Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Tác động của QTCT đến chất lượng
thông tin BCTC tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 3
3. Câu hỏi nghiên cứu 3
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Những đóng góp của luận án 4
7. Kết cấu của luận án 5
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu chất lượng thông tin BCTC và
QTCT 6
1.1 Các nghiên cứu công bố trong nước 6
1.1.1 Chất lượng thông tin BCTC 6
1.1.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 9
1.2 Các nghiên cứu công bố ở ngoài nước 10
1.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 10
1.2.2 Tác động QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 15
1.3 Tổng quan nghiên cứu và xác định khoảng trống nghiên cứu 22
1.3.1 Tổng quan nghiên cứu 22
1.3.2 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23
Kết luận chương 1 24
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về chất lượng thông tin BCTC và QTCT 25
2.1 Lý thuyết nền 26
2.1.1 Lý thuyết thông tin hữu ích 26
2.1.1.1 Nội dung lý thuyết 26
2.1.1.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 27
2.1.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 27
2.1.2.1 Nội dung lý thuyết 27
2.1.2.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 29
2.1.3 Lý thuyết ủy nhiệm 30
2.1.3.1 Nội dung lý thuyết 30
2.1.3.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 32
2.1.4 Lý thuyết hành vi trong quản lý 33
2.1.4.1 Nội dung lý thuyết 33
2.1.4.2 Vận dụng lý thuyết vào nội dung nghiên cứu của luận án 35
2.2 Tổng quan về chất lượng thông tin BCTC 35
2.2.1 Thông tin BCTC 35
2.2.1.1 Định nghĩa 35
2.2.1.2 Mục đích BCTC 37
2.2.1.3 Phân loại thông tin BCTC 37
2.2.1.4 Đối tượng sử dụng thông tin BCTC công ty niêm yết 39
2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.1 Khái niệm chất lượng 40
2.2.2.2 Chất lượng thông tin BCTC 40
2.2.2.3 Quan điểm của IASB (2010) và FASB (2010) về chất lượng thông tin BCTC 42
2.2.2.4 Các yếu tố cần thiết nhằm tạo nên thông tin BCTC có chất lượng 44
2.2.3 Tác động của QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 45
2.2.3.1 Tổng quan về QTCT 45
2.2.3.2 Cơ cấu QTCT nhằm kiểm soát chất lượng thông tin BCTC 50
2.3 Mô hình lý thuyết nghiên cứu 53
Kết luận chương 2 54
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 56
3.1 Phương pháp nghiên cứu 56
3.1.1 Phương pháp chung 56
3.1.2 Phương pháp cụ thể 57
3.1.3 Khung nghiên cứu của luận án 57
3.2 Thiết kế nghiên cứu 60
3.2.1 Đo lường chất lượng thông tin BCTC 60
3.2.1.1 Thang đo đặc tính thích hợp 61
3.2.1.2 Thang đo đặc tính trình bày trung thực 63
3.2.1.3 Thang đo đặc tính dễ hiểu 65
3.2.1.4 Thang đo đặc tính có thể so sánh 66
3.2.1.5 Thang đo đặc tính kịp thời 67
3.2.2 Xây dựng giả thuyết về QTCT tác động đến chất lượng thông tin BCTC 67
3.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 67
3.2.2.2 Kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc 68
3.2.2.3 Thành viên HĐQTĐL có kiến thức và đào tạo về tài chính kế toán 69
3.2.2.4 Tần suất cuộc họp HĐQT 70
3.2.2.5 Sự độc lập của các thành viên ban kiểm soát 71
3.2.2.6 Số lượng thành viên BKS có chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán tài
chính 72
3.2.2.7 Sự hiện diện bộ phận KTNB 73
3.2.2.8 Các biến điều tiết 73
3.2.3 Mô hình hồi quy các nhân tố QTCT ảnh hưởng đến chất lượng thông tin
BCTC 75
3.2.4 Mô tả dữ liệu và phương pháp thu thập thông tin 77
3.2.5 Phương pháp cho điểm chất lượng BCTC 78
3.3 Đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo chất lượng thông tin BCTC 78
3.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach alpha 78
3.3.2 Đánh giá giá trị thang đo 83
3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy 86
3.5 Kiểm định đa cộng tuyến 87
3.6 Kiểm định tự tương quan phần dư (sai số) 87
3.7 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 88
3.8 Kiểm định giả thuyết liên hệ tuyến tính 89
3.9 Phương pháp định tính 89
Kết luận chương 3 90
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận 92
