quan hệ giữa phân cấp quản lý với việc hình thành kế toán trách nhiệm ở doanh nghiệp 50
1.2.7.1. Ảnh hưởng của phân cấp quản lý đến hệ thống kế toán trách nhiệm 50
1.2.7.2. Ảnh hưởng của kế toán trách nhiệm đến sự phân cấp quản lý 51
1.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 52
1.3.1. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở Mỹ 52
1.3.2. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở các nước Châu Âu 55
1.3.3. Tổ chức kế toán trách nhiệm ở Ấn Độ 57
1.3.4. Kinh nghiệm cho Việt Nam 59
1.4. ĐẶC ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 61
1.4.1. Hoạt động xây dựng và các loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 61
1.4.1.1 Một số khái niệm 61
1.4.1.2 Các loại hình công ty xây dựng ở Việt Nam 62
1.4.2. Đặc điểm hoạt động của tổng công ty xây dựng và những ảnh hưởng của nó đến việc tổ chức thực hiện hệ thống kế toán trách nhiệm 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 67
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 68
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHI PHỐI ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 68
2.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 68
2.1.1.1. Vai trò của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 68
2.1.1.2. Đặc điểm mô hình quản lý của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam 69
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động xây dựng chi phối đến tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm 70
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất 70
2.1.2.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng 72
2.1.2.3. Đặc điểm và yêu cầu quản lý chi phí xây lắp 73
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM Ở CÁC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. 74
2.2.1. Đối tượng và phạm vi khảo sát 74
2.2.2. Nội dung khảo sát 74
2.2.3. Phương pháp khảo sát 75
2.2.4. Kết quả khảo sát 77
2.2.4.1. Đánh giá chung 77
2.2.4.2. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học 78
2.2.4.3. Tình hình vận dụng kế toán trách nhiệm tại các tổng công ty xây dựng thuộc Bộ GTVT theo đánh giá của các nhà lãnh đạo 84
2.2.4.4. Một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động xây dựng 103
2.2.4.5. Yêu cầu của xu thế hội nhập, phát triển bền vững 105
2.3. Nhận diện những hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng và sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 106
2.3.1. Hạn chế 106
2.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng 108
2.3.3. Sự cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm trong các tổng công ty xây dựng 109
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 111
CHƯƠNG 3: XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHO TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỘC BỘ GTVT 112
3.1. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÁC LẬP MÔ HÌNH 112
3.1.1. Quan điểm 112
3.1.1.1. Quan điểm chung về vận dụng kế toán quản trị cũng như kế toán trách nhiệm trong các Tổng công ty xây dựng 112
3.1.1.2. Quan điểm về xác lập mô hình tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho các Tổng công ty xây dựng 113
3.1.2. Định hướng 115
3.1.3. Thiết kế mô hình 116
3.2. XÁC LẬP ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH CHO MÔ HÌNH ĐƯỢC THIẾT KẾ 121
3.2.1. Xây dựng các định mức chi phí 122
3.2.2. Nhận diện phân loại chi phí ứng xử và kiểm soát chi phí 123
3.2.3. Xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết 125
3.3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC BÁO CÁO 126
3.3.1. Xây dựng hệ thống các báo cáo dự toán 126
3.3.2. Xây dựng hệ thống các báo cáo thực hiện 136
3.3.3. Xây dựng hệ thống các báo cáo phân tích 144
3.4. VẬN DỤNG MÔ HÌNH KNOWLEDGE MANAGEMENT STAR (KM STAR) TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 155
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 170
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 171
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá: 100.000 VNĐ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ĐỂ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN Ở VIỆT NAM

Mục lục:

 

MỤC LỤC
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Danh mục Bảng
Danh mục Hình
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất của Báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm Báo cáo tài chính
1.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính
1.1.2.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
1.1.2.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
1.1.3. Vai trò của báo cáo tài chính
1.2. Đặc điểm chất lượng và các nhân tố tác động đến
Báo cáo tài chính
1.2.1. Đặc điểm chất lượng của báo cáo tài chính
1.2.1.1. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính
hữu ích
1.2.1.2. Nhận xét về đặc điểm chất lượng của thông tin
tài chính hữu ích
1.2.2. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính
1.2.2.1. Các nhân tố tác động đến báo cáo tài chính
1.2.2.2. Nhận xét về các nhân tố tác động đến báo cáo
tài chính

1.3. Nội dung Báo cáo tài chính
1.3.1. Các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
1.3.1.1. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
1.3.1.2. Theo Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
1.3.2. Nội dung của báo cáo tài chính
1.3.2.1. Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế
1.3.2.2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Mỹ, Pháp và
Trung Quốc
1.3.3. Nhận xét về Nội dung báo cáo tài chính
1.4. Áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế đối với báo cáo
tài chính tại các quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam
1.4.1. Tóm tắt quá trình phát triển và khái quát nội dung của
chuẩn mực kế toán quốc tế
1.4.1.1.Tóm tắt quá trình phát triển chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.1.2. Khái quát nội dung của chuẩn mực kế toán
quốc tế
1.4.2. Thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế đối với
báo cáo tài chính tại các quốc gia
1.4.2.1. Đối với Mỹ
1.4.2.2. Đối với Pháp và các nước Liên minh Châu Âu
1.4.2.3. Đối với Trung Quốc và một số quốc gia
Đông Nam Á
1.4.3. Kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hòa hợp với
chuẩn mực kế toán quốc tế
Chương 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỆ THỐNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
2.1. Tóm tắt quá trình phát triển của hệ thống Báo cáo
tài chính doanh nghiệp Việt Nam

2.1.1. Giai đoạn trước năm 1995
2.1.2. Giai đoạn từ năm 1995 đến nay
2.2. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
hiện hành
2.2.1. Đặc điểm của các nhân tố tác động đến hệ thống báo cáo
tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam
2.2.2. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc soạn thảo báo cáo
tài chính
2.2.3. Kết cấu, nội dung hệ thống báo cáo tài chính doanh
nghiệp hiện hành
2.3. Đánh giá thực trạng và vấn đề cần giải quyết đối với
hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
2.3.1. Đối chiếu một số nội dung của hệ thống báo cáo tài
chính theo quy định của Việt Nam với IASB
2.3.1.1. Các nội dung tương đồng
2.3.1.2. Các nội dung khác nhau
2.3.2. Một số ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư và
chuyên gia về hệ thống báo cáo tài chính hiện hành
2.3.2.1. Ý kiến của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư
2.3.2.2. Ý kiến của chuyên gia
2.3.3. Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp Việt Nam
2.3.3.1. Ưu điểm
2.3.3.2. Hạn chế
2.3.4. Nhận diện những vấn đề cần giải quyết đối với hệ thống
báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chương 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
3.1. Quan điểm, phương hướng hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.1.1. Quan điểm hoàn thiện
3.1.2. Phương hướng hoàn thiện
3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính
doanh nghiệp Việt Nam
3.2.1. Các giải pháp trong ngắn hạn để khắc phục hạn chế của
hệ thống báo cáo tài chính hiện hành
3.2.1.1. Hoàn thiện các quy định về khung lý thuyết cho
Báo cáo tài chính
3.2.1.2. Điều chỉnh, bổ sung kết cấu, nội dung hệ thống
Báo cáo tài chính hiện hành
3.2.1.3. Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính linh hoạt
trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
3.2.2. Các giải pháp dài hạn phát triển, hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.2.2.1. Định hướng sử dụng Giá trị hợp lý trong định giá
các yếu tố của báo cáo tài chính
3.2.2.2. Định hướng ghi nhận và báo cáo nguồn lực tri thức
doanh nghiệp trên báo cáo tài chính
3.2.2.3. Định hướng ghi nhận và báo cáo trách nhiệm
xã hội doanh nghiệp trên báo cáo tài chính
3.2.3. Lộ trình thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống
báo cáo tài chính
3.3. Một số kiến nghị hỗ trợ cho việc hoàn thiện hệ thống
Báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam
3.3.1. Đối với Nhà nước, cơ quan chức năng quản lý về kế
toán kiểm toán và công bố thông tin trên thị trường
chứng khoán
3.3.2. Đối với các tổ chức nghề nghiệp và cơ sở đào tạo kế
toán, kiểm toán
3.3.3. Đối với các doanh nghiệp
KẾT LUẬN

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM

 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG Ở VIỆT NAM

mục lục:

 

Trang phục bìa
Lời cam đoan
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
MỤC LỤC
PHẦN GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………………. i
Lý do chọn đề tài. ……………………………………………………………………………………………….. i
Mục tiêu nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………. iii
Câu hỏi nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………. iii
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………….. iv
Phương pháp nghiên cứu. …………………………………………………………………………………… iv
Đóng góp mới của luận án ………………………………………………………………………………….. vi
Cấu trúc luận án ………………………………………………………………………………………………… vi

