Luận văn về nghiên cứu, mở rộng thị trường 2

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Bản chất đặc trưng và giải pháp xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHXC ở nước ta hiện nay
Thực trạng phát triển phương hướng và giải pháp phát triển các loại thị trường ở Việt Nam
Kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Nguần gốc vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Thị trường CK trước ngưỡng cửa hội nhập
Việt Nam gia nhập WTO – Cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam của các tập đoàn phân phối quốc tế và một số tác động của nó đối với doanh nghiệp bán lẻ trong nước
Phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của Cty Dệt len mùa đông và một số bài học kinh nghiệm
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Thực trạng và phát triển các loại thị trường
Sự hình thành và phát triển của thị trường CK
Phân tích chiến lược phát triển thị trường Áo phông
Cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam
Cơ sở hình thành khung giá đất theo cơ chế thị trường ở thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung
xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
hệ số co giãn cung và phân chia gánh nặng thuế đối với các bên tham gia thị trường
thị trường CK thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay
thị trường CK sự ra đời
tổng quan về thị trường CK
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ
Thực trạng kinh tế thị trường nước ta và những giải pháp cụ thể để phát triển KTTT
Một số biện pháp mở rộng thị trường XK hàng may mặc sang thị trường EU của công ty TNHH may Nhân đạo –Trí tuệ
Thị trường chứng khoán ở việt nam (CK)
Xây dựng ngành chè theo hướng an toàn tăng sức cạnh tranh trên thị trường
Thực trạng và giải pháp XNK thủy sản của Việt nam sang thị trường Mỹ
Cơ chế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta
Nhân cách con người trong cơ chế thị trường
vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
Cơ chế thị trường & sự vận dụng của nó vào VN
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận & vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Phân tích nội dung cơ chế quản lý thị trường có sự quản lý của NN theo định hướng XHCN ở Việt Nam
Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận & và vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Cơ chế thị trường trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Viiệt Nam
Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận , vai trò của lợi nhuận trong cơ chế thị trường
Vai trò kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN hiện nay
Lý thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế thị trường & sự vận dụng nó ở nước ta từ khi đổi mới tới nay
Vai trò quản lý kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường
Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế thị trường & sự vận dụng để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN
CNH – HĐH trong điều kiện chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường định hướng XHCN
Dân số & với sự tác động của nó tới thị trường lao động ở VN
Nguồn gốc & bản chất của lợi nhuận & vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Kinh tế Nhà nước & vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay
Dân số & với sự tác động của nó tới thị trường lao động ở VN
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận & vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường
Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Vai trò lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Vai trò của kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nghiên cứu những vấn đề về phân phối nhằm sử dụng có hiệu quả những quan hệ phân phối trong kinh tế thị trường
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Phân tích cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Vai trò kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN hiện nay
Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường hiện nay
Cơ chế thị trường , sự thay đổi cần thiết trong kinh doanh & quản lý của các doanh nghiệp để phù hợp với cơ chế thị trường
Vai trò của lợi nhuận trong kinh tế thị trường
Kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Thực trạng nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua & giải pháp cho nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
Vai trò quản lý kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Vai trò kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam thực trạng & giải pháp
Nghiên cứu thị trường đối với các doanh nghiệp Vịêt Nam – Thực trạng & giải phâp
Đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Nguồn gốc bản chất của lợi nhuận & vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Nghiên cứu vai trò kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta
Các hình thức sở hữu trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở VN
Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN
Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Vai trò kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN hiện nay
Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin về kinh tế thị trường & sự vận dụng của nó ở VN để xây dựng KTTT định hướng XHCN
Quan hệ giữa cái chung và cái riêng, & sự vận dụng nó vào xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta
Phép biện chứng về mâu thuẫn & vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trường
Kinh tế thị trường với việc hình thành nhân cách con người mới ở VN
Lý luận của Mác – Lênin về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN &sự vận dụng ở VN
Quá trình luận chứng của quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo CNXH ở VN
Quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống mâu thuẫn kinh tế thị trường định hướng XHCN
Những biểu hiện tác động của quy luật mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ở VN hiện nay
Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN
Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nạn hàng giả trên thị trường VN
Thương hiệu VN trên thị trường thế giới
Yếu tố văn hóa trong cơ chế thị trường nhìn từ góc độ triết học
Quan điểm toàn diện về triết học Mác – Lênin & sự vận dụng nó vào quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở VN hiện nay
Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hàng hóa thị trường định hướng XHCN
Áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học Mác – Lênin để phân tích yếu tố văn hóa trong cơ chế thị trường
Mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Tác động của cơ chế thị trường đến nhân cách con người & vai trò của chủ thể XH cá nhân…
Vận dụng phạm trù nội dung & hình thức áp dụng vào quá trình SXKD trong việc phát triển xe máy trên thị trường VN
Áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học Mác – Lênin để phân tích yếu tố văn hóa trong cơ chế thị trường
Mâu thuẫn biện chứng & những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả để phân tích thực trạng cà phê VN trên thị trường thế giới & giải pháp để tiếp tục
Phân tích theo triết học về vấn đề hàng giả trên thị trường
Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
Sự hình thành nhân cách con người trong nền kinh tế thị trường ở VN
Quan điểm toàn diện của triết học Mác – Lênin với việc phân tích xây dựng kinh tế thị trường
XK hàng dệt may vào thị trường Mỹ
Kế hoạch XK 4000 tấn cà phê sang thị trường Mỹ. Cà phê đã có sẵn kế hoạch cung cấp cho công ty để XK
XK gạo VN sang thị trường Nhật Bản
Biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa trong nền kinh tế thị trường lấy mặt hàng gạo làm thí dụ
XK hàng thủy sản của VN sang thị trường Mỹ
XK thủy sản VN vào thị trường Nhật Bản
Về thị trường Mỹ & triển vọng XK hàng hóa của VN sang thị trường Mỹ
Giải pháp thúc đẩy XK cà phê VN sang thị trường Mỹ
1 số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của gạo XK VN trên thị trường thế giới
Giải pháp nhằm đẩy mạnh XK hàng thủ công mỹ nghệ của VN sang thị trường EU
XK hàng dệt may của VN sang thị trường Hoa Kỳ
Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK hàng dệt may sang thị trường EU
Đẩy mạnh XK hàng dệt may vào thị trường Mỹ
Giải pháp đẩy mạnh XK thủy sản của VN sang thị trường Mỹ
Phân tích yếu tố thị trường tác động đến SX của mặt hàng XK dệt may của VN
Lơị thế cạnh tranh của XK chè VN trên thị trường thế giới & giải pháp
Giải pháp thúc đẩy XK cà phê VN sang thị trường Mỹ
Thị trường XK hàng dệt may VN. Giải pháp phát triển
Thị trường XK hàng hóa của VN – Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển
Triển vọng & khả năng XK mặt hàng dệt may của VN sang thị trường Hoa Kỳ
Thị trường Mỹ & triển vọng XK hàng hóa của VN sang thị trường Mỹ
Thị trường XK các mặt hàng chủ lực của VN – Thực trạng & giải pháp
Tìm hiểu thị trường Mỹ & 1 số gợi ý đối với các doanh nghiệp XK ở VN
1 số giải pháp thúc đẩy XK cà phê VN sang thị trường Mỹ
XK hàng dệt may của VN sang thị trường Hoa Kỳ
hoạt động MGBH trong thị trường BHVN
XK hàng hóa thủy sản của VN sang thị trường Mỹ
Biện pháp thúc đẩy XK hàng hóa trong nền kinh tế thị trường (ngành hàng thủy sản)
Thị trường XK thủy sản – Thực trạng & biện pháp phát triển
Thực trạng thị trường XK thủy sản VN trong những năm đổi mới vừa qua
Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động XK hàng dệt may sang thị trường EU
Thị trường XK hàng hóa của VN – Những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển
Thực trạng XK hàng dệt may của VN sang thị trường Mỹ
Thị trường XK hàng hóa – giải pháp phát triển XK hàng dệt may VN sang thị trường Hoa Kỳ
Triển vọng & khả năng XK mặt hàng dệt may của VN sang thị trường Hoa Kỳ
1 số biện pháp thúc đẩy XK hàng dệt may VN trên thị trường thế giới
Thị trường XK hàng thủ công mỹ nghệ của VN sang thị trường châu Âu (EU)
BHXH VN trong cơ chế thị trường
