BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Mục lục:

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục
i
Danh mục các bảng
v
Danh mục các hình
vii
Danh mục các chữ viết tắt
ix
MỞ ĐẦU
Chương 1: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm 1
1.1. Từ mô hình IS-LM đến mô hình Mundell-Fleming 1
1.1.1. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định 3
1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi 5
1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi 6
1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi 10
1.3.1. Bộ ba bất khả thi mở rộng và mẫu hình kim cương 10
1.3.2. Thước đo mức độ đạt được các mục tiêu của bộ ba bất khả thi 12
1.3.2.1. Độc lập tiền tệ 13
1.3.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái 17
1.3.2.3. Hội nhập tài chính 20
1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối 24
1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia 28
1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và các biến số kinh tế vĩ mô 30
Kết luận chương 1 37

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 38
2.1. Hồi quy với dữ liệu bảng 39
Trang
2.1.1. Các ước lượng cơ bản 39
2.1.2. Phương pháp hồi quy FGLS 43
2.1.3. Hồi quy với biến giả 44
2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 45
2.2.1. Phương pháp kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi 45
2.2.2. Phương pháp kiểm định tác động của việc lựa chọn chính sách đến các biến số
kinh tế vĩ mô
47
2.2.3. Mô tả biến 48
2.2.4. Trình tự phân tích 59
2.2.5. Phương pháp tính các chỉ số bộ ba bất khả thi 61
2.2.5.1. Chỉ số độc lập tiền tệ (MI) 61
2.2.5.2. Chỉ số ổn định tỷ giá (ER) 62
2.2.5.3. Chỉ số hội nhập tài chính (FO) 63
2.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu 64
2.3.1. Sự lựa chọn các chính sách bộ ba bất khả thi ở các quốc gia trong mẫu quan sát 66
2.3.1.1. Mức độ độc lập tiền tệ (MI) của các quốc gia trong mẫu quan sát 67
2.3.1.2. Mức độ ổn định tỷ giá (ER) của các quốc gia trong mẫu quan sát 70
2.3.1.3. Mức độ hội nhập tài chính (FO) của các quốc gia trong mẫu quan sát 73
2.3.2. Sự kết hợp chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi 75
2.3.3. Mức độ dự trữ ngoại hối của các quốc gia trong mẫu và mẫu hình kim cương 78
Kết luận chương 2 83

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 84
3.1. Kết quả kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến bộ ba 84
3.2. Kết quả kiểm định tác động của các kết hợp chính sách đến các biến kinh tế vĩ mô 87
3.2.1. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động tăng trưởng 87
3.2.1.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 87
3.2.1.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng – trường
hợp Việt Nam
94
3.2.2. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Tăng trưởng trung bình 98
3.2.2.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 98
3.2.2.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Tăng trưởng trung bình –
trường hợp Việt Nam
3.2.3. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động lạm phát 107
3.2.3.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 107
3.2.3.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát – trường
hợp Việt Nam
3.2.4. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Lạm phát trung bình 116
3.2.4.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 116
3.2.4.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.2.5. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Thất nghiệp trung bình 124
3.2.5.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 124
3.2.5.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.3. Phân tích về ảnh hưởng chi phối của mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính
phủ
3.3.1. Vai trò của mức độ phát triển tài chính 136
3.3.1.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 137
3.3.1.2. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 139
3.3.2. Vai trò của chi tiêu chính phủ 141
3.3.2.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 143
3.3.2.2. Tác động đến của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 145
3.3.3. Mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ của Việt Nam 147
Kết luận chương 3 153

Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 156
4.1. Vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi trong việc lựa chọn chính sách mục tiêu 156
4.2. Nâng cao uy tín và mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước 160
4.3. Gia tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái 162
4.4. Kiểm soát rủi ro của hội nhập tài chính 164
4.5. Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối 168

4.6. Một số đề xuất khác 170
Kết luận Chương 4 `173

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Advertisements

Luận văn ngân hàng 1

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

hiệu quả sử dụng vốn ở Cty Xây dựng Ngân Hàng
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Cty Xây dựng Ngân hàng
Hoạt động Markeng trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam, thực trạng & giải pháp
Ngân hàng – Tài chính ; Tiền tệ ; Thị trường CK; Cổ phần hóa
Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng – Nghiệp vụ tín dụng của NHTM
Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng cổ phần nhà
Thực trạng & giải pháp thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng NHNT &PTNT Láng Hạ
Tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển của các DN ở NHCT Hoàn Kiếm
Giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trên địa bàn Tp Hà Nội
Vận dụng công nghệ quản lý ngân hàng hiện đại vào hoạt động kinh doanh của NHNN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TCB
Quản lý & theo dõi họat động Ngân hàng tại NHNT Hà Nội
Những giải pháp chủ yếu để mở rộng & nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa & nhỏ
Tín dụng ngân hàng đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tỉnh Hòa Bình
Những giải pháp đẩy mạnh huy động vốn tại Ngân hàng liên doanh Lào Việt chi nhánh tại Hà Nội
giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với DNNN tại NHNN &PTNT hà nội
giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ ngân hàng tại SGD-NHCT việt nam
1số vấn đề trong công tác thanh toán bù trừ tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp
Giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa & nhỏ vay vốn tại Ngân hàng Thương Mại
Tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng người nghèo Việt Nam – Thực trạng & giải pháp
Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam – CN Đống Đa
Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Cty Xây dựng Ngân Hàng
Xây dựng &quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Wep trên mạng theo công nghệ JSP
Tin học hóa công tác tiền gửi tiết kiệm cho các NHTM quốc doanh & hệ thống ngân hàng VN (Lập trình Access )
Báo cáo thực tập tại ngân hàng
Ngân hàng CT khku vực đống đa ( Báo cáo )
Tại ngân hàng trung ương ( Báo cáo )
Tại Ngân hàng thương mại
Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội”
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước tại Ngân hàng Công Thương chương
Ngân hàng ứng dụng chi phí với sự trợ giúp phần mềm Eviews
“Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với KTNQD tại Ngân hàng Công thương Ba đình’’
thực trạng vaà quản trị nhãn hiệu trong ngân hàng việt nam
Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Ba Đình
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước tại Ngân hàng Công Thương chương
tăng cường hoạt động dịch vụ tại ngân hàng ngoại thương hải phòng
Giải pháp mở rộng huy động vốn tại ngân hàng công thương chi nhánh đống đa
báo cáo tài chính Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đại Dương
Tăng cường hoạt động dịch vụ tại ngân hàng ngoại thương Hải Dương
Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Nghiệp vụ thị trường Mở của Ngân hàng trung ương
Ngân hàng trung ương đối với chính sách tiền tệ ở Việt Nam
Phân tích thực trạng hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam, giải pháp để hoàn thiện đối với hoạt động của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam trong điều kiện Việt Nam tham gia WTO
Vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Bàn về vấn đề tăng vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại VN
Nghiệp vụ thị trường Mở của Ngân hàng trung ương
Vấn đề nợ quá hạn ở các ngân hàng thương mại và giải pháp
Ngân hàng điện tử
Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong xu thế hội nhập
Vai trò chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng thương mại Cổ phần đối vớic việc huy động vốn cho sự nghiệp CNH – HĐH VN trong giai đoạn hiện nay
Rủi ro lãi suất và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Ngân hàng thương mại và mối liên hệ giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương
Hoạt động thẩm định và giải pháp nâng cao hiệu qủa thẩm định tài chính tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
tổng quan về ngân hàng công thương
quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu hoạt động của các ngân hàng ở việt nam hiện nay
thực trạng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng việt nam hiện nay
Marketing trong ngân hàng
Hoàn thiện hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm mới của ngân hàng Habubank trên thị trường HN
Phân tích sự cần thiết của việc ứng dụng Marketing trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại VN hiện nay
1 số biện pháp quản lý để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng
Hoạt động tín dụng – Tín dụng ngân hàng ở VN – Thực trạng & giải pháp
Cải cách hệ thống ngân hàng – Bài học cho VN
Nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ người nghèo VN
Lãi suất ngân hàng
Tín dụng ngân hàng – Thực trạng & giải pháp
Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình CNH – HĐH đất nước
Ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình CNH – HĐH đất nước
1 số vấn đề rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng
Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng & các biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở VN
Thực trạng & giải pháp về thanh tra ngân hàng đối với các NHTM
Mở rộng quan hệ tín dụng với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại CN ngân hàng Standard Chartered HN
1 số biện pháp quản lý để hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng
Lãi suất & biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Hoạt động tín dụng của ngân hàng & thực trạng cũng như đề ra 1 số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng
Hệ thống ngân hàng VN, Hiện trạng & những cải cách đã thực hiện
Hình thức hoạt động của 1 ngân hàng
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Ngân hàng HABUBANK
Một số giải pháp mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT
ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (báo cáo tổng hợp)
công tác quản trị nhân lực tại Ngân hàng công thương chi nhánh Hoàng Mai
Ngân hàng công thương việt nam (báo cáo tổng hợp)
hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Láng Hạ
Những vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng VIB Hoàng Quốc Việt
Thực trạng thị trường thẻ thanh toán và một số giải pháp mở rộng thị trường thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIỆT Á (VAB) chi nhánh Ba Đình Hà Nội
tổng quan chung về chi nhánh ngân hàng cung thư门ng nhị chiểu tỉnh hải dư门ng
“Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Việt á
Một số giải pháp nhằm mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM tại Ngân hàng Công thương KVII – HBT
ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HaBuBank)
nâng cao chất lượng tín dụng trong giai đoạn hiện nay của Ngân hàng Công Thương Viêt Nam Chi nhánh Ba Đình
Nâng cao chất lượng tín dụng trong giai đoạn hiện nay của Ngân hàng Công Thương Viêt Nam Chi nhánh Ba Đình
Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đại Dương
ngân hàng thư thưng mại và tín dụng ngân hàng
Ứng dụng Marketing vào hoạt động tại sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
”Rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Việt Nam
Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Ngân hàng ở Việt Nam” người viết muốn nói lên cái nhìn tổng quan về các sản phẩm dịch vụ đa dạng mà Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phát triển và giải pháp đang dạng hoá sản phẩm dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng công thương Hà Tây
Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại
Hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại
Rủi ro lãi suất trong hệ thống kinh doanh ngân hàng và các giải pháp phòng ngừa
Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng ngân hàng đối với hộ nông dân nghèo ở ngân hàng phục vụ người nghèo Việt Nam
Một số vấn đề cơ bản về chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Liên Doanh Lào – Việt Chi nhánh Hà Nội
Nâng cao chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUANG TRUNG
bàn về quản lý tiền gửi và thực trạng quản lý tiền gửi ở các ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thánh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng cổ phần Đại Dương
Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thánh toán quốc tế tại chi nhánh Ngân hàng cổ phần Đại Dương
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại sở giao dịch 1 Ngân Hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Đánh giá công tác quản trị lãi suất và rủi ro lãi suất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam
NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY BẰNG VÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUANG TRUNG
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp _ Phân tích các doanh nghiệp ngành ngân hàng
PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY NỢ CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM
Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Liên Doanh Lào – Việt Chi nhánh Hà Nội
Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung và dài hạn tại sở giao dịch 1 Ngân Hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Hà – tỉnh Quang Ninh
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUANG TRUNG
Nâng cao chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam”
Nâng cao chất lượng cho vay đối với học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
Học thuyết Mac về hình thái kinh tế – xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong thời kì đổi mới gắn với hoạt động ngân hàng
Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)