CHƯƠNG 1 ………………………………………………………………………………………………………. 1
TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN SỰ HÌNH
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NÀY ………………………………………………………………………… 1
1.1. Các nghiên cứu trước liên quan đến sự hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. ………………………………………………. 1
1.1.1. Các nghiên cứu trên thế giới ……………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Nghiên cứu khảo sát trình độ phát triển kiểm toán hoạt động tại một
số quốc gia trên thế giới …………… …………………………………………………………………………………… 1
1.1.1.2. Nghiên cứu về các nhân tố thúc đẩy việc hình thành và phát triển
kiểm toán hoạt động ………………… …………………………………………………………………………………… 8
1.1.1.3. Nghiên cứu liên quan đến nhân tố gây trở ngại đối với quá trình phát
triển kiểm toán hoạt động ………… …………………………………………………………………………………. 16
1.1.1.4. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn chiến lược
phát triển kiểm toán hoạt động của các SAI. …………………………………………………………………… 21
1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam ………………………………………………………………………. 23
1.2. Kết quả đạt được và những vấn đề tiếp tục nghiên cứu ……………………………………. 24
1.2.1. Kết quả đạt được ……………………………………………………………………………………… 24
1.2.2. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. …………………………………………………………… 26
1.3. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 27

CHƯƠNG 2 …………………………………………………………………………………………………….. 28
LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC
CÔNG ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2.1. Lịch sử ra đời kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực công ………………………………….. 28

2.2. Định nghĩa và các khái niệm căn bản liên quan đến kiểm toán hoạt động trong
lĩnh vực công ………………………………………………………………………………………………………………. 31
2.2.1. Định nghĩa về kiểm toán hoạt động ……………………………………………………………. 31
2.2.2. Các khái niệm căn bản liên quan kiểm toán hoạt động ………………………………….. 34
2.2.3. Vai trò kiểm toán hoạt động ………………………………………………………………………. 37
2.3. Lý thuyết nền tảng giải thích sự hình thành và phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công. …………………………………………………………………………………………………….. 38
2.3.1. Lý thuyết quản trị công mới (NPM) …………………………………………………………… 38
2.3.2. Lý thuyết ủy nhiệm và khái niệm trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực công …… 40
2.3.3. Lý thuyết lựa chọn hợp lý áp dụng trong lĩnh vực công ………………………………… 42
2.3.4. Lý thuyết cung – cầu …………………………………………………………………………………. 43
2.4. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án và thiết kế khung phân tích cho
nghiên cứu. …………………………………………………………………………………………………………………. 45
2.4.1. Mô hình nghiên cứu sử dụng trong luận án …………………………………………………. 45
2.4.2. Thiết kế khung phân tích cho nghiên cứu ……………………………………………………. 50
2.5. Kết luận …………………………………………………………………………………………………….. 52

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………….. 54
3.1. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu ………………………………………………….. 54
3.1.1. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………………… 54
3.1.2. Nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………… 56
3.1.2.1. Nguồn dữ liệu …… …………………………………………………………………………………. 56
3.1.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu …………………………………………………………………. 57
3.2. Quy trình phân tích dữ liệu ………………………………………………………………………….. 59
3.2.1. Quy trình phân tích dữ liệu định tính ………………………………………………………….. 59
3.2.2. Quy trình phân tích dữ liệu định lượng ……………………………………………………….. 60
3.3. Mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự phát triển kiểm toán hoạt động
trong lĩnh vực công ở Việt Nam ……………………………………………………………………………………. 64
3.4. Kết Luận ……………………………………………………………………………………………………. 65

CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………….. 66
PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………. 66
4.1. Kết quả phân tích, khảo sát trong bước nghiên cứu định tính. ………………………….. 66
4.1.1. Kết quả phân tích tài liệu, báo cáo kiểm toán ………………………………………………. 66
4.1.1.1. Kết quả phân tích tài liệu ……………………………………………………………………….. 66
4.1.1.2. Kết quả phân tích báo cáo kiểm toán. ………………………………………………………. 68
4.1.2. Kết quả khảo sát tình huống kiểm toán. ………………………………………………………. 77
4.1.2.1. Tình huống 1- Kiểm toán dự án đường Quốc lộ ………………………………………… 78
4.1.2.2. Tình huống 2-Kiểm toán Chuyên đề đất …………………………………………………… 86
4.1.3. Kết quả khảo sát phỏng vấn sâu chuyên gia ………………………………………………… 90

4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu định tính ………………………………………………………… 93
4.2.1. Nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành kiểm toán hoạt động giai đoạn
2006-2013 ………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4.2.1.1. Vai trò của nhà tài trợ ……………………………………………………………………………. 94
4.2.1.2. Vai trò của Tổng kiểm toán ……………………………………………………………………. 94
4.2.1.3. Thay đổi Luật và các quy định………………………………………………………………… 96
4.2.1.4. Vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp …………………………………. 96
4.2.1.5. Thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô …………………………………………………………… 97
4.2.1.6. Yếu kém trong quản lý và áp lực từ công chúng ……………………………………….. 98
4.2.2. Xu hướng và trình độ phát triển kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực
công của SAV …………………………………………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.1. Về xu hướng phát triển ………………………………………………………………………….. 99
4.2.1.2. Về trình độ phát triển …………………………………………………………………………….. 99
4.2.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc triển khai kiểm toán hoạt động …………. 100
4.2.3.1. Hạn chế trong cải cách quản trị công ……………………………………………………… 100
4.2.3.2. Hạn chế trong việc thực hiện loại hình kiểm toán truyền thống …………………. 101
4.2.3.3. Thiếu hiểu biết về kiểm toán hoạt động ………………………………………………….. 102
4.2.3.4. Trách nhiệm giải trình………………………………………………………………………….. 103
4.2.3.5. Khả năng của Kiểm toán Nhà nước (SAV) …………………………………………….. 103
4.2.3.6. Đặc điểm của đối tượng được kiểm toán ………………………………………………… 107
4.2.3.7. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………………………… 108
4.3. Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển kiểm
toán hoạt động …………………………………………………………………………………………………………… 109
4.4. Kết quả khảo sát và thảo luận các phát hiện trong nghiên cứu định lượng ……….. 110
4.4.1. Kết quả phân tích thống kê ……………………………………………………………………… 110
4.4.1.1. Mô tả thông tin về đối tượng thu thập dữ liệu …………………………………………. 110
4.4.1.2. Đo lường các nhân tố tác động ……………………………………………………………… 110
4.4.1.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ……………….. 113
4.4.1.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) ………………………………………………………… 115
4.4.1.5. Phân tích hồi quy ……………………………………………………………………………….. 118
4.4.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu về các nhân tố tác động. ………………………………. 120
4.4.2.1. Kiểm định các giả thuyết của mô hình hồi quy. ………………………………………. 121
4.4.2.2. Đánh giá kết quả khảo sát về mức độ tác động của các nhân tố …………………. 123

CHƯƠNG 5 …………………………………………………………………………………………………… 129
KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KIỂM
TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM ………………………………… 129
5.1. Kết luận và đóng góp của nghiên cứu ………………………………………………………….. 129
5.1.1. Kết luận ………………………………………………………………………………………………… 129
5.1.1.1. Nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành (xuất hiện) kiểm toán hoạt
động ……………………………………… ……………………………………………………………………………….. 129
5.1.1.2. Trình độ phát triển kiểm toán hoạt động của SAV. ………………………………….. 130
5.1.1.3. Nguyên nhân và thách thức trong việc phát triển kiểm toán hoạt động ……….. 130
5.1.1.4. Nhân tố tác động tới việc phát triển kiểm toán hoạt động …………………………. 130
5.1.2. Đóng góp nghiên cứu ……………………………………………………………………………… 137
5.2. Đề xuất quan điểm và định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………….. 138
5.2.1. Quan điểm phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………… 138
5.2.2. Định hướng phát triển kiểm toán hoạt động ………………………………………………. 142
5.2.2.1. Tăng cường hỗ trợ từ môi trường bên ngoài đối với kiểm toán hoạt động
(nhân tố chính trị) ……………………. ……………………………………………………………………………….. 142
5.2.2.2. Tăng cường khả năng triển khai kiểm toán hoạt động (nhân tố khả năng của
SAV) …………………………………….. ……………………………………………………………………………….. 145
5.2.2.3. Nâng cao kỹ năng của KTV (nhân tố kỹ năng KTV) ……………………………….. 149
5.2.2.4. Tăng nhu cầu về kiểm toán hoạt động (nhân tố kinh tế) ……………………………. 150
5.2.2.5. Xây dựng chiến lược phát triển kiểm toán hoạt động ……………………………….. 151
5.3. Ý nghĩa, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………… 152
5.3.1. Ý nghĩa kết quả nghiên cứu …………………………………………………………………….. 152
5.3.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………….. 153
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………. 154

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ……………………………………………………………………………… 155

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………… 156

CÁC PHỤ LỤC …………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com