HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU
VỰC CÔNG VIỆT NAM
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG VÀ
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG ……………………… 1
1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI …………………….. 1
1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về báo cáo tài chính khu vực công và kế
toán khu vực công ……………………………………………………………………………………….. 1
1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công …………………………………. 9
1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC ……………………… 20
1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về BCTC khu vực công và kế toán khu vực
công …………………………………………………………………………………………………………. 21
1.2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu về kế toán dồn tích cho khu vực công và các
yếu tố tác động đến việc đổi mới kế toán khu vực công từ cơ sở tiền sang cơ sở
dồn tích ……………………………………………………………………………………………………. 27
1.3 NHẬN XÉT VỀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU …………………. 29
1.4. KHE HỔNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA TÁC
GIẢ …………………………………………………………………………………………………………….. 31
1.4.1 Xác định khe hổng nghiên cứu ……………………………………………………………. 31
1.4.2 Định hướng nghiên cứu của tác giả ……………………………………………………… 32
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………….. 33
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ……. 34
CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………………………… 34
2.1 KHÁI NIỆM VỀ KHU VỰC CÔNG VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ
ÁP DỤNG CHO KHU VỰC CÔNG ………………………………………………………………. 34
2.1.1 Khái niệm khu vực công …………………………………………………………………….. 34
2.1.2 Tổng quan về chuẩn mực kế toán công quốc tế……………………………………… 35
2.1.2.1 Giới thiệu ……………………………………………………………………………………. 35
2.2.2.2 Phạm vi áp dụng và không áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế … 37
2.2.2.3 Tóm tắt nội dung cơ bản của các chuẩn mực kế toán công quốc tế …….. 37
2.2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG THEO KHUÔN MẪU LÝ
THUYẾT KẾ TOÁN KHU VỰC CÔNG QUỐC TẾ VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN
CÔNG QUỐC TẾ. ……………………………………………………………………………………….. 38

2.2.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………….. 38
2.2.2 Phân loại BCTC khu vực công ……………………………………………………….. 38
2.2.3 Mục đích của báo cáo tài chính cho mục đích chung của khu vực công …… 41
2.2.4 Đặc tính thông tin trình bày trên báo cáo tài chính cho mục đích chung
của khu vực công ………………………………………………………………………………………. 42
2.2.5 Các nguyên tắc lập và trình bày BCTC cho mục đích chung: …………………. 46
2.2.6 Số lượng, nội dung và kết cấu của báo cáo tài chính cho mục đích chung của
khu vực công ……………………………………………………………………………………………. 49
2.2.7 Kỳ kế toán ………………………………………………………………………………………… 60
2.2.8 Thời hạn báo cáo ………………………………………………………………………………. 61
2.3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ BÀI
HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM ……………………………………………………….. 61
2.3.1 Tình hình thực hiện chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích và
tình hình vận dụng IPSASs trong kế toán khu vực công …………………………………. 61
2.3.2 Lựa chọn các quốc gia để nghiên cứu bài học kinh nghiệm ……………………. 62
2.3.3 Kế toán khu vực công của Úc ……………………………………………………………… 63
2.3.3.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 63
2.3.3.2 Nội dung chuẩn mực kế toán khu vực công Úc liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 64
2.3.4 Kế toán khu vực công của Mỹ …………………………………………………………….. 65
2.3.4.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 65
2.3.4.2 Nội dung chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ liên quan đến việc lập và
trình bày BCTC ……………………………………………………………………………………… 66
2.3.5 Kế toán khu vực công của Cộng Hòa Nam Phi ……………………………………… 69
2.3.5.1 Giới thiệu chung ………………………………………………………………………….. 69
2.3.5.2 Nội dung của chuẩn mực kế toán Cộng hòa Nam Phi về khu vực công
liên quan đến việc lập và trình bày, công bố BCTC ……………………………………. 73
2.3.6 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam …………………………………………….. 75
2.3.6.1 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Úc …………………………………………………………………………………………………… 75
2.3.6.2 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Mỹ ………………………………………………………………………………………………….. 76

2.3.6.3 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu chế độ kế toán khu vực công
của Nam Phi ………………………………………………………………………………………….. 76
2.4 CÁC LÝ THUYẾT NỀN PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU LUẬN ÁN .. 77
2.4.1 Lý thuyết đại diện hay còn gọi lý thuyết ủy nhiệm (Agency Theory). ……… 77
2.4.2 Lý thuyết Quỹ …………………………………………………………………………………… 78
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: ………………………………………………………………………………. 80
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 81
3.1 KHUNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………………………………………… 81
3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ………………………………………….. 84
3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ……………………………………… 86
3.3.1 Xác định các nhân tố tác động đến việc cải cách kế toán khu vực công sang
cơ sở dồn tích cần được kiểm định ………………………………………………………………. 87
3.3.2 Xác định công cụ phân tích để kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc
chuyển đổi kế toán khu vực công sang cơ sở dồn tích ……………………………………. 94
3.3.3 Dữ liệu thống kê ……………………………………………………………………………….. 97
3.3.4 Xác định kích thước mẫu và thang đo ………………………………………………….. 97
3.3.5 Qui trình thực hiện thống kê trên mô hình EFA …………………………………….. 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: …………………………………………………………………………….. 100
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………. 101
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………….. 101
4.1.1 Kết quả nghiên cứu định tính …………………………………………………………….. 101
4.1.1.1 Kết quả nghiên cứu về thực trạng BCTC khu vực công. …………………. 101
4.1.1.2 Kết quả nghiên cứu về tính hữu ích của thông tin trên BCTC khu vực
công được áp dụng cho đơn vị HCSN. …………………………………………………….. 113
4.1.2 Kết quả nghiên cứu định lượng (nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
BCTC khu vực công) ……………………………………………………………………………….. 115
4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KHU VỰC CÔNG VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP ………………………………………………………………………. 132
4.2.1 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán, báo cáo tài chính khu vực công ……… 132
4.2.1.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 132
4.2.1.2 Nhược điểm ………………………………………………………………………………. 133

4.2.2 Đánh giá thực trạng chế độ kế toán HCSN và Báo cáo tài chính các đơn vị
hành chính sự nghiệp ……………………………………………………………………………….. 138
4.2.2.1 Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 138
4.2.2.2 Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của chế độ kế toán HCSN …. 139
4.3 BÀN LUẬN VỀ NỘI DUNG HOÀN THIỆN BCTC KHU VỰC CÔNG ……. 146
4.3.1 Quan điểm hoàn thiện ………………………………………………………………………. 146
4.3.2 Định hướng hoàn thiện …………………………………………………………………….. 147
4.3.3 Bàn luận về giải pháp hoàn thiện ………………………………………………………. 149
4.3.3.1 Giải pháp nền ……………………………………………………………………………. 149
4.3.3.2 Các giải pháp cụ thể để hoàn thiện BCTC khu vực công. ……………….. 170
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ……………………………………………………………………………… 180
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………. 182
5.1 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 182
5.2 KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 183
5.2.1 Kiến nghị với Quốc Hội …………………………………………………………………… 183
5.2.2 Kiến nghị với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ……………………… 183
5.2.3 Kiến nghị với cơ quan kiểm toán Nhà nước ………………………………………… 184
5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ……………………………… 184
5.3.1 Những hạn chế của luận án……………………………………………………………….. 185
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo ……………………………………………………………… 185

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH
CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………………..1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…. ……………………………… 5
1.1 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………….. 5
1.1.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………….. 5
1.1.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện ở nước ngoài về TTTC và minh
bạch TTTC …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………. 13
1.2.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………… 13
1.2.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện trong nước về TTTC, minh bạch
thông tin và minh bạch TTTC ………………………………………………………………………… 17
1.3 KHE HỔNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC TÁC GIẢ
TRONG/NGOÀI NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………. 18
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………………………………………. 20
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TTTC, MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY …….21
2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTTC VÀ MINH BẠCH TTTC …………………………………….. 21
2.1.1 Khái niệm TTTC…………………………………………………………………………………………. 21
2.1.2 Khái niệm minh bạch TTTC và tầm quan trọng của minh bạch TTTC ………… 21
2.1.2.1 Khái niệm minh bạch TTTC ………………………………………………………………………. 21
2.1.2.2 Tầm quan trọng của minh bạch TTTC …………………………………………………………. 24
2.1.3 Nội dung của TTTC và các hình thức chuyển tải đến người sử dụng thông tin ……. 26
2.1.3.1 Nội dung của TTTC công bố …………………………………………………………………….. 26
2.1.3.2 Các hình thức chuyển tải TTTC đến người sử dụng thông tin ……………………….. 27
2.1.4 Tiêu chuẩn đánh giá và đo lường mức độ minh bạch TTTC …………………………. 29
2.1.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ minh bạch TTTC …………………………………………….. 29
2.1.4.2 Đo lường mức độ minh bạch TTTC ……………………………………………………………. 32
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTTC của các CTNY ……………….. 34
2.2 MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY TRÊN TTCK Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ
BÀI HỌC KINH NGHIỆM Ở VIỆT NAM ……………………………………………………………………………… 37
2.2.1 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Thái Lan ……………………………………… 37
2.2.2 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Hồng Kông ………………………………….. 40
2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………………………………… 41
2.3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT NỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MINH BẠCH TTTC ………………….. 44
2.3.1 Lý thuyết thông tin hữu ích ………………………………………………………………………. 45
2.3.1.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 45
2.3.1.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ………………………. 46
2.3.2 Lý thuyết về thông tin bất cân xứng ……………………………………………………………. 47
2.3.2.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 47
2.3.2.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 47
2.3.3 Lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………………………. 49
2.3.3.1 Nội dung lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………… 49
2.3.3.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 49
2.3.4 Lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………………………. 50
2.3.4.1 Nội dung lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………. 50
2.3.4.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………………………. 53
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………. 54
3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………………….. 54
3.1.1 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 54
3.1.2 Khung nghiên cứu của luận án ……………………………………………………………………….. 55
3.1.3 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 56
3.1.4 Giới thiệu thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………………. 58
3.2 THIẾT LẬP MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH
TTTC CỦA CÁC CTNY TẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………………. 59
3.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất …………………………………………………………………………… 59
3.2.2 Xây dựng các giả thuyết trong mô hình……………………………………………………………. 60
3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH …………………………………………………………………………………………… 65
3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính …………………………………………………………………………. 66
3.3.2 Nội dung nghiên cứu định tính ……………………………………………………………………….. 67
3.3.3 Những điều chỉnh rút ra từ nghiên cứu định tính ………………………………………………. 68
3.3.3.1 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần một ……………………………………………………. 68
3.3.3.2 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần hai …………………………………………………….. 73
3.4 NGHIÊN CỨU KIỂM ĐỊNH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ………………. 76 3.4.1 Xây dựng thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………….. 76
3.4.1.1 Thang đo nội dung công bố thông tin …………………………………………………………. 76
3.4.1.2 Thang đo phản ánh sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng cao về công bố TTTC ….. 77
3.4.1.3 Thang đo phản ánh chất lượng của kiểm toán độc lập …………………………………. 77
3.4.1.4 Thang đo phản ánh trách nhiệm của kiểm toán độc lập ………………………………… 78
3.4.1.5 Thang đo sự thuận tiện của thông tin …………………………………………………………. 79
3.4.2 Xây dựng cách đánh giá các đặc điểm phản ánh tính minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………… 79

v
3.4.3 Xác định phương pháp đo lường và tính toán các nhân tố ảnh hưởng mức độ minh
bạch TTTC của các CTNY …………………………………………………………………………………… 83
3.4.4 Thiết kế chương trình nghiên cứu kiểm định ……………………………………………………. 87
3.4.4.1 Mẫu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………….. 87
3.4.4.2 Phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu …………………………………………………. 88
3.4.4.3 Đối tượng khảo sát …………………………………………………………………………………… 89
3.4.5 Mô hình hồi quy ………………………………………………………………………………………….. 90
3.4.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY…………… 90
3.4.5.2 Đánh giá mối quan hệ giữa các biến ………………………………………………………….. 91
3.4.5.3 Phương trình hồi quy đề xuất …………………………………………………………………….. 92
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………………………. 93
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………………………………. 94
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………. …………………………………………………………………………94
4.1.1 Đánh giá thực trạng mức độ minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK VN
4.1.1.1 Giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động CTNY trên TTCK Việt Nam……………..94
4.1.1.2 Đánh giá tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY………………… 96
a. Đánh giá chung của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng về
chất lượng TTTC và tính minh bạch thông tin của các CTNY ……………………….. 96
b. Khảo sát sơ bộ về tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY
trong thời gian qua. ………………………………………………………………………………….. 98
4.1.1.3 Đo lường và đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY …………………… 100
a. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC của các CTNY dựa vào các đặc điểm phản
ánh sự minh bạch (dựa trên khái niệm) ……………………………………………………… 101
b. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC các CTNY theo đánh giá của nhà đầu tư … 113
c. So sánh/Tổng hợp kết quả khảo sát mức đo minh bạch TTTC của các CTNY .. 117
4.1.2 Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo mức độ minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………. 119
4.1.2.1 Cách thức thực hiện ……………………………………………………………………………….. 119
4.1.2.2 Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo …………………………………………………. 119
4.1.2.3 Kết quả đánh giá giá trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá (EFA) ……….. 121
4.1.3 Kết quả thống kê mô tả ……………………………………………………………………………… 124
4.1.3.1 Đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY……………………………………… 124
4.1.3.2 Đánh giá về sự phù hợp của các biến ……………………………………………………….. 125
4.1.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu …………………………………………………………………. 127
4.1.4.1 Kiểm định các giả thuyết ………………………………………………………………………… 127
4.1.4.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết ……………………………………………………………… 127
4.1.5 Kết quả phân tích hồi quy đa biến …………………………………………………………….. 133
4.1.5.1 Kiểm định ma trận hệ số tương quan ………………………………………………………… 133
4.1.5.2 Kết quả mô hình hồi quy …………………………………………………………………………. 134
4.1.5.3 Đánh giá sự phù hợp trong kết quả của mô hình và kiểm định tương quan ……. 137
vi
4.2 MỘT SỐ BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………….. 141
4.2.1 Bàn luận kết quả nghiên cứu ……………………………………………………………………… 141
4.2.1.1 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm tài chính ……………………………………. 141
4.2.1.2 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm quản trị ……………………………………. 144
4.2.2 Một số hàm ý từ kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 146
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………………. 150
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………… 151
5.1 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………… 151
5.2 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
5.2.1 Đối với các CTNY ………………………………………………………………………………………. 154
5.2.1.1 Tăng cường ý thức trách nhiệm của các CTNY trong việc gia tăng mức độ minh
bạch TTTC ………………………………………………………………………………………………………….. 155
5.2.1.2 Đầu tư phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp ……………………………. 155
5.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty ……………………………………………………….. 156
5.2.1.4 Nâng cao công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng …………….. 158
5.2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính ………………………………. 160
5.2.2.1 Hoàn thiện các quy định về CBTT và nội dung trình bày trên BCTC ……………. 160 5.2.2.2 Tăng cường giám sát hoạt động công bố TTTC trên TTCK …………………………. 163
5.2.2.3 Tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT và sự
thiếu minh bạch của thông tin được công bố trên TTCK …………………………………………… 165
5.2.2.4 Hoàn thiện quy trình công bố TTTC từ CTNY đến nhà đầu tư thông qua website
của Sở GDCK ………………………………………………………………………………………………………. 167
5.2.2.5 Triển khai mô hình tổ chức định mức tín nhiệm …………………………………………. 167
5.2.3 Đối với các bên liên quan khác …………………………………………………………………… 168
5.2.3.1 Về phía các tổ chức tín dụng – các chủ nợ ………………………………………………… 168
5.2.3.2 Về phía các công ty kiểm toán …………………………………………………………………. 168
5.2.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp …………………………………………………………………………. 169
5.2.3.4 Về phía các cơ sở đào tạo ……………………………………………………………………….. 170
5.2.4 Một số kiến nghị hỗ trợ khác ……………………………………………………………………… 170
5.2.4.1 Tăng cường khả năng đọc hiểu BCTC cho nhà đầu tư ……………………………….. 170
5.2.4.2 Đổi mới quá trình thông tin của các CTNY ……………………………………………….. 171
5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ………………….. 173
5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 173
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………………………………. 174
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục \

Báo giá: 100.000 VNĐ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

BỘ BA BẤT KHẢ THI VÀ LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Mục lục:

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục
i
Danh mục các bảng
v
Danh mục các hình
vii
Danh mục các chữ viết tắt
ix
MỞ ĐẦU
Chương 1: Khung lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm 1
1.1. Từ mô hình IS-LM đến mô hình Mundell-Fleming 1
1.1.1. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá cố định 3
1.1.2. Hiệu quả của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi 5
1.2. Lý thuyết bộ ba bất khả thi 6
1.3. Các nghiên cứu mở rộng lý thuyết bộ ba bất khả thi 10
1.3.1. Bộ ba bất khả thi mở rộng và mẫu hình kim cương 10
1.3.2. Thước đo mức độ đạt được các mục tiêu của bộ ba bất khả thi 12
1.3.2.1. Độc lập tiền tệ 13
1.3.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái 17
1.3.2.3. Hội nhập tài chính 20
1.3.3. Vai trò của dự trữ ngoại hối 24
1.3.4. Sự lựa chọn chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi ở các quốc gia 28
1.3.5. Mối quan hệ giữa lý thuyết bộ ba bất khả thi và các biến số kinh tế vĩ mô 30
Kết luận chương 1 37

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu 38
2.1. Hồi quy với dữ liệu bảng 39
Trang
2.1.1. Các ước lượng cơ bản 39
2.1.2. Phương pháp hồi quy FGLS 43
2.1.3. Hồi quy với biến giả 44
2.2. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu 45
2.2.1. Phương pháp kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các chỉ số bộ ba bất khả thi 45
2.2.2. Phương pháp kiểm định tác động của việc lựa chọn chính sách đến các biến số
kinh tế vĩ mô
47
2.2.3. Mô tả biến 48
2.2.4. Trình tự phân tích 59
2.2.5. Phương pháp tính các chỉ số bộ ba bất khả thi 61
2.2.5.1. Chỉ số độc lập tiền tệ (MI) 61
2.2.5.2. Chỉ số ổn định tỷ giá (ER) 62
2.2.5.3. Chỉ số hội nhập tài chính (FO) 63
2.3. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu 64
2.3.1. Sự lựa chọn các chính sách bộ ba bất khả thi ở các quốc gia trong mẫu quan sát 66
2.3.1.1. Mức độ độc lập tiền tệ (MI) của các quốc gia trong mẫu quan sát 67
2.3.1.2. Mức độ ổn định tỷ giá (ER) của các quốc gia trong mẫu quan sát 70
2.3.1.3. Mức độ hội nhập tài chính (FO) của các quốc gia trong mẫu quan sát 73
2.3.2. Sự kết hợp chính sách theo lý thuyết bộ ba bất khả thi 75
2.3.3. Mức độ dự trữ ngoại hối của các quốc gia trong mẫu và mẫu hình kim cương 78
Kết luận chương 2 83

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 84
3.1. Kết quả kiểm định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến bộ ba 84
3.2. Kết quả kiểm định tác động của các kết hợp chính sách đến các biến kinh tế vĩ mô 87
3.2.1. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động tăng trưởng 87
3.2.1.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 87
3.2.1.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng – trường
hợp Việt Nam
94
3.2.2. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Tăng trưởng trung bình 98
3.2.2.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 98
3.2.2.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Tăng trưởng trung bình –
trường hợp Việt Nam
3.2.3. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Biến động lạm phát 107
3.2.3.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 107
3.2.3.2. Tác động của các chính sách bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát – trường
hợp Việt Nam
3.2.4. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Lạm phát trung bình 116
3.2.4.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 116
3.2.4.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.2.5. Kết quả hồi quy khi biến phụ thuộc là Thất nghiệp trung bình 124
3.2.5.1. Kết quả hồi quy cho toàn mẫu và nhóm nước đang phát triển 124
3.2.5.2. Tác động của các chính sách bộ bất khả thi đến Lạm phát trung bình – trường hợp
Việt Nam
3.3. Phân tích về ảnh hưởng chi phối của mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính
phủ
3.3.1. Vai trò của mức độ phát triển tài chính 136
3.3.1.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 137
3.3.1.2. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 139
3.3.2. Vai trò của chi tiêu chính phủ 141
3.3.2.1. Tác động của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động tăng trưởng 143
3.3.2.2. Tác động đến của các chỉ số bộ ba bất khả thi đến Biến động lạm phát 145
3.3.3. Mức độ phát triển tài chính và chi tiêu chính phủ của Việt Nam 147
Kết luận chương 3 153

Chương 4: Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam 156
4.1. Vận dụng lý thuyết bộ ba bất khả thi trong việc lựa chọn chính sách mục tiêu 156
4.2. Nâng cao uy tín và mức độ độc lập của Ngân hàng Nhà nước 160
4.3. Gia tăng tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái 162
4.4. Kiểm soát rủi ro của hội nhập tài chính 164
4.5. Tăng cường tích lũy dự trữ ngoại hối 168

4.6. Một số đề xuất khác 170
Kết luận Chương 4 `173

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Báo giá: 100.000 VNĐ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com