4.1. Kết quả đánh giá thực trạng chất lượng BCTC và sự tác động của QTCT đến
chất lượng thông tin BCTC của các công ty niêm yết ở Việt nam 92
4.1.1. Thống kê mô tả nhằm đánh giá chất lượng thông tin BCTC 92
4.1.1.1 Đánh giá chung 92
4.1.1.2 Đánh giá về đặc tính thích hợp 94
4.1.1.3 Đánh giá về đặc tính trình bày trung thực 97
4.1.1.4 Đánh giá về đặc tính có thể hiểu được 99
4.1.1.5 Đánh giá về đặc tính có thể so sánh 100
4.1.1.6 Đánh giá về đặc tính kịp thời 102
4.1.2 Kiểm định giả thuyết các nhân tố QTCT tác động đến chất lượng thông tin
BCTC 102
4.1.3 Đánh giá sự ảnh hưởng của các biến điều tiết 104
4.1.3.1 Biến điều tiết quy mô công ty (QMCT) 104
4.1.3.2 Biến điều tiết về vốn nhà nước (VNN) 107
4.1.4 Kiểm định với hai đặc tính cơ bản 110
4.2. Một số kết luận và nguyên nhân tồn tại. 113
4.2.1 Chất lượng thông tin BCTC 113
4.2.1.1 Đặc tính thích hợp 114
4.2.1.2 Đặc tính trình bày trung thực 115
4.2.1.3 Đặc tính có thể hiểu được 117
4.2.1.4 Đặc tính có thể so sánh 118
4.2.1.5 Đặc tính kịp thời 118
4.2.2 Sự tác động các yếu tố QTCT đến chất lượng thông tin BCTC 119
4.2.2.1 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT 119
4.2.2.2 Sự hiện diện của chuyên gia kế toán tài chính của thành viên HĐQT
độc lập 120
4.2.2.3 Kiêm nhiệm hai chức danh 120
4.2.2.4 Số lượng cuộc họp 122
4.2.2.5 Tỷ lệ thành viên độc lập BKS 122
4.2.2.6 Sự hiện diện thành viên BKS có chuyên môn kế toán tài chính 124
4.2.2.7 Sự hiện diện kiểm toán nội bộ 125
4.3 Tóm tắt kết quả và thực trạng 125
Kết luận chương 4 127
Chương 5: Kết luận và kiến nghị 129
5.1.Kết luận 129
5.2. Kiến nghị 130
5.2.1 Kiến nghị nâng cao chất lượng thông tin BCTC 130
5.2.1.1 Đặc tính thông tin phải thích hợp 131
5.2.1.2 Thông tin được trình bày trung thực 134
5.2.1.3 Thông tin được trình bày có thể hiểu được 136
5.2.1.4 Thông tin được trình bày có thể so sánh được 137
5.2.1.5 Thông tin công bố kịp thời 137
5.2.2 Kiến nghị tăng cường QTCT nhằm nâng cao chất lượng thông tin BCTC các
công ty niêm yết ở Việt Nam 138
5.2.2.1 Các kiến nghị liên quan đến Hội đồng quản trị 138
5.2.2.2 Ban kiểm soát 142
5.2.2.3 Kiểm toán nội bộ 145
5.2.3 Các công ty niêm yết 146 5.2.4 Các cơ quan giám sát 147
5.2.5 Công ty kiểm toán độc lập 149
5.3 Các hạn chế luận án và những hướng nghiên cứu trong tương lai 149
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

MINH BẠCH THÔNG TIN TÀI CHÍNH
CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………………..1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…. ……………………………… 5
1.1 CÁC NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………….. 5
1.1.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………….. 5
1.1.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện ở nước ngoài về TTTC và minh
bạch TTTC …………………………………………………………………………………………………………….. 11
1.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN TTTC VÀ MINH BẠCH …………. 13
1.2.1 Nội dung các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài luận án …………………………… 13
1.2.2 Đánh giá chung về những nghiên cứu đã thực hiện trong nước về TTTC, minh bạch
thông tin và minh bạch TTTC ………………………………………………………………………… 17
1.3 KHE HỔNG TRONG NGHIÊN CỨU VỀ MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC TÁC GIẢ
TRONG/NGOÀI NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN ………………. 18
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………………………………………………. 20
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TTTC, MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY …….21
2.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TTTC VÀ MINH BẠCH TTTC …………………………………….. 21
2.1.1 Khái niệm TTTC…………………………………………………………………………………………. 21
2.1.2 Khái niệm minh bạch TTTC và tầm quan trọng của minh bạch TTTC ………… 21
2.1.2.1 Khái niệm minh bạch TTTC ………………………………………………………………………. 21
2.1.2.2 Tầm quan trọng của minh bạch TTTC …………………………………………………………. 24
2.1.3 Nội dung của TTTC và các hình thức chuyển tải đến người sử dụng thông tin ……. 26
2.1.3.1 Nội dung của TTTC công bố …………………………………………………………………….. 26
2.1.3.2 Các hình thức chuyển tải TTTC đến người sử dụng thông tin ……………………….. 27
2.1.4 Tiêu chuẩn đánh giá và đo lường mức độ minh bạch TTTC …………………………. 29
2.1.4.1 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ minh bạch TTTC …………………………………………….. 29
2.1.4.2 Đo lường mức độ minh bạch TTTC ……………………………………………………………. 32
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch TTTC của các CTNY ……………….. 34
2.2 MINH BẠCH TTTC CỦA CÁC CTNY TRÊN TTCK Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ
BÀI HỌC KINH NGHIỆM Ở VIỆT NAM ……………………………………………………………………………… 37
2.2.1 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Thái Lan ……………………………………… 37
2.2.2 Minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK Hồng Kông ………………………………….. 40
2.2.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ………………………………………………………………… 41
2.3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT NỀN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MINH BẠCH TTTC ………………….. 44
2.3.1 Lý thuyết thông tin hữu ích ………………………………………………………………………. 45
2.3.1.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 45
2.3.1.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ………………………. 46
2.3.2 Lý thuyết về thông tin bất cân xứng ……………………………………………………………. 47
2.3.2.1 Nội dung lý thuyết ……………………………………………………………………………………. 47
2.3.2.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 47
2.3.3 Lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………………………. 49
2.3.3.1 Nội dung lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin ……………………………………………… 49
2.3.3.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 49
2.3.4 Lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………………………. 50
2.3.4.1 Nội dung lý thuyết đại diện ………………………………………………………………………. 50
2.3.4.2 Áp dụng lý thuyết cho vấn đề minh bạch TTTC của các CTNY ……………………… 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………………………. 53
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………. 54
3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………………….. 54
3.1.1 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 54
3.1.2 Khung nghiên cứu của luận án ……………………………………………………………………….. 55
3.1.3 Quy trình nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 56
3.1.4 Giới thiệu thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………………. 58
3.2 THIẾT LẬP MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ MINH BẠCH
TTTC CỦA CÁC CTNY TẠI VIỆT NAM ……………………………………………………………………………………. 59
3.2.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất …………………………………………………………………………… 59
3.2.2 Xây dựng các giả thuyết trong mô hình……………………………………………………………. 60
3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH …………………………………………………………………………………………… 65
3.3.1 Thiết kế nghiên cứu định tính …………………………………………………………………………. 66
3.3.2 Nội dung nghiên cứu định tính ……………………………………………………………………….. 67
3.3.3 Những điều chỉnh rút ra từ nghiên cứu định tính ………………………………………………. 68
3.3.3.1 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần một ……………………………………………………. 68
3.3.3.2 Tổng hợp nghiên cứu định tính phần hai …………………………………………………….. 73
3.4 NGHIÊN CỨU KIỂM ĐỊNH THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ………………. 76 3.4.1 Xây dựng thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY ……………………….. 76
3.4.1.1 Thang đo nội dung công bố thông tin …………………………………………………………. 76
3.4.1.2 Thang đo phản ánh sự phù hợp tiêu chuẩn chất lượng cao về công bố TTTC ….. 77
3.4.1.3 Thang đo phản ánh chất lượng của kiểm toán độc lập …………………………………. 77
3.4.1.4 Thang đo phản ánh trách nhiệm của kiểm toán độc lập ………………………………… 78
3.4.1.5 Thang đo sự thuận tiện của thông tin …………………………………………………………. 79
3.4.2 Xây dựng cách đánh giá các đặc điểm phản ánh tính minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………… 79

v
3.4.3 Xác định phương pháp đo lường và tính toán các nhân tố ảnh hưởng mức độ minh
bạch TTTC của các CTNY …………………………………………………………………………………… 83
3.4.4 Thiết kế chương trình nghiên cứu kiểm định ……………………………………………………. 87
3.4.4.1 Mẫu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………….. 87
3.4.4.2 Phương pháp và quy trình thu thập dữ liệu …………………………………………………. 88
3.4.4.3 Đối tượng khảo sát …………………………………………………………………………………… 89
3.4.5 Mô hình hồi quy ………………………………………………………………………………………….. 90
3.4.5.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo mức độ minh bạch TTTC của các CTNY…………… 90
3.4.5.2 Đánh giá mối quan hệ giữa các biến ………………………………………………………….. 91
3.4.5.3 Phương trình hồi quy đề xuất …………………………………………………………………….. 92
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………………………………………………. 93
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN ……………………………………………………. 94
4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………. …………………………………………………………………………94
4.1.1 Đánh giá thực trạng mức độ minh bạch TTTC của các CTNY trên TTCK VN
4.1.1.1 Giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động CTNY trên TTCK Việt Nam……………..94
4.1.1.2 Đánh giá tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY………………… 96
a. Đánh giá chung của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng về
chất lượng TTTC và tính minh bạch thông tin của các CTNY ……………………….. 96
b. Khảo sát sơ bộ về tình hình lập, trình bày và công bố TTTC của các CTNY
trong thời gian qua. ………………………………………………………………………………….. 98
4.1.1.3 Đo lường và đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY …………………… 100
a. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC của các CTNY dựa vào các đặc điểm phản
ánh sự minh bạch (dựa trên khái niệm) ……………………………………………………… 101
b. Khảo sát mức độ minh bạch TTTC các CTNY theo đánh giá của nhà đầu tư … 113
c. So sánh/Tổng hợp kết quả khảo sát mức đo minh bạch TTTC của các CTNY .. 117
4.1.2 Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo mức độ minh bạch TTTC của các
CTNY …………………………………………………………………………………………………………………. 119
4.1.2.1 Cách thức thực hiện ……………………………………………………………………………….. 119
4.1.2.2 Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo …………………………………………………. 119
4.1.2.3 Kết quả đánh giá giá trị thang đo – phân tích nhân tố khám phá (EFA) ……….. 121
4.1.3 Kết quả thống kê mô tả ……………………………………………………………………………… 124
4.1.3.1 Đánh giá mức độ minh bạch TTTC của các CTNY……………………………………… 124
4.1.3.2 Đánh giá về sự phù hợp của các biến ……………………………………………………….. 125
4.1.4 Kiểm định mô hình nghiên cứu …………………………………………………………………. 127
4.1.4.1 Kiểm định các giả thuyết ………………………………………………………………………… 127
4.1.4.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết ……………………………………………………………… 127
4.1.5 Kết quả phân tích hồi quy đa biến …………………………………………………………….. 133
4.1.5.1 Kiểm định ma trận hệ số tương quan ………………………………………………………… 133
4.1.5.2 Kết quả mô hình hồi quy …………………………………………………………………………. 134
4.1.5.3 Đánh giá sự phù hợp trong kết quả của mô hình và kiểm định tương quan ……. 137
vi
4.2 MỘT SỐ BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………….. 141
4.2.1 Bàn luận kết quả nghiên cứu ……………………………………………………………………… 141
4.2.1.1 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm tài chính ……………………………………. 141
4.2.1.2 Đối với nhóm nhân tố phản ánh đặc điểm quản trị ……………………………………. 144
4.2.2 Một số hàm ý từ kết quả nghiên cứu …………………………………………………………… 146
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 …………………………………………………………………………………………………………. 150
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………………………………………… 151
5.1 KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………………………… 151
5.2 KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
5.2.1 Đối với các CTNY ………………………………………………………………………………………. 154
5.2.1.1 Tăng cường ý thức trách nhiệm của các CTNY trong việc gia tăng mức độ minh
bạch TTTC ………………………………………………………………………………………………………….. 155
5.2.1.2 Đầu tư phát triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp ……………………………. 155
5.2.1.3 Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty ……………………………………………………….. 156
5.2.1.4 Nâng cao công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và công chúng …………….. 158
5.2.2 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính ………………………………. 160
5.2.2.1 Hoàn thiện các quy định về CBTT và nội dung trình bày trên BCTC ……………. 160 5.2.2.2 Tăng cường giám sát hoạt động công bố TTTC trên TTCK …………………………. 163
5.2.2.3 Tăng cường các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ CBTT và sự
thiếu minh bạch của thông tin được công bố trên TTCK …………………………………………… 165
5.2.2.4 Hoàn thiện quy trình công bố TTTC từ CTNY đến nhà đầu tư thông qua website
của Sở GDCK ………………………………………………………………………………………………………. 167
5.2.2.5 Triển khai mô hình tổ chức định mức tín nhiệm …………………………………………. 167
5.2.3 Đối với các bên liên quan khác …………………………………………………………………… 168
5.2.3.1 Về phía các tổ chức tín dụng – các chủ nợ ………………………………………………… 168
5.2.3.2 Về phía các công ty kiểm toán …………………………………………………………………. 168
5.2.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp …………………………………………………………………………. 169
5.2.3.4 Về phía các cơ sở đào tạo ……………………………………………………………………….. 170
5.2.4 Một số kiến nghị hỗ trợ khác ……………………………………………………………………… 170
5.2.4.1 Tăng cường khả năng đọc hiểu BCTC cho nhà đầu tư ……………………………….. 170
5.2.4.2 Đổi mới quá trình thông tin của các CTNY ……………………………………………….. 171
5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ………………….. 173
5.3.1 Hạn chế của nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 173
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo …………………………………………………………………………. 174
Danh mục công trình của tác giả
Tài liệu tham khảo
Phụ lục \

Báo giá: 100.000 VNĐ

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Luận văn chứng khoán

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)

Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại Cty Chứng khoán Việt Nam (CK)
Giải pháp Hoàn thiện & phát triển hoạt động của Cty TNHH chứng khoán NHNN& PTNT VN (CK)
Thực trạng hiệu quả hoạt động môi giới CK tại Cty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam chương hai (CK)
Việc áp dụng tin học trong lĩnh vực quản lý nhân sự tại Cty Chứng khoán Thăng long (CK)
những vấn đề chung về thị trường chứng khoán (CK)
Báo cáo tổng hợp về công ty chứng khoán sài gòn (CK)
Thị trường chứng khoán ở việt nam (CK)
Điều kiện & khả năng phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán ở VN trong giai đoạn hiện nay (CK)
Sự phát triển của thị trường chứng khoán và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam (CK)
công ty cổ phần chứng khoán sài gòn (báo cáo thực tập) (CK)
công ty cổ phần chứng khoán an thành (CK)
công ty chứng khoán Thăng Long (CK)
báo cáo chuyên đề về thị trường chứng khoán (CK)
’Giải pháp để phát triển Thị trường chứng khoán ở Việt nam’ (CK)
Quỹ đầu tư chứng khoán và thực trạng của các quỹ đầu tư tại Việt Nam hiện nay (CK)
Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán
Bàn về chế độ lập bảng cân đối kế toán của công ty cổ phần theo yêu cầu của thị trường chứng khoán
Quản lý khách hàng và mở rộng quan hệ khách hàng của chi nhánh 25 Trần Bình Trọng của Công chứng khoán Sài Gòn
Định giá công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Áp dụng cho công ty cổ phần Vincom
Phát triển hoạt động tự doanh tại Công ty chứng khoán Phố wall (CK)
Định giá công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm phát hành thêm cổ phiếu. Áp dụng cho công ty cổ phần Vincom
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
công ty chứng khoán Thăng Long (Báo cáo) (CK)
công ty chứng khoán Thăng Long Thang Long Sercurities Company – TLS (báo cáo) (CK)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN THÀNH (Báo cáo) (CK)
Phát triển dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (CK)
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (Báo cáo) (CK)
Phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Thăng Long (CK)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Ý tưởng Thành lập Phòng Giao Dịch của công ty Chứng Khoán Châu Á- Thái Bình Dương (CK)
Phát triển hoạt động kinh doanh trái phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (CK)
Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (CK)
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Phân tích kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS)
Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán HOSE ( CK)
Thúc đẩy niêm yết cổ phiếu các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam ( CK)
Phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Thực trạng hoạt động và các giải pháp thúc đẩy sự hình thành và nâng cao hiệu quả của các quỹ đầu tư chứng khoán
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư, áp dụng trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ( CK)
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chứng khoán An Bình
Áp dụng mô hình toán trong phân tích động thái giá cổ phiếu quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng(IPO) và thực trạng phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng của các doanh nghiệp Việt Nam
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHI MINH báo cáo
Khái niệm nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và yêu cầu bảo vệ nhà đầu tư
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM CK
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Giải pháp nâng cao hiệu quả nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VICS ) (báo cáo)
Phát triển hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Phú Gia
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG VIỆC LỌC CỔ PHIẾU LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hoạt động định giá doanh nghiệp phục vụ tư vấn phát hành tại công ty chứng khoán SHB. Thực trạng và giải pháp”
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh báo cáo
Tìm hiểu về các khía cạnh tiêu cực ở thị trường chứng khoán Việt Nam
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Môi giới giao dịch Chứng khoán tại Công ty Chứng khoán
Tác động của các biến số kinh tế vĩ mô lên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác động của các biến số kinh tế vĩ mô lên thị trường chứng khoán Việt Nam
Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn
Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam”.
công ty TNHH chứng khoán ACB
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT báo cáo
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Thị trường chứng khoán trước ngưỡng cửa hội nhập
Phát triển hoạt động phân tích ngành ở Chi nhánh Trần Bình Trọng Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Phát triển hoạt động phân tích ngành ở Chi nhánh Trần Bình Trọng Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Thị trường chứng khoán trước ngưỡng cửa hội nhập
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Sử dụng một số hệ số tài chính trong định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
SỬ DỤNG MỘT SỐ HỆ SỐ TÀI CHÍNH TRONG ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Sử dụng một số hệ số tài chính trong định giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Hoàn thiện công tác Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long”.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long”. CK
“Lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam” .
Phân tích tâm lý bầy đàn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. CK
cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán VN
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo.
Tăng cường thanh tra đối với hành vi thao túng giá chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt nam (thạc sỹ)
Sử dụng mô hình tự hồi quy theo vector phân tích mối liên hệ một số mã chứng khoán thuộc nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm niêm yết tại HOSE và dự báo

Báo giá và mua luận văn (xem trước mục lục ):  0988674911 email:tailieuso@gmail.com – Giá thông thường: 30.000 VNđ / 1 luận văn (Mua nhiều giảm giá)