Các vấn đề liên quan đến môi trường vận hành Marketing ở thị trường Nhật Bản
1 số giải pháp marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty bia HN
Hoàn thiện hoạt động quảng cáo đối với sản phẩm mới của ngân hàng Habubank trên thị trường HN
Đẩy mạnh quảng bá – khuếch trương thương hiệu VN trên thị trường quốc tế
Thực trạng chính sách thuế đối với thị trường bất động sản ở VN
Thuế & vai trò của thuế trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở VN
Vai trò của kiểm toán NN trong nền kinh tế thị trường
Phương pháp hạch toán các loại dự phòng của DN trong cơ chế thị trường
Các phương pháp hạch toán dự phòng của DN trong nền kinh tế thị trường
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển
THị trường CK
Định hướng xây dựng & phát triển thị trường CK VN
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển
Đôi điều tìm hiểu về thị trường CK
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển
Công ty cổ phần & thị trường CK
Điều kiện thành lập thị trường CK & hoạt động của nó trong thời kỳ non trẻ
Áp dụng nghiệp vụ thị trường mở trong hiện thực chính sách thị trường ở VN
Thị trường tài chính – Các công cụ & nhân tố ảnh hưởng
Vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường
Vai trò của NHTW trong nền kinh tế thị trường
Thực trạng thị trường CK VN & phương hướng hoạt động
Thị trường CK VN
Thực trạng & giải pháp cho sự phát triển của thị trường CK VN
Sự phát triển của thị trường CK ở VN
Tìm hiểu về thị trường tài chính & các công cụ của thị trường tài chính
Phương hướng & những giải pháp cho thị trường CK VN
Tín dụng & các hình thức trong nền kinh tế thị trường
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chính sách & định hướng phát triển thị trường CK
Mặt tích cực & tiêu cực của thị trường CK tại VN
Thị trường tài chính – vai trò của nó trong nền KTTT
1 số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ thị trường mở
CK & triển vọng phát triển thị trường CK ở VN
Những bước khởi đầu của thị trường CK ở VN
CK & thị trường CK – Giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường CK ở nước ta
Lãi suất trong thị trường tài chính VN
Phát triển thị trường CK ở nước ta hiện nay
Các nhân tố ảnh hưởng đến các công cụ tài chính trong điều kiện thị trường
Thị trường tài chính & vai trò của nó đối với nền KTTT
Thị trường CK với phát triển kinh tế & mối quan hệ với công ty cổ phần
Tín dụng & các hình thức trong nền kinh tế thị trường
Giải pháp mở rộng & phát triển thị trường kinh doanh thương mại tại NHNN & PTNT tỉnh Bắc Ninh
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển
Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở cửa NHNN VN
Chính sách tiền tệ – Chính sách lãi suất & nghiệp vụ thị trường mở trong hệ thống chính sách tiền tệ ở VN hiện nay
Tín dụng & các hình thức trong nền kinh tế thị trường
Thị trường CK ở VN sau những năm hoạt động
Vai trò của thị trường CK & sự cần thiết của việc hình thành & phát triển thị trường CK ở VN
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển
Thực trạng hàng hóa trên thị trường CK & giải pháp tạo hàng hóa cho thị trường CK VN
Định hướng & giải pháp để phát triển thị trường CK ở VN
Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của NHTM trong nền kinh tế thị trường
CK & thị trường CK
CK & thị trường CK – giải pháp đẩy mạnh sự phát triển thị trường CK ở VN
Thị trường tài chính & vai trò của nó trong nền KTTT
Vai trò điều tiết vĩ mô nề kinh tế thị trường của NSNN
Đôi điều tìm hiểu về thị trường CK
Thị trường CK
Vấn đề phát triển thị trường CK ở nước ta hiện nay
Thị trường CK – giải pháp phát triển thị trường CK
Thị trường CK & các giải pháp thị trường CK ở nước ta
Sự ra đời thị trường CK tại VN – Thực trạng & giải pháp phát triển
Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường
Những cái nhìn đầy tiên về thị trường CK
Các nhân tố ảnh hưởng đến các công cụ tài chính trong điều kiện thị trường
1 số giải pháp phát triển thị trường CK & hoạt động của nó trong thời kỳ non trẻ
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển
Phương hướng & những giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường CK ở VN
Giải pháp để tạo ra hàng hóa cho thị trường CK
Thị trường CK VN & 1 số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển
Nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng của NHTM trong nền kinh tế thị trường
Giải pháp phát triển hàng hóa cho thị trường CK ở VN
Thị trường CK & các giải pháp phát triển thị trường CK ở VN
Vận dụng nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện chính sách tiền tệ ở VN
Giải pháp cho DN nhà nước – Thời kỳ cơ chế thị trường
Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 1996-2003 của Nokia tại VN
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại VN Hoa Kỳ đối với XK của VN sang thị trường Mỹ
Phân đoạn thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng áo dài của nhà may Ngân An
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại VN Hoa Kỳ đối với XK của VN sang thị trường Mỹ
Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận, vai trò của lợi nhuận trong cơ chế thị trường
Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Cty BITI”S
Phân đoạn thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng áo dài của nhà may Ngân An
Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trường EU từ nay đến năm 2010 (XK)
Duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty công nghệ và thương mại T&T
“Hoàn thiện công tác nghiên cứu và dự báo thị trường tại Công ty Cổ phần may Chiến Thắng
Hoàn thiện công tác nghiên cứu và dự báo thị trường tại Công ty Cổ phần may Chiến Thắng
Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm Sài Gòn(TOCONTAP)
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xe máy của công ty TNHH T&T”.
Hoàn thiện quản lý marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường EU của Công ty cổ phần may Chiến Thắng
Một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần may Thăng Long trên thị trường nội địa
Một số giải pháp quản lý nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của thuỷ sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ
Một số biện pháp nhằm khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế
hát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương I
Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần thuốc thú y trung ương I
Thực trạng thị trường thẻ thanh toán và một số giải pháp mở rộng thị trường thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần VIỆT Á (VAB) chi nhánh Ba Đình Hà Nội
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ (XK)
Sự phát triển của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (CK)
động cơ thúc đẩy Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Petrolimex vươn ra thị trường nước ngoài
Những mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”
Quan hệ giữa cái chung và cái riêng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
lý thuyết chung về thị trường mở
Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU trong những năm tới
cơ sở lý luận về thị trường ck
Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm dệt may sang thị trường EU (XK)
Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc (XK)
báo cáo chuyên đề về thị trường chứng khoán (CK)
Khả năng xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ (XK)
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền Bắc của công ty BP Petco LTD
“ Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế
thị trường ck
Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của công ty biti’s
Xu hướng phát triển của thị trường xuất khẩu sản phẩm thủy sản Việt Nam (XK)
Thực trạng về cạnh tranh trên thị trường BIA tại Miền Bắc và một số giải pháp trong cạnh tranh của công ty Bia Hà Nội
Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam
Thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – cơ hội và thách thức
Thực trạng và các giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tại Mỹ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Advertisements

Luận văn nghiên cứu thị trường 1

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

1số giải pháp nhằm phát triển nghiên cứu thị trường , xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tại Cty TNHH thương mại và du lịch Việt- Mỹ
Tiêu thụ sản phẩm; Duy trì mở rộng thị trường; Nghiên cứu thị trường; Nhãn hiệu sản phẩm
Thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường của DN
Nghiên cứu thị trường đối với các doanh nghiệp Vịêt Nam – Thực trạng & giải phâp
“Nghiên cứu thị trường Đài Loan phục vụ hoạt động xuất khẩu hàng đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của công ty PROCOM “

Tìm hiểu thị trường Mỹ & 1 số gợi ý đối với các doanh nghiệp XK ở VN

1số biện pháp nhằm mở rộng thị trường TTSP của C Ty may chiến thắng
GiảI pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại C Ty Cơ khí & xây dựngVIGACE RA
Giải pháp ứng dụng Maketing-Mi x vào hoạt động phát triển thị trườngTTSPHALIDA của NM bia đông nam á
1số vấn đề về nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường săm lốp xe đạp-xe máy của Cty cao su sao vàng
1số biện pháp nhằm duy trì mở rộng thị trường sản phẩm bột cang của Cty Bánh kẹo hảI châu
Hoàn thiện định vị sản phẩm trên thị trường của Cty dụng cụ & đo lường cơ khí
Ngiên cứu các yếu tố cơ bản về thị trường phân bón vô cơ trên thị trường Việt Nam
1số giải pháp nhằm mở rộng thị trường TTSP của Cty xe máy xe đạp thống nhất
GiảI pháp nhằm mở rộng thị trường TTSP của Cty LG- Meca
Thực trạng và giảI pháp mở rộng thị trường TTSP ở công ty cổ phần thăng long
1số biện pháp nhằm duy trì & mở rộng thị trường TTSP của công tycao su sao vàng
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì & mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty Bia Hà Nội
Thị trường & giảI pháp phát triển thị trường nội địa của công ty khoá Việt tiệp
Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở việt nam
Những biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng (gạch tuynel)của công ty cổ phần bạch đằng
1số phương pháp góp phần đẩy mạnh thị trườngTTSP ở công ty cơ khí hà nội
1số biện pháp duy trì & mở rộng thị trường TTSP ở nhà máy thuốc lá thăng long
1số phương hướng góp phần đẩy mạnh thị trường TTSP ở công ty cơ khí hà nội
Duy trì mở rộng thị trường TTSP ở công ty bóng đèn phích nước rạng đông
GiảI pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tảI nhằm mở rộng thị trường tại công ty vận tảI & đại lý vận tảI (kế toán tổng hợp)
Biện pháp nhắm đẩy mạnh TTSP trên thị trường nội địa của công ty may thăng long
1số biện pháp nhằm phát triển thị trường công ty may sơn chính
1số giảI pháp nhằm ổn định & mở rộng thị trường ở công ty bánh kẹo hảI hà
Duy trì & mở rộng thị trường TTSP ở tổng công ty rau quả VN -Đặc biệt là thị trường mĩ
1số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường TTSP tại công ty TNHH sản phẩm xây dựng thép BHP
Biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ xi măng Cty Sông đà12
Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường mặt hàng bia trên địa bàn hà nội của công ty bia Hà Nội
1số biện pháp cơ bản nhằm duy trì &mở rộng thị trường TTSP ở Cty Cổ phần tấm lợp Đông anh
Thị trường & mở rộng thị trường TTSP ở công ty thiết bị đo đIện
1số biện pháp xúc tiến, xâm nhập &mở rộng & mở rộng thị trường của Cty thiết bị đo đIện sang thị trường Mỹ9191
Thị trường TTSP của Cty cổ phần t102hăng long
1số phương hướng & giảI pháp nhằm 62phát triển thị trường của Cty Xăng dầu Hà sơn Bình
1số biện pháp cơ bản nhằm củng cố & mở rộng thị trường TTSP ở Cty Vật tư Kỹ thuật Xi măng
Phương hướng &1 số giảI pháp nhằm duy trì ,mở rộng thị trường TTSP của Cty Thương mại thuốc lá
1số phương hướng & biện pháp nhằm duy trì & mở rộng thị trường TTSP tại C ty Cơ khí Hà Nội
Biện pháp nhằm đẩy mạnh TTSP trên thị trường nội địa của Cty May Thăng long
Biện pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường TTSP trong công ty văn phòng phẩm Trà My
Những biện pháp cơ bản để mở rộng & phát triển thị trường của Cty Rượu –nước giải khát Thăng Long
Bản quyền sản phẩm và nhãn hiệu hàng hoá – vấn đề quan tâm khi XN hàng hoá ra thị trường nước ngoài
1số biện pháp nhằm duy trì & mở rộng thị trường TTSP tại Cty Chế biến ván nhân tạo
Giải pháp nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của Cty XNK du lịch & tư vấn đầu tư Hồ Gươm
Mở rộng thị trường TTSP ở Cty Liên Doanh TNHH Hải Hà – Kotubuki
định hướng & giải pháp phát triển thị trường TTSP của Cty Cao su Sao Vàng
Biện pháp nhằm củng cố &mở rộng thị trường tiêu thụ của Cty Xăng dầu Hàng không Viêt Nam
Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại Cty Cơ khí & Xây dựng Viglacera
Giải pháp nhằm chủ yếu nhằm mở rộng thị trường XK chè ở Cty Đầu tư phát triển chè Nghệ An
Biện pháp duy trì & mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường Trung Quốc của Cty XNK Quảng Ninh
Hiệp định thương mại Việt Mỹ& các biện pháp thúc đẫy XK hàng VN hàng việt nam sang thị trường Mỹ
1số giải pháp nhằm đẩy mạnh XK hiệu quả hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ
Giải pháp thúc đẩy hoạt động XKhàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2001 –2010
Thực trạng XK hàng hoá &hoạt động xúc tiếnt thương mại của VN sang thị trường ASEAN
1số giải pháp tăng cường XK các mặt hàng rau quả Việt Nam sang thị trường Mỹ của Tổng Cty XNK rau quả Việt Nam
1số biện pháp thúc đẩy XK hàng hoá của VN sang thị trường Lào của Cty XNK nam Hà Nội (SIMS)
1số giải pháp nhằm mở rộng thị trường XK thủy sản của Cty XNK Thủy sản Hà Nội
1số biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh XK hàng dệt may Việt Nam vào các thị trường phi hạn ngạch
Giải pháp nhàm ,đẩy mạnh xk thủy sản việt nam sang thị trường EU trong thời gian tới
chính sách NK của mỹ&giả pháp NK của việt nam sang thị trường mỹ
Tình hình XNK hàng hóa của Cty Hóa chất vật liệu điện & vật tư khoa học kỹ thuật tại thị trường Trung Quốc
Phát triển thị trường XK của Cty XNK Nông sản thực phẩm Hà Nội
XK hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản từ 1995 đến nay -Thực trạng & giải phấp
Các biện pháp phát triển thị trường hàng XK ở VN
Các biện pháp đẩy mạnh XK hàng may mặc sang thị trường Mỹ của Cty may Thăng long
1số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động XK cà phê sang thị trường EU của Cty XNK INTIMEX
biện pháp phát triển thị trường Xk hàng thủ công mỹ nghệ của Cty XNK Tạp phẩm (TOCONTAP)
giải pháp đẩy mạnh XK hàng dệt may ở Cty may thăng long sang thị trường Mỹ
Duy trì & mở rộng thị trường XK hàng thủ công mỹ nghệ ở Cty sản xuất –XNK Tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMES)
những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACOvới thị trường Trung Quốc
giải pháp cơ bản thúc đẩy hoạt động XK hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian tới
NSNN là 1trong những chính sách quan trọng nhất điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế thị trường
Giải pháp tăng cường huy động vốn của Cty cổ phần trên thị trường CK Việt Nam
Quá trình định vị của Bảo Việt nhân thọ trên thị trường Hà Nội
Thị trường du lịch VN với vấn đề mở rộng & phát triển nghiệp vụ bảo hiểm du lịch tại Cty Cổ phần bảo hiểm PIJCO
Các giải pháp để Cty bảo hiểm nhân thọ Quảng Trị mở rộng thị trường bảo hiểm liên kim nhân thọ
Thị trường rượu & giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả về chiến lược sản phẩm ở Cty Rượu Hà Nội
Hoạt động quảng cáo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
Chính sách Markting hỗn hợp cho thị trường khách Mỹ ở chi nhánh Cty Du lịch đường sắt Sài Gòn
1số biện pháp Markting nhằm mở rộng thị trường của Cty ứng dụng công nghệ kỹ thuật Ha Long
ứng dụng chính sách Markting –Mix nhằm mở rộng thị trường của XN bê tông li tâm & xây dựng điện
Hoạt động Marketng dịch vụ trong chiến lược duy trì & mở rộng thị trường vụ ở khách sạn Dịch vụ & Du lịch đường Sắt
Marketing nhằm duy trì & mở rộng thị trường sản phẩm sản phẩm động cơ điện của Cty chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari
Hoàn thiện các giải pháp Marketing –Mix XK hàng may mặc của Cty May 10 sang thị trường EU
Thị trường nguyên liệu bia ở VN với việc hoàn thiện chiến lược Marketing của Cty sản xuất & dịch vụ vật tư kỹ thuật
Giải pháp Marketing nhằm nâng cao hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Cty Bitít strên thị trường Miền Bắc
Chiến lược Marketing –Mix với việc mở rộng thị trường của Cty kính Đáp Cầu – Bắc Ninh
Giải pháp Marketing đẩy mạnh XK hàng may mặc sang thị trường EU của XN may XK Lạc Trung
1số biện pháp chủ yếu hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty Kính Đáp Cầu
Lựa chọn thị trường mục tiêu & việc thực thi các chính sách Marketing –Mix ở Cty TNHH Hà Yến
Các giải pháp Marketing nhằm duy trì & mở rộng thị trường của Cty Giầy Thượng Đình
Đẩy mạnh ứng dụng Marketing vào hoạt động phát triển thị trường
Giải pháp Marketing –Mix nhằm mở rộng thị trường của Cty TNHH dược phẩm ICA Phacmarceuticais –Hà Nội
Khai thác thị trường khách du lịch nội địa của Chi nhánh Cty Du lịch cổ phần Thanh Hóa tại Hà Nội
1số phương pháp mở rộng thị trường khách nhật tại Cty Du lịch & Thương mại Tổng hợp Thăng Long
Giải pháp thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường CK Việt Nam
Giải pháp đầu tư tại Cty Dệt may Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu XK sang thị trường Mỹ
Kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các DNTM trong điều kiện nền kinh tế thị trường tại Cty Vật liệu điện – Dụng cụ cơ khí
Ngân hàng – Tài chính ; Tiền tệ ; Thị trường CK; Cổ phần hóa
Vai trò & sự cần thiết của việc hình thành & phát triển thị trường CK; 1số biện pháp tạo ra hàng hóa cho thị trường CK
Giải pháp hoàn thiện thị trường thẻ tín dụng tại NHNT Việt Nam
Giải pháp cho việc xây dựng & phát triển thị trường CK ở VN
Thị trường CK với phát triển kinh tế & mối quan hệ với Cty cổ phần
Giải pháp tài chính phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam
Giải pháp thúc đẩy các hoạt động của NHTM trên thị trường CK Việt Nam
Tình hình thị trường & tổ chức kinh doanh bia của Cty bia Việt Hà
Xây dựng chiến lược định vị thị trường cho các sản phẩm điện tử điện lạnh của Cty TNHH HASA
Xây dựng chiến lược SXKD mở rộng thị trường nội địa của XN May XK (TEXTACO)
Vai trò & phương pháp lãnh đạo của Giám đốc doanh nghiệp trong cơ chế thị trường
Sử dụng nguồn lao động nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông hồng trong giai đoạn nền kinh tế thị trường
1vài giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Cty ELẺCTOLEX trên thị trường Việt Nam
Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng may mặc của Cty dệt may Hà Nội trên thị trường EU
Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng chè nhằm tăng sản lượng XK ra thị trường quốc tế
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường
1số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của Xnghiệp TOCAN trên thị trường quốc tế
Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm may mặc trên thị trường quốc tế của Cty May Xuất Khẩu (XK)
1số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm Cty May chiến Thắng trên thị trường quốc tế
1số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Dệt may Việt Nam trên thị trường thế giới
Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng chè nhằm tăng sản lượng XK ra thị trường quốc tế
Chiến lược tự do hóa & mở cửa thị trường Dịch vụ Viễn thông Việt Nam trước xu thế hội nhập quốc tế
Tự do hóa trong EU & khả năng thâm nhập thị trường EU của hàng hóa Việt Nam
Xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất , chi phí trung gian & giá trị tăng thêm trong nền kinh tế thị trường
Nghiên cứu hành vi độc giả ở thị trường Hà Nội trong việc mua báo ra hàng ngày ( lấy báo Tuổi trẻ làm ví dụ )
Phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Thị trường bất động sản nhà đất Hà Nội trong giai đoạn hiện nay . Thực trạng & giải pháp
Thị trường bất động sản & thị trường nhà đất ở Hà Nội
1số vấn đề về thị trường bất động sản Hà Nội – Thực trạng & giải pháp
1số giải pháp nhằm phát triển nghiên cứu thị trường , xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tại Cty TNHH thương mại và du lịch Việt- Mỹ
Tiêu thụ sản phẩm may mặc trên thị trường nội địa của Cty May Thăng Long
Phát triển thị trường trong nước ở nước ta – thực trạng và giải pháp
Một số giải pháp nhằm duy trì phát triển thị trường cho sản phẩm hoá chất của công ty TNHH Hoá chất Hồng Phát.
những vấn đề chung về thị trường chứng khoán (CK)
hoạt động của các tập đoàn bán lẻ tại thị trường Hàn Quốc
10 xu hướng hoạt động của thị trường Việt Nam trong 10 năm tới
đầu tư Phân tích quá trình lựa chọn Việt Nam làm địa điểm sản xuất và thị trường tiêu thụ của Yamaha-motor.
chiến lược xâm nhập thị trường việt nam piaggio
quaản lý nhà nước với thị trường nhà đất việt nam
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp
Các giải pháp phát triển thị trường CK
Xây dựng ngành chè theo hướng an toàn tăng sức cạnh tranh trên thị trường
Phát triển kênh phân phối sản phẩm của công ty Dệt Minh Khai trên thị trường nội địa
Đẩy mạnh XK sản phẩm may của Tổng công ty Dệt May Hà Nội sang thị trường Hoa Kỳ
Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Phi (XK)
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang thị trường EU (XK)
Hoạt động XK gạo sang thị trường châu Á. Thực trạng và giải pháp
1 số kiến nghị & giải pháp trong công tác đào tạo & bồi dưỡng lực lượng lao động trong nền kinh tế thị trường
Thị trường lao động VN – Thực trạng & giải pháp
1số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may VN trên thị trường thế giới
Nâng cao năng lực cạnh tranh của nghành dệt may VN vào thị trường Mỹ
Biện pháp nâng cao hiệu quả cạnh tranh của các sản phẩm VN trên thị trường
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa VN trên thị trường quốc tế
1số giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm VN trên thị trường
Phân tích lợi thế cạnh tranh hàng thủy sản của VN tại thị trường Hoa Kỳ hiện nay
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của mặt hàng nông sản VN trên thị trường
Thực trạng cạnh tranh 1số mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh trên thị trường & giải pháp để thắng trong cạnh tranh
Lợi thế cạnh tranh của hàng hóa VN XK trên thị trường thế giới & giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa VN trên thị trường quốc tế
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa VN trên thị trường quốc tế
Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa VN trên thị trường quốc tế
Sử dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách du lịch ở VN
Vai trò tạo động lực của tiền lương trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
Văn hóa Mỹ & quá trình thâm nhập của HonDa vào thị trường Mỹ
Giải pháp đổi mới & phát triển DNNN nhằm nâng cao khả năng hội nhập thị trường quốc tế của VN
Thị trường Hoa Kỳ & những vấn đề cần quan tâm
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại Việt – Mỹ đến hàng nông sản VN XK sang thị trường Mỹ
Biện pháp phát triển thị trường & kinh doanh ngoại thương
Tiêu thụ sản phẩm; Duy trì mở rộng thị trường; Nghiên cứu thị trường; Nhãn hiệu sản phẩm
Thương hiệu VN trên thị trường thế giới
1 số vấn đề về thị trường quốc tế của tổng công ty hàng không VN
Thương hiệu cho sản phẩm áo sơ mi may sẵn của công ty may 10 XK sang thị trường Mỹ
Thị trường & 1 số biện pháp phát triển thị trường TT của công ty thuốc lá Thăng Long
1 số giải pháp nghiên cứu, mở rộng thị trường của công ty xăng dầu hàng không VN
Lập dự án mở rộng thị trường & thu hút khách hàng tại công ty xăng dầu hàng không VN
Chính sách lựa chọn sản phẩm & thị trường trong thời kỳ
Thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường của DN
1 số biện pháp nhằm phát triển mở rộng thị trường tại công ty may 19-5
1 số giải pháp nhằm tăng cường thâm nhập thị trường Mỹ của các doanh nghiệp VN
Thương hiệu VN trên thị trường thế giới
1 số giải pháp để đạt được các mục tiêu cho thị trường TTSP công nghiệp nông thôn
Mở rộng thị trường TTSP của công ty bia HN
1 số biện pháp phát triển thị trường của công ty dệt HN
Thị trường ôtô ở nước ta, thực trạng & giải pháp để phát triển thị trường này trong thời gian tới
Chính sách giá trong điều kiện nền kinh tế thị trường
Thị trường CK Việt Nam
Những giải pháp vượt qua hàng rào phi thuế quan đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EO và Mỹ
Phát triển thị trường CK ở Việt Nam
Nghiệp vụ thị trường Mở của Ngân hàng trung ương
nhãn hiệu trong sản phẩm dầu gội đầu của Unilever trên thị trường Việt Nam
Thị trường nợ và thị trường vốn của các cổ phần
Thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp
Những giải pháp đẩy mạnh sự phát triển thị trường CK tại Việt Nam
KTTT định hướng XHCN và hệ thống các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
Quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng cơ chế thị trường định hướng XHCN
Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Trung Quốc thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp nước ngoài
Việt Nam gia nhập WTO – Cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam của các tập đoàn bán lẻ quốc tế và 1số tác động của nó đối với các doanh nghiệp trong nước
Nghiệp vụ thị trường Mở của Ngân hàng trung ương
Thực trạng thị trường CK Việt Nam và giải pháp nâng cao hoạt động của thị trường này
Thị trường CK trước ngưỡng cửa hội nhập
Phát triển dđồng bộ các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
Những lý luận chung về sự hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN
Giải pháp phát triển của thị trường CK Việt Nam
Quá trình thâm nhập thị trường Austratia của Cty LS – VINA Cable
Một vài giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng dày dép Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ
Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung tâm tài chính trên thị trường CK Việt Nam
Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ thực trạng và giải pháp phát triển (XK)
Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo cuả nó trong nền kinh tế thị trường
Tổng quan về thị trường bất động sản

… (còn tiếp )

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn xuất nhập khẩu

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

1số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty XNK &tư vẩn dịch vụ đo đạc bản đồ
Những phương hướng & biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ ở Cty sản xuất – dịch vụ Xuất nhập khẩu Từ Liêm (XNK)
Kế toán hoạt động NK linh kiện lắp ráp xe máy tại Cty phát triển Xuất nhập khẩu & đầu tư (VIEXIM) (XNK)
Báo cáo thực tập công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Đoàn Kết 1 (XNK)
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Ninh Bình
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO
Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm Sài Gòn(TOCONTAP)
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Dương
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan Cảng Cửa Lò
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Kinh doanh Chế biến hàng xuất nhập khẩu tại Thành phố Hải Phòng
“Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Lạng Sơn
Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX
Giám định và bồi thường trong BH hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam
HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN L/C TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG SAO ĐẠI HÙNG
kế toán thuế xuất nhập khẩu ( Báo cáo ) (XNK)
Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Hội sở Giao dịch Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Một số giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam
THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thái Bình ( Báo cáo ) (XNK)
Trung tâm xuất nhập khẩu-Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA-IMEX) (Báo cáo)
công ty CỔ phẦn xuẤt nhẬp khẨu ôtô Hà NỘi (Báo cáo)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.(XNK)
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại tại ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Long Biên
Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank) (XNK)
Hoàn thiện phương thức thanh toán L/C trong hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại tổng hợp Thăng Long
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Công ty Kinh doanh Chế biến hàng xuất nhập khẩu tại Thành phố Hải Phòng
Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty xuất nhập khẩu và xây dựng nông lâm nghiệp Hà Nội
Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm Sài Gòn(TOCONTAP)
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan Cảng Cửa Lò
Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Lạng Sơn
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở Công ty sản xuất, xuất nhập khẩu Ninh Bình
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Dương
Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Chi nhánh Đống Đa – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU MỰC IN VIỆT NAM
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động trong công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Văn Hóa Phẩm
Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Việt Hà Nội
Một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Phục Hưng
công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An (Báo cáo) (XNK)
Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nghệ An.
Hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty TNHH dịch vụ giao nhận Thế Kỷ Mới
Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Việt Nam – Vinaconex
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng Xuất Nhập Khẩu tại công ty cổ phần Hà Yến
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp (Kế toán tổng hợp)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Đầu tư phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu ôtô Hà Nội – Thực trạng và giải pháp
Hoàn thiện những giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của công ty thương mại và xuất nhập khẩu Viettel
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
Thực trạng thực hiện thuế xuất nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam.(XNK)
Giải pháp mở rộng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây
Giải pháp mở rộng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển hà tây ( Thạc sỹ)
Giải pháp mở rộng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Tây
Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport
Hoạt động xuất khẩu tại Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà Nội – Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 277 Hà NAM (XNK)
Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp
Tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản nam Hà Tĩnh (CPSX)
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội (XNK)
Thực trạng xuất khẩu quế của công ty cổ phần sản suất và xuất nhập khẩu lâm sản Naforimex Hà Nội
Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO (XNK)
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm ( TOCONTAP HANOI) ( BÁO CÁO ) (XNK)
Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ Liêm- TULTRACO
Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Phát (XNK)
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan Cảng Cửa Lò
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank )- chi nhánh Hà Nội
Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Hàn (XNK)
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu của công ty cp giao nhận ISO
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Việt Hàn ( BÁO CÁO ) (XNK)
Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Hà Nội
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Đại Đoàn Kết
Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing tại công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Phân Phối Chuyên Nghiệp Toàn Cầu
Phân tích và thiết kế phần mềm quản lý kho cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Châu Á – Thái Bình Dương
Những vấn đề đặt ra với xuất nhập khẩu dệt may sau 5 năm hội nhập kinh tế quốc tế qua biên giới đường bộ.
Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
Nhập khẩu rượu của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Trường Anh giai đoạn 2009 – 2013, định hướng đến 2015
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu May Nam Sơn
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỒ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU STDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN NĂM 2012-2015
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Eximbank )- chi nhánh Hà Nội
Giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam
HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ ĐÔNG”
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại, sản xuất và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh”.
“ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần Thương Mại Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Hưng Thịnh cpsx
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HƯNG THỊNH cpsx
KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MỰC IN VIỆT NAM
Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
ánh giá tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời gian qua
Phát triển hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội- chi nhánh Hoàng Quốc Việt
Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đoàn Kết 1 báo cáo
Sở Công Thương và phòng Quản lý Xuất nhập khẩu. BÁO CÁO XNK
Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng thủy sản của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Đô
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI HOÀN HẢO
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương”.
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Đông
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại & Dịch vụ Đại Dương
Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam
Xây dựng phần mềm quản lý kho tại công ty cổ phần xây dựng và xuất nhập khẩu An Hồng
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – chi nhánh Long Biên
Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHHsản xuất xuất nhập khẩu và dịch vụ đầu tư Việt Đức”.
“ Đánh giá tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khoáng sản”
Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Long Biên
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG HIỀN
Quản lý thu thu thuế xuất nhập khẩu tại Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng (Cửa Lò, Nghệ An)”
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty xuất nhập khẩu Nam Cường.
công ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Đoàn Kết 1
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport
Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở công ty cổ phần giao nhận Phương Đông
Hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam.
Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không Airimex
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport )
Quản trị hệ thống Siêu thị tại Chi nhánh công ty xuất nhập khẩu Intimex Hải Phòng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU XI MĂNG
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu khu vực Ngân hàng Techcombank Hoàng Quốc Việt
Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm TOCONTAP Hà Nội
Một số giải pháp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của công ty Cổ phần khoáng sản luyện kim Hà Nội
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh xnk
Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
Công ty Xây dựng – Thương mại – Xuất nhập khẩu Trang Anh báo cáo
Giải pháp phát triển cho vay Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Tại Ngân Hàng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VN Chi Nhánh Ba Đình Hà Nội
Tổ chức hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình
Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm PTI Thăng Long
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu Hoàng Hải’
Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn
Tổ chức hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư

 

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn thương mại 1

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Nâng cao hiệu quả TTSP của C.TyThương mại & dịch vụ Tổng hợp Hà Nội
1số biện pháp thúc đẩy công tác TTSP của C Ty TSC Cty dịch vụ & thương mại
Thúc đẩy quá trìnhTTSP tại công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp hà nội
1số vấn đề TTSP & hiệu quả kinh doanh của công ty thương mại hảI phòng
GiảI pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở công ty TNHH & thương mại Phú Bình
Phương hướng &1 số giảI pháp nhằm duy trì ,mở rộng thị trường TTSP của Cty Thương mại thuốc lá
TTSP &biện pháp đẩy mạnh TTSP tại Cty Thương mại dịch vụ & xây dựng Hải Phòng
Khách hàng &biện pháp thu hút khách hàng ở Cty thương Mại –Dịch vụ Tràng thi
Hiệp định thương mại Việt Mỹ& các biện pháp thúc đẫy XK hàng VN hàng việt nam sang thị trường Mỹ
1số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty Thương mại Hữu Nghị 2
1số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh NK tại Cty Thương Mại dịch vụNhựa
Thực trạng XK hàng hoá &hoạt động xúc tiếnt thương mại của VN sang thị trường ASEAN
Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện , hoạt động NK của CN Cty Thương Mại &Dịch vụ tổng hợp Hà Nội
Nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK hàng hoá của Cty Cung ứng nhân lực Quốc tế &Thương mại (SONA)
Hoạt động kinh doanh NK nguyên liệu nhựa tại Cty Thương Mại XNK Hà Nội –Thực trạng &giải pháp
Hoàn thiện phương thức thanh toán quốc tế đối với hoạt động XK ở Cty XNK Tổng hợp 1- Bộ thương mại
Hoạt động NK của Cty TNHH Thương Mại & sản xuất Việt Trung ,thực trạng & giải pháp
Hoàn thiện công tác giao dịch & hoạt động XK tại Cty XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật (TECHNÔIMPRT)-Bộ thương mại
Nâng cao hiệu quả kinh doanh NK của Cty TNHH Phát triển THương Mại & sản xuất Thành Long
đẩy mạnh hoạt động NK ở Cty Hóa chất – Bộ thương mại
1số biện pháp nhằm đây mạnh hoạt động kinh doanh XK ở Cty Thương mạiHữu nghị 2
Hoàn thiện chính sách thương mại XK dưới góc độ tiếp cận các chỉ tiêu tài chính trong lộ trình VN gia nhập AFTA
Biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vl tại Cty tư vấn đầu tư & thương Mại
hoạch định ngân sách năm 2005 tại Cty TNHH thương mại & xây dựng tân thịnh
biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại Cty XNK Tạp phẩm HN
1số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn ở Cty Thương mại Hương Lúa
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO9000 tại Cty TNHH Thương Mại Đại Đồng
Đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ Thương Mại của Cty Hà Nội Startour
Hoạt động hội chợ thương mại tại Trung tâm hội chợ thuộc tổng Cty Quảng Cáo &hội chợ thương mại (VINEXAD)
Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại tại Cty Hóa Dầu PETROLIMEX
Hoàn thiện công nghệ Marketing xúc tiến thương mại hỗn hợp của Cty TNHH Trần Liên Thịnh
Hoạt động Marketing Hội chợ thương mại của Cty Cổ phần thương mại du lịch & hội chợ triển lãm quốc tế – Vitex
Những đề xuất hoàn thiện công nghệ Marketing bán lẻ tại Cty Thương Mại Cầu Giấy –Hà Nội
Giải pháp Marketing cho hoạt động TTSP ở Cty Dịch Vụ Thương Mại – Bộ thương mại (TRASERCO)
Mô hình & giải pháp hình thành phát triển tổ chức Marketing ở các doanh nghiệp thương mại ở Hà Nội
Thực trạng &1số giải pháp hoàn thiện chính sách Marketing –Mix ở Cty Dịch vụ -Thương mại số 1
1số giải pháp Marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa tại Cty Thương mại & dịch vụ Thăng Thiên
Tăng cường khả năng thu hút khách du lịch nội địa tại Cty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ & du lịch Hoa Mai
Sự tác động của các giải pháp Marketing đến khả nằng cạnh tranh của Cty Dịch vụ thương mại –TRASERCO
Giải pháp trong hoạt động Marketing cho sản phẩm tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Cty THC
Hoàn thiện hoạt động xúc tiến thương mại cho các DN tại Phòng Thương mại & công nghiệp VN
Định hướng chuyển dịch cơ cấu hàng nông sản XK trong điều kiện tự do hóa thương mại
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại c.ty đầu tư thương mại &dịch vụ thăng lợi
Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Cty du lịch & Thương mại Vân Hải , thực trạng & giải pháp
1số phương pháp mở rộng thị trường khách nhật tại Cty Du lịch & Thương mại Tổng hợp Thăng Long
ứng dụng máy tính vào kế toán thanh toán với người cung cấp & khách hàng tại Cty dịch vụ du lịch & Thương Mại Hồ Tây
Tìm hiểu về chế độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại Việt Nam
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Thương Mại
Công tác kế toán vật liệu trong Cty thương Mại & sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải
Hạch toán CPSX kinh doanh & tính GTSP tại Cty Đầu tư –Xây lắp – Thương Mại Hà Nội
Phương hướng hoán thiện nghiệp vụ bán hàng ở Trung Tâm Thương Mại HN
Tổ chức quá trình hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Cty thương Mại Bình Minh
Công tác hạch toán CPSX & tính GTSP tại XN Xây dựng Công trình &XK lao động – Công ty Xây dựng & Thương Mại
Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Cty Thương Mại – Xây dựng Hà Nội
Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Cty cổ phần xây dựng & thương mại Hà Nội
Kế toán NVL, CCDC ở C ty TNHH Thương Mại & in Việt Tiến
Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX & tính GT tại Cty Du lịch & xúc tiến thương mại
Tổ chức kế toán NVL ở Cty In Thương mại & dịch vụ Du Lịch
Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại
Tổ chức công tác kế toán xác định CPSX & tính GTSP ở Cty Cổ phần Đầu tư –Xây lắp – Thương mại & Dịch vụ
Kế toán tập hợp CPSX& tính GTSP xây lắp ở Cty CAVICO Việt Nam Thương mại
Hạch toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ tại Cty Nông thổ sản 1- Bộ thương mại
Hạch toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Cty Thương mại & dịch vụ Đức Hà
Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP xây lắp ở Cty Vật liệu & Xây lắp Thương mại
Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Cty cổ phần thương mại tổng hợp Nông Cống
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả kinh doanh tại Cty Thương Mại & dịch vụ TRASERCO
Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tại Cty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Công tác kế toán bán hàng theo các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
Hạch toán doanh thu bán hàng XK & xác định kết quản kinh doanh tại Cty Thương mại & dịch vụ XK Hải Phòng
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa & xác định kết quả tiêu thụ ở Cty TNHH Thương Mại & bao bì Hà An
Kế toán bán hàng & xác định kết quả tại Cty TNHH Thương mại Vĩnh Long
tổ chức công tác kế toán tổng hợp CPSX & tính GTSP tại Cty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại &dịch vụ
Hoàn thiện kế toán xác định KQKD & phân phối lợi nhuận trong DN TM –Cty Thương mại Hà Nội
Tổ chức công tác kế toán bán hàng & kết quả bán hàng tại Cty Thương mại HN
Hoàn thiện công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa & xác định KQKD ở các DN thương mại
hạnh toán tiêu thụ & xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở các doanh nghiệp thương mại
Hạch toán CPSX & tính GTSP tại Xí nghiệp Xây dựng Công trình & XK lao động – Cty Xây dựng Thương mại
Hạch toán nghiệp vụ NK & lưu chuyển hàng NK tại Cty Thương mại XNK Hà Nội
Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả trong doanh nghiêp thương mại Khảo sát thực tế tại Cty TNHH Kim khí Hồng Hà
kế toán tiền lương & và các khoản trích theo tiền lương tại Cty cổ phần xây dựng& thương mại hànội
Công tác kế toán mua hàng & bán hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại – Cty Thương mại & Đầu tư phát triển Hà Nội
Công tác quản lý & kế toán vốn = tiền tại Cty Xây dựng & thương mại – Bộ Giao thông Vận tải
Kế toán doanh thu bán hàng & xác định kết quả kinh doanh ở Cty Thương mại dịch vụ Hữu Nghị – Bắc Giang
Hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định KQKD ở Cty thương mại & dịch vụ Nguyễn Huy
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH sản xuất & dịch vụ Thương Mại Hoàng Gia
Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP xây lắp tại Cty Cổ phần Thương mại & xây dựng Hoàng Vương
Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh & phân phối kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Thương mại
1số ý kiến về kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp Thương mại
Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh & phân phối kết quả HĐKD trong doanh nghiệp Thương mại
Hạch toán & nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Cty SXKD XNK – Bộ thương mại
Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
Hoàn thiện chính sách tín dụng thương mại tại Cty Phân lân nung chảy Văn điển
Đẩy mạnh tiến trình CPH & nâng cao hiệu quả hoạt động tại Cty Thương mại XNK Hà NỘi HACIMEX
1số vấn đề trong công tác thanh toán bù trừ tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp
Giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa & nhỏ vay vốn tại Ngân hàng Thương Mại
Quản trị KD; Hiệu quả SXKD; Chiến lược KD; Tài chính ; Lợi nhuận ; Thương Mại
Biện pháp giảm chi phí kinh doanh ở Cty Đầu tư Xây lắp Thương Mại
1số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở Cty Du Lịch & Thương mại Việt Nam
1số vấn đề phân tích hoạt động tài chính & nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Cty TNHH – Thương Mại SANA
Phân tích tình hình chi phí & hoàn thiện vấn đề tập hợp chi phí tại Cty Kho vận & dịch vụ thương mại
Phát triển thương mại điện tử toàn cầu – Thương mại điện tử trong khuôn khổ WTO (Chương 2,3)
Phân tích hoạt động tài chính của Cty xây dựng công trình & thương mại giao thông vận tải
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD tại Cty Xây lắp Thương mại
Nầng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Cty Cơ khí & Thương mại Hải Phòng – Tổng Cty Thương mại & xây dựng
một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh ở công ty thương mại – dịch vụ tràng thi
Hoạch định chiến lược phân phối sản phẩm tại Cty Thương mại – Dịch vụ Tràng thi
Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Cty Cơ khí & TM Hải Phòng – Tổng Cty Thương mại & Xây dựng
1số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm thương mại & XNK Thiết bị thủy
1số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tây
Giải pháp tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Cty TNHH Thương mại TBC
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hành chính tại xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài
Nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD ở Cty TNHH Kỹ thuật & thương mại Tài lương
Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại Cty XNK thiết bị toàn bộ & kỹ thuật – Bộ thương Mại
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Cty Thương mại & dịch vụ Thăng thiên
Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Cty Thương mại & đầu tư phát triển Hà Nội
Giải pháp tăng thu nhập tăng lợi nhuận tại Cty TNHH Thương Mại Ngọc Thanh
1số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
1số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nhân sự tại Cty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà Nội
Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập
Hoàn thiện công tác bàn hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện nước ta hiện nay
ứng dụng máy vi tính hiện đại hóa phương pháp xác định CPKD trong doanh nghiệp Thương mại
Hoàn thiện công tác xây dựng & quản lý quỹ tiền luơng ở Cty Thương mại& dịch vụ TRASERCO
Giải pháp góp phần hoàn thiện các hình thức trả lương tại Cty TNHH Đầu tư xây dựng & thương mại An Thái
ảnh hưởng của VN sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) tới việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
1số giải pháp nhằm phát triển & củng cố quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước Việt Nam – Singapore
Các biện pháp phi thuế & lộ trình cắt giảm của VN trong quá trình hội nhập tổ chức thương mại thế giới & khu vực
Đổi mới chính sách thương mại quốc tế ở VN trong quá trình hội nhập ASEAN
Những giải pháp phát triển quan hệ kinh tế – thương mại Việt Nam – Nhật Bản
1số giải pháp phát triển thương mại quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
Nghiên cứu thống kê kết quả kinh doanh của Cty Thương mại –Dịch vụ Cửa Nam (1999-2003)
Tại Ngân hàng thương mại
Tại Cty Thương mại kỹ thuật Đông Nam á ( Báo cáo )
Tại vụ pháp chế – Bộ thương mại ( Báo cáo )
Tại Bộ Kế hoạch Đầu tư – Vụ thương mại ( Báo cáo )
Tại NH Thương mại cổ phần quốc tế VN ( Báo cáo )
Tại Cty In Thương mại ( Báo cáo )
Tại Cty Thương mại kỹ thuật Đông nam á ( Báo cáo )
Tại Cty TNHH Thương mại Viễn Đông ( Báo cáo )
Tại Cty Thương mại & phát trỉên công nghệ Bách Khoa4 ( Báo cáo )
Tại phòng thương mại& công nghiệp Việt Nam ( Báo cáo )
Tại Cty TNHH thương mại Việt Hùng ( Báo cáo )
Tại Cty Đầu tư & thương mại Vạn Xuân ( Báo cáo )
Tại Cty TNHH Thương mại Trường thành ( Báo cáo )
Cty Thương Mại & XNK Hà Nội (HANCIMEX) ( Báo cáo )
Tại Bộ thương mại & Vụ đầu tư -Bộ thương mại ( Báo cáo )
Tại Cty Thương mại & DLHà Nội NEWTOURS ( Báo cáo )
Tại Cty thương mại Cầu giấy ( Báo cáo )
Tại Cty TNHH thương mại Việt Hùng ( Báo cáo )
Tại Cty TNHH Thương mại Sa Na ( Báo cáo )
Tại CtyThương mại – Dịch vụ Nhựa ( Báo cáo )
Tại Cty Thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng Cty Than ( Báo cáo )
Tại Cty Thương Mại XNK Hà Nội ( Báo cáo )
Tình hình thực hiện luật thuế GTGT của 1số doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm
Những vấn đề về lý luận & thực tiễn cơ bản về định hướng XH CN trong lĩnh vực kinh doanh thương mại của nước ta hiện nay
1số biện pháp hoàn thiện hoạt động tạo nguồn mua hàng tại Trung tâm thương mại (INTIMEX) –Cty XNK INTIMEX
Tình hình thực hiện luật thuế GTGT tại 1số doanh nghiệp Kinh doanh – Thương mại trên địa bàn quận Hoàn Kiếm
Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp khởi sự doanh nghiệp của phòng Thương Mại & công nghiệp Việt Nam
Tiếp tục hoàn thiện công tác Văn Phòng tại sở thương mại – Du Lịch tỉnh Phú Thọ
Hoàn thiện kế toán CPSX& tính GTSPtại Cty cổ phần xây lắp cơ giới và đầu tư thương mại
1số giải pháp nhằm phát triển nghiên cứu thị trường , xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tại Cty TNHH thương mại và du lịch Việt- Mỹ
Kế toán NVL. CCDC tại Cty TNHH xây dựng & thương mại Kim Cơ
Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa ở Cty Thương Mại dịch vụ Tràng Thi
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại Cty Cổ phần Thương Mại XNK
chính sách thương mại của Nhật áp dụng đối với thủy sản Việt Nam
chế độ hoạch toá doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hiện nay
kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định KQKD tại công ty TNHH thương mại dầu khí phương bắc
thúc đẩy hàng công nghiệp việt nam sau khi việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại ở việt nam
Tổng hợp về công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ thuận thành
Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý bán hàng tại trung tâm thương mại NC – TH
Công ty cổ phần thương mại và đầu tư tuấn linh
báo cáo thực tập tại nghân hàng nghân hàng thương mại kĩ thương – Techcombank
báo cáo tài chính Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đại Dương
Công ty thương mại thành nguyên
Báo cáo về công ty cổ phần thương mại Thành Nguyên
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của cty cổ phần thương mại tỉnh Lào Cai
Ứng dụng thương mại điện tử ở Pacific Airlines
Tổ chức công tác kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng 379
Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Thái (NVL)
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán toán tài sản cố định tại Công ty Thương Mại và Vận Tải Quyết Thắng
Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và SX Tân Hai Thành
Phát triển nguồn nhân lực trong DN thương mại & những giải pháp nâng cao hiệu quả cho DN
Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mại
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước ở VN hiện nay
Khảo sát hệ thống Website thương mại của công ty Dịch vụ kỹ thuật & thương mại Bảo Anh
Tìm hiểu thương mại điện tử & cài đặt ứng dụng thử nghiệm
Hiệp định thương mại VN – Hoa Kỳ. Cơ hội & thách thức
Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập
Toổ chức thương mại thế giới (WTO) & 1 số thuận lợi, khó khăn của VN trên tiến trình gia nhập WTO
Thực thi hiệp định thương mại Việt – Mỹ, những thuận lợi và khó khăn đối với VN
1 số điều kiện & giải pháp chủ yếu để thúc đẩy quá trình tham gia có hiệu quả tổ chức thương mại thế giới WTO của VN
Đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập – của công ty thương mại NaSa
Hoạt động thương mại giữa VN & Singapore
Tổ chức thương mại thế giới WTO & các giải pháp đẩy nhanh tiến trình gia nhập của VN
Quan hệ thương mại hàng hóa Việt – Mỹ sau khi sau khi ký kết hiệp định thương mại giữa 2 nước. Triển vọng & giải pháp
Quan hệ kinh tế thương mại của VN & Mỹ từ 1991 đến nay
Ảnh hưởng của hiệp định thương mại Việt – Mỹ đến hàng nông sản VN XK sang thị trường Mỹ
Sự can thiệp của chính phủ vào hoạt động thương mại quốc tế trong tiến trình hội nhập thông qua các biện pháp tài chính
Quan hệ kinh tế thương mại của VN & Mỹ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn marketing 2

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hoá Bách Khoa
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING QUỐC TẾ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM HOÁ DẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU PETROLIMEX
Ứng dụng Marketing mix trong hoạt động bán hàng tại hệ thống siêu thị của công ty siêu thị Hà Nội – thực trạng và giải pháp
hoạch định chương trình marketing năm 2008 cho một sản phẩm của công ty tnhh thanh hà
’Hoạt động Marketing trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Hoá Bách Khoa
Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy photocopy màu trên địa bàn Hà Nội của Công ty cổ phần Siêu Thanh
Hoàn thiện chính sách Marketing quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm hoá dầu tại công ty cổ phần Hoá dầu Petrolimex
chiến lược Marketing tại doanh nghiệp
Hoàn thiện hệ thống marketing – mix tại Công ty cổ phần Quảng cáo và Thương mại Lạc Việt”
Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy photocopy màu trên địa bàn Hà Nội của Công ty cổ phần Siêu Thanh
Hoàn thiện chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing của Chi nhánh công ty TNHH thương mại & dịch vụ Mắt Bão
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Hoá Bách Khoa
Giải pháp marketing nhằm duy trì và mở rộng thị trường sản phẩm nội địa cho công ty khóa Việt Tiệp
Marketing quốc tế
Các giải pháp marketing cho sản phẩm sữa Bavi của công ty TNHH truyền thông Poly Skype tại thị trường Hà Nội
Marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan của công ty du lịch Transviet Travel
Chiến lược Marketing nhằm thu hút khách du lịch Campuchia của các công ty lữ hành Việt Nam
Hoàn thiện chính sách giá trong chiến lược marketing – mix của Khách sạn Phương Đông
Hoàn thiện hoạt động khai thác thị trường khách du lịch Mỹ bằng các giải pháp Marketing – Mix tại công ty du lịch và thương mại Nam Thái
THỰC TRẠNG MARKETING TRỰC TUYẾN Ở CÔNG TY TNHH DU LỊCH & THƯƠNG MẠI BỐN MÙA
Các giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường máy photocopy màu trên địa bàn Hà Nội của Công ty cổ phần Siêu Thanh
Phát triển kế hoạch truyền thông marketing tích hợp trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo
giải pháp áp dụng marketing – mix của công ty may Thăng Long cho thị trường trong nước
Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nội địa cho công ty khóa Việt Tiệp
LẬP KẾ HOẠCH MARKETING TẠI CÔNG TY Ý TUỞNG PHÁT TRIỂN THUƠNG HIỆU
Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty sơn Hoá Bách Khoa
Thực trạng Marketing tại Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu
Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại công ty cổ phần thiết bị điện Tân Phát
Kế hoạch Internet – Marketing (E – Marketing) cho Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ quảng cáo (TMDVQC) ATA tại khu vực miền Bắc từ 6/2010 đến 6/2011
CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO PHÁT TRIỂN KINH DOANH
Đẩy mạnh hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc của công ty Tạp phẩm TOCONTAP
Kế hoạch marketing phát triển áo sơ mi nam của công ty cổ phần X20 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Những giải pháp để mở rộng thị trường của Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Đầu tư Tân An thông qua công cụ Marketing – Mix
Ứng dụng Marketing vào hoạt động bán hàng của công ty TNHH Lương thực Hà Việt
Kªnh Marketing trong C«ng ty ChÕ biÕn V¸n nh©n t¹o VITEXCO. Thực trạng và giải pháp
Kªnh Marketing trong C«ng ty ChÕ biÕn V¸n nh©n t¹o VITEXCO. Thực trạng và giải pháp
Các giải pháp tăng cường Marketing thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thiết bị Alpha
Đẩy mạnh hoạt động marketing mix tại chi nhánh Long Biên-công ty cổ phần ô tô Trường Hải
Hoàn thiện chiến lược sản phẩm trong hoạt động Marketing của Chi nhánh công ty TNHH thương mại & dịch vụ Mắt Bão
Áp dụng Marketing – Mix trong kinh doanh của Công ty cổ phần vật tư thiết bị và khoa học kỹ thuật
Hoàn thiện chính sách marketing Mix của khách sạn Best Western Mường Thanh Hà Nội
Bài học kinh nghiệm từ hoạt động Marketing của bia Laser
Hoàn thiện chính sách marketing Mix của khách sạn Best Western Mường Thanh Hà Nội
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM VESPA LX 2010
Phân tích hoạt động marketing của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thành Nam TC và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện
Hoàn thiện chính sách marketing của công ty cổ phần nhựa Hà Nội
Xây dựng các giải pháp Marketing áp dụng cho Trung tâm thương mại, Căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê của công ty Dongriwon Development Vina
Xây dựng các giải pháp Marketing áp dụng cho Trung tâm thương mại, Căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê của công ty Dongriwon Development Vina
Xây dựng các giải pháp Marketing áp dụng cho Trung tâm thương mại, Căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê của công ty Dongriwon Development Vina
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&A
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&A
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN KHOA MARKETING – ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ vàđề xuất biện pháp Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365 Việt Nam
Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ vàđề xuất biện pháp Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ tại công ty TNHH Đầu tư và Du lịch 365 Việt Nam
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing hỗn hợp tại Công ty Cổ phần Sự kiện Phát hành Báo chí Truyền thông Việt Nam
Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing tại công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Phân Phối Chuyên Nghiệp Toàn Cầu
Hoàn thiện chính sách Marketing tại công ty TNHH TM và ĐT Thành An
“Hoàn thiện các chính sách Marketing – mix tại công ty cổ phần Gnext Việt Nam”
Đẩy mạnh hoạt động marketing tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
ChiÕn l­îc Marketing vÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña C«ng ty nam Hµ
Đẩy mạnh hoạt động marketing tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm Mỳ ăn liền nhãn hiệu Thần Đồng của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan tại Việt Nam
Phân tích, đánh giá hiệu quả chiến lược Marketing hiện tại và đề xuất xây dựng chiến lược Marketing- Mix
Thực trạng và giải pháp Marketing nhằm nâng cao Hiệu quả chăm sóc khách hàng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình
Thực trạng và giải pháp Marketing nhằm nâng cao Hiệu quả chăm sóc khách hàng của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình
Giải pháp marketing dịch vụ, U – Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến khách sạn May De Ville City Centre”
Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng cho khách sạn công đoàn Côn Sơn”
Các giải pháp marketing nhằm thu hút khách hàng cho khách sạn công đoàn Côn Sơn
Xây dựng kế hoạch Marketing cho quán cafe LOVE
Một số giải pháp tăng cường hoạt động Marketing của Trung tâm đào tạo IIG Training tại thị trường Hà Nội”.
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&A
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ T&A
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing hỗn hợp (Mix) tại Công ty Cổ phần Sự kiện Phát hành Báo chí Truyền thông Việt Nam
Giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy hoạt động tại Công ty Điện Thoại Hà Nội 1
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp marketing mix tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Kinh Đô
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MARKETING TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RAKUZA VIỆT NAM
Một số giải pháp marketing mix nhằm phát triển mặt hàng gỗ tại công ty TNHH Quang Tùng
Thực trạng và giải pháp Marketing trong kinh doanh dịch vụ vận tải của Công ty TNHH mtv cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại SONA
Thực trạng và giải pháp hoạt động Marketing dịch vụ vận tải của Công ty TNHH mtv cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại SONA
The important factors affecting the customer decision to rent the retail spaces in Vincom Shopping Center and some recommendations for marketing strategy. Tiếng anh
CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY SAMSUNG
Một số giải pháp Marketing để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty Cổ phần XNK và XD Hoàng An
Một số giải pháp Marketing để hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty Cổ phần XNK và XD Hoàng An
Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu ở công ty cổ phần giao nhận Phương Đông
Mét sè gi¶i ph¸p marketing nh»m thu hót kh¸ch hµng t¹i c¸c siªu thÞ ë Hµ Néi
øng dông Marketing vµo ho¹t ®éng t¹i së giao dÞch I ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam
Vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp (BÁO CÁO)
S¶n phÈm dÖt may xÐt tõ gãc ®é marketing vµ c¸c gi¶i ph¸p vÒ s¶n phÈm trong ho¹t ®éng marketing cña c«ng ty may chiÕn th¾ng
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª
KÕ ho¹ch marketing trong doanh nghiÖp dÞch vô
Mét sè gi¶i ph¸p Marketing cho s¶n phÈm trµ LEROS th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam
Ho¹t ®éng Marketing trong lÜnh vùc ng©n hµng ë ViÖt Nam , thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p
§Èy m¹nh xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam theo quan ®iÓm Marketing-mix
Những vấn đề lý luận chung về Marketing dịch vụ giao nhận
Giải pháp hoàn thiện quản lý marketing của khách sạn quốc tế Bảo Sơn
Quản trị Marketing” làm tăng hiệu quả dịch vụ trong ngành hàng không của văn phòng đại diện hàng không Singapore.
Quản trị marketing” làm tăng hiệu quả dịch vụ trong ngành hàng không của văn phòng đại diện hàng không Singapore.
Lập kế hoạch thay đổi marketing cho sản phẩm sữa nước Vinamilk
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐỈNH CAO Á CHÂU
“Giải pháp Marketing dịch vụ nâng cao chất lượng hoạt động của Bưu chính Quảng Ninh đến năm 2015”
Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix của công ty tnhh du lịch đỉnh cao á châu.
Chiến lược marketing tại cửa hàng k2k laptop
Hoạt động Marketing Mix tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt
Giải pháp Marketing dịch vụ nâng cao chất lượng hoạt động của Bưu chính Quảng Ninh đến năm 2015 (Thạc sỹ)
Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường đối với dịch vụ MyTV của Công ty phần mềm và truyền thông VASC (thạc sỹ)
Giải pháp Marketing mix